Tillgänglighetsutlåtande för den elektroniska underskriftstjänsten

Detta utlåtande gäller tillgängligheten i den elektroniska underskriftstjänsten på op.fi (allekirjoitus.op.fi).

Tjänsten är en del av webbplatsen op.fi, som är en webbplats för bolagen inom OP Gruppen. Tillgängligheten i elektronisk underskrift har bedömts av tillgänglighetsexperter som arbetar för OP Gruppen på projektbasis, och dessutom har självbedömning av tillgängligheten utförts.

Vid självbedömningen har följande metoder använts:

  • Testresultat genererade av Axe-biblioteket, som är en del av testautomationen, har analyserats
  • Tillgängligheten har testats med webbläsaren Chrome och skärmläsarprogrammet NVDA

Bestämmelserna som gäller tillgänglighet finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Identifiering är också en integrerad del av processen för elektronisk underskrift. Eftersom det finns ett separat tillgänglighetsutlåtande för identifiering, behandlas den inte i detta utlåtande. Tillgänglighetsutlåtandet om identifieringstjänsterna finns här.

Det här tillgänglighetsutlåtandet upprättades 16.11.2020 och uppdaterades senast 9.2.2024.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

OP:s elektroniska underskriftstjänst är delvis tillgänglig.

På basis av en expertbedömning om tillgänglighet utförd 11.11.2020 hade tjänsten brister på 16 punkter enligt kriterierna på nivå AA i WCAG 2.1-standarden, och 69 procent av observationerna bedömdes vara viktiga eller mycket viktiga i fråga om allvarlighetsgrad.

När brister i tillgängligheten förhindrar elektronisk underskrift, kan handlingar undertecknas i pappersform på ett kontor.

Innehåll som inte är tillgängligt

I detta stycke presenteras de observationer som gjordes i tillgänglighetsbedömningen och som kategoriserades som viktiga eller mycket viktiga.

Elektronisk underskrift

Kontraster: Brister observerades i kontrastförhållandena mellan text och bakgrund samt mellan gränssnittskomponenter och grafiska element. (WCAG 1.4.3, WCAG 1.4.11)

Knappar: De knappar som finns på sidorna har inte tillräckligt urskiljbar text. (WCAG 4.1.2)

Sidans språk: Sidornas språk har inte angetts i programkoden, vilket medför att skärmläsaren kan uttala text enligt reglerna för fel språk. (WCAG 3.1.1)

Länkar: Länkarna har inte urskiljbar text. (WCAG 4.1.2, WCAG 2.4.4). 

Användning av attribut: Det har använts ett förbjudet ARIA-attribut (aria-modal="true") för elementen på sidorna. (WCAG 4.1.2)

Alternativa texter: Alternativa texter saknas för ikoner. (WCAG 1.1.1)

Navigering: Tabulator kan användas för att förflytta sig till element som har dolts med Aria (WCAG 4.1.2, WCAG 1.3.1) 

Navigering: Det går inte att hoppa över navigeringen på sidan för att gå direkt till innehållet. (WCAG 2.4.1)  

Respons: Vid val av dokument som ska undertecknas och inmatning av nyckeltal som används för bekräftelse ges responsen så att det är svårt att förstå vad skärmläsaren säger. (WCAG 4.1.3)

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Ge respons om du inte hittade svaret i tillgänglighetsutlåtandet.

Behandling av personuppgifter i anknytning till respons

7Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym om kunden inte uppger sin kontaktinformation. En kund som inte har loggat in ombes lämna sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer som behövs om kunden vill bli kontaktad. För en kund som har loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namnet och den lokala andelsbank där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad, sparas också telefonnumret eller e-postadressen. I responssystemet sparas dessutom kundens respons och kundens uppgift om det hjälpmedelsprogram eller den hjälpmedelsapparat som hen använder.

De insamlade personuppgifterna används endast för behandlingen av kundrespons, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifterna behandlas i kundregistren hos OP Gruppens finansiella institut.

Tillsynsmyndighet

Om det förekommer sådana tillgänglighetsproblem på webbplatsen som inte har specificerats i tillgänglighetsutlåtandet, hoppas vi att du sänder oss respons via länken ovan. Du får svar av oss inom lagstadgade 14 dagar, om du lämnar din kontaktinformation med blanketten.

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte alls skulle svara på din respons, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillsyn av tillgänglighet
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000