Sitoumukset ja linjaukset

Åtaganden och riktlinjerna

OP Gruppens hållbarhet styrs av flera riktlinjer och principer. Vi har förbundit oss att utöver lagar och bestämmelser också iaktta internationella åtaganden som styr vår verksamhet. OP Gruppens verksamhet styrs bland annat av lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform, kreditinstitutslagen, lagen om försäkringsbolag, lagen om investeringstjänster, lagen om andelslag och aktiebolagslagen. Viktiga är också OP Gruppens bolagsstyrning, OP Gruppens riktlinjer för företagsansvaret, principerna i FN:s initiativ Global Compact, Principer för god banksed, Principer för god affärssed och OP:s hållbarhetsprogram.

OP Gruppens anställda har mötes- och föreningsfrihet. OP Gruppen har tagit fram affärsetiska grundprinciper som innefattar de principer för företagsansvar och miljö som alla OP:s anställda ska följa.

OP Gruppen har förbundit sig till Parisavtalet om klimatförändringar enligt vilket den globala medeltemperaturökningen ska hållas väl under två grader jämfört med förindustriell nivå och med sikte på en uppvärmning på högst 1,5 grader. OP Gruppens mål är att bygga en hållbar ekonomi tillsammans med sina kunder. Våra andra åtaganden stöder vårt engagemang för Parisavtalet.

Åtaganden


 
OP Kapitalförvaltning och OP Fondbolaget har undertecknat CDP:s åtaganden för klimat och vatten. Investmentbolagen som undertecknat CDP:s åtagande uppmuntrar företag att rapportera deras klimat- och vattenpåverkan.
OP-Kapitalförvaltning anslöt sig till CDP:s kampanj Science-Based Targets hösten 2021. Kampanjen vill stödja klimatåtgärder genom att uppmuntra företag att ställa upp vetenskapligt baserade mål för att minska koldioxidutsläppen i linje med Parisavtalet.

OP Kapitalförvaltning har undertecknat initiativet Climate Action 100+ som strävar efter att påverka de största utsläpparna av växthusgaser i världen.

OP anslöt sig 2021 till den internationella förbindelsen Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). 

OP Kapitalförvaltning är medlem i initiativet The Investor Policy Dialogue on Deforestation (IPDD), som grundades 2020 för att bekämpa avskogningen. IPDD arbetar för att säkerställa internationella placeringars långsiktiga ekonomiska hållbarhet genom att främja hållbar markanvändning och hållbart skogsbruk samt respekt för mänskliga rättigheter.

OP har förbundit sig att följa Internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Deklarationen fastställer de krav och åtaganden som är kritiska för arbetstagarens rättigheter, liksom mötes- och föreningsfrihet, avskaffande av tvångsarbete och barnarbete, motarbetande av diskriminering och principen om säker och hälsosam arbetsmiljö.

OP Gruppen är signatär till Montreal Pledge. Montreal Pledge uppmuntrar investerare att redovisa koldioxidavtrycket av deras placeringar.

OP Kapitalförvaltning och OP Kiinteistösijoitus Oy anslöt sig till initiativet Net Zero Asset Managers (NZAM) för att accentuera sin offentliga förbindelse att nå klimatneutralitet senast 2050. NZAM erbjuder en tydlig referensram för målsättning och rapportering.

OP Kiinteistösijoitus antecknade initiativet Net Zero Carbon Buildings Commitment år 2020.

PBAF:n tavoitteena on kehittää yhteinen standardi biodiversiteetin mittaamiseen rahoituslaitoksille. OP Ryhmä liittyi tammikuussa 2024 PBAF:iin kumppanina.

OP Gruppen gick 27.6.2022 med i det internationella samarbetsprojektet för finansiella institut Partnership for Carbon Accounting Financials. Samarbetet syftar till att utarbeta och införa en enhetlig metod för att bedöma och rapportera växthusgasutsläpp som hänför sig till lån och placeringar. En enhetlig metod för bedömning av utsläpp är utgångspunkten för finansbranschens arbete för att nå målen i Parisavtalet. Jämförbar information om klimatutsläppen är viktig exempelvis för utveckling av hållbara placeringsprodukter och hantering av kreditrisken. Samarbetsprojektet PCAF hjälper att OP att nå klimatmålen och stöder arbetet med kunderna. 

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) har antagit rekommendationer gällande företagens rapportering om de ekonomiska konsekvenserna av klimatförändringen. Att identifiera och analysera drivkrafterna för förändringar i affärsmiljön har konstaterats utgöra en del av processen att identifiera rörelserisker. I sin riskhantering identifierar OP risker så som klimatförändringen, som kan ha direkt inverkan på OP:s affärsrörelse på kort sikt eller omvärldspåverkan på lång sikt.

OP följer WWF:s miljösystem Green Office för att göra kontorsarbetet miljövänligt. Green Office tillämpas förutom på kontoret i Vallgård också i ett antal andelsbanker. Målet med Green Office är att minska koldioxidutsläppen från verksamhetslokalerna och genom detta från OP:s egen verksamhet, samt att öka personalens miljömedvetenhet och uppmuntra till ekologiska gärningar i vardagen. Uppföljning och statistik hjälper oss att utveckla vårt arbete till mer miljövänligt och effektivt minska miljöbelastande faktorer. Varje verksamhetsställe ställer själv upp sina mål för Green Office inom en gemensamt ram. Resultaten rapporteras årligen till WWF. WWF granskar dessutom kontoren årligen, och beviljar vid granskningen rätten att använda Green Office-diplomet ett år framöver. Vid sidan om Green Office-kontoren uppmuntras varje andelsbank i enlighet med OP Gruppens hållbarhetsprogram att beakta miljöaspekterna i kontoren.

OP undertecknade 2011 FN:s initiativ Global Compact och förband sig att iaktta de tio principerna i det om mänskliga rättigheter, arbetsliv, miljö och antikorruption. Principerna i Global Compact är integrerade i alla våra nya leverantörsavtal. Våra anställda förväntas också följa principerna i Global Compact och delta i utbildningar i företagsansvar relaterade till dem.

OP anslöt sig till programmet Climate Ambition Accelerator inom Global Compact i juni 2022. Det är ett internationellt program, grundat tillsammans med Science Based Targets, som uppmuntrar företag i alla branscher till trovärdigt och vetenskapsbaserat klimatarbete. Målet är att fastställa vetenskapligt baserade utsläppsminskningar som är i linje med det globala 1,5-gradersmålet och leder till klimatneutralitet senast 2050.

 

OP Gruppen var en av de lanserande medlemmar som 22.9.2019 undertecknade principerna för ansvarsfull bankverksamhet, som tagits fram av FN:s miljöprograms finansinitiativ (UNEP FI). Principerna för ansvarsfull bankverksamhet fastställer banksektorns ansvar för en hållbar framtid och ställer upp mål för branschen i linje med FN:s mål för hållbar utveckling och Parisavtalet om klimatförändringar. 

OP har även undertecknat initiativet Collective Commitment to Climate Action (CCCA) tillsammans med 38 banker. Initiativet stöder omställning till en klimatneutral ekonomi senast 2050. 

UNEP FI PRB Self Assessment Template and Limited Assurance Report 2023

Pohjola Försäkring undertecknade 1.1.2022 FN:s principer för hållbar försäkring (UN Principles of Sustainable Insurance). De kompletterar principerna i FN:s Global Compact, FN:s mål för hållbar utveckling samt riktlinjerna i Parisavtalet. Genom att iaktta principerna I beslutsfattandet inkluderar vi de frågor för miljö, samhällsansvar och förvaltningssed (ESG-frågor) som är relevanta för försäkringsverksamheten.

UN PSI Report 2023

OP Kapitalförvaltning Ab, OP-Fondbolaget Ab  och OP Kiinteistösijoitus Oy undertecknade bland de första finländska företagen FN:s principer för ansvarsfulla investeringar år 2009. Numera rapporterar båda företagen årligen hur de tillämpar principerna.

 

Samarbete och nätverk


 

EACB stöder politiska mål för att skapa hållbara och klimatvänliga regelverk så att klimatförändringens risker och konsekvenser märkbart kan reduceras. 

FIBS är ett företagsansvarsnätverk för spridning av information om bästa praxis och lösningar för företagsansvar mellan företagens intressentgrupper. OP är med i FIBS nätverk.

FA samlar in den finländska finansbranschens synpunkter och bevakar sina medlemmars intressen på flera olika sätt. FA påverkar t.ex. lagstiftningen och beslutsfattandet som berör finansbranschen. ​

Finlands forum för ansvarsfulla placeringar (FINSIF) främjar ansvarsfull placering i Finland genom att erbjuda en plats för nätverkande samt sätt att inhämta skaffa information. På FINSIFs evenemang behandlas aktuella teman kring hållbarhetsaspekterna i olika tillgångsslag. FINSIF grundades 2010 och OP är en av dess grundare.

OP Företagsbankens och OP-Bostadslånebankens gröna obligationer överensstämmer med ICMAs principer “green bond principles”. 

 

Riktlinjerna och principerna