Tillgängligheten av OP Gruppens digitala tjänster

På den här sidan kan du se allmän information om tillgängligheten av OP Gruppens digitala tjänster samt tillgänglighetsutlåtandena för de olika tjänsterna.

Tillgänglighet vid utvecklingen av våra digitala tjänster

Vårt mål är tillgängliga tjänster till alla kunder. Tillgänglighet är en viktig utgångspunkt i utvecklingsarbete och nya tjänster. I de nuvarande tjänsterna finns fortfarande brister och korrigeringen av de här bristerna är ännu inte färdig.

Bedömning av tillgängligheten

Du kan i tillgänglighetsutlåtandena för tjänsterna kontrollera bristerna och hur korrigeringarna fortlöper.

Tillgängligheten i våra tjänster har bedömts av externa experter på tillgänglighet som utför uppdrag av projektnatur för OP Gruppen. Auditeringsrapporterna som de upprättat utgör grunden för tillgänglighetsutlåtandena. Dessutom utför vi självbedömning och testar hur våra tjänster fungerar med skärmläsare.

Dessutom bedömdes den kognitiva tillgängligheten i op.fi av projektet Selkeästi meille under hösten 2021. Op.fi beviljades tecknet Selkeästi meille. Enligt projektets bedömning hade tillgänglighet beaktats på ett berömligt sätt i OP Gruppens nättjänster och det var över lag lätt att använda webbplatsen.

Alternativa kanaler för att sköta ärenden

OP Tillgänglig uppfyller bäst tillgänglighetskraven. Skötsel av betalningar, penningöverföringar och granskning av kontot möjliga med OP Tillgänglig.

Om du inte lyckas uträtta ditt ärende i våra digitala tjänster kan du ringa OP:s kundtjänst eller besöka andelsbanken.

Tillgänglighetsutlåtandena för tjänsten op.fi

Tjänsten op.fi (www.op.fi) är webbplatsen för företagen som ingår i OP Gruppen. I OP Gruppen ingår OP Andelslag, dess koncernföretag (såsom OP Företagsbanken Abp, Pohjola Försäkring Ab, OP-Livförsäkrings Ab och OP-Tjänster Ab), OP Andelslags medlemsbanker, Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa samt nuvarande och framtida företag, sammanslutningar och stiftelser, i vilka minst en av de organisationer som nämnts ovan ensam eller tillsammans med någon annan som nämnts ovan utövar ett bestämmande inflytande.

Tillgänglighetsutlåtanden för mobiltjänster

Övriga tjänster

Tillgängligheten av OP Gruppens innehåll i andra tjänster

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Ge respons om du inte hittade svaret i vårt tillgänglighetsutlåtande. 

Behandling av personuppgifter i anknytning till respons

Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym om kunden inte uppger sin kontaktinformation. En kund som inte har loggat in ombes lämna sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer som behövs om kunden vill bli kontaktad. För en kund som loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namn och den lokala andelsbanken där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad, sparas också telefonnumret eller e-postadressen. I responssystemet sparas dessutom kundens respons och kundens uppgift om det hjälpmedelsprogram eller den hjälpmedelsapparat som hen använder.

De begärda kunduppgifterna används endast för behandlingen av kundrespons, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifter behandlas i kundregister som tillhör OP Gruppens finansiella institut.

Tillsynsmyndighet

Om det förekommer tillgänglighetsproblem på webbplatsen, och du inte hittar någon precisering av dem i tillgänglighetsutlåtandet, hoppas vi att du sänder oss respons via länken ovan. Du får svar av oss inom 14 dagar enligt lagen, om du ger dina kontaktuppgifter med blanketten. 

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte alls skulle svara på din respons, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillsyn av tillgänglighet
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000

Op.fi sai syksyllä 2021 Selkeästi meille -hankkeen Tämä palvelu on selkeästi meille -tunnuksen