” ”

Hållbara placeringar

Det lönar sig att placera hållbart och etiskt samtidigt som du får en möjlighet att påverka. Läs mer och hitta hållbara aktier, fonder och ETF:er som passar dig.
1

Du har beaktat hållbarheten i dina placeringar

När du placerar i hållbara objekt vet du att ESG-faktorerna miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed har beaktats.

2

Du strävar efter lika god avkastning som på andra placeringar

Du kan placera i enlighet med dina värderingar utan att ge avkall på dina avkastningsförväntningar.

3

Det är enkelt att placera hållbart

Vill du placera hållbart i fonder, aktier eller EFT:er? Oavsett vilket placeringsobjekt du väljer, hittar du det alltid enkelt.

Vad betyder hållbar och etisk placering?

Hållbar placering innebär att ESG-faktorerna miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed har beaktats i placeringsverksamheten. Ansvarsfulla företag verkar på ett så hållbart sätt som möjligt så att de beaktar effekterna på miljön och samhället. Samtidigt är målet att bedriva lönsam affärsrörelse. Ett ansvarsfullt företag är livskraftigt och framgångsrikt också på sikt. 

Etiska placeringar innebär att man i placeringsbesluten beaktar placerarens värden enligt vilka man utesluter vissa företag och branscher.  

Vad betyder ESG?

Förkortningen ESG som används i samband med hållbara placeringar innebär att hållbarheten fördelas på tre ESG-faktorer:

  1. Miljö – Environmental
    Hur företag i sin verksamhet beaktar miljörelaterade faktorer såsom energieffektivitet, naturens mångfald, cirkulär ekonomi, miljöprogram och arbete med klimatförändringen.
  2. Socialt ansvar – Social
    Hur företag i sin verksamhet beaktar faktorer i anslutning till socialt ansvar såsom mänskliga rättigheter, barnens rättigheter, personalpolitik, produktsäkerhet, hänsyn till närmiljön och rättigheter i arbetslivet.
  3. God förvaltningssed – Governance
    Hur företag i sin verksamhet beaktar faktorer i anslutning till god förvaltningssed såsom styrelsens oberoende, styrelsens ersättningar, skattebetalning, bekämpning av korruption och mutor samt ersättningssystem.

Hållbara aktier 

Hur placera hållbart i aktier? Välj som placeringsobjekt ett företag som i sin verksamhet beaktar miljön, det sociala ansvaret eller god förvaltningssed.

Som stöd för valet av hållbara aktier finns hållbarhetsrapporter om aktieanalyser. Du hittar hållbarhetsrapporter om alla bolag i indexet OMX Helsinki 25. I hållbarhetsavsnittet finns information om utfallet av företagens utveckling och om företagens mål. Dessutom finns det material om de viktigaste drivkrafterna för hållbarhet i affärsverksamheten och marknadsmiljön. I internationella företagsanalyser finns information om huruvida ett företag verkar ansvarsfullt.

Det går att granska företagens hållbarhet också i företagens egna hållbarhetsrapporter. Av rapporterna framgår bland annat företagets koldioxidavtryck, bolagsstyrning, sociala ansvar, hållbara utveckling och verksamhetens effekt på miljön.

Ansvarsfulla fonder

Alla våra hållbara fonder främjar ESG-egenskaper. Det finns också fonder från vilka flera kontroversiella branscher har uteslutits. I fondurvalet finns det fonder som passar just dina hållbarhetspreferenser.

Hållbarhetsklasser för fonder

Ett av målen med EU:s reglering av hållbar finansiering är ökad transparens och tillgänglighet till information om hållbarhet i fråga om placeringsprodukter samt bättre jämförbarhet av produkter. Fonder delas därför i fortsättningen in i tre klasser, beroende på hållbarhetsmålen för fonderna: artikel 9, artikel 8 och artikel 6. Att främja hållbarhet genom våra fonder är viktigt för oss.

Så här känner du igen det Hållbarhetsklass Beskrivning
Artikel 9, det vill säga hållbara placeringsprodukter Fonder med hållbara placeringar som mål. De placerar i företag som har en positiv inverkan på miljön och/eller samhället och människornas välbefinnande.
Artikel 8, det vill säga placeringsprodukter som främjar ESG-egenskaper Fonder som främjar miljö- eller samhällsrelaterade aspekter genom att utesluta företag med verksamhet som är skadlig för miljön och samhället. Till fonder väljs och prioriteras företag som bättre än referensföretagen beaktar miljön, socialt ansvar och god förvaltningssed.
  Artikel 6, det vill säga övriga placeringsprodukter Fonder som beaktar hållbarhetsrisker, men som inte uttryckligen främjar eller strävar efter aspekter som hänför sig till miljön eller samhället. 

Vi gör en hållbarhetsbedömning, det vill säga en ESG-analys av största delen av våra fonder där vi använder vår egen ESG-analysmodell.

Hållbara ETF-fonder

Bland ETF-fonderna finns många alternativ för ansvarsfulla placerare. Du kan välja produkter med bred spridning som baserar sig på ESG-poängsättning samt produkter som utgår från ett mer preciserat tema såsom produktion av ren energi. Ta del av vårt utbud med hjälp av ETF-sökmotorn eller hållbarhetsförteckningen. 

Ansvarsfull placering hos oss

Vi har förbundit oss att följa principerna för ansvarsfull placering och vi beaktar hållbarheten både i våra egna och i kundernas placeringar. Det är lättare att nå placeringsmålen om vi granskar placeringarnas hållbarhet och uppmuntrar företagen till allt hållbarare företagsverksamhet.

Vi beaktar ESG-faktorerna utan att pruta på avkastningsförväntningarna. Vi agerar ansvarsfullt genom att utesluta kontroversiella företag, analysera företagens hållbarhetsnivå samt påverka företag och rösta vid bolagsstämmor. Från alla direkta och aktiva placeringar utesluter vi bland annat kontroversiella vapentillverkare och företag som bryter mot internationella normer.

 

OP Sijoituskumppani
Med Placeringspartnern placerar du alltid ansvarsfullt
Fonderna i OP Placeringspartnern placerar i företag som hör till de bästa inom sin bransch beträffande hållbarhetsfrågor.
Vastuullinen sijoittaminen kuva
Hållbar placering
Läs mer om hur vi beaktar hållbarheten.

Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Också den förväntade avkastningen kan utebli. OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab. Tjänsterna för placering tillhandahålls av andelsbanken.