Tillgänglighetsutlåtande Elektronisk underskrift

Detta utlåtande gäller tillgängligheten i elektronisk underskrift på op.fi (allekirjoitus.op.fi).

Tjänsten är en del av webbplatsen op.fi, som är webbplatsen för bolag inom OP Gruppen.

Tillgängligheten i elektronisk underskrift har bedömts av tillgänglighetsexperter som arbetar för OP Gruppen på projektbasis och dessutom har självbedömning av tillgängligheten utförts.

Vid självbedömningen har följande metoder använts:

  • Tillgängligheten med dator har testats med webbläsaren Chrome och skärmläsarprogrammet NVDA.

Bestämmelserna som gäller tillgänglighet finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Identifiering är också en integrerad del av processen för elektronisk underskrift. Eftersom det finns ett separat tillgänglighetsutlåtande för identifiering, behandlas den inte i detta utlåtande. Tillgänglighetsutlåtande om identifieringstjänsterna finns här.

Det här tillgänglighetsutlåtandet är avfattat 16.11.2020.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

OP:s elektroniska underskrift uppfyller inte alla tillgänglighetskrav.

Enligt en expertbedömning om tillgänglighet utförd 11.11.2020 fanns det brister i 16 punkter enligt kriterierna på nivå AA i WCAG 2.1-standarden i tjänsten, och 69 procent av observationerna bedömes vara viktiga eller mycket viktiga i fråga om allvarsgrad.

Användargränssnitten som visas för användaren av elektronisk underskrift byggs dynamiskt med hjälp av en färdig programvara som tillhandahålls av en tredje part, och följaktligen stämmer tillgänglighetsnivån i tjänsten nära överens med nivån på tillgänglighetsegenskaperna i denna programvara.

När brister i tillgängligheten förhindrar elektronisk underskrift kan handlingar undertecknas i pappersform på ett kontor.

Innehåll som inte är tillgängligt

I detta stycke presenteras de observationer som gjort i tillgänglighetsbedömningen, vilka kategoriserades som viktiga eller mycket viktiga.

Elektronisk underskrift

Ledtexter/etiketter: programmatiska etiketter saknas i valknappar, kryssrutor och inmatningsfält. (WCAG 3.3.2)

Nyckeltalsfråga: Skärmläsaren reagerar inte på att nyckeltalsfältet visas på sidan. (WCAG 4.1.3)

Fokus: Fokus vid tangentbordsnavigering syns inte i alla element. Om fokus förhindras är det svårt att se den. (WCAG 2.4.7)

Dokumentlänkar: Dokumentlänkar kan inte användas med tabulatortangenten. Brister observerades även i andra länkar vid navigering med tabulatortangenten. Skärmläsare kan inte tolka länkarna rätt. (WCAG 2.1.1, WCAG 4.1.2)

Textalternativ: Textalternativ saknas för ikoner. (WCAG 1.1.1)

Innehåll som inte är text: Innehåll som inte är text kan inte läsas med skärmläsare. Sätten för att öppna och stänga innehåll som inte är text är bristfälligt och täcker över annat innehåll. (WCAG 1.3.2, WCAG 1.4.13, WCAG 2.1.1)

Respons: Respons på underskrift och utloggning ges så att det tal som skärmläsaren producerar är förvirrande. (WCAG 4.1.3)

Sidans språk: Sidornas språk har inte definierats programmatiskt, vilket medför att skärmläsaren kan uttala text enligt reglerna för fel språk. (WCAG 3.1.1)

Rubriker: Rubrikelement har inte specificerats för sidan. Detta försvårar navigering på sidan med hjälpmedel. (WCAG 1.3.1)

Kontraster: Brister observerades i kontrastförhållandena mellan text och bakgrund samt mellan gränssnittskomponenter och grafiska element. (WCAG 1.4.3, WCAG 1.4.11)

Innehåll som inte är tillgängligt på grund av oproportionell börda

Tjänsten för elektronisk underskrift kommer att förnyas under 2021.  I samband med detta är avsikten att avhjälpa tillgänglighetsbristerna i tjänsten.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Ge respons om du inte hittade svaret i vårt tillgänglighetsutlåtande.

Behandling av personuppgifter i anknytning till respons

Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym om kunden inte uppger sin kontaktinformation. En kund som inte har loggat in ombes lämna sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer som behövs om kunden vill bli kontaktad. För en kund som loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namn och den lokala andelsbanken där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad, sparas också telefonnumret eller e-postadressen. I responssystemet sparas dessutom kundens respons och kundens uppgift om det hjälpmedelsprogram eller den hjälpmedelsapparat som hen använder.

De begärda kunduppgifterna används endast för behandlingen av kundrespons, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifter behandlas i kundregister hos OP Gruppens finansiella institut.

Tillsynsmyndighet

Om det förekommer tillgänglighetsproblem på webbplatsen, och du inte hittar någon precisering av dem i tillgänglighetsutlåtandet, hoppas vi att du sänder oss respons via länken ovan. Du får svar av oss inom 14 dagar enligt lagen, om du ger dina kontaktuppgifter med blanketten.

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte alls skulle svara på din respons, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillsyn av tillgänglighet
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000