Tillgänglighetsutlåtande för OP-företagsmobilen

Det här utlåtandet gäller tillgängligheten för applikationen OP-företagsmobilen. OP-företagsmobilen är en mobilapplikation för företag som ingår i OP Gruppen. I OP Gruppen ingår OP Andelslag, dess koncernföretag (såsom OP Företagsbanken Abp, Pohjola Försäkring Ab, OP-Livförsäkrings Ab och OP-Tjänster Ab), OP Andelslags medlemsbanker, Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa samt nuvarande och framtida företag, sammanslutningar och stiftelser, i vilka minst en av de organisationer som nämnts ovan ensam eller tillsammans med någon annan som nämnts ovan utövar ett bestämmande inflytande.

OP-företagsmobilens tillgänglighet har bedömts av experter på tillgänglighet som utför uppdrag av projektnatur. Dessutom har fortlöpande självbedömning gjorts gällande applikationens tillgänglighet. 

Bedömningen av tillgänglighet har gjorts med skärmläsaren VoiceOver i en iOS-enhet, samt skärmläsaren Talkback i en Android-enhet.

Bestämmelserna om tillgänglighetskraven finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Det här tillgänglighetsutlåtandet upprättades 15.6.2021 och uppdaterades senast 30.1.2024.

Status för tillgängligheten i OP-företagsmobilen

Det finns brister i OP-företagsmobilens tillgänglighet och applikationen uppfyller inte till alla delar tillgänglighetskraven. De krav som inte uppfylls och de undantag som tillämpas på kraven anges nedan. Om ingen enhet har specificerats när problem uppstått så finns problemet vid användning av såväl iOS- som Android-enheter. Om ingen närmare korrigeringstidtabell angivits, kommer bristerna som observerats i tillgängligheten att korrigeras i takt med att OP-företagsmobilen utvecklas.

Innehåll som inte är tillgängliga

Allmänt

OP-företagsmobilen har tillgänglighetsbrister, som upprepas i flera olika vyer. OP-företagsmobilen har också några brister beträffande allmän tillgänglighet och användbarhet, som dock inte bryter mot något av WCAG-kraven. En del av tillgänglighetsbristerna förekommer såväl i iOS- som i Android-enheter, en del förekommer endast på den ena plattformen.

I OP-företagsmobilen finns det en del texter som är avsedda att vara rubriker men de har inte specificerats korrekt, även specifikationer av rubriknivå saknas delvis. För vissa element saknas status- och/eller rolldata, eller så är de felaktiga, vissa element har igen inte alls specificerats i programvaran. Alla samhöriga element har inte kopplats till varandra i programvaran. Alla knappar har inte specificerats eller så har de har specificerats felaktigt. Läsningsordningen är inte logisk i alla vyer och i vissa vyer hamnar fokus på fel ställe.

Pdf-filer som öppnas i applikationen kan inte zoomas tillräckligt utan att använda en rörelse med två fingrar. I vissa situationer har läsningsordningen för pdf-filer i iOS-enheter inte specificerats och i Android-enheter hanterar skärmläsaren allt innehåll i pdf-filerna som ett objekt.

Det är inte lätt att förstå vilka åtgärder alla applikationens ikoner och element leder till. En del av applikationens element saknar etiketter eller hjälptexter, eller så är de felaktiga. Vissa knappar saknar tillgängliga etiketter helt eller så är de bristfälliga. Applikationen har partiella brister i kontrastförhållandena mellan text och bakgrund samt i kontrastförhållandena mellan gränssnittskomponenter och grafiska element.

OP-företagsmobilens användare loggas automatiskt ut när applikationen inte används aktivt inom fem minuter (tidsutlösning som fastställts i det andra betaltjänstdirektivet (PSD2)). Ingen varning ges om den automatiska utloggningen i förväg. OP-företagsmobilen har inget inbyggt stöd för externa enheter. Dessutom kan Android-versionen av applikationen användas endast i höjdled.

Applikationen har vissa egenskaper där innehåll i nättjänsten op.fi används integrerat i mobilapplikationen (t.ex. Boka tid för ett möte, Chatt). De här vyerna uppfyller inte tillgänglighetskraven till alla delar. Personer som använder skärmläsare kan ha svårigheter att uppfatta när det är fråga om innehåll på op.fi som har integrerats i applikationen.

Vid användning av iOS-enhet har OP-företagsmobilen knappar som öppnar webbplatser, men detta har inte meddelats programmatiskt.

 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde 
 • WCAG 1.3.1 Information och relationer 
 • WCAG 2.2.1 Justerbar tidsgräns 
 • WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum) 
 • WCAG 1.4.11 Kontrast som inte rör text 
 • WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner 
 • WCAG 2.4.6 Rubriker och etiketter 
 • WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning 
 • WCAG 1.3.4 Orientering (endast Android)
 • WCAG 2.4.3 Fokusordning 
 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text 
 • WCAG 1.4.4 Ändring av textstorlek 
 • WCAG 2.1.1 Tangentbord 

Aktivering och inloggning

Vid användning och inloggning av Mobilnyckeln förekommer tillgänglighetsbrister som delges i det här utlåtandet under punkten Allmänt. Den som använder skärmläsare får inte i vissa punkter information om att texten utgör ett råd (glödlampsikoner) som avviker från bastexten. Anvisningarna för fälten har inte i alla punkter programmässigt kopplats till fälten. Alla rubriker har inte gjorts med rubrikelement i programvaran. Dessutom går en del av knapparna inte att använda med tangentbord (t.ex. externa tangentbord eller brytarkontroll)

Fler förbättringar av tillgängligheten vid aktivering och inloggning kommer att göras under 2024.

 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 2.1.1 Tangentbord

Dagliga penningaffärer

Konton och kort

Det framkommer tillgänglighetsbrister i avsnittet Konton och kort som beskrivits under punkten Allmänt i det här tillgänglighetsutlåtandet.

Kontotransaktioner‍

I punkten Kontotransaktioner har klassalternativen placerats i en tabell, vilket gör det svårare att använda skärmläsare. Därtill förekommer också tillgänglighetsbrister i Kontotransaktioner som beskrivs under punkten Allmänt i det här tillgänglighetsutlåtandet. 

 •   WCAG 1.3.1 Information och relationer 

Kortvyer

Vid användning av Android-enhet visas vissa element ibland som ett element och ibland som separata element, vilket gör det svårt att förstå informationen med skärmläsare. Dessutom finns det tillgänglighetsbrister i kortvyerna som har angetts under Allmänt i det här utlåtandet.

 • WCAG 1.3.1 Information och relationer

Betaltjänster

I iOS-enheter syns en del av texterna som en tom förteckning för skärmläsaren och vyerna har också några tomma element. Med Android-enheter ges inte nödvändiga felmeddelanden i alla vyer och förfallodag måste väljas i kalendern, vilket kan vara utmanande för skärmläsare. Därtill förekommer andra tillgänglighetsbrister vid betaltjänster som delges i denna förklaring under punkten Allmänt.

 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde 
 • WCAG 1.3.1 Information och relationer 
 • WCAG 3.3.1 Identifiering av fel 
 • WCAG 2.1.1 Tangentbord 
 • WCAG 3.2.2 Inmatning 

I avsnittet Internationella betalningar öppnar vissa knappar webbläsaren trots att en länk ska användas istället för en knapp. En del av de längre texterna är förenade i samma element. I iOS-enheter har fältens direktiv fogats till fälten så, att de inte kan läsas som separata element. I Android-enheter är vissa listor definierade som ett element och ändring av fokus till en öppen rullgardinslista lyckas inte nödvändigtvis. Därtill finns det andra tillgänglighetsbrister i avsnittet som beskrivs under punkten Allmänt i det här utlåtandet.

 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 2.1.1 Tangentbord

Placering

Fonder

När man vid köporder (t.ex. aktier) övergår till val av portfölj, får skärmläsaren inte uppgift om den valda portföljen. En person som använder skärmläsare är tvungen att själv inse att hen valt portföljen då hen klickade på den. I avsnittet finns också några ”namnlösa” knappar, vars funktion inte framgår av skärmläsaren. Dessutom finns det brister i användbarheten vid bläddring av förteckningen och för användare av skärmläsare kan det vara oklart var markören finns.

 • WCAG 1.3.1 Information och relationer 
 • WCAG 4.1.2 Namn, värde, roll 
 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text 

Lån

Avsnittet Lån är nästan tillgängligt. I några vyer finns det små tillgänglighetsbrister i färgkontrasterna i elementen och texterna. Dessutom är läsordningen i skärmläsaren inte alltid logisk och alla uppgifter läses inte.  

 • WCAG 1.4.11 Kontrast som inte rör text
 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning

Företagstjänster

Uppföljning av företagens ekonomi

Vid användning av iOS-enheter finns felaktigt en osynlig och icke namngiven knapp i vissa vyer som man ändå kan rikta med skärmläsaren. Graferna i vyerna hoppas helt över i skärmläsaren eftersom de i övrigt visualiserar numeriskt åtkomlig information i vyerna. Vid användning av Android-enheter har vissa knappar markerats som länkar. Alla element är inte i läsningsordning, och läsningsordningen är fel i vissa vyer.

Dessutom framkommer tillgänglighetsbrister i båda plattformarna, vilket har nämnts i punkten Allmänt i det här utlåtandet.

 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning
 • WCAG 2.4.3 Fokusordning
 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde

Fakturering

Vid upprepningen av faktura förenar kontexten i programvaran inte elementen med varandra i iOS-enheter. I en del vyer är läsningsordningen felaktig. En del val görs med valkontroller som inte kan användas med skärmläsare. 

Texten för knapparna i programvaran förenar inte dem fullständigt med kontexten i Android-enheter. Valet av upprepning är utförd med valrutor, fastän det rätta elementet är en valknapp. Man kommer inte till sökresultaten i skärmläsaren genom att svepa. Sidoindikatorn nere på sidan är inte med i läsordningen. 

Därtill förekommer det i vyerna andra tillgänglighetsbrister som delges i detta utlåtande under punkten Allmänt.

Avsnittet Fakturering förnyas och tillgänglighetskorrigeringar görs under 2024.

 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning
 • WCAG 2.1.1 Tangentbord
 • WCAG 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • WCAG 3.2.2 Inmatning
 • WCAG 4.1.2 Namn, värde, roll

Bokföringsmaterial

Filer med bokföringsinnehåll (pdf-filer, csv-filer) som laddas ner kan inte zoomas tillräckligt utan att använda en rörelse med två fingrar. Därtill är det osäkert vad en del knappar i programvarans kontext har för syfte. Läsningsordningen för filer är inte specificerad i iOS-enheter. I Android-enheter behandlar skärmläsare varje sida i en fil som ett objekt. Därtill förekommer andra tillgänglighetsbrister i bokföringsmaterialet som anges under punkten Allmänt i det här utlåtandet.

 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning
 • WCAG 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • WCAG 2.5.1 Pekargester
 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde

Kundrelation

Alla knappar har inte specificerats som knappar i programvaran. De som använder skärmläsare märker kanske inte att det går att trycka på dem. I vyerna finns rikligt med element som skärmläsaren tolkar som funktioner fastän inget händer.

 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Ge respons om du inte hittade svaret i vårt tillgänglighetsutlåtande. 

Behandling av personuppgifter i anknytning till respons

Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym om kunden inte uppger sin kontaktinformation. En kund som inte har loggat in ombes lämna sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer som behövs om kunden vill bli kontaktad. För en kund som loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namn och den lokala andelsbanken där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad, sparas också telefonnumret eller e-postadressen. I responssystemet sparas dessutom kundens respons och kundens uppgift om det hjälpmedelsprogram eller den hjälpmedelsapparat som hen använder.

De begärda kunduppgifterna används endast för behandlingen av kundrespons, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifter behandlas i kundregister som tillhör OP Gruppens finansiella institut.

Tillsynsmyndighet

Om det förekommer tillgänglighetsproblem på webbplatsen, och du inte hittar någon precisering av dem i tillgänglighetsutlåtandet, hoppas vi att du sänder oss respons via länken ovan. Du får svar av oss inom 14 dagar enligt lagen, om du ger dina kontaktuppgifter med blanketten. 

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte alls skulle svara på din respons, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillsyn av tillgänglighet
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000