Tillgänglighetsutlåtande för Pivo

Det här utlåtandet gäller tillgängligheten för mobilapplikationen Pivo. Pivo tillhandahålls av Pivo Wallet Oy, som är en del av OP Gruppen.

I tillgänglighetsutlåtandet ingår endast de delar för betalning som Vähittäispankki Oyj tillhandahåller och på vilka tillämpas lagen 
om tillhandahållande av digitala tjänster.

Pivos tillgänglighet har bedömts av tillgänglighetsexperter som arbetar för OP Gruppen på projektbasis och dessutom har självbedömning av webbplatsens tillgänglighet gjorts.

Vid självbedömningen har följande system använts:

 • Tillgängligheten med mobilapparater har testats med skärmläsaren VoiceOver i en iPhone-telefon och skärmläsaren TalkBack i en Android-telefon.

Bestämmelserna om tillgänglighetskraven finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Det här tillgänglighetsutlåtandet upprättades 9.6.2021 och uppdaterades senast 12.9.2023.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Det finns brister i tillgängligheten för Pivo-applikationen och den uppfyller inte kraven till alla delar. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det finns tillgänglighetsbrister i vardera versionen av applikationen (iOS och Android) bland annat i följande frågor: 

 • Alla knappar, element, textfält och rubriker är inte korrekt definierade eller saknar textmotsvarighet, och därför kan skärmläsaren inte identifiera dem ordentligt. 
 • Kontrasterna mellan färgerna i applikationen uppfyller inte tillgänglighetskraven. 
 • Fokus flyttas inte automatiskt till de dialoger som öppnas i vyerna, och då blir användningen med skärmläsaren betydligt svårare. 
 • Fokus flyttas inte alltid till rätt ställe när vyn uppdateras, eller den hoppar över elementen när man bläddrar genom sidorna. Det här gör det svårare att använda skärmläsaren. 
 • Alla vyer skalas inte upp ordentligt om man förstorar texten i telefonen med 200 procent. Sådana vyer är till exempel bekräftelse av dialoger i funktioner som öppnas i övre delen av applikationen, och där knapparna förblir förstorade under det övriga innehållet. En del av innehållet förstoras dessutom inte, även om inställningen är på i telefonen.

De brister som observerats i tillgängligheten kommer att åtgärdas vid kommande uppdateringar av applikationen. Bristerna listas mer detaljerat nedan.

1.1 Textalternativ

WCAG 1.1.1 – Innehåll som inte är text (iOS, Android)

 • Olika typer av betalningstransaktioner presenteras med ikoner som saknar textmotsvarigheter.
 • Om man lägger till bilden på en kostnad får man ingen respons, och den tillagda bilden uppfattas inte med skärmläsaren.

1.3 Anpassningsbart

WCAG 1.3.1 – Information och relationer (iOS, Android)

 • Rubriker är inte definierade programmässigt.

WCAG 1.3.2 – Meningsfull ordning (iOS, Android)

 • I en del av vyerna (t.ex. tilläggsuppgifter om betalning) framskrider fokus inte i en logisk ordning.

WCAG 1.3.4 – Orientering (iOS, Android)

 • Applikationen kan användas endast i upprätt ställning.

1.4 Urskiljbart

WCAG 1.4.4 – Ändring av textstorlek (iOS, Android)

 • Applikationen följer inte till alla delar den förstoring av texten som fastställts i telefonens inställningar.
 • På vissa ställen döljer en förstoring av texten med 200 procent texten så mycket att det är svårt att använda den.

2.2 Tillräckligt med tid

WCAG 2.2.1 – Justerbar tidsgräns (iOS, Android)

 • Användaren loggas automatiskt ut när hen inte använder appen under en viss period. Om tidsavbrott ges ingen varning i förväg.

2.4 Navigerbart

WCAG 2.4.3 – Fokusordning (iOS, Android)

 • Fokus överförs inte automatiskt till olika dialogfönster.
 • I en del av vyerna framskrider inte fokus i en logisk ordning och vissa av fälten hoppas över.

3.2 Förutsägbart

WCAG 3.2.2 – Inmatning (iOS, Android)

 • När beloppet av en kostnad meddelas hoppar fokus efter inmatning eller avlägsnande av varje siffra tillbaka till beloppsfältet, vilket gör det ansträngande att använda skärmläsaren.
 • Tangentbordet följer inte telefonens inställning för textinmatning med skärmläsaren.

3.3 Inmatningsstöd

WCAG 3.3.2 – Etiketter eller instruktioner (iOS)

 • Alla fält har inte programmässiga etiketter.

4.1 Kompatibelt

WCAG 4.1.2 – Namn, roll, värde (iOS, Android)

 • Applikationen har knappar som inte definierats som sådana.
 • Alla knappar har inte ett tillgängligt namn, och därför kan skärmläsaren inte säga vad som händer.
 • Utvidgningselementet i avsnittet Tjänster saknar ett tillgängligt namn, och dess roll har inte definierats programmässigt.
 • Vissa element saknar rubrik som behövs för skärmläsaren, och då är det svårt att tolka innehållet i elementet. 

Brister i EN-standarder

EN-standard C.11.5.2.15 

EN-standard C.11.6.2

Innehåll som tillgänglighetskraven inte kan tillämpas på

I tillgänglighetsutlåtandet ingår endast de delar för betalning som Vähittäispankki Oyj tillhandahåller och på vilka tillämpas lagen 
om tillhandahållande av digitala tjänster. 

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Ge respons om du inte hittade svaret i vårt tillgänglighetsutlåtande. 

Behandling av personuppgifter i anknytning till respons

Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym om kunden inte uppger sin kontaktinformation. En kund som inte har loggat in ombes lämna sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer som behövs om kunden vill bli kontaktad. För en kund som loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namn och den lokala andelsbanken där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad, sparas också telefonnumret eller e-postadressen. I responssystemet sparas dessutom kundens respons och kundens uppgift om det hjälpmedelsprogram eller den hjälpmedelsapparat som hen använder.

De begärda kunduppgifterna används endast för behandlingen av kundrespons, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifter behandlas i kundregister som tillhör OP Gruppens finansiella institut.

Tillsynsmyndighet

Om det förekommer tillgänglighetsproblem på webbplatsen, och du inte hittar någon precisering av dem i tillgänglighetsutlåtandet, hoppas vi att du sänder oss respons via länken ovan. Du får svar av oss inom 14 dagar enligt lagen, om du ger dina kontaktuppgifter med blanketten. 

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte alls skulle svara på din respons, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillsyn av tillgänglighet
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000