Tillgänglighetsutlåtande för OP Lasku

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller OP Lasku betaltjänsten på webbadressen op-lasku.rahoitus.op.fi.

Tillgängligheten för OP Lasku betalning har bedömts av tillgänglighetsexperter som arbetar för OP Gruppen på projektbasis och dessutom har självbedömning av webbplatsens tillgänglighet gjorts.

Vid självbedömningen har man använt sig av följande system:

  • Tillgängligheten med dator har testats med webbläsaren Chrome och skärmläsarprogrammet NVDA.
  • Tillgängligheten med mobila enheter har testats med Apple-enheter, webbläsaren Safari (touch gestures) och läsprogrammet VoiceOver.

Bestämmelserna om tillgänglighetskraven finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats 10.12.2020 och uppdaterades senast 16.12.2023.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

OP Lasku betaltjänst uppfyller inte kraven. De krav som inte uppfylls och de undantag som tillämpas på kraven anges nedan.

Innehåll som inte är tillgängliga

Tillgänglighetsbristerna består bland annat av färgkontrasterna på webbplatsen som inte helt uppfyller tillgänglighetskraven. Webbplatsen stöder ännu inte till alla delar assisterande teknik, såsom användningen av skärmläsare, och det finns problem med användningen av tangentbordet. Dessutom uppvisar tjänsten oftast brister i exempelvis textmotsvarigheterna till de grafiska elementen. Bristerna listas mer detaljerat nedan.

Textalternativ

1.1.1 Innehåll som inte är text

Anpassningsbart

1.3.1 Information och relationer

1.3.2 Meningsfull ordning

1.3.5 Identifiera inmatningssyfte

Urskiljbart

1.4.1 Användning av färger

1.4.3 Kontrast (minimum)

1.4.11 Kontrast som inte rör text

Tillgängligt via tangentbord

2.1.1 Tangentbord

Navigerbart

2.4.2 Sidans titel

2.4.3 Fokusordning

2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

2.4.7 Synligt fokus

Inmatningsstöd

3.3.1 Identifiering av fel

3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner

3.3.3 Förslag vid felhantering

Kompatibelt

4.1.3 Statusmeddelanden

Innehåll som inte är tillgängligt på grund av oproportionell börda

De observationer som gjorts i tillgänglighetsbedömningen av betaltjänsten OP Lasku, vilka kategoriserats som viktiga, ska korrigeras senast 30.6.2024.

Observationer som ingår i klassificeringen Viktiga och som inte korrigeras förhindrar användningen av en viktig funktion i tjänsten eller deras inverkan på tjänstens tillgänglighet är mycket stor.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Ge respons om du inte hittade svaret i vårt tillgänglighetsutlåtande. 

Behandling av personuppgifter i anknytning till respons

Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym om kunden inte uppger sin kontaktinformation. En kund som inte har loggat in ombes lämna sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer som behövs om kunden vill bli kontaktad. För en kund som loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namn och den lokala andelsbanken där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad, sparas också telefonnumret eller e-postadressen. I responssystemet sparas dessutom kundens respons och kundens uppgift om det hjälpmedelsprogram eller den hjälpmedelsapparat som hen använder.

De begärda kunduppgifterna används endast för behandlingen av kundrespons, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifter behandlas i kundregister som tillhör OP Gruppens finansiella institut.

Tillsynsmyndighet

Om det förekommer tillgänglighetsproblem på webbplatsen, och du inte hittar någon precisering av dem i tillgänglighetsutlåtandet, hoppas vi att du sänder oss respons via länken ovan. Du får svar av oss inom 14 dagar enligt lagen, om du ger dina kontaktuppgifter med blanketten. 

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte alls skulle svara på din respons, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillsyn av tillgänglighet
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000