Webbtillgängligheten i webbplatsen OP API Admin inom OP API-lösningar för betalningsrörelse

Det här utlåtandet gäller webbtillgängligheten i OP API Admin -sida inom OP API-lösningar för betalningsrörelsen.

Användaren kan öppna OP API Admin-sida direkt på adressen https://admin.corporate-api.op.fi/corporate-api-admin/. OP API Admin -sida och OP API-lösningar för betalningsrörelse tillhandahålls av andelsbankerna och OP Företagsbanken. Bestämmelserna om tillgänglighetskraven finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Det här tillgänglighetsutlåtandet upprättades 22.12.2020 och uppdaterades senast 15.5.2024.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

OP API Admin -sida uppfyller inte alla tillgänglighetskrav. Ingen av de observerade bristerna förhindrar emellertid sidans huvudsakliga funktion, dvs. att handla avtal om OP API-lösningar för betalningsrörelse och handla OP API Admin åtkomsträttigheter. Bristerna i tillgängligheten gäller bl.a. att webbplatsen inte till alla delar stöder användningen av assisterande tekniker, som skärmläsare. Vidare förekommer problem vid användningen av tangentbord. Bristerna åtgärdas när utvecklingen av webbplatsen framskrider, uppskattningsvis under 2024.

Webbtillgängligheten har granskats både som en självbedömning och projektmässigt av utomstående tillgänglighetsexperter.

Icke-tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten (enligt WCAG-kriterierna)

Icke tillgängligt innehåll och brister

WCAG 1.1.1, 3.3.2 Allmänt, textmotsvarigheter, namnetiketter och anvisningar: Brister beskrivningarna och översättningar av ikoner samt i blankettfältens namnetiketter och anvisningar. Textmotsvarigheter saknas till kalenderknappar och stängningskryss. I grupperna av menyknappar och menyrutor saknas namnetiketterna, och anvisningarna har inte anknutits programmässigt till dem.

WCAG 4.1.2 Allmänt, anmärkningsrutor, länkar: Innehållet i en anmärkningsruta på ingångssidan läses alltid upp, då den visas. En stor del av länkarna på webbplatsen har utförts med transaktionshanterare i stället för nativa HTML-länkar, vilket förhindrar användningen av många skärmläsare.

WCAG 1.4.4, 2.4.3 Allmänt, förstoring av texten, fokusering av arbetsytan och elementen: Förstoring av texten till 200 % förstör sidans layout och förhindrar användning av sidan. Då arbetsytan öppnas, stannar fokus i elementet som öppnade den. Fokus flyttar inte alltid till rätt ställe mellan modaldialogerna eller då man flyttar sig mellan de olika faserna i dialogen.

WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.1.1, 2.4.3, 4.1.2 Allmänt, mobilmenyn: Man kan inte använda alla punkter på mobilmenyn med tangentbordet. Menyns status meddelas inte.

WCAG 1.1.1, 1.3.1 Avtal: Texten ”Börja ibruktagningen” döljs i mobillayouten, och endast deras “!”-ikoner förblir synliga. Ikonerna är dolda för hjälpmedlen, så en som använder skärmläsaren får ingen information om avtalens status.

WCAG 2.1.1 Avtal, redigeringspennan: Redigeringspennan för avtalets namn är inte med i tabuleringsordningen, och dessutom är den dold för hjälpmedlen. Därför kan de som använder tangentbord och skärmläsare inte ändra avtalets namn.

WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 2.4.2 Avtal, PDF-filer: PDF-filerna har inte markerats, dvs. de saknar definitioner av läsordning, rubrik, textmotsvarigheter och filnamn.

WCAG 1.3.2, 4.1.2 Nytt avtal, sökväg: I sökvägen för skapande av ett nytt avtal saknas programmässigt namn, status och roll. Den som använder hjälpmedel får alltså inte veta vilket element det är fråga om, vilka skeden som är klara och vilket skede är aktivt nu. 

WCAG 4.1.2 Nytt avtal, debiteringskontot för serviceavgifter: I rullgardinslistan med konton visas inte kontots namn för skärmläsaren, utan enbart kontonumret.

WCAG 4.1.3 Nytt avtal, felmeddelanden: Felmeddelanden läses inte med skärmläsaren.

WCAG 1.1.1, 2.1.1, 2.4.3, 2.4.7, 4.1.3 Skapande av MTLS-certifikat, bilagor: Vid hanteringen av bilagor syns tangentbordsfokus inte i filtilläggselementet. Man får inte respons via skärmläsaren på tillägg eller borttagning av filer. Man kan inte nå borttagning av filer med tabulatortangenten, och den fungerar inte med alla skärmläsare. 

WCAG 2.1.1, 2.4.3, 4.1.2 Ny användare, val av giltighetstid: den första och sista giltighetsdagen måste matas in via kalenderkontrollen som inte är tillgänglig och inte stöder översättningar.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Ge respons om du inte hittade svaret i vårt tillgänglighetsutlåtande. 

Behandling av personuppgifter i anknytning till respons

Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym om kunden inte uppger sin kontaktinformation. En kund som inte har loggat in ombes lämna sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer som behövs om kunden vill bli kontaktad. För en kund som loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namn och den lokala andelsbanken där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad, sparas också telefonnumret eller e-postadressen. I responssystemet sparas dessutom kundens respons och kundens uppgift om det hjälpmedelsprogram eller den hjälpmedelsapparat som hen använder.

De begärda kunduppgifterna används endast för behandlingen av kundrespons, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifter behandlas i kundregister som tillhör OP Gruppens finansiella institut.

Tillsynsmyndighet

Om det förekommer tillgänglighetsproblem på webbplatsen, och du inte hittar någon precisering av dem i tillgänglighetsutlåtandet, hoppas vi att du sänder oss respons via länken ovan. Du får svar av oss inom 14 dagar enligt lagen, om du ger dina kontaktuppgifter med blanketten. 

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte alls skulle svara på din respons, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillsyn av tillgänglighet
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000