OP Gruppen är en ansvarsfull arbetsgivare och samhällsaktör

I OP Gruppen är företagsansvar en integrerad del av strategin och alla OP-anställdas vardag, beslut samt all verksamhet.

Principerna för god affärssed (Code of Conduct) innehåller OP Gruppens principer för företagsansvar och miljöprinciper, som alla ska iaktta oberoende av roll, position eller verksamhetsställe. Principerna för god affärssed kompletteras av mer detaljerade regler och anvisningar.

OP Gruppen har också förbundit sig till flera internationella deklarationer och konventioner. De viktigaste av dem är:

  • UN PRI
  • ILO:s deklaration om grundläggande rättigheter i arbetslivet
  • FN:s Global Compact

Välbefinnande i arbetet möjliggör en god medarbetarupplevelse

OP Gruppens modell för arbetshälsoledning har som mål att med en integrerad och välorganiserad ledning av välbefinnandet och arbetarskyddet kunna upprätthålla och främja hela personalens hälsa och välbefinnande som bas för en god medarbetarupplevelse. Med verksamheten säkras också arbetsförmågan hos anställda vilkas arbetsoförmåga är hotad och hos äldre arbetstagare. Välbefinnandet i arbetet stöds i nära samarbete med företagshälsovården, arbetspensionsbolaget och övriga aktörer som är branschens bästa. 

Centrala element för välbefinnandet i arbetet är OP Gruppens modell för tidigt stöd, företagshälsovårdens omfattande tjänster, rehabilitering, flexibla arbetsarrangemang och mångfaldsarbete. I OP Gruppen finns ett etablerat nätverk med må bra-ambassadörer som har som uppgift att främja de anställdas välbefinnande i arbetet. 

Arbetshälsoverksamheten fokuserar på att identifiera och minska skadlig arbetsbelastning. Varje OP-anställds sätt att analysera sitt eget välbefinnande har utvecklats och dessutom har verktygen för självledning och ledning av det egna välbefinnandet utvidgats. Likaså har chefernas beredskap att leda arbetsförmågan och välbefinnandet under den exceptionella tidsperioden stöttats mångsidigt.

Vi arbetar för jämlikhet och mångfald

I OP Gruppen är mångfalden en resurs. Vårt mål är att mångfalden inom OP Gruppens personal i fråga om kompetens och erfarenhet, kön och åldersgrupper samt andra faktorer ska vara tillräcklig för att uppfylla kundernas, affärsrörelsernas och de strategiska målens krav, behov och förändringar. 

Vi garanterar alla anställda samma möjligheter, rättigheter och bemötande i alla skeden av anställningen såsom beträffande lön, rekrytering eller karriärmöjligheter. Vi främjar och följer regelbundet upp att jämlikheten och mångfalden realiseras och utvecklas till exempel med personalundersökningar och genom att vid rekryteringar undersöka de sökandes erfarenheter.

Vi följer upp personalens fördelning i olika befattningsgrupper bland annat enligt kön, lön och ålder samt enligt antalet och fördelningen av föräldraledigheter. Vi upprätthåller och utvecklar förvaltningsorganens mångfald genom att säkerställa mångsidig kompetens och erfarenhet, regional representativitet och en tillräcklig representation för de olika könen och åldersgrupperna. När det gäller ledningsuppgifter är vårt mål att båda könen ska vara representerade med minst 40 procent.

En plan för jämställdhet och likabehandling ska utarbetas för alla företag i OP Gruppen som regelbundet har minst 30 anställda i arbetsavtalsförhållande. För de företag som hör till centralinstitutet har planen avtalsenligt upprättats på centralinstitutsnivå. Dessutom rekommenderas det att även andelsbanker som inte omfattas av lagen i tillämpliga delar upprättar en plan för jämställdhet och likabehandling.

Föreningsfrihet och kollektivavtal

De anställdas organisationsfrihet är ett centralt kännetecken för ett välfärdssamhälle. OP Gruppen respekterar sina anställdas rätt att organisera sig. 

Företagen som hör till OP Gruppen följer två olika kollektivavtal.  Avtalen innehåller bestämmelser bland annat om arbetstid, semestrar, uppsägningstider, arbetarskyddssamarbetet samt förtroendevaldas och arbetarskyddsfullmäktiges ställning och tryggandet av deras verksamhetsförutsättningar. I Finland omfattas 91 procent av OP Gruppens personalstyrka av allmänt bindande kollektivavtal. Inom OP Gruppen är 94 procent av hela personalstyrkan representerad i arbetarskyddskommissioner.

OP Gruppen följer den lokala lagstiftningen i all sin verksamhet. I Finland finns de viktigaste bestämmelserna om samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna och/eller deras företrädare i samarbetslagen (1333/2021). OP Gruppen följer lokalt överenskomna verksamhetssätt som föreskrivs i lagstiftningen och kollektivavtalen. Eventuella omorganiseringar sköts i OP på ett ansvarsfullt sätt.

Diskriminering och missbruk

OP strävar efter att förebygga diskriminering i all sin verksamhet. Personalen kan anmäla misstankar om diskriminering till revisionsfunktionen. Underlåtelse att iaktta principerna för god affärssed kan också diskuteras med HR, närmaste chefen eller Compliance. Inom OP Gruppen kan anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelser och föreskrifter också göras anonymt genom den så kallade Whistle blowing-funktionen. Anmälan kan också gälla verksamhet som strider mot OP Gruppens värderingar. År 2021 gjordes inga anmälningar om diskriminering.