Tillgängligheten av OP Gruppens digitala tjänster

På den här sidan kan du se allmän information om tillgängligheten av OP Gruppens digitala tjänster samt tillgänglighetsutlåtandena för de olika tjänsterna.

Tillgänglighet vid utvecklingen av våra digitala tjänster

För närvarande utvecklar vi OP:s digitala tjänster med målet att förbättra deras tillgänglighet. Vi strävar efter att våra digitala tjänster ska betjäna alla våra kunder jämlikt oberoende av särskilda behov, apparat eller situation. Tillgänglighet är en av de viktiga utgångspunkterna för vårt utvecklingsarbete och alla våra nya tjänster.

Utvecklingsarbetet på de nuvarande tjänsterna pågår ändå fortfarande, och tillgängligheten av våra tjänster är fortfarande bristfällig.

Du kan i tillgänglighetsutlåtandet för varje tjänst se till vilka delar tjänsten är tillgänglig och vilka brister det finns. På utlåtandet informerar vi också om hur bristerna åtgärdas och om ändringar som förbättrar tillgängligheten. Vi hoppas att du ger respons, om du lägger märke till brister som inte tas upp i utlåtandet.

Hur undersöks tillgängligheten hos OP Gruppens digitala tjänster?

Tillgängligheten hos OP Gruppens tjänster har auditerats av experter på tillgänglighet som utför uppdrag av projektnatur för OP Gruppen. Beskrivningarna av brister i tillgänglighetsutlåtanden baserar sig på dessa observationer.

  • Vi utför även självbedömning och testar hur våra tjänster fungerar med skärmläsare.
  • Projektet Selkeästi meille (Tydligt för oss) bedömde den kognitiva tillgängligheten hos tjänsten op.fi i oktober 2021 och beviljade op.fi Selkeästi meille-beteckningen. Enligt bedömningen hade tillgänglighet beaktats i OP Gruppens nättjänster berömligt bra och det var huvudsakligen lätt att använda webbplatsen. Som utvecklingsobjekt lyftes fram sökfunktionen, som visade sig vara svår att använda.
  • Vi strävar efter att hela tiden utveckla tillgängligheten hos våra tjänster utgående från identifierade brister.

Alternativa elektroniska tjänster

OP Tillgänglig är den av våra tjänster som bäst uppfyller tillgänglighetskraven. Med OP Tillgänglig kan du sköta betalningar, girera pengar och studera dina konton, kontonas saldon och kontotransaktioner.

Om du inte lyckas uträtta ditt ärende i våra digitala tjänster kan du ringa OP:s kundtjänst eller besöka andelsbanken.

Tillgänglighetsutlåtandena för tjänsten op.fi

Tjänsten op.fi är en webbtjänst för bolagen inom OP Gruppen. I OP Gruppen ingår OP Andelslag, dess koncernföretag (såsom OP Företagsbanken Abp, Pohjola Försäkring Ab, OP-Livförsäkrings Ab och OP-Tjänster Ab), OP Andelslags medlemsbanker, Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa samt nuvarande och framtida företag, sammanslutningar och stiftelser, i vilka minst en av de organisationer som nämnts ovan har bestämmande inflytande.

Tillgänglighetsutlåtandena för tjänsten op.fi har indelats i ett utlåtande om de allmänna avsnitten, utlåtanden om webbplatserna för privatkunder och företagskunder samt utlåtanden om den elektroniska tjänsten. Utlåtandena om de elektroniska tjänsterna hittar du genom att logga in i tjänsten.

Tillgänglighetsutlåtanden för mobiltjänster

OP Gruppens övriga tjänster

Tillgängligheten av OP Gruppens innehåll i andra tjänster

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Ge respons om du inte hittade svaret i vårt tillgänglighetsutlåtande. 

Kan du inte logga in eller har du stött på något annat tekniskt problem i våra tjänster?

Behandling av personuppgifter i anknytning till respons

Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym om kunden inte uppger sin kontaktinformation. En kund som inte har loggat in ombes lämna sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer som behövs om kunden vill bli kontaktad. För en kund som loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namn och den lokala andelsbanken där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad, sparas också telefonnumret eller e-postadressen. I responssystemet sparas dessutom kundens respons och kundens uppgift om det hjälpmedelsprogram eller den hjälpmedelsapparat som hen använder.

De begärda kunduppgifterna används endast för behandlingen av kundrespons, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifter behandlas i kundregister som tillhör OP Gruppens finansiella institut.

Tillsynsmyndighet

Om det förekommer tillgänglighetsproblem på webbplatsen, och du inte hittar någon precisering av dem i tillgänglighetsutlåtandet, hoppas vi att du sänder oss respons via länken ovan. Du får svar av oss inom 14 dagar enligt lagen, om du ger dina kontaktuppgifter med blanketten. 

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte alls skulle svara på din respons, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillsyn av tillgänglighet
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000

Op.fi sai syksyllä 2021 Selkeästi meille -hankkeen Tämä palvelu on selkeästi meille -tunnuksen