Tillgänglighetsutlåtande för OP Bokslutsmaterialtjänsten

Det här utlåtandet gäller OP Bokslutsmaterialtjänstens tillgänglighet på webbadressen: op.fi/ostopolut/auth/tilinpaatosaineistopalvelu.

I tjänsten kan användaren beställa och hämta bokslutsmaterial som tillhör företaget som hen representerar. Bestämmelserna om tillgänglighetskraven finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

OP Bokslutsmaterialtjänstens tillgänglighet har granskats både som en självbedömning och projektmässigt av utomstående tillgänglighetsexperter. Bedömningen utfördes i huvudsak med webbläsarna Firefox och Safari. Webbläsarna Chrome och IE har också använts vid kontroll av vissa detaljer. Vid kontrollen av kriterierna användes som hjälp webbläsartillägget WebAIM WAVE. Testet av skärmläsarprogrammet genomfördes på dator med skärmläsarprogrammet VoiceOver i MacOS och skärmläsarprogrammet NVDA i Windows.

Detta tillgänglighetsutlåtande avfattades 24.9.2021 och uppdaterades senast 14.12.2023.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

OP Bokslutsmaterialtjänsten uppfyller inte alla tillgänglighetskrav. Ingen av de observerade bristerna förhindrar emellertid tjänstens huvudsakliga funktion, dvs. beställning eller avhämtning av bokslutsmaterial. Bristerna i tillgängligheten gäller bl.a. att webbplatsen inte till alla delar stöder användningen av assisterande tekniker, som skärmläsare eller att webbplatsen inte är optimerad för användning med mobila enheter.

Icke-tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten (enligt WCAG-kriterierna)

Icke tillgängligt innehåll och brister

WCAG 1.4.4, 1.4.10 Allmänt: Tjänsten är inte responsiv till alla delar, och innehållet har inte optimerats för användning på mobila enheter.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Ge respons om du inte hittade svaret i vårt tillgänglighetsutlåtande. 

Behandling av personuppgifter i anknytning till respons

Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym om kunden inte uppger sin kontaktinformation. En kund som inte har loggat in ombes lämna sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer som behövs om kunden vill bli kontaktad. För en kund som loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namn och den lokala andelsbanken där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad, sparas också telefonnumret eller e-postadressen. I responssystemet sparas dessutom kundens respons och kundens uppgift om det hjälpmedelsprogram eller den hjälpmedelsapparat som hen använder.

De begärda kunduppgifterna används endast för behandlingen av kundrespons, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifter behandlas i kundregister som tillhör OP Gruppens finansiella institut.

Tillsynsmyndighet

Om det förekommer tillgänglighetsproblem på webbplatsen, och du inte hittar någon precisering av dem i tillgänglighetsutlåtandet, hoppas vi att du sänder oss respons via länken ovan. Du får svar av oss inom 14 dagar enligt lagen, om du ger dina kontaktuppgifter med blanketten. 

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte alls skulle svara på din respons, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillsyn av tillgänglighet
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000