Tillgänglighetsutlåtande för op-fi-tjänstens webbplats för företagskunder

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller innehåll och tjänster för företagskunder på op.fi. Webbplatsen op.fi är en webbplats för bolagen i OP Gruppen.

Tillgängligheten har bedömts av tillgänglighetsexperter som arbetar för OP Gruppen på projektbasis och dessutom har självbedömning av webbplatsens tillgänglighet gjorts.

Vid självbedömningen har följande system använts:

 • Tillgängligheten med dator har testats med webbläsaren Chrome och skärmläsarprogrammet NVDA.
 • Tillgängligheten med mobila enheter har testats med Apple-enheter, webbläsaren Safari (touch gestures).

Bestämmelserna om tillgänglighetskraven finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Detta tillgänglighetsutlåtande avfattades 21.12.2020, och det uppdaterades senast 6.4.2023.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Det finns brister i tillgängligheten på webbplatsen för företagskunder och webbplatsen uppfyller inte kraven till alla delar.  De krav som inte uppfylls och de undantag som tillämpas på kraven anges nedan.

Betalningar och kassahantering

Referensräknare

Tillgänglighetsbrister i Referensräknaren omfattar bland annat problem med användningen av tangentbordet och tabuleringsordningen samt felmeddelandena och infotexterna. Bristerna listas mer detaljerat nedan.

Icke tillgängligt innehåll och brister

 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • WCAG 1.3.1. Information och relationer
 • WCAG 1.4.3. Kontrast (minimum)
 • WCAG 1.4.11. Kontrast som inte rör text
 • WCAG 1.4.13. Innehåll vid pekning eller fokus
 • WCAG 2.4.3. Fokusordning
 • WCAG 2.4.7. Synligt fokus
 • WCAG 3.3.1. Identifiering av fel
 • WCAG 3.3.3. Förslag vid felhantering
 • WCAG 4.1.3. Statusmeddelanden

Finansiering av företag

Ansökan om företagsfinansiering

Tillgänglighetsbristerna i tjänsten för företagsfinansiering består bland annat av att textens och bakgrundsfärgernas kontraster inte helt uppfyller tillgänglighetskraven. Det finns problem med att läsa innehåll: tjänsten stöder ännu inte till alla delar användningen av assisterande tekniker såsom skärmläsare vad gäller till exempel stora textfält, skjutreglagefältet, tillägg av garantier och infotexter. Finansieringsansökan är också en så kallad ensidesapplikation vilket gör att man inte upptäcker sidbyten i ansökningsblanketten. Bristerna listas mer detaljerat nedan.

 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning
 • WCAG 1.3.3 Sensoriska kännetecken
 • WCAG 1.3.5 Identifiera inmatningssyfte
 • WCAG 1.4.1 Användning av färger
 • WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum)
 • WCAG 1.4.4 Ändring av textstorlek
 • WCAG 1.4.11 Kontrast som inte rör text
 • WCAG 1.4.13 Innehåll vid pekning eller fokus
 • WCAG 2.1.1 Tangentbord
 • WCAG 2.2.1 Justerbar tidsgräns
 • WCAG 2.4.2 Sidans titel
 • WCAG 2.4.3 Fokusordning
 • WCAG 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • WCAG 2.4.6 Rubriker och etiketter
 • WCAG 3.3.1 Identifiering av fel
 • WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner
 • WCAG 4.1.1 Parsing
 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde
 • WCAG 4.1.3 Statusmeddelanden

Bostadsbolags extra låneamortering

Tillgänglighetsbrister i tjänsten Bostadsbolags extra låneamortering är bland annat att infotexterna och felmeddelandena inte till alla delar är tillgängliga, och kontrasterna är inte tillräckliga. Blanketten är en ensidesapplikation, vilket försvårar observationen av ändringar på sidan. Bristerna listas mer detaljerat nedan.

 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning
 • WCAG 1.3.5 Identifiera inmatningssyfte
 • WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum)
 • WCAG 1.4.11 Kontrast som inte rör text
 • WCAG 1.4.13 Innehåll vid pekning eller fokus
 • WCAG 2.4.3 Fokusordning
 • WCAG 2.4.6 Rubriker och etiketter
 • WCAG 3.1.1 Sidans språk
 • WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner
 • WCAG 4.1.3 Statusmeddelanden

Försäkringar

 • Ansökan om nättjänstavta
 • Kontaktbegäran

Icke-tillgängligt innehåll

Bristerna i tillgängligheten hos försäkringstjänster består bland annat av att färgkontrasterna på tjänsterna inte helt uppfyller tillgänglighetskraven. Tjänsterna stöder ännu inte till alla delar assisterande teknik, såsom skärmläsare, och det finns problem med användningen av tangentbord. Dessutom uppvisar tjänsten brister i exempelvis textmotsvarigheterna till de grafiska elementen. Vi strävar efter att åtgärda bristerna under 2023. 

Brister i försäkringstjänsterna:

Skärmläsare

 • WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner
 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • WCAG 1.3.1. Information och relationer
 • WCAG 2.4.6 Rubriker och etiketter

Användning av tangentbord

 • WCAG 2.1.1 Tangentbord
 • WCAG 2.4.7 Synligt fokus
 • WCAG 2.4.3 Fokusordning

Färger och textstorlek

 • WCAG 1.4.3 Kontrast

Innehåll som inte är tillgängligt på grund av oproportionell börda

Ansökan om nättjänstavtal för försäkringar kommer att ersättas med en helt ny tjänst under åren 2023. Den nuvarande applikationen är inte tillgänglig till någon del, och den kommer inte att korrigeras eftersom den tas ur bruk.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Ge respons om du inte hittade svaret i vårt tillgänglighetsutlåtande. 

Kan du inte logga in eller har du stött på något annat tekniskt problem i våra tjänster?

Behandling av personuppgifter i anknytning till respons

Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym om kunden inte uppger sin kontaktinformation. En kund som inte har loggat in ombes lämna sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer som behövs om kunden vill bli kontaktad. För en kund som loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namn och den lokala andelsbanken där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad, sparas också telefonnumret eller e-postadressen. I responssystemet sparas dessutom kundens respons och kundens uppgift om det hjälpmedelsprogram eller den hjälpmedelsapparat som hen använder.

De begärda kunduppgifterna används endast för behandlingen av kundrespons, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifter behandlas i kundregister som tillhör OP Gruppens finansiella institut.

Tillsynsmyndighet

Om det förekommer tillgänglighetsproblem på webbplatsen, och du inte hittar någon precisering av dem i tillgänglighetsutlåtandet, hoppas vi att du sänder oss respons via länken ovan. Du får svar av oss inom 14 dagar enligt lagen, om du ger dina kontaktuppgifter med blanketten. 

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte alls skulle svara på din respons, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillsyn av tillgänglighet
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000