hankinta

Kriterier för leverantörers samhällsansvar – Supplier Code of Conduct

Vi följer våra principer för företagsansvar i hela värdekedjan. En stark kapitaltäckning och fungerande riskhantering möjliggör kontinuiteten i vår verksamhet även i olika krissituationer. OP Gruppens centraliserade upphandling svarar för upphandlingen av gruppens viktigaste produkter och tjänster. Vi förutsätter att våra varu- och tjänsteleverantörer iakttar ansvarskriterierna för OP Gruppens leverantörer, OP Gruppens upphandlingsvillkor och principerna för god affärssed samt tillämplig lagstiftning och internationella avtal.

Vårt mål är att öka andelen avtalsleverantörer i OP:s leveranskedja som förbundit sig till principerna till 100 procent senast år 2025. OP:s anvisningar för leverantörer inkluderar efterlevnad av lagar, mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, arbetarskydd och arbetshälsa, affärsetik, miljö- och samhällssvar i leveranskedjan samt tillsyn över uppfyllandet av kraven.

Läs mer om kriterier för leverantorers samhällsansvar