Tillgänglighetsutlåtande om OP:s identifieringstjänster

Detta utlåtande gäller OP:s identifieringstjänster samt inloggning i OP:s separata tjänster. Tjänsterna är gemensamma för Andelsbankerna och OP Företagsbanken. Tjänsternas tillgänglighet har bedömts av experter som arbetar för OP på projektbasis. Bestämmelserna om tillgänglighetskraven finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Detta tillgänglighetsutlåtande utarbetades 22.9.2020 och uppdaterades 30.11.2020.

Tillgänglighetsstatus

OP:s identifieringstjänster uppfyller en del av kraven. De krav som inte uppfylls och de undantag som tillämpas på kraven anges nedan. Tjänsterna uppfyller huvudsakligen kraven på tillgänglighet, och man kan använda tjänsterna.

OP:s förmedlingstjänst för identifiering uppfyller kraven på tillgänglighet.

Icke-tillgängligt innehåll (enligt WCAG-kriterierna)

Tillgänglighetsbristerna i de här tjänsterna består bland annat av att färgkontrasterna på tjänsterna inte helt uppfyller tillgänglighetskraven. Tjänsterna stöder inte ännu till alla delar användning av assisterande teknik, exempelvis skärmläsare, vid användningen av rutor för tilläggsuppgifter, och problem förekommer vid läsning av innehåll. Dessutom kan det förekomma tillgänglighetsbrister i till tjänsterna anknutna dokument.  

Bristerna listas mer detaljerat nedan.

Icke tillgängligt innehåll och brister

OP Identifieringstjänsten

WCAG 1.4.3 Kontrast

WCAG 2.1.1 Tangentbord

Inloggning i OP:s separata tjänster

Allmänna

Kontrasterna mellan färgerna uppfyller inte helt tillgänglighetskraven. Alla funktioner som gäller innehållet kan inte hanteras med tangentbordsgränssnittet. Det finns brister i inmatningsfältens namnetiketter.

WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning

WCAG 3.3.1 Identifiering av fel

WCAG 4.1.3 Statusmeddelanden

WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum)

WCAG 1.4.11 Kontrast som inte rör text

WCAG 2.1.1 Tangentbord

WCAG 3.1.1 Sidans språk

WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner

WCAG 1.3.1 Information och relationer

Inmatning av nyckeltalet

Inget synligt fokus syns för bekräftelse av inmatningen av nyckeltalet.

WCAG 2.4.7 Synligt fokus

Andra identifieringssätt

Vid valet av identifieringssätt har tangentbordsfokus dålig synlighet. Länken Dataskyddsbeskrivning öppnas i en ny flik utan förvarning. 

WCAG 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

WCAG 2.4.7 Tangentbordsfokus

Bekräftelse av betalning

WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum)

WCAG 1.4.11 Kontrast som inte rör text

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Ge respons om du inte hittade svaret i vårt tillgänglighetsutlåtande. 

Kan du inte logga in eller har du stött på något annat tekniskt problem i våra tjänster?

Behandling av personuppgifter i anknytning till respons

Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym om kunden inte uppger sin kontaktinformation. En kund som inte har loggat in ombes lämna sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer som behövs om kunden vill bli kontaktad. För en kund som loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namn och den lokala andelsbanken där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad, sparas också telefonnumret eller e-postadressen. I responssystemet sparas dessutom kundens respons och kundens uppgift om det hjälpmedelsprogram eller den hjälpmedelsapparat som hen använder.

De begärda kunduppgifterna används endast för behandlingen av kundrespons, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifter behandlas i kundregister som tillhör OP Gruppens finansiella institut.

Tillsynsmyndighet

Om det förekommer tillgänglighetsproblem på webbplatsen, och du inte hittar någon precisering av dem i tillgänglighetsutlåtandet, hoppas vi att du sänder oss respons via länken ovan. Du får svar av oss inom 14 dagar enligt lagen, om du ger dina kontaktuppgifter med blanketten. 

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte alls skulle svara på din respons, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillsyn av tillgänglighet
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000