Tillgänglighetsutlåtande för tjänsten Plussamaksuaika.fi

Detta utlåtande gäller tjänsten plussamaksuaika.fi, som är en av de elektroniska tjänsterna som anknyter till kortet K-Plussa Betaltid. Det är också möjligt att gå till webbplatsen från webbplatsen op.fi, dvs. webbplatsen för bolagen inom OP Gruppen.

Tjänsternas tillgänglighet har bedömts av experter som arbetar för OP. Bestämmelserna om tillgänglighetskraven finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Detta tillgänglighetsutlåtande upprättades 10.2.2021 och uppdaterades senast 14.11.2023.

Tillgänglighetsstatus

Plussamaksuaika.fi tjänster uppfyller tillgänglighet kraven. De krav som inte uppfylls och de undantag som tillämpas på kraven anges nedan. Tjänsterna uppfyller huvudsakligen kraven på tillgänglighet, och man kan använda tjänsterna.

Icke-tillgängligt innehåll (enligt WCAG-kriterierna)

Plussamaksuaika.fi tjänster fyller kraven. Dessutom kan det förekomma tillgänglighetsbrister i dokument som är anknutna till tjänsten.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Ge respons om du inte hittade svaret i vårt tillgänglighetsutlåtande. 

Behandling av personuppgifter i anknytning till respons

Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym om kunden inte uppger sin kontaktinformation. En kund som inte har loggat in ombes lämna sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer som behövs om kunden vill bli kontaktad. För en kund som loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namn och den lokala andelsbanken där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad, sparas också telefonnumret eller e-postadressen. I responssystemet sparas dessutom kundens respons och kundens uppgift om det hjälpmedelsprogram eller den hjälpmedelsapparat som hen använder.

De begärda kunduppgifterna används endast för behandlingen av kundrespons, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifter behandlas i kundregister som tillhör OP Gruppens finansiella institut.

Tillsynsmyndighet

Om det förekommer tillgänglighetsproblem på webbplatsen, och du inte hittar någon precisering av dem i tillgänglighetsutlåtandet, hoppas vi att du sänder oss respons via länken ovan. Du får svar av oss inom 14 dagar enligt lagen, om du ger dina kontaktuppgifter med blanketten. 

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte alls skulle svara på din respons, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillsyn av tillgänglighet
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000