Tillgängligheten av OP Gruppens digitala tjänster

På den här sidan kan du se allmän information om tillgängligheten av OP Gruppens digitala tjänster samt tillgänglighetsutlåtandena för de olika tjänsterna.

För närvarande utvecklar vi OP:s digitala tjänster med målet att förbättra deras tillgänglighet. Vi strävar efter att våra digitala tjänster ska betjäna alla våra kunder jämlikt oberoende av särskilda behov, apparat eller situation. Tillgänglighet är en av de viktiga utgångspunkterna för vårt utvecklingsarbete och alla våra nya tjänster.

Utvecklingsarbetet på de nuvarande tjänsterna pågår ändå fortfarande, och tillgängligheten av våra tjänster är fortfarande bristfällig. Nättjänsten OP Tillgänglig, där man kan sköta sina dagliga penningaffärer, administrera konton och använda betalningstjänster, är den som bäst uppfyller kraven på tillgänglighet.

Du kan i tillgänglighetsutlåtandet för varje tjänst se till vilka delar tjänsten är tillgänglig och vilka brister det finns. På utlåtandet informerar vi också om hur bristerna åtgärdas och om ändringar som förbättrar tillgängligheten. Vi hoppas att du ger respons, om du lägger märke till brister som inte tas upp i utlåtandet.

Tillgänglighetsutlåtandena för OP Gruppens digitala tjänster

Utlåtandena kompletteras på den här sidan under loppet av hösten 2020 så, att de fr.o.m. 1.1.2021 täcker hela webbplatsen op.fi och kanalerna för OP:s sociala medier. I det här skedet (23.9.2020) har vi publicerat utlåtandena som gäller lagstadgade försäkringar, identifiering och betalningar på nätet.

Tillgänglighetsutlåtandena för tjänsten op.fi

OP Gruppens övriga tjänster

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Ge respons om du inte hittade svaret i vårt tillgänglighetsutlåtande. 

Behandling av personuppgifter i anknytning till respons

Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym om kunden inte uppger sin kontaktinformation. En kund som inte har loggat in ombes lämna sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer som behövs om kunden vill bli kontaktad. För en kund som loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namn och den lokala andelsbanken där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad, sparas också telefonnumret eller e-postadressen. I responssystemet sparas dessutom kundens respons och kundens uppgift om det hjälpmedelsprogram eller den hjälpmedelsapparat som hen använder.

De begärda kunduppgifterna används endast för behandlingen av kundrespons, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifter behandlas i kundregister som tillhör OP Gruppens finansiella institut.

Tillsynsmyndighet

Om det förekommer tillgänglighetsproblem på webbplatsen, och du inte hittar någon precisering av dem i tillgänglighetsutlåtandet, hoppas vi att du sänder oss respons via länken ovan. Du får svar av oss inom 14 dagar enligt lagen, om du ger dina kontaktuppgifter med blanketten. 

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte alls skulle svara på din respons, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillsyn av tillgänglighet
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000