” ”

Hållbar placering

Hos oss kan du placera och spara i olika hållbara och etiska placeringsobjekt. På den här sidan har vi samlat information om hållbar placering samt om hållbara aktier, fonder, ETF:er och strukturerade placeringsprodukter. Gör ett ansvarsfullt val och börja placera hållbart.

Ansvarsfull placering hos oss

Vi har förbundit oss att följa principerna för ansvarsfull placering och vi beaktar hållbarheten både i våra egna och i kundernas placeringar. Vi tror att placeringsmålen nås bättre om vi granskar placeringarnas hållbarhet och uppmuntrar företagen till allt hållbarare företagsverksamhet.

Vi beaktar ESG-faktorerna, dvs. miljöfrågor (Environment), socialt ansvar (Social) och bolagsstyrning (Governance), så att placeringarnas avkastnings- och riskprofil förbättras. Vi agerar ansvarsfullt genom att utesluta kontroversiella företag, analysera företagens hållbarhetsnivå samt påverka företag och rösta vid bolagsstämmor.

Hållbarhetsklasser för fonder

Ett av målen med EU:s reglering av hållbar finansiering är ökad transparens och tillgänglighet till information om hållbarhet i fråga om placeringsprodukter samt bättre jämförbarhet av produkter. Fonder delas därför i fortsättningen in i tre klasser, beroende på hållbarhetsmålen för fonderna: artikel 9, artikel 8 och artikel 6. Att främja hållbarhet genom våra fonder är viktigt för oss.

Så här känner du igen det Hållbarhetsklass Beskrivning
Artikel 9, det vill säga hållbara placeringsprodukter Fonder med hållbara placeringar som mål. De placerar i företag som har en positiv inverkan på miljön och/eller samhället och människornas välbefinnande.
Artikel 8, det vill säga placeringsprodukter som främjar ESG-egenskaper Fonder som främjar miljö- eller samhällsrelaterade aspekter genom att utesluta företag med verksamhet som är skadlig för miljön och samhället. Till fonder väljs och prioriteras företag som bättre än referensföretagen beaktar miljön, socialt ansvar och god förvaltningssed.
  Artikel 6, det vill säga övriga placeringsprodukter Fonder som beaktar hållbarhetsrisker, men som inte uttryckligen främjar eller strävar efter aspekter som hänför sig till miljön eller samhället. 

Vi gör en hållbarhetsbedömning, det vill säga en ESG-analys av största delen av våra fonder där vi använder vår egen ESG-analysmodell.

Se våra fonder

Vad är hållbar och etisk placering?

Med hållbar placering avses att man beaktar miljön, det sociala ansvaret samt bolagsstyrningen i placeringsverksamheten. Ansvarsfulla företag verkar på ett så hållbart sätt som möjligt så att de beaktar effekterna på miljön och samhället. Samtidigt är målet att bedriva lönsam affärsrörelse. Ett ansvarsfullt företag är livskraftigt och framgångsrikt också på sikt. 

Då man talar om hållbar placering talar man också om etisk placering. Etisk placering innebär att placeringsbesluten fattas så att man beaktar placerarens värden enligt vilka man utesluter vissa företag och branscher. 

Från alla direkta och aktiva placeringar utesluter vi bl.a. kontroversiella vapentillverkare och företag som bryter mot internationella normer. Dessutom erbjuder vi placerarna fonder som utesluter branscher i större utsträckning.

Varför placera ansvarsfullt?

Genom att placera och spara ansvarsfullt påverkar du både din egen och vår gemensamma framtid. En ansvarsfull placerare strävar efter att öka avkastningen och minska riskerna genom att beakta miljön, det sociala ansvaret och bolagsstyrningen i sina placeringsobjekt. 

Företag som agerar ansvarsfullt minskar riskerna i verksamheten och detta påverkar direkt företagets värde och aktiekurs. Då företaget i sin verksamhet beaktar till exempel miljöfrågor och frågor kring mänskliga rättigheter, behöver placeraren inte bry sig om eventuella anseenderisker och deras inverkan på placeringarnas avkastning.

Hur placerar man i hållbara aktier?

Då man väljer att placera i hållbara och etiska aktier ökar besparingarna på ett ansvarsfullt sätt. Välj som placeringsobjekt ett företag som i sin verksamhet beaktar miljön, det sociala ansvaret eller bolagsstyrningen. 

Hållbara aktier – OP Analys ger dig tips

Som stöd för valet av hållbara aktier tar OP Analys fram en hållbarhetsrapport. Den omfattar alla företag som hör till indexet OMX Helsinki 25 och är en del av den företagsbestämda rapporten. I hållbarhetsavsnittet finns information om utfallet av företagens utveckling och om företagens mål. Dessutom finns det material om de viktigaste drivkrafterna för hållbarhet i affärsverksamheten och marknadsmiljön. För att du ska kunna läsa aktieanalysen krävs en analysavgift som ingår i tjänstekonceptet för sparare och placerare samt att du loggar in i tjänsten op.fi.

Det går att granska företagens hållbarhet också i företagens egna hållbarhetsrapporter. Ur rapporterna framgår bl.a. företagets koldioxidavtryck, bolagsstyrning, sociala ansvar, hållbara utveckling och verksamhetens effekt på miljön.

Hållbara fonder

Bland de hållbara fonderna finns det något för alla. Våra hållbara fonder främjar egenskaper som förknippas med miljön, det sociala ansvaret och bolagsstyrningen.

Hållbara ETF:er

Bland ETF-fonderna finns många alternativ för ansvarsfulla placerare. Du kan välja produkter med bred spridning som baserar sig på ESG-poängsättning samt produkter som utgår från ett mer preciserat tema såsom produktion av ren energi. Ta del av vårt utbud med hjälp av ETF-sökmotorn eller hållbarhetsförteckningen över ETF:er. Kräver att du loggar in och att du har tjänstekonceptet för sparare eller placerare.

Med Placeringspartnern placerar du alltid ansvarsfullt
Fonderna i OP Placeringspartnern placerar i företag som hör till de bästa inom sin bransch beträffande hållbarhetsfrågor.
Vastuullinen sijoittaminen kuva
Hållbar placering
Läs mer om hur vi beaktar hållbarheten.