Tillgänglighetsutlåtande för OP Smidiga affärer

Utlåtandet gäller tillgängligheten i tjänsten OP Smidiga affärer.

OP Smidiga affärer är en helt digital tjänst som möjliggör bilaffärer mellan konsumenter. Utöver att upprätta köpebrev kan man i tjänsten ansöka om finansiering för fordonsköp, betala fordonsköp, teckna försäkringar för fordonet och göra en överlåtelseanmälan om fordonet och registrera det.

För tillgänglighetsstatusen för identifieringsskedet av tjänsten OP Smidiga affärer redogörs i OP:s identifikationsutlåtande. För tillgänglighetsstatusen för nätbetalningsskedet av tjänsten OP Smidiga affärer redogörs i OP Nätbetalnings tillgänglighetsutlåtande.

Tjänsten OP Smidiga affärers tillgänglighet har bedömts av tillgänglighetsexperter som arbetar för OP Gruppen på projektbasis och dessutom har självbedömning av webbplatsens tillgänglighet gjorts.

Bestämmelserna om tillgänglighetskraven finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Tillgänglighetsutlåtandet upprättades 30.3.2023 och det uppdaterades senast 3.6.2024.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten OP Smidiga affärer uppfyller kraven delvis.

Innehåll som inte är tillgängliga

Tillgängligheten i tjänsten OP Smidiga affärer har några brister som försvårar användningen av tjänsten med tangentbord och/eller skärmläsare. Stigen för registreringen av fordon är helt tillgänglig. 

WCAG 1.3.1 Information och relationer

WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning

WCAG 2.4.3 Fokusordning

WCAG 3.2.3 Konsekvent navigering

WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde

WCAG 4.1.3 Statusmeddelanden

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Ge respons om du inte hittade svaret i vårt tillgänglighetsutlåtande. 

Behandling av personuppgifter i anknytning till respons

Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym om kunden inte uppger sin kontaktinformation. En kund som inte har loggat in ombes lämna sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer som behövs om kunden vill bli kontaktad. För en kund som loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namn och den lokala andelsbanken där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad, sparas också telefonnumret eller e-postadressen. I responssystemet sparas dessutom kundens respons och kundens uppgift om det hjälpmedelsprogram eller den hjälpmedelsapparat som hen använder.

De begärda kunduppgifterna används endast för behandlingen av kundrespons, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifter behandlas i kundregister som tillhör OP Gruppens finansiella institut.

Tillsynsmyndighet

Om det förekommer tillgänglighetsproblem på webbplatsen, och du inte hittar någon precisering av dem i tillgänglighetsutlåtandet, hoppas vi att du sänder oss respons via länken ovan. Du får svar av oss inom 14 dagar enligt lagen, om du ger dina kontaktuppgifter med blanketten. 

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte alls skulle svara på din respons, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillsyn av tillgänglighet
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000