Toimittajan yhteiskuntavastuuvaatimukset

Kriterier för leverantörers samhällsansvar – Supplier Code of Conduct

Verksamhetens lagenlighet

OP:s tjänsteleverantörer samt övriga leverantörer och samarbetspartner (nedan “leverantör”) förbinder sig till att iaktta lokala lagar och myndighetsföreskrifter samt den goda affärssed som gäller i branschen. Dessutom måste våra leverantörers verksamhet motsvara OP Gruppens värderingar och ansvarsfulla verksamhetssätt. De här kriterierna för samhällsansvar (nedan “principerna”) innehåller de minimikrav som leverantörerna ska iaktta då de har en affärsrelation med OP.

Varje leverantör ansvarar för att också dess leverantörer och underleverantörer iakttar de här principerna. En leverantör ska tillämpa uppdaterade verksamhetsprinciper och verksamhetssätt som säkerställer att tillämpliga lagar, föreskrifter och anvisningar, inklusive de här principerna, iakttas.

Mänskliga rättigheter och anställdas rättigheter

Varje leverantör ska respektera de mänskliga rättigheterna och säkerställa att den inte genom sin verksamhet deltar i att kränka de mänskliga rättigheterna. Varje leverantör ska dessutom på ett ändamålsenligt sätt reda ut människorättsaspekterna hos sin verksamhet och hur verksamheten påverkar de här rättigheterna.

En leverantör får inte i sin verksamhet tillåta diskriminering, hot, förtryck eller trakasseri i någon som helst form. En leverantör ska förbinda sig till att behandla alla anställda korrekt och respektfullt.

En leverantör ska förbinda sig till att inte anställa barn som inte fyllt 15 år eller som inte uppnått den högre minimiålder som fastställs i nationell lag (ILO:s konvention nr 138 om minimiålder för tillträde till arbete). En leverantör ska också säkerställa att anställningen av unga som nått minimiåldern men inte fyllt 18 år inte äventyrar de ungas utbildning, hälsa, säkerhet eller psykiska utveckling.

En leverantör får inte tillåta tvångsarbete eller arbete i anslutning till straff i någon som helst form. En leverantör ska erbjuda arbete frivilligt och de anställda ska vara fria att lämna arbetet i enlighet med regler som de känner till och som de kommit överens om tillsammans. En leverantörs arbetstider iakttar nationell arbetstidslagstiftning samt kollektivavtal och andra motsvarande avtal.

En leverantör ska erkänna de anställdas rätt att organisera sig, höra till en fackförening samt förhandla kollektivt.

En leverantör ska erbjuda sina anställda en lön, förmåner och övertidsersättningar i enlighet med den nationella lagstiftningen, kollektivavtal och andra motsvarande avtal och inte använda avdrag från lönen som en disciplinär åtgärd.

Hälsa och säkerhet i arbetet

Varje leverantör förbinder sig till att iaktta alla lagstadgade föreskrifter om hälsa och säkerhet i arbetet. En leverantör ska aktivt sträva efter att förhindra olyckshändelser och olycksfall i arbetet. En leverantör ska rapportera och undersöka olycksfall i arbetet samt vid behov erbjuda de anställda utrustning och utbildning för att förhindra olycksfall och olyckshändelser samt för att öka säkerheten i arbetet.

Etik i affärsverksamheten

Varje leverantör ska förbinda sig till att inte göra sig skyldig till mutor, penningtvätt, korruption eller olagliga handelsbegränsningar. En leverantör ska aktivt ge sina anställda anvisningar för att förebygga brottslig och oetisk verksamhet.

Miljö

Varje leverantör ska förbinda sig till att iaktta de internationella och nationella lagar, föreskrifter och principer om miljön, vilka kan tillämpas på leverantören. En leverantör ska identifiera sin miljöpåverkan och aktivt sträva efter att minska utsläppen i luften, marken och vattendragen samt att utnyttja resurserna effektivt.

Ansvaret i leverantörskedjan

Varje leverantör förbinder sig till att kontrollera och svara för att också leverantörens tjänsteleverantörer, leverantörer och samarbetspartner iakttar tillämpliga lagar och föreskrifter samt de här OP-principerna.

Övervakning av regelefterlevnaden

Varje leverantör ska förbinda sig till att på begäran av OP ge information om hur de här principerna iakttas. En leverantör ska godkänna att OP har rätt att själv eller med hjälp av en utomstående revisor utföra de kontroller som behövs i leverantörens verksamhetsställen för att försäkra sig om att de här villkoren iakttas.

Om en leverantör enligt OP:s rimliga bedömning gjort sig skyldig till betydande överträdelser eller försummelser av de principer som nämns ovan, har OP rätt att omedelbart avsluta affärsrelationen med leverantören.