Tillgänglighetsutlåtande om OP-företagsmobilen

Det här utlåtandet gäller tillgängligheten för appen OP-företagsmobilen. OP-företagsmobilen är en mobilapp för företagskunder till företag som ingår i OP Gruppen. I OP Gruppen ingår OP Andelslag, dess koncernföretag (såsom OP Företagsbanken Abp, Pohjola Försäkring Ab, OP-Livförsäkrings Ab och OP-Tjänster Ab), OP Andelslags medlemsbanker, OVY Försäkring Ab, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa samt nuvarande och framtida företag, sammanslutningar och stiftelser, i vilka minst en av de organisationer som nämnts ovan ensam eller tillsammans med någon annan som nämnts ovan utövar ett bestämmande inflytande.

OP-företagsmobilens tillgänglighet har bedömts av experter på tillgänglighet som utför uppdrag av projektnatur. Dessutom har man utfört självbedömning av appens tillgänglighet.

Bedömningen av tillgänglighet har gjorts med skärmläsaren VoiceOver i en iOS-enhet, samt skärmläsaren Talkback i en Android-enhet.

Bestämmelserna om tillgänglighetskraven finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Detta tillgänglighetsutlåtande har uppdaterats 20.6.2022.

Status för tillgängligheten i OP-företagsmobilen

Det finns brister i OP-företagsmobilens tillgänglighet och appen uppfyller inte WCAG-kraven till alla delar. De krav som inte uppfylls och de undantag som tillämpas på kraven anges nedan. Om ingen enhet som uppvisat problem har specificerats för en bristfällig punkt förekommer problemet såväl vid användning med iOS- som vid användning med Android-enheter. Om ingen detaljerad korrigeringstidtabell meddelats korrigeras brister som observerats i tillgängligheten i takt med att OP-företagsmobilen utvecklas.

Innehåll som inte är tillgängliga

Allmänt

OP-företagsmobilen har tillgänglighetsbrister, som upprepas i flera olika vyer. OP-företagsmobilen har också några brister beträffande allmän tillgänglighet och användbarhet, som dock inte bryter mot något av WCAG-kraven. En del av tillgänglighetsbristerna förekommer såväl i iOS- som i Android-enheter, en del förekommer endast i ena plattformen.

OP-företagsmobilen har flera knappar och element utan tillgängliga namn och eller brister förekommer i dem. En del knappar och element har inte roll- och/eller statusspecificering eller de är felaktiga. Alla knappar och element har inte specificerats i programvaran och alla element eller fält har inte namnlappar i programvaran, eller de är bristfälliga. I applikationen har inte heller rubriker specificerats.

Fokuseringen syns inte på rätt sätt i vissa situationer och fokusordningen kan vara felaktig i en del vyer. Applikationen innehåller en del helheter, vars delar har separerats till element med egen fokusering. 

Det finns brister i kontrasterna mellan komponenter i användargränssnitt, texter och grafiska element. Ikonerna för en del texter visas inte i skärmläsarna, så användaren kan ha svårt att förstå texten. Dessutom visar applikationen inte alltid texten förstorad enligt inställningarna i telefonen, och datumen måste anges med valelement.

Felmeddelanden läses inte alltid automatiskt och i en del blanketter har felmeddelanden inte anslutits till fälten i programvaran, i en del situationer visas inte felmeddelanden överhuvudtaget i skärmläsaren. 

Användaren loggas automatiskt ut när hen inte använder OP-företagsmobilen under en viss period. Ingen varning visas om utloggningen i förväg. OP-företagsmobilen har inget inbyggt stöd för externa enheter.

Följande tillgänglighetsbrister berör iOS-enheter:

 • En del vyer har tomma knappar och osynliga texter. 
 • Med iOS-enheter kan appen användas endast i vertikalt läge. 
 • En del blanketter har inte förklaringar till stjärnorna, som anger obligatoriska uppgifter. 
 • Läsordningen i skärmläsaren kan vara felaktig i en del vyer.

Följande tillgänglighetsbrister i OP-företagsmobilen berör endast Android-telefoner:

 • En del element kan inte öppnas i skärmläsaren. 
 • En del element har förenats på ett sådant sätt att det är svårt att läsa dem med skärmläsaren. 
 • I förteckningarna har inkluderats objekt som inte logiskt hör dit och en del vyer har förteckningar över uppgifter som inte semantiskt bildar en förteckning. 
 • När man går till en del vyer flyttas inte skärmläsarfokuseringen.
   
 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 1.3.4 Orientering
 • WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum)
 • WCAG 1.4.4 Ändring av textstorlek
 • WCAG 1.4.11 Kontrast som inte rör text
 • WCAG 2.1.1 Tangentbord
 • WCAG 2.2.1 Justerbar tidsgräns
 • WCAG 2.4.3 Fokusordning
 • WCAG 3.2.2 Inmatning
 • WCAG 3.3.1 Identifiering av fel
 • WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner
 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde

Att logga in och börja använda

Tillgänglighetsbristerna när man loggar in och börjar använda appen gäller endast iOS-enheter. Anvisningarna kommer först efter knappen Fortsätt i iOS-enheterna. Det tillgängliga namnet på en del länkar innehåller hela URL-nätadressen och läsordningen är att länken läses före den text som finns före länken. I menyn för ärendehanteringsroll visas inte det befintliga alternativet i programvaran. Därtill förekommer det när man ska logga in och börja använda andra tillgänglighetsbrister som delges i denna förklaring under punkten Allmänt.

 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning
 • WCAG 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

Mobilnyckeln

I OP-företagsmobilen kan menyn för Mobilnyckeln inte längre öppnas. I vyn Mobilnyckeln finns det även överflödiga etiketter och en del knappar saknar text. I lösenordsfältet kan skärmläsaren meddela att det i fältet finns “ett tecken”. Om man vid inloggningen tar bort tecken ur fältet, kan skärmläsaren läsa fel. För en del funktioner finns det inte tillräckligt med tid och ingen varning visas om att de avslutas. Därtill förekommer andra tillgänglighetsbrister i Mobilnyckeln som delges i denna förklaring under punkten Allmänt.

 • WCAG 2.2.1 Justerbar tidsgräns
 • WCAG 2.4.3 Fokusordning
 • WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner
 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde

Konton och kort

I iOS-enheter är läsordningen delvis felaktig och i del situationer är hela vyn i onödan med i läsordningen. I iOS-enheter kommer man inte till sökresultaten genom att svepa.

I Android-enheter är texten som vidgas med dragspelsknappar inbyggd i samma element som knappen. Det kan vara svårt att ordna konton och kort med Androids TalkBack. 

Därtill förekommer det i delen andra tillgänglighetsbrister som delges i denna förklaring under punkten Allmänt.

 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning
 • WCAG 2.1.1 Tangentbord
 • WCAG 2.5.3 Etikett i namn
 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde

Betaltjänster

Valknapparna i iOS-enheterna och deras etiketter har separerats; endast etiketter är med i fokusordningen, men de kan inte användas som valknappar. Därtill förekommer andra tillgänglighetsbrister vid betaltjänster som delges i denna förklaring under punkten Allmänt.

 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner

Uppföljning av ekonomin

Vid användning av iOS-enheter finns en felaktigt osynlig eller icke namngiven knapp i vissa vyer, som man ändå kan fokusera på med skärmläsaren. Graferna i vyerna hoppas över helt i skärmläsaren, eftersom de i övrigt visualiserar numeriskt åtkomlig information i vyerna. Vid användning av Android-enheter har vissa knappar markerats som länkar. Alla element är inte i läsningsordning, och läsningsordningen är fel i vissa vyer.

Dessutom framkommer tillgänglighetsbrister i båda plattformarna, vilket har nämnts i avsnittet Allmänt i det här utlåtandet.

 • WCAG 1.3.1
 • WCAG 1.3.2
 • WCAG 2.4.3
 • WCAG 4.1.2

Fakturering

När det gäller upprepningen av fakturan förenar kontexten i programvaran inte elementen med varandra i iOS-enheter. I en del vyer är läsordningen felaktig. En del val görs med valkontroller, som inte kan användas med skärmläsare. 

Texten för knapparna i programvaran förenar inte dem fullständigt med kontexten i Android-enheter. Valet av upprepning är utförd med valrutor, fastän det rätta elementet är en valknapp. Man kommer inte till sökresultaten i skärmläsaren genom att svepa. Sidoindikatorn nere på sidan är inte med i läsordningen. 

Därtill förekommer det i vyerna andra tillgänglighetsbrister som delges i denna förklaring under punkten Allmänt.

 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning
 • WCAG 2.1.1 Tangentbord
 • WCAG 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • WCAG 3.2.2 Inmatning
 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde

Bokföringsmaterial

Man kan till exempel inte zooma filer tillräckligt utan en gest med två fingrar. I programvarans kontext är det osäkert vad en del knappar har för syfte. Läsordningen för filer är inte specificerad iOS-enheter. I Android-enheter behandlar skärmläsare varje sida i en fil som ett objekt. Därtill förekommer andra tillgänglighetsbrister i bokföringsmaterialet som delges i denna förklaring under punkten Allmänt.

 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning
 • WCAG 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • WCAG 2.5.1 Pekargester
 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde

Placering

Rubrikraden är inte med i läs- och fokusordningen, och raderna saknar knappspecifikationer i programvaran. Information om placeringar visas i tabellformat, och det här visas inte som en tabell i programvaran, så skärmläsaren läser inte kolumn- och radrubrikerna. På en del blanketter visas inte PDF-länkar som länkar i programvaran. Därtill förekommer det i delen andra tillgänglighetsbrister som delges i denna förklaring under punkten Allmänt. För användaren visas inte vilken uppgift som saknas eller är felaktig på blanketten. Den enda responsen om felet är en passiv framåtknapp.

Följande tillgänglighetsbrister berör iOS-enheter: 

 • Rubriker och uppgifter i en del delar har inte anslutits till varandra i programvaran. 
 • En del element har ingen textmotsvarighet eller den är otydlig. 
 • I en del situationer läses rubriken första efter värdet som motsvarar den

Följande tillgänglighetsbrister berör Android-telefoner:

 • Figurerna är inte med i läsordningen. 
 • I en del vyer finns det element som skärmläsaren tolkar som funktioner, fastän inget händer. 
 • Valknapparna har utförts som valrutor. 
 • Om en uppgift saknas visas ett bindestreck som skärmläsaren vanligen inte läser.
   
 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning
 • WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum)
 • WCAG 1.4.4 Ändring av textstorlek
 • WCAG 1.4.11 Kontrast som inte rör text
 • WCAG 2.1.1 Tangentbord
 • WCAG 2.4.3 Fokusordning
 • WCAG 3.2.2 Inmatning
 • WCAG 3.3.1 Identifiering av fel
 • WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner
 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde

Finansiering

Rubrikerna i innehållsområdet har inte specificerats, vilket gör det svårare att se informationshierarkin och elementens ömsesidiga relationer och det hindrar rubriknavigeringen. Blanketterna har som enda respons på fel en passiv framåtknapp. Användaren får ingen förklaring till varför knappen är passiv.

I iOS-enheter är endast rubrikerna med i läsordningen, och alla tabellerna visas inte i programvaran. En del valelement i blanketterna saknar rollspecificering. Efter valet förenas inte heller etiketten och värdet på blanketten. På en del blanketter är det tillgängliga namnet felaktigt. På låneansökningen finns det ingen förklaring till stjärnan som anger obligatoriska uppgifter.

I Android-enheter flyttas skärmläsarfokuseringen ingenstans när man går till en vy, och man den flyttas till början först då den aktivt flyttas. Den som använder skärmläsare lämnar att vänta en tid på att något ska hända. I vyn används även förteckningar över sådana uppgifter, som semantiskt inte bildar en förteckning.

Därtill förekommer det i delen andra tillgänglighetsbrister som delges i denna förklaring under punkten Allmänt.

 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning
 • WCAG 2.4.3 Fokusordning
 • WCAG 3.2.2 Inmatning
 • WCAG 3.3.1 Identifiering av fel
 • WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner
 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde

Verktyg

Måna knappar i delen Verktyg saknar helt tillgängliga etiketter. Alla knappar har inte specificerats som knappar i programvaran. De som använder skärmläsare märker kanske inte att det går att trycka på dem. Många element saknar helt etiketter i programvaran. I meddelandeinställningarna har etiketter felaktigt specificerats så att flera etiketter är anslutna till flera kopplare och användaren ser ingen skillnad mellan dem. En del fält har instruktioner som inte är anslutna till fältet som en sekundär tilläggsuppgift.

De som använder skärmläsare kan ha svårt att förstå hur valutakalkylatorn fungerar. I instruktionerna uppmanas till att vidröra elementet i användargränssnittet, vilket kan vara svårt för en synskadad användare. 

I Android-enheter har alla länkar i artiklarna inte specificerats som länkar i programvaran, och en del mellanrubriker har två separata element som fokuseras. När man kopplar på meddelanden i meddelandeinställningarna, försvinner skärmläsarfokuseringen helt. När användaren fortsätter, syns fokuseringen i början av vyn. I delen Instruktioner har inte länkarna i artiklarna specificerats som länkar i programvaran. Ankarlänkarna fungerar inte heller som de ska. 

Med iOS-enheter kan man inte alltid på skärmläsare gå till stängningskrysset på blanketterna. Tangentbordet följer kanske inte textinmatningssättet som valts i telefoninställningarna. Dessutom har delen tillgänglighetsbrister som anges i punkten Allmänt i det här utlåtandet.

 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 1.3.3 Sensoriska kännetecken
 • WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum)
 • WCAG 1.4.11 Kontrast som inte rör text
 • WCAG 2.1.1 Tangentbord
 • WCAG 2.4.3 Fokusordning
 • WCAG 3.2.2 Inmatning
 • WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner
 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde

Kundförhållande

Alla knappar har inte specificerats som knappar i programvaran. De som använder skärmläsare märker kanske inte att det går att trycka på dem. I en del vyer finns det element som skärmläsaren tolkar som funktioner, fastän inget händer.

 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde

Kundtjänsten

Många element saknar helt etiketter i programvaran. När ett meddelande sänds kommer mottagarens namn före etiketten för namnet i läsordningen. På blanketten Ge respons är den enda responsen på ett fel en passiv framåtknapp. Användaren får ingen förklaring till passiviteten.

Lästa och olästa meddelanden separeras inte i programvaran. Skärmläsaren ger ingen respons när en bilaga läggs till och fokuseringen går felaktigt till knappen Gå bakåt.

I Android-enheter är namnet på bilagan och borttagningskrysset för bilagan separata element, och de har inte förenats i programvaran. En del vyer har fält som inte har attribut som anger fältets syfte. 

Tidsbokningen till kundservicen öppnas i en utomstående webbläsare. Alla element och ikoner har inte en tillräcklig textmotsvarighet och de finns endast i visuellt format. I kalendervyn har det utvalda datumet inte markerats i programvaran och markeringen av lediga tider är något oklar, dessutom har pilknapparna i kalendern ingen textmotsvarighet, och månader och år kan inte läsas. Rubriker i fet stil är länkar och mellanrubrikerna följer inte en logisk rubrikhierarki. Respons på alla funktioner ges inte i skärmläsaren.

Därtill förekommer det i delen andra tillgänglighetsbrister som delges i denna förklaring under punkten Allmänt.

 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning
 • WCAG 1.3.5 Identifiera inmatningssyfte
 • WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum)
 • WCAG 1.4.11 Kontrast som inte rör text
 • WCAG 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • WCAG 3.2.2 Inmatning
 • WCAG 3.3.1 Identifiering av fel
 • WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner
 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde
 • WCAG 4.1.3 Statusmeddelanden

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Ge respons om du inte hittade svaret i vårt tillgänglighetsutlåtande. 

Kan du inte logga in eller har du stött på något annat tekniskt problem i våra tjänster?

Behandling av personuppgifter i anknytning till respons

Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym om kunden inte uppger sin kontaktinformation. En kund som inte har loggat in ombes lämna sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer som behövs om kunden vill bli kontaktad. För en kund som loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namn och den lokala andelsbanken där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad, sparas också telefonnumret eller e-postadressen. I responssystemet sparas dessutom kundens respons och kundens uppgift om det hjälpmedelsprogram eller den hjälpmedelsapparat som hen använder.

De begärda kunduppgifterna används endast för behandlingen av kundrespons, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifter behandlas i kundregister som tillhör OP Gruppens finansiella institut.

Tillsynsmyndighet

Om det förekommer tillgänglighetsproblem på webbplatsen, och du inte hittar någon precisering av dem i tillgänglighetsutlåtandet, hoppas vi att du sänder oss respons via länken ovan. Du får svar av oss inom 14 dagar enligt lagen, om du ger dina kontaktuppgifter med blanketten. 

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte alls skulle svara på din respons, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillsyn av tillgänglighet
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000