Webbtillgängligheten i tjänsten OP Nätbetalning

Det här utlåtandet gäller webbtillgängligheten i tjänsten OP Nätbetalning.

Användaren hänvisas direkt från nätbutikens eller betalningsförmedlarens tjänst till betalningsvägen på adressen verkkomaksu.op.fi. Tjänsten OP Nätbetalning tillhandahålls av andelsbankerna och OP Företagsbanken. Bestämmelserna om tillgänglighetskraven finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Det här tillgänglighetsutlåtandet är avfattat 17.9.2020.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

OP Nätbetalning uppfyller inte alla tillgänglighetskrav. Ingen av de observerade bristerna förhindrar emellertid tjänstens huvudsakliga funktion, dvs. att göra en betalning. Bristerna i tillgängligheten gäller bl.a. att färgkontrasterna på webbplatsen inte helt uppfyller tillgänglighetskraven och att webbplatsen inte till alla delar stöder användningen av assisterande tekniker, som skärmläsare. Vidare förekommer problem vid användningen av tangentbord. Bristerna åtgärdas när OP Gruppens nyaste bibliotek för gränssnittselement tas i bruk. Planen är att ta i bruk biblioteket före utgången av 2020.

Webbtillgängligheten har granskats både som en självbedömning och projektmässigt av utomstående tillgänglighetsexperter.

Icke-tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten (enligt WCAG-kriterierna)

Icke tillgängligt innehåll och brister

WCAG 2.4.6 Identifiering: Som ledtext/etikett i nyckeltalsfältet har bara programmerats ”****”, och därför har den som använder skärmläsare svårt att förstå vad det handlar om i fältet.
Antalet återstående nyckeltal har inte fogats till fältet programmässigt.

WCAG 1.3.2, 2.4.3 Identifiering: Fokus flyttas inte automatiskt till dialogen Information om Mobilnyckeln, utan blir kvar på den ursprungliga sidan. Det är svårt att hitta fram till dialogen med skärmläsare och tangentbord.

WCAG 1.4.3, 1.4.11 Allmänt, kontraster: Brister i kontrastförhållandena mellan text och bakgrund samt mellan gränssnittskomponenter och grafiska element.

WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.1.1, 2.4.3 Godkännande av betalning: rullgardinsmenyerna omfattas inte av tabulatorordningen och därför kan de inte användas med tangentbord för att ta fram tilläggsuppgifter om betalningen. Vidare är rullgardinsmenyernas rubriker inte HTML-rubriker och därför är det något svårt att uppfatta hierarkin på sidan.

WCAG 3.3.2 Godkännande av betalning: Fältet Meddelande till det egna kontoutdraget har ingen ledtext/etikett.

Oproportionell börda

Försäljningen av OP:s nätbetalningsknapp upphörde 31.3.2020, men verksamheten fortsätter i fråga om de gamla avtalen fram till 30.9.2021, varefter tjänsten läggs ned. OP Nätbetalning ersätter OP:s gamla nätbetalningsknapp i sin helhet och tillhandahåller även i fortsättningen en fungerande tjänst.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Ge respons om du inte hittade svaret i vårt tillgänglighetsutlåtande. 

Kan du inte logga in eller har du stött på något annat tekniskt problem i våra tjänster?

Behandling av personuppgifter i anknytning till respons

Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym om kunden inte uppger sin kontaktinformation. En kund som inte har loggat in ombes lämna sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer som behövs om kunden vill bli kontaktad. För en kund som loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namn och den lokala andelsbanken där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad, sparas också telefonnumret eller e-postadressen. I responssystemet sparas dessutom kundens respons och kundens uppgift om det hjälpmedelsprogram eller den hjälpmedelsapparat som hen använder.

De begärda kunduppgifterna används endast för behandlingen av kundrespons, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifter behandlas i kundregister som tillhör OP Gruppens finansiella institut.

Tillsynsmyndighet

Om det förekommer tillgänglighetsproblem på webbplatsen, och du inte hittar någon precisering av dem i tillgänglighetsutlåtandet, hoppas vi att du sänder oss respons via länken ovan. Du får svar av oss inom 14 dagar enligt lagen, om du ger dina kontaktuppgifter med blanketten. 

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte alls skulle svara på din respons, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillsyn av tillgänglighet
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000