Tillgänglighetsutlåtande om OP-mobilen

Det här utlåtandet gäller tillgängligheten hos appen OP-mobilen. OP-mobilen är en mobilapp för företag som ingår i OP Gruppen. I OP Gruppen ingår OP Andelslag, dess koncernföretag (såsom OP Företagsbanken Abp, Pohjola Försäkring Ab, OP-Livförsäkrings Ab och OP-Tjänster Ab), OP Andelslags medlemsbanker, OVY Försäkring Ab, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa samt nuvarande och framtida företag, sammanslutningar och stiftelser, i vilka minst en av de organisationer som nämnts ovan ensam eller tillsammans med någon annan som nämnts ovan utövar ett bestämmande inflytande.  

OP-mobilens tillgänglighet har bedömts av experter på tillgänglighet som utför uppdrag av projektnatur för OP Gruppen. Dessutom har fortlöpande självbedömning gjorts gällande appens tillgänglighet. 

Bedömningen av tillgänglighet har gjorts med skärmläsaren VoiceOver i en iOS-enhet, samt skärmläsaren Talkback i en Android-enhet.

Bestämmelserna om tillgänglighetskraven finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Det här tillgänglighetsutlåtandet är upprättat 15.6.2021 och uppdaterades senast 10.6.2023.

OP-mobilens tillgänglighetsstatus

Det finns brister i OP-mobilens tillgänglighet och appen uppfyller inte tillgänglighetskraven till alla delar. De krav som inte uppfylls och de undantag som tillämpas på kraven anges nedan. Om ingen enhet har specificerats när problem uppstått så finns problemet vid användning av såväl iOS- som Android-enheter. Om ingen korrigeringstidtabell meddelats korrigeras brister som observerats i tillgängligheten i takt med att OP-mobilen utvecklas. Under de senaste åren har flera korrigeringar gjorts i tillgängligheten och de har också angetts i det här utlåtandet.

Innehåll som inte är tillgängliga

Allmänt

OP-mobilen har tillgänglighetsbrister som upprepas i flera olika vyer. OP-mobilen har också några brister beträffande allmän tillgänglighet och användbarhet, som dock inte bryter mot något av WCAG-kriterierna. En del av tillgänglighetsbristerna förekommer såväl i iOS- som i Android-enheter, en del förekommer endast på den ena plattformen.

I OP-mobilen finns det en del texter som är avsedda att vara rubriker men de har inte specificerats korrekt, även specifikationer av rubriknivå saknas delvis. För vissa element saknas status- och/eller rolldata, eller så är de felaktiga, vissa element har å sin sida inte alls specificerats programmatiskt. Alla samhöriga element har inte programmatiskt kopplats till varandra. Alla knappar har inte specificerats eller de har specificerats felaktigt. Läsningsordningen är inte logisk i alla vyer och i vissa vyer hamnar fokus på fel ställe.

PDF-filer som öppnas i appen kan inte zoomas tillräckligt utan att använda en rörelse med två finger. I vissa situationer har läsningsordningen för pdf-filer i iOS-enheter inte specificerats och i Android-enheter hanterar skärmläsaren allt innehåll i pdf-filerna som ett objekt.

Det är inte lätt att förstå vilka åtgärder alla appens ikoner och element leder till. En del av appens element saknar etiketter eller hjälptexter, eller de är felaktiga. Vissa knappar saknar tillgängliga etiketter helt eller så är de bristfälliga. Appen har partiella brister i kontrastförhållandena mellan text och bakgrund samt i kontrastförhållandena mellan gränssnittskomponenter och grafiska element.

OP-mobilens användare loggas ut automatiskt om appen inte används under en viss tid, men utloggningen meddelas inte i förväg. Därtill kan appen användas endast i vertikalt läge. OP-mobilen har inget inbyggt stöd för externa enheter. 

En del av bristerna i tillgänglighet berör endast iOS- eller Android-enheter. Vid användning av en iOS-enhet i OP-mobilen finns en knapp som öppnar nätsidor, men den har inte uppgetts i programvaran.

Det har gjorts många korrigeringar i OP-mobilen gällande tillgängligheten. En del av appens rubriker har nu specificerats korrekt som rubriker. Glödlampor som har illustrerat tips visas på skärmläsaren och elementet anger textens syfte. Vid användning av iOS-enhet kan textförstoringen som specificerats i inställningarna i telefonen nu användas i applikationen, därtill har knapparnas specifikationer korrigerats. Vid användning av Android-telefon har flikelementen nu rätt status- och rolldata, och element är inte längre placerade i kataloger i onödan.

 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde 
 • WCAG 1.3.1 Information och relationer 
 • WCAG 2.2.1 Justerbar tidsgräns 
 • WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum) 
 • WCAG 1.4.11 Kontrast som inte rör text 
 • WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner 
 • WCAG 2.4.6 Rubriker och etiketter 
 • WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning 
 • WCAG 1.3.4 Orientering 
 • WCAG 2.4.3 Fokusordning 
 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text 
 • WCAG 1.4.4 Ändring av textstorlek 
 • WCAG 2.1.1 Tangentbord 

Ibruktagande och inloggning

Vid användningen av Mobilnyckeln och vid inloggning förekommer tillgänglighetsbrister som delges i det här utlåtandet under punkten Allmänt. 

Flera tillgänglighetskorrigeringar har gjorts i Mobilnyckelns bekräftelsefunktion, och det går att logga in med skärmläsare.

Dagliga penningaffärer

Konton och kort

En tillgänglighetsbrist som framkommer i Android-enheter gäller sensoriska karaktärsdrag; enligt anvisningstexten visas “stjärnmärkta” konton och kort på ingångssidan, men dessa stjärnor kan vara omöjliga att upptäcka. Därtill framkommer tillgänglighetsbrister i avsnittet Konton och kort som beskrivits under punkten Allmänt i det här tillgänglighetsutlåtandet.

I avsnittet har det gjorts tillgänglighetskorrigeringar i fråga om färgkontraster. Nu går det också att navigera med skärmläsare.

 • WCAG 1.3.3 Sensoriska kännetecken 

Kontotransaktioner

I Kontotransaktioner-delen har klassalternativen placerats i en tabell, vilket gör det svårare att använda skärmläsare. Därtill förekommer även under punkten Kontotransaktioner tillgänglighetsbrister som delges i denna förklaring under punkten Allmänt. 

Flera tillgänglighetskorrigeringar har gjorts i sektionen Kontotransaktioner, exempelvis har tillgängliga etiketter korrigerats i klassfunktionerna. I iOS-enheter har klassfunktionernas element separerats från varandra och knapparna har specificerats. Även dragspelselementens status- och rolldata har korrigerats. Dessutom har fokusordningen korrigerats i Kontotransaktioner-sektionen. Vid användning av Android-enhet har sammanhörande texter och ikoner förenats i samma element. Även texternas och elementens textmotsvarigheter har korrigerats.

 •   WCAG 1.3.1 Information och relationer 

Ekonomisk balans

En del av de längre texterna är förenade i samma element vilket kan göra att skärmläsaren inte löper smidigt. Vid bruk av iOS-enhet i vyn Kontotransaktioner är typen av transaktion inte alls med i läsningsordningen. Därtill finns det tillgänglighetsbrister i avsnittet Ekonomisk balans som har angetts under punkten Allmänt i det här utlåtandet.

I avsnittet har det gjorts tillgänglighetskorrigeringar i fråga om färgkontraster. Nu går det också att navigera med skärmläsare. I avsnittet Ekonomisk balans för iOS-enheter har rubrikernas specifikationer korrigerats. Därtill har knapparna i iOS-enheterna utökats med tillgängliga textmotsvarigheter och textmotsvarigheter för vissa element har korrigerats.

 • WCAG 2.1.1 Tangentbord
 • WCAG 1.3.1 Information och relationer

Kortvyer

I kortvyerna finns knappar som öppnar webbläsaren. Webbläsarens öppnande visas med en ikon, som inte är tillgänglig för användare av skärmläsare. Dessutom läses inte alla ikoner med skärmläsare. Vid användning av iOS-enheter finns bilder med i läsningsordningen som inte har textmotsvarigheter. Vid användning av Android-enhet visas vissa element ibland som ett element och ibland som separata element, vilket gör det svårt att förstå informationen med skärmläsare.

I iOS-enhet har tillgänglighetsbedömning gällande kortens säkerhetsgränser gjorts enbart med VoiceOver-skärmläsare. Tillgänglighetsbristerna i Säkerhetsgränser-sektionen tar sig uttryck i automatisk läsning av felmeddelanden och läsningsordningen. Vissa knappars texter är rätt långa, vilket är opraktiskt för användare av skärmläsare.  Dessutom finns tillgänglighetsbrister i kortvyn, vilket har angetts under Allmänt i det här utlåtandet.

 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde
 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning
 • WCAG 3.3.1 Identifiering av fel 
 • WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner 

Höjning av kreditgränsen

En bedömning har gjorts endast med iOS-enhet med VoiceOver-skärmläsare. När obligatoriska uppgifter saknas utgörs den enda responsen av en passiv vidareknapp och felmeddelanden läses inte automatiskt för skärmläsaren när de visas. I vyn har ibland länkar använts för att gå mellan vyerna, fast man borde ha använt knappar. Vissa element har dolts helt från hjälpmedel. I början av vissa vyer finns en osynlig och textlös knapp, som kan allokeras med skärmläsare. Därtill finns det andra tillgänglighetsbrister i sektionen, vilket beskrivs i detta utlåtande under punkten Allmänt.

 • WCAG 3.3.1 Identifiering av fel
 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde
 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning

Betaltjänster

Siirto-betalningens annonstext berättar inte produktens namn för en skärmläsares användare. Denna tillgänglighetsbrist förekommer på båda plattformarna. I iOS-enheter syns en del av texterna som en tom förteckning för skärmläsaren och vyerna har också några tomma element. Med Android-enheter ges inte nödvändiga felmeddelanden i alla vyer och förfallodag måste väljas i kalendern, vilket kan vara utmanande för skärmläsare. Därtill förekommer andra tillgänglighetsbrister vid betaltjänster som delges i denna förklaring under punkten Allmänt. 

I betaltjänsterna har följande tillgänglighetsbrister korrigerats: I Android-enheter i vyn Egen girering meddelas fel korrekt för skärmläsaren och felmeddelandet finns i läsningsordningen, även riktningsordningen har korrigerats så att den är rätt.

 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde 
 • WCAG 1.3.1 Information och relationer 
 • WCAG 3.3.1 Identifiering av fel 
 • WCAG 2.1.1 Tangentbord 
 • WCAG 3.2.2 Inmatning 

I Internationella betalningar-sektionen öppnar vissa knappar webbläsaren, trots att en länk ska användas istället för en knapp. En del av de långa texterna har kombinerats i samma element. I iOS-enheter har fältens anvisningar anslutits till fälten så att de inte kan läsas som separata element. I Android-enheter är vissa listor definierade som ett element och ändring av fokus till en öppen rullgardinslista lyckas inte nödvändigtvis. Därtill finns det andra tillgänglighetsbrister i sektionen, vilket beskrivs i detta utlåtande under punkten Allmänt.

Det går att läsa valutabelopp och datum med skärmläsaren VoiceOver också på svenska och engelska.

 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 2.1.1 Tangentbord

Placering

Fonder och aktiesparkonto

I iOS-enheter saknar vissa komponenter programbaserad bestämning och vissa texter är inte rubriker trots att de ska vara det. I Placering-sektionen finns också några tillgänglighetsbrister, som har angetts under Allmänt i det här utlåtandet. 

Tillgänglighetsbrister har korrigerats i avsnittet Placeringar. Huvudvyn Placeringar och fonder, Private-vyerna och vyerna för aktiehandel har uppdaterats så att de är tillgängliga. Texterna i avsnittet skalas nu korrekt. För Android har följande korrigeringar gjorts: rubrikerna har specificerats för skärmläsare, sammanhörande element har förenats, läsning av avkastningstabellen med skärmläsare samt läsningsordningen och fokuseringen har korrigerats. Också graferna för placeringarnas fondsektioner har korrigerats och Morningstar-klassificeringen läses rätt med Android-enheter. I iOS-enheter har följande korrigeringar gjorts: läsning av avkastningstabellen med skärmläsare har korrigerats, Morningstar-klassificering läses, passiva knappar har tagits bort, sammanhörande element har förenats och fel i textfält meddelas tydligare till skärmläsaren.

 • WCAG 1.3.1 Information och relationer 
 • WCAG 4.1.2 Namn, värde, roll 
 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text 

OP Placeringspartner

Bedömningen av tillgänglighet för OP Placeringspartner har endast gjorts med skärmläsaren VoiceOver i en iOS-enhet. Utöver följande tillgänglighetsbrister förekommer även andra tillgänglighetsbrister under Placeringspartner-sektorn som delges i denna förklaring under punkten Allmänt.  

I vissa situationer läses alla texter och element inte alls eller läses inte korrekt.  Från vissa diagram läses axlar i onödan men ändrade texter läses inte automatiskt. En del av diagrammens uppgifter visas endast med färger. Brytarnas namnlappar läses å sin sida inte alls och endast status för brytaren meddelas. Radrubriker saknas i en del tabeller. Nedladdningslänkarnas programmatiska kontext berättar inte vad som kan laddas ner från dem. I början av vissa vyer finns därtill en sökväg med oklar definition.

Datum måste anges med ett kalenderelement, men kalenderknappen är inte i tabulatorordningen. I början och slutet av varje vy finns det osynliga element i uppställningen. Om det kommer flera felmeddelanden händer det ibland att bara det senaste felmeddelandet läses och i vissa fall blir responsen för saknade uppgifter endast en passiv Godkänn-knapp. 

 • WCAG 1.4.1 Användning av färger 
 • WCAG 2.1.1 Tangentbord 
 • WCAG 3.3.1 Identifiering av fel 
 • WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning 
 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text 
 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde 
 • WCAG 1.3.1 Information och relationer 
 • WCAG 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget) 
 • WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner 
 • WCAG 4.1.3 Meddelanden om status

Sparbössan

I Sparbössan-sektionen finns det knappar istället för länkar, som öppnar en webbsida eller fil. Dessutom är vissa längre texter sammanförda till ett element. I Sparbössan-sektionen finns också tillgänglighetsbrister, som har angetts under punkten Allmänt i det här utlåtandet.

I iOS-enheter har fältspecifika anvisningar placerats i samma element som fälten och deras etiketter. En del knappar som öppnar PDF-filer saknar uppgift om filtypen och vissa knappars programmatiska text är otydlig. Morningstar-klassificeringen kan läsas fel med skärmläsaren.

Vid användning av Android-enhet har skärmläsaren svårt att komma åt rullgardinslistor och en del element är svåra att använda. Felmeddelanden har inte kopplats programmatiskt till fälten och felaktiga fält presenteras inte heller på annat sätt. Alla element är inte med i läsordningen, varmed skärmläsarens användare inte får den information som dessa erbjuder.

 • WCAG 4.1.2 Namn, värde, roll
 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 2.4.6 Fokusordning
 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • WCAG 3.3.1 Identifiering av fel

Lån

Avsnittet Lån är nästan helt tillgängligt. I några vyer finns det små tillgänglighetsbrister i färgkontrasterna i elementen och texterna. Dessutom är läsordningen i skärmläsaren inte alltid logisk och alla uppgifter läses inte.

 • WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum)
 • WCAG 1.4.11 Kontrast som inte rör text
 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning

Försäkringar

Under avsnittet Försäkring finns det en del tillgänglighetsbrister. En del element i Försäkrings-sektionen saknar textmotsvarighet eller är bristfälliga. Vissa knappar öppnar en webbläsare, trots att en länk borde användas istället för knapp, öppnande av webbsidan anges med en ikon, som inte presenteras för skärmläsarna. Vid användning av iOS-enhet är texten delvis otydligt grupperad. Därtill förekommer andra tillgänglighetsbrister under Försäkring-sektorn som delges i denna förklaring under punkten Allmänt.

Ingångssidan i avsnittet Försäkringar är tillgänglig och försäkringsuppgifter visas nu korrekt. Försäkringskort är tillgängliga under hösten 2023.

 • WCAG 1.3.1 Information och relationer 
 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text 
 • WCAG 4.1.2 Namn, värde, roll

Partnerförmåner i vyn Ägarkund har förnyats

I vyn Partnerförmåner finns partiella brister i kontrastförhållandena mellan text och bakgrund och också i kontrastförhållandena mellan gränssnittskomponenter och grafiska element. För vissa element saknas status- eller rolluppgifter eller så är de felaktiga medan vissa element inte alls markerats i programvaran. Läsningsordningen är inte logisk i alla vyer. I vyerna finns knappar som inte definierats som sådana eller så har de definierats felaktigt. I vyn förekommer därtill tillgänglighetsbrister som anges under punkten Allmänt i det här utlåtandet.

 • WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum)
 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning
 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde

Följande tillgänglighetsbrister berör endast iOS-enheter:

 • Ändring av textens storlek stöds inte i iOS-enheter.
 • WCAG 1.4.4 Ändring av textstorlek

Företagstjänster

Uppföljning av företagens ekonomi

Vid användning av iOS-enheter finns felaktigt en osynlig och icke namngiven knapp i vissa vyer som man ändå kan rikta med skärmläsaren. Graferna i vyerna hoppas helt över i skärmläsaren eftersom de i övrigt visualiserar numeriskt åtkomlig information i vyerna. Vid användning av Android-enheter har vissa knappar markerats som länkar. Alla element är inte i läsningsordning, och läsningsordningen är fel i vissa vyer.

Dessutom framkommer tillgänglighetsbrister i båda plattformarna, vilket har nämnts i punkten Allmänt i det här utlåtandet.

 • WCAG 1.3.1
 • WCAG 1.3.2
 • WCAG 2.4.3
 • WCAG 4.1.2

Fakturering

Vid upprepningen av faktura förenar kontexten i programvaran inte elementen med varandra i iOS-enheter. I en del vyer är läsningsordningen felaktig. En del val görs med valkontroller som inte kan användas med skärmläsare. 

Texten för knapparna i programvaran förenar inte dem fullständigt med kontexten i Android-enheter. Valet av upprepning är utförd med valrutor, fastän det rätta elementet är en valknapp. Man kommer inte till sökresultaten i skärmläsaren genom att svepa. Sidoindikatorn nere på sidan är inte med i läsordningen. 

Därtill förekommer det i vyerna andra tillgänglighetsbrister som delges i detta utlåtande under punkten Allmänt.

Avsnittet Fakturering förnyas och tillgänglighetskorrigeringar görs under 2023 och 2024.

 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning
 • WCAG 2.1.1 Tangentbord
 • WCAG 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • WCAG 3.2.2 Inmatning
 • WCAG 4.1.2 Namn, värde, roll

Bokföringsmaterial

Filer med bokföringsinnehåll som laddas ner kan inte zoomas tillräckligt utan att använda en rörelse med två fingrar. Därtill är det osäkert vad en del knappar i programvarans kontext har för syfte. Läsningsordningen för filer är inte specificerad i iOS-enheter. I Android-enheter behandlar skärmläsare varje sida i en fil som ett objekt. Därtill förekommer andra tillgänglighetsbrister i bokföringsmaterialet som anges under punkten Allmänt i det här utlåtandet.

 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning
 • WCAG 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • WCAG 2.5.1 Pekargester
 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde

Kundrelation

Alla knappar har inte specificerats som knappar i programvaran. De som använder skärmläsare märker kanske inte att det går att trycka på dem. I vyerna finns rikligt med element som skärmläsaren tolkar som funktioner fastän inget händer.

 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Ge respons om du inte hittade svaret i vårt tillgänglighetsutlåtande. 

Kan du inte logga in eller har du stött på något annat tekniskt problem i våra tjänster?

Behandling av personuppgifter i anknytning till respons

Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym om kunden inte uppger sin kontaktinformation. En kund som inte har loggat in ombes lämna sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer som behövs om kunden vill bli kontaktad. För en kund som loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namn och den lokala andelsbanken där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad, sparas också telefonnumret eller e-postadressen. I responssystemet sparas dessutom kundens respons och kundens uppgift om det hjälpmedelsprogram eller den hjälpmedelsapparat som hen använder.

De begärda kunduppgifterna används endast för behandlingen av kundrespons, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifter behandlas i kundregister som tillhör OP Gruppens finansiella institut.

Tillsynsmyndighet

Om det förekommer tillgänglighetsproblem på webbplatsen, och du inte hittar någon precisering av dem i tillgänglighetsutlåtandet, hoppas vi att du sänder oss respons via länken ovan. Du får svar av oss inom 14 dagar enligt lagen, om du ger dina kontaktuppgifter med blanketten. 

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte alls skulle svara på din respons, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillsyn av tillgänglighet
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000