Tillgänglighetsutlåtande om OP-mobilen

Det här utlåtandet gäller tillgängligheten för appen OP-mobilen. OP-mobilen är en mobilapp för företag som ingår i OP Gruppen. I OP Gruppen ingår OP Andelslag, dess koncernföretag (såsom OP Företagsbanken Abp, Pohjola Försäkring Ab, OP-Livförsäkrings Ab och OP-Tjänster Ab), OP Andelslags medlemsbanker, OVY Försäkring Ab, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa samt nuvarande och framtida företag, sammanslutningar och stiftelser, i vilka minst en av de organisationer som nämnts ovan ensam eller tillsammans med någon annan som nämnts ovan utövar ett bestämmande inflytande.

OP-mobilens tillgänglighet har bedömts av experter på tillgänglighet som utför uppdrag av projektnatur för OP Gruppen. Dessutom har man utfört självbedömning av appens tillgänglighet.

Bedömningen av tillgänglighet har gjorts med skärmläsaren VoiceOver i en iPhone-telefon, samt skärmläsaren Talkback i en Android-telefon.

Bestämmelserna om tillgänglighetskraven finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Detta tillgänglighetsutlåtande avfattades 15.6.2021.

OP-mobilens tillgänglighetsstatus

Det finns brister i OP-mobilens tillgänglighet och appen uppfyller inte tillgänglighetskraven till alla delar. De krav som inte uppfylls och de undantag som tillämpas på kraven anges nedan. Om ingen enhet som uppvisat problem har specificerats för en bristfällig punkt förekommer problemet såväl vid användning med iPhone som vid användning med Android-telefon. Om ingen detaljerad korrigeringstidtabell meddelats korrigeras brister som observerats i tillgängligheten i mån av möjlighet i takt med att OP-mobilen utvecklas.

Innehåll som inte är tillgängliga

Allmänt

OP-mobilen har tillgänglighetsbrister, som upprepas i flera olika vyer. OP-mobilen har också några brister beträffande allmän tillgänglighet och användbarhet, som dock inte bryter mot något av WCAG-kriterierna. En del av tillgänglighetsbristerna förekommer såväl i iPhone- som i Android-telefoner, en del förekommer endast på en annan plattform.

OP-mobilen har knappar som inte definierats som sådana eller definierats felaktigt. Appen har även texter som är avsedda att vara rubriker, men de är inte korrekt definierade. För vissa element saknas status- och/eller rolluppgifter, eller så är de felaktiga, vissa element har å sin sida inte alls markerats programmatiskt. Alla samhöriga element har inte kopplats programmatiskt till varandra. Läsningsordningen är inte logisk i alla vyer och i vissa vyer hamnar uppställningen på fel ställe.

Det är inte lätt att förstå vilka åtgärder alla appens ikoner och element leder till. Alla element i appen har inte namnlappar eller ledtexter och vissa knappar saknar tillgängliga namn. Appen har partiella brister i kontrastförhållandena mellan text och bakgrund samt i kontrastförhållandena mellan gränssnittskomponenter och grafiska element.

OP-mobilens användare loggas automatiskt ut när appen inte används under en viss period. Om denna utloggning ges emellertid ingen förhandsvarning. Därtill kan appen användas endast vertikalt. OP-mobilen har inget inbyggt stöd för externa enheter.

Följande tillgänglighetsbrister i OP-mobilen berör endast iPhone-telefoner:

Appen kan inte zoomas tillräckligt. 

Appen har knappar som öppnar webbplatser, men de är inte programmatiskt angivna. 

Följande tillgänglighetsbrister i OP-mobilen berör endast Android-telefoner:

Vissa flikar saknar information om vilken flik som är vald och vissa element har i onödan placerats i kataloger eller tabeller. 

 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde
 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 2.2.1 Justerbar tidsgräns
 • WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum)
 • WCAG 1.4.11 Kontrast som inte rör text
 • WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner
 • WCAG 2.4.6 Rubriker och etiketter
 • WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning
 • WCAG 1.3.4 Orientering
 • WCAG 2.4.3 Fokusordning
 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • WCAG 1.4.4 Ändring av textstorlek
 • WCAG 2.1.1 Tangentbord

Aktivering och verifiering av Mobilnyckeln

Vid val av Mobilnyckelns PIN-kod är Framåt-knappen inte i tabbordning och kan inte nås med skärmläsare. Felmeddelanden läses inte automatiskt för personer som använder skärmläsaren. Därtill förekommer andra tillgänglighetsbrister vid användningen av Mobilnyckeln som delges i denna förklaring under punkten Allmänt.

 • WCAG 2.4.3 Fokusordning

Inloggning

När en skärmläsares användare identifierar sig med Android-telefon fungerar det inte alltid att vidröra rutan efter att vyn byts ut.

 • WCAG 2.1.1 Tangentbord

Betaltjänster

Siirto-betalningens annonstext berättar inte produktens namn till en skärmläsares användare. Detta tillgänglighetsproblem förekommer såväl i iPhone- som i Android-telefoner. I iPhone-telefoner ser en del av texten ut som en tom förteckning för skärmläsaren och vyerna har också några tomma element. I Android-telefoner ges inte nödvändiga felanmälningar i alla vyer. Förfallodagen måste väljas från en kalender, vilket kan vara krävande med en skärmläsare. Ibland hoppar centreringen till början av vyn. Därtill förekommer andra tillgänglighetsbrister vid betaltjänster som delges i denna förklaring under punkten Allmänt.

 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde
 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 3.3.1 Identifiering av fel
 • WCAG 2.1.1 Tangentbord
 • WCAG 3.2.2 Inmatning

Konton och kort

En av tillgänglighetsbristerna som förekommer såväl i iPhone- som i Android-telefoner gäller sensoriska karaktärsdrag: det kan vara krävande att se och förstå vissa symboler. På Android-telefoner kan det uppstå problem med att arrangera konton, vilket inte nödvändigtvis lyckas med skärmläsare. Därtill förekommer tillgänglighetsbrister även under punkten konton och kort som delges i denna förklaring under punkten Allmänt.

 • WCAG 1.3.3 Sensoriska kännetecken
 • WCAG 2.1.1 Tangentbord

Säkerhetsgränser för kort

Bedömningen av tillgänglighet för säkerhetsgränserna i appen OP-mobilen har endast gjorts med skärmläsaren VoiceOver i en iPhone-telefon. Tillgänglighetsbristerna i Säkerhetsgränser-sektionen tar sig uttryck i automatisk läsning av felmeddelanden och läsningsordning. Vissa knappars texter är rätt långa, vilket är opraktiskt för användare av skärmläsare. En del av rubrikerna har fel nivå. Därtill förekommer andra tillgänglighetsbrister inom Säkerhetsgränser som delges i denna förklaring under punkten Allmänt.

 • WCAG 3.3.1 Identifiering av fel
 • WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner
 • WCAG 1.3.1 Information och relationer

Kontotransaktioner

I fråga om kontotransaktioner har iPhone-telefoner tillgänglighetsbrister i elementens och knapparnas tydlighet vid användning av skärmläsare. I Android-telefoner finns tillgänglighetsbrister i ikonerna, som hanteras som separata element. Elementen saknar en textmotsvarighet eller så är den otillräcklig. Därtill förekommer tillgänglighetsbrister även under punkten Kontotransaktioner som delges i denna förklaring under punkten Allmänt.

 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text

Hantering av ekonomin

I Hantering av ekonomin-sektionen finns tillgänglighetsbrister i diagrammen: skärmläsaren läser endast axelns texter och månads-/årsnavigationen fungerar inte. Klasserna har inte en roll som berättar on urvalsfunktionaliteten. Därtill förekommer andra tillgänglighetsbrister under Hantering av ekonomin som delges i denna förklaring under punkten Allmänt.

Med iPhone-telefon kan man inte komma åt alla vyer med skärmläsaren och skärmläsaren läser inte presenterade bindestreck.

Följande tillgänglighetsbrister i OP-mobilen berör endast Android-telefoner. Ett byte av klass gör att användaren förflyttas bort från hela kontotransaktionen och i något skede kan fliken byta centrering när skärmläsaren förflyttar sig.

 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde
 • WCAG 2.1.1 Tangentbord
 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 1.4.1 Användning av färger
 • WCAG 3.2.1 Fokus
 • WCAG 3.2.2 Inmatning

Försäkringar

Under Försäkring-sektorn finns flera tillgänglighetsbrister. Man kan till exempel inte zooma skadeanmälningar tillräckligt utan en gest med två fingrar. I iPhone-telefoner har inte alla element i skadeanmälan en textmotsvarighet och texten är delvis otydligt grupperad. Därtill förekommer andra tillgänglighetsbrister under Försäkring-sektorn som delges i denna förklaring under punkten Allmänt.

Tillgänglighetsbristerna på Försäkringens ingångssida korrigeras i början av år 2022 och skadeanmälningens helhet kommer att vara tillgänglig under år 2022.

 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • WCAG 2.5.1 Pekgester

Placering

Placering och fonder

Placering och fonder-sektorn presenterar inte diagram programmatiskt och läser inte Morningstar-klassificeringen. I iPhone-telefoner saknar vissa komponenter en programmatisk definition och vissa texter är passiva knappar, trots att de borde vara rubriker. Vid användning med Android-telefon läser inte skärmläsaren tabellen, såsom även vissa andra element. Därtill förekommer andra tillgänglighetsbrister under Placering och fonder som delges i denna förklaring under punkten Allmänt.

 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde
 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text

OP Placeringspartner

Bedömningen av tillgänglighet för OP Placeringspartner i appen har endast gjorts med skärmläsaren VoiceOver i en iPhone-telefon. Utöver följande tillgänglighetsbrister förekommer även andra tillgänglighetsbrister under Placeringspartner-sektorn som delges i denna förklaring under punkten Allmänt.

Alla listor och diagram presenteras inte programmatiskt och en del av diagrammets uppgifter har presenterats endast genom att använda färger. Alla ikoner har inte textmotsvarigheter. Från vissa diagram läses axlar i onödan och ändrade texter läses inte automatiskt. Brytarnas namnlappar läses å sin sida inte alls och endast status för brytaren meddelas. En del av rubrikerna har fel rubriknivå och vissa tabeller saknar radrubriker.

Datum måste anges med ett kalenderelement, men kalenderknappen är inte i tabulatorordningen. I början och slutet av varje vy finns det osynliga element i uppställningen. I vissa vyer finns å sin sida en sidonavigation, vars definition är oklar. Alla element har inte kopplats programmatiskt till fältet och en del av elementen är med i läsningsordningen i onödan.

PDF-filer öppnas i ett appfönster och kan inte zoomas tillräckligt utan en gest med två fingrar. Nedladdningslänkarnas programmatiska kontext berättar inte vad som kan laddas ner från dem. I vissa situationer läses alla texter och element inte alls eller läses inte korrekt.

Felanmälningar läses automatiskt, men centreringen blir på Fortsätt-knappen. I vissa situationer läses endast det sista felmeddelandet, i andra situationer ges respons om bristfälliga data endast med en passiv Godkänn-knapp.

 • WCAG 1.4.1 Användning av färger
 • WCAG 2.1.1 Tangentbord
 • WCAG 2.5.1 Pekargester
 • WCAG 1.3.4 Orientering
 • WCAG 3.3.1 Identifiering av fel
 • WCAG 2.4.3 Fokusordning
 • WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning
 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • WCAG 2.4.6 Rubriker och etiketter
 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde
 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Ge respons om du inte hittade svaret i vårt tillgänglighetsutlåtande. 

Kan du inte logga in eller har du stött på något annat tekniskt problem i våra tjänster?

Behandling av personuppgifter i anknytning till respons

Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym om kunden inte uppger sin kontaktinformation. En kund som inte har loggat in ombes lämna sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer som behövs om kunden vill bli kontaktad. För en kund som loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namn och den lokala andelsbanken där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad, sparas också telefonnumret eller e-postadressen. I responssystemet sparas dessutom kundens respons och kundens uppgift om det hjälpmedelsprogram eller den hjälpmedelsapparat som hen använder.

De begärda kunduppgifterna används endast för behandlingen av kundrespons, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifter behandlas i kundregister som tillhör OP Gruppens finansiella institut.

Tillsynsmyndighet

Om det förekommer tillgänglighetsproblem på webbplatsen, och du inte hittar någon precisering av dem i tillgänglighetsutlåtandet, hoppas vi att du sänder oss respons via länken ovan. Du får svar av oss inom 14 dagar enligt lagen, om du ger dina kontaktuppgifter med blanketten. 

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte alls skulle svara på din respons, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillsyn av tillgänglighet
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000