Poika kastelee puita oikea

Förbindelser och principer

OP ställer upp och styr de operativa åtgärderna inom samhällsansvaret med sitt samhällsansvarsprogram. Enligt behov ställer vi också upp principer för ansvarskänsla som stöd för vår verksamhet.

Internationella förbindelser

Vi har förbundit oss att förutom lagar och bestämmelser också iaktta internationella förbindelser som styr verksamheten. OP undertecknade 2011 FN:s Global Compact-initiativ och förband sig att iaktta de tio principerna i den om mänskliga rättigheter, arbetsliv, miljö och antikorruption. Principerna i Global Compact är integrerade i våra nya leverantörsavtal.Principerna kommer fram i vår personals verksamhet: personalen har förbundit sig till att iaktta principerna för god affärssed samt att delta i samhällsansvarsutbildningen.

OPs fondbolag och kapitalförvaltningsbolag undertecknade FN:s principer för ansvarsfull placering (UNPRI) 2009 bland de första finländska kapitalförvaltarna. Bolagen rapporterar årligen om hur principerna genomförts. Båda bolagen har också undertecknat det internationella placerarsamfundet CDP:S Climate change- och Water-förbindelser, i vilka placerarna sporrar företagen att rapportera om frågor som rör klimatförändringen och vattenkonsumtionen på ett allt bättre sätt. OP Gruppen deltar i CDP-initiativet genom att årligen rapportera sina åtgärder för att dämpa klimatförändringen. År 2019 fick OP i CDP klimatenkäten vitsordet A-, som betyder att företagets hantering av miljöaspekterna representerar bästa praxis.

OP Gruppen var en av de lanserande medlemmar som i september 2019 undertecknade principerna för ansvarsfull bankverksamhet, som tagits fram av FN:s miljöprograms Finance Initiative (UNEP FI). Principerna för ansvarsfull bankverksamhet fastställer banksektorns ansvar för en hållbar framtid och ställer upp mål för branschen i linje med FN:s mål för hållbar utveckling och Parisavtalet. Principerna hjälper bankerna att integrera ansvarsaspekterna i sin affärsverksamhet och dra nytta av de möjligheter som den hållbara ekonomin medför.

 

 

Ekvatorprinciperna (Equator Principles) är ett frivilligt ramverk för att hantera miljömässiga och sociala risker vid finansieringen av projekt. Principerna har undertecknats av sammanlagt 85 finansinstitut från 35 länder. Undertecknarna står för över 70 procent av den internationella finansieringen av projekt på tillväxtmarknaderna.

Principernas mål är att minska de negativa effekterna på miljön, lokalsamhället och människorna av de projekt som finansieras. Ramverket ställer inte upp direkta begränsningar för bankers deltagande i olika projekt, utan det främjar att bankerna ingående bedömer projekten samt deras sociala och miljömässiga effekter då beslut fattas.

OP medverkar varje år till att finansiera endast några projekt som omfattas av Ekvatorprinciperna, men till OPs samhällsansvar hör att förbinda sig till de viktigaste internationella samhällsansvarsinitiativen.

OP Gruppens principer för samhällsansvar

Vi har sammanfattat våra principer för samhällsansvar i dokumentet Principerna för god affärssed. Principerna utgör för alla som arbetar hos oss den etiska grunden för hur de ska handla oberoende av roll, ställning eller kontor. Vi kräver också att våra leverantörer och tjänsteleverantörer förbinder sig till dem eller motsvarande principer.

Ansvarsfull placering har vid OPs kapitalförvaltningsbolag beskrivits i riktlinjerna för ansvarsfull placering. Dessutom satsar bolaget på att främja god förvaltningssed i enlighet med sin ägarpolicy.

I klimatprinciperna för OPs försäkringsrörelse konstateras att klimatförändringen har betydelse för våra kunders liv och våra företags omvärld och vederbörliga åtgärder har angetts.

OP Gruppens etiska riktlinjer för användningen av artificiell intelligens

1. Människonärhet

Vi utnyttjar data och artificiell intelligens ansvarsfullt för att främja våra kunders välfärd. Vi definierar tydligt de mål som styr vårt arbete med artificiell intelligens och förädlar vid behov målen utgående från förändringar i data, tekniska möjligheter och arbetsmiljön.

2. Öppenhet och transparens

Vi agerar öppet gentemot våra kunder, våra samarbetspartner och intressentgrupper så att vi säkerställer transparensen som krävs vid bedömningen av den artificiella intelligens som vi utvecklar. Vi redogör öppet för hur vi utnyttjar artificiell intelligens och utsätter vårt arbete för granskning.

3. Konsekvensbedömning

Vi undersöker noggrant hur vårt arbete påverkar våra kunder och vår omvärld och fattar alltid ansvarsfulla val då vi utnyttjar artificiell intelligens.

4. Ägande

Vi fastställer ägare för principerna som styr vår verksamhet och för algoritmerna som vi tagit fram samt försäkrar oss om att den artificiella intelligensen är etisk under hela livscykeln.

5. Integritetsskydd

Vi tryggar integriteten för de individer som är representerade i den data vi använder liksom deras personuppgifter i enlighet med våra dataskyddsprinciper.

Utvecklingen av samhällsansvaret i Finland

OP hör till det finländska nätverket för ansvarsfull företagsverksamhet, FIBS (Finnish Business & Society ry). OPs fondbolag och kapitalförvaltningsbolag är medlemmar av FINSIF (Finland’s Sustainable Investment Forum ry).

Verksamhetsprinciper i anslutning till hållbarhetsrisker i OP Gruppen

I detta dokument beskrivs OP Gruppens gemensamma verksamhetsprinciper i anslutning till beaktandet av hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Verksamhetsprinciperna tillämpas i placeringsverksamhet och placeringsrådgivning, i vilken även ingår försäkringsrådgivning.
Med hållbarhetsrisk avses en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en negativ inverkan på investeringens värde.