Villkor för användningen av sidorna

Användarvillkor

Det här är användarvillkoren för OPs webbsidor. Läs dessa villkor noggrant innan du använder OPs webbsidor. Genom att besöka dessa sidor godkänner du villkoren.

Vissa sidor kan omfattas av särskilda tjänstespecifika villkor som ska tillämpas i första hand före de här villkoren. På tjänster som kan utnyttjas med OPs koder tillämpas de allmänna avtalsvillkoren för användning av andelsbankens nättjänst och koder eller andra motsvarande villkor från företag som hör till OP Gruppen.

Läs villkoren för nättjänsterna

Dessa villkor eller villkoren för OPs digitala tjänster tillämpas på tjänster som används med koder från andra tjänsteleverantör än OP.

Läs om villkoren för OPs digitala tjänster 

OPs webbplats är avsedda att användas i Finland. På användningen av sidorna tillämpas alltid finsk lag, oberoende av från vilket land sidorna används.

OP har rätt att ändra de här användarvillkoren, innehållet, layouten och tillgängligheten till sidorna och de tjänster som finns på dem samt de krav som ställs på den utrustning som behövs för att använda sidorna och att stänga sidorna utan att meddela det på förhand.

Tjänsteleverantör

På de här sidorna kan tillhandahållas tjänster från företag som hör till OP Gruppen. I de här villkoren används benämningen “tjänsteleverantör” för alla företag som hör till gruppen.

I OP Gruppen ingår OP Andelslag, dess koncernföretag (såsom OP Företagsbanken Abp, Pohjola Försäkring Ab och OP-Livförsäkrings Ab), OP Andelslags medlemsbanker, OVY Försäkring Ab, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa samt nuvarande och framtida företag, sammanslutningar och stiftelser, i vilka minst en av de organisationer som nämnts ovan ensam eller tillsammans med någon annan som nämnts ovan utövar ett bestämmande inflytande.

Kreditinstituten, företagen i finansbranschen och försäkringsbolagen i OP Gruppen utgör ett sådant finans- och försäkringskonglomerat som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004).

Övriga tjänsteleverantörer 

På de här sidorna kan också tillhandahållas tjänster från utomstående tjänsteleverantörer.  Kontaktinformationen för en utomstående tjänsteleverantör anges i anslutning till respektive tjänst.

Tillsynsmyndigheter

Finansinspektionen övervakar verksamheten i de kreditinstitut och finansiella institut samt försäkrings-, fond- och värdepappersbolag som hör till OP Gruppen.

Finansinspektionen
Snellmansgatan 6, PB 103
00101 Helsingfors

Dataombudsmannen övervakar att bestämmelserna om personuppgifter efterlevs.

Dataombudsmannens byrå
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
PB 800, 00531 Helsingfors

Transport- och kommunikationsverket Traficom övervakar att lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster efterlevs.

Transport- och kommunikationsverket Traficom
PB 320, 00059 TRAFICOM
(Semaforbron 12 A, 00520 Helsingfors)

Tvistlösningsorgan utanför domstolen

Det kan vara möjligt för kunder att hänskjuta yrkanden som framförs mot OP till behandling av de opartiska och oberoende tvistlösningsorganen som uppräknas nedan. Närmare information om tvistlösningsorganens verksamhet finns på deras nätsidor.

FINE
Försäkrings- och finansrådgivningen
Försäkringsnämnden, Banknämnden, Värdepappersnämnden

Porkalagatan 1,
00180 HELSINGFORS

Konsumenttvistenämnden
Tavastvägen 3, PB 306
00531 HELSINGFORS

Användningen av identifieringsverktyg i nättjänsten

Med hjälp av de identifieringsverktyg som kunden godkänt, kontrollerar OP vid behov att de godkända identifieringsverktyg som kunden använder i nättjänsten överensstämmer med kundens underskrift och kundens identitet kontrolleras via en godkänd identitetshandling. Användningen av nättjänstkoder som överlåtits till en företags- eller samfundskund motsvarar företags- eller samfundskundens officiella underskift enligt handels-, förenings- eller stiftelseregistret.

Kunden ansvarar för att de uppgifter som lämnats i tjänsten är korrekta.

Tjänsteleverantörens ansvar 

På de här sidorna ges allmän information om OP och de tjänster som tillhandahålls. Innehållet på sidorna tillhandahålls i god tro och utan ansvarsåtagande i fråga om fullständighet eller riktighet.  Informationen på sidorna kan inte betraktas som ett bindande anbud, något annat förpliktande uttryck eller en uppmaning att vidta en rättshandling, inte heller som ett råd eller en uppmaning att sälja eller köpa värdepapper eller andra finansiella instrument, om inte så uttryckligen har angetts separat.

Ingen garanti ges för innehållet i tjänsten, såsom publicerade texter, bilder, ljudfiler, animationer, räknare och eventuell annan information som lagrats i tjänsten eller för att tjänsten ska fungera.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för att sidorna fungerar och inte heller för utomstående tjänsteleverantörers verksamhet eller innehållet i tjänster som de tillhandahåller. Tjänsteleverantören ansvarar inte för att uppgifter och övrigt material lämpar sig för handel eller något annat speciellt ändamål.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för kostnader, förluster eller andra eventuella skador som kan förorsakas av att de här sidorna används eller av råd eller annan information som getts på de här sidorna. Kunden ansvarar själv för det ekonomiska resultatet av sin placeringsverksamhet.

Immateriella rättigheter

Upphovsrätten till de här sidorna och andra immateriella rättigheter tillhör ett företag inom OP Gruppen eller den tredje part som angetts separat. Det är tillåtet att se på materialet, bläddra i det och lagra det i kundens dataterminal och delar av materialet får skrivas ut för personligt bruk. Kopiering, lagring, citering, vidareförmedling och annat utnyttjande av material som finns på sidorna i kommersiellt syfte är förbjudet.

Kommunikation i det öppna datanätet 

Den som använder sidorna måste observera att sekretessen för e-postmeddelanden som sänds i ett öppet datanät inte kan garanteras. Tjänsteleverantören har rätt att på begäran av kunden sända material som innehåller allmän information till kundens e-postadress eller mobiltelefon. Tjänsteleverantören får sända information som omfattas av banksekretess eller försäkringshemlighet till en e-postadress eller ett mobiltelefonnummer som kunden har uppgett endast om kunden har gett sitt samtycke till det. Tjänsteleverantören ansvarar inte för skador som förorsakas av meddelanden som sänds i ett öppet datanät.

Övriga villkor

Värdepapperstjänster och andra placeringstjänster tillhandahålls inte för personer bosatta i Förenta staterna eller för företag och organisationer som utövar affärsrörelse utgående från Förenta staterna.

Securities investment services and other investment services will not be offered to any person residing in the USA and to companies and institutions conducting their business from the USA.