OP-Hyresinkomst

En fond som du enkelt kan bli bostadsplacerare
1

Enkla bostadsplaceringar

Via bostadsfonden blir du bostadsplacerare utan sådan möda som en ägarbostad för med sig och utan ett stort startkapital

2

Stabil avkastning från bostadsfonden

Hyresbostäderna erbjuder en stabil avkastning som baserar sig på hyresinkomsterna. Således är de mindre utsatta för marknadsfluktuationer.

3

Högre avkastningspotential och spridningsfördel

Uthyrning och byggande av bostäder och affärsutrymmen erbjuder en högre avkastningspotential än enbart bostadsplacering.

Med bostadsfonden placerar du i bostäder och fastigheter

OP-Hyresinkomst är en specialplaceringsfond. Med den sprider du dina placeringar till bostäder, fastigheter och byggande av dem. Fondens placeringar koncentreras till tillväxtcentra och lockande områden.

Genom att placera i OP-Hyresinkomst tar du del av fördelarna med att bostadsplacera utan den möda som skötseln av en bostad och ett hyresförhållande för med sig.

Fonden strävar efter stabil avkastning. OP-Hyresinkomst har som mål att få avkastning i första hand från hyresinkomster från bostäder som fonden äger. Dessutom kan fonden anskaffa affärsfastigheter och få ytterligare inkomster genom att hyra ut dem.

Varför lönar det sig att placera i fonden OP-Hyresinkomst?

 • Ingen tidigare erfarenhet av bostadsplacering krävs.
 • Fonden möjliggör en stabil avkastning som inte beror på aktiemarknaden.
 • Med en bostadsfond sprider du ditt innehav genast i hundratals bostäder och fastigheter. 
 • Ett enkelt och lätt sätt att placera i bostäder. 

OP-Hyresinkomst är en fond för långsiktiga placerare

OP-Hyresinkomst lämpar sig för långsiktiga placerare som strävar efter en stabil avkastning på sina placeringar. Fondens placeringar koncentreras till bostads- och fastighetsmarknaden. Därför påverkar den allmänna värdeutvecklingen på bostads- och fastighetsmarknaden och hyresintäkternas utveckling strävandet efter avkastning och avkastningens värde.

Fonden betalar årligen en avkastningsandel på 75 % av det realiserade nettoresultatet till andelsägarna. Den årligen betalade avkastningen har varit 1,23 euro (2014), 1,22 euro (2015), 1,53 euro (2016), 2,09 euro (2017), 2,56 euro (2018), 3,50 euro (2019), 3,03 euro (2020), 2,47 euro (2021), 3,89 euro (2022), 1,53 euro (2023)

Att placera i en bostad brukar vara en långfristig placering, så det lönar sig att också förbinda sig till bostadsfonden i en längre tid. OP-Hyresinkomst lämpar sig för placerare som planerar att lösa in sin andel tidigast om fyra år. Fonden är ett utmärkt alternativ då du drömmer om bostadsplacering men du är ännu inte beredd på att satsa ett stort startkapital för att anskaffa en placeringsbostad.

Om placeringstiden är kortare än 4 år, tas det vid inlösen ut en provision på 3 procent och om  placeringstiden är kortare än 2 år tas det ut en provision på 5 procent. Tecknings- och inlösenprovisionerna gottskrivs fonden. Fondens värde beräknas 4 gånger per år och fondandelarna ger OP-bonus till privatkunder som är ägarkunder i andelsbanken. Minimiteckningen är 5 000 euro. Nu kan du bli bostadsplacerare också med ett litet belopp – fonden OP-Hyresinkomst har inget minimiteckningsbelopp.

Specialplaceringsfonderna OP-Hyresinkomst, OP-Servicefastigheter och OP-Skogsägare

Du kan lägga köp- och säljorder när som helst, men köporder utförs fyra gånger om året och säljorder två gånger om året.

Köp

Då du lägger en köporder utförs den till värdet den sista dagen samma kvartal. Köporder utförs 31.3, 30.6, 30.9 och 31.12.

Exempel: om du lägger en köporder 31.3. före klockan 16, utförs den 31.3.

Köporder Utförs
1 januari–31 mars​ 31 mars​
1 april–30 juni 30 juni
1 juli–30 september 30 september
1 oktober–31 december 31 december

Försäljning

Då du lägger en säljorder utförs den till värdet den sista dagen följande halvårsperiod. Säljorder utförs 30.6 och 31.12.

Exempel: om du lägger en säljorder 30.6. före klockan 16, utförs den 31.12.

Om dagen för utförande av säljordern inte är en vardag, utförs ordern den föregående vardagen. Efter det tar fondens värdeberäkning vanligen 20 dagar, varefter verkställda köp och försäljningar syns i din portfölj. Värdeberäkningen kan räcka längre om man blir tvungen att realisera fondens tillgångar för att betala inlösen.

Säljorder Utförs
1 januari–30 juni 31 december​
1 juli–31 december 30 juni
Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
1,5 % 1,90 % 1,00 %

Om placeringstiden är kortare än 4 år, tar vi vid inlösen ut en provision på 3 procent, och om placeringstiden är kortare än 2 år, tar vi ut en provision på 5 procent. Tecknings- och inlösenprovisionerna gottskrivs fonden. Fondens värde beräknas 4 gånger per år, och fondandelarna ger OP-bonus till privatkunder som är ägarkunder i andelsbanken.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

Fondens lediga bostäder

OP Kiinteistösijoitus fungerar som portföljförvaltare för fonden OP-Hyresinkomst. Fondens lediga bostäder presenteras på Kodisto sidan. Hyresvärden i objekten som presenteras kan vara en fastighetsinvesteringsfond som förvaltas av OP Kiinteistösijoitus eller OP:s försäkrings- eller pensionssamfund.

OP-Hyresinkomst är en specialplaceringsfond som placerar sina tillgångar huvudsakligen i bostäder, kontors- och affärsutrymmen samt byggandet av bostäder i Finland.

Fonden placerar huvudsakligen direkt i hyresbostäder som utgör cirka hälften av fondens värde. Dessutom placerar fonden högst en femtedel av sina tillgångar i byggandet av bostäder. Dessa placeringar genomförs antingen direkt via OPHyresinkomsts egen byggverksamhet eller indirekt genom att placera i andelar i kommanditbolag som bedriver byggande och uthyrning av bostäder. Dessutom placerar fonden i bl.a. affärsutrymmen och kontor.

Fondens avkastning och värde påverkas betydligt av den allmänna värdeutvecklingen och utvecklingen av hyresinkomsterna på fastighetsmarknaden i Finland. Fondens placeringar koncentreras i allmänhet till tillväxtcentra och andra områden som portföljförvaltarna anser vara intressanta.

Det är möjligt att för fondens räkning uppta kredit för att sköta fondens placeringsverksamhet och förvalta fondens tillgångar. Beloppet får uppgå till högst hälften (1/2) av fondens totala tillgångar. Dessutom är det möjligt att av särskild orsak tillfälligt uppta kredit för fonden. Beloppet får uppgå till högst en tredjedel (1/3) av fondens tillgångar. Fonden kan pantsätta sin egendom som säkerhet för krediterna.

OP-Hyresinkomst är en specialplaceringsfond som placerar sina tillgångar huvudsakligen i bostäder, kontors- och affärsutrymmen samt på byggandet av bostäder i Finland. Fonden främjar miljö- och samhällsaspekter genom att använda ett index som utgår från en analysmetod för miljö, samhälle och god förvaltningssed (ESG) och genom att utesluta vissa placeringsobjekt. Fonden placerar huvudsakligen direkt i hyresbostäder, vilka normalt utgör minst hälften av fondens placeringsportfölj. Dessutom placerar fonden högst en femtedel av sina bruttotillgångar i byggandet av bostäder.

Fonden främjar miljö- och samhällsaspekter genom att stödja hållbar urbanisering i form av kompletterande byggande och genom att prioritera energieffektiva lösningar. Vid val av placeringsobjekt prioriteras sådana lägen som möjliggör tillgången till tjänster genom att gå, cykla och använda kollektivtrafik. Fonden möjliggör byggande av nya sunda hem samt ett högkvalitativt alternativ till ägarboende.

Denna finansiella produkt främjar miljö- eller samhällsaspekter, men dess syfte är inte att göra hållbara placeringar. Till den del fonden gör hållbara placeringar, ses som hållbara placeringar i första hand sådana placeringsobjekt som är förenliga med EU:s taxonomi och vars klimatmål är att stävja klimatförändringen. Bromsandet av klimatförändringen främjas genom placeringar i objekt som är förenliga med kraven i EU:s hållbarhetstaxonomi. Till den del som fonden gör hållbara placeringar vars miljömål är att bromsa klimatförändringen, bedöms taxonomiförenligheten bland annat med avseende på att placeringsobjektet inte orsakar betydande skada på de övriga miljömål som omfattas av hållbarhetstaxonomin.

Hållbarhetsindikatorer som följs är objektens genomsnittliga energiklass, produktion av förnybar energi i objekten, antalet bostäder och antalet certifierade objekt.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
OP Kiinteistösijoitus Oy
Jämförelseindex
Inget jämförelseindex
Begynnelsedag
25.04.2013
ISIN
FI4000060934
Andels-serie
Avkastningsandel
Fondens storlek
1277 Meur
Andelens värde (28.03.)
119,20 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Faktablad
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Hållbarhetsinformation
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (28.03)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Hyresinkomst B - −2,82 % −5,08 % −7,31 % −0,93 % +0,51 %
Jämförelseindex - - - - - -

Årlig avkastning

2019 2020 2021 2022 2023 Fr årets början
OP-Hyresinkomst B +4,36 % +2,12 % +5,22 % +1,45 % −5,41 % −2,82 %
Jämförelseindex - - - - - -

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Hyresinkomst B - - -
Jämförelseindex - - -
OP Kiinteistösijoitus Oy är portföljförvaltare för fonderna. Vi förvaltar ett flertal fastighetsfonder som placerar i bostäder, lokaliteter, tomtar och skog.

Särskilt för dig som är ägarkund lönar det sig att spara och placera eftersom du får utmärkta förmåner för det.

Förmåner för fond- och försäkringssparande:

 • Du kan köpa och sälja nästan alla fonder utan kostnader.*
 • På fonder och försäkringsbesparingar samlar du 0,35 % OP-bonus.**  
 • Du kan börja försäkringsspara utan kostnad. 
 • I de digitala tjänsterna kan du utan kostnad byta placeringsobjekt, göra tilläggsplaceringar och byta betalnings- och placeringsplan till OP Placeringsförsäkring och OP Sparavtal.  

Förmåner för aktie- och ETF-placering:

 • Du kan utan kostnad öppna aktiesparkonto och värdeandelskonto.
 • Du får rabatt för aktieköp och ett provisionstak på 1 procent när det gäller inhemska aktieköp på värdeandelskontot. Förmånerna är i kraft i de digitala tjänsterna.
 • Du får utan kostnad aktierekommendationer och aktieanalyser.
 • Du får rabatt på tjänstepaketet för sparande och placering:
  Aktiesparkonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 9,99 €/mån. (norm. 14,99 €/mån.)
  Värdeandelskonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 0 €/mån. (norm. 5,39 €/mån.)

Övriga förmåner:

 • Endast ägarkunder kan placera i Avkastningsandelen.

Se till att dra nytta av alla förmåner:

*För följande specialplaceringsfonder debiteras normala kostnader: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.

**OP-bonus används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier. Det samlas inte OP-bonus för specialplaceringsfonden R2 Crystal och för fondernas institutionsserier. Följande placeringsobjekt som är anknutna till försäkringsbesparingar samlar inte OP-bonus: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Fund A. Fondanknutna försäkringar samlar OP-bonus, undantaget individuella placeringsförsäkringar och individuella placeringsavtal.  

OP-Palvelukiinteistöt
OP-Servicefastigheter
OP-Servicefastigheter placerar i stor utsträckning i undervisnings-, social-,  motions- och hälsoväsendets fastigheter såsom vårdhem, daghem, skolor, allaktivitetsarenor och servicebostäder.
Varho
OP-Alternative Portfolio
OP-Alternative Portfolio placerar i olika alternativa placeringsobjekt, såsom fastigheter, infrastrukturprojekt, jord- och skogsbruksmark samt onoterade aktier.
OP-Skogsägare
Genom att placera i fonden OP-Skogsägare blir du delaktig i de möjligheter som skogen erbjuder med ett mindre belopp än vid traditionell direkthandel och får erfarna experter som tar hand om skogsbruksåtgärderna.
Reaaliomaisuuteen sijoittavat rahastot
Andra fonder som placerar i realegendom
Genom specialplaceringsfonder som placerar i realegendom kan du placera i bostäder, fastigheter och skog enkelt och utan stort startkapital. Läs mer!

Det här är reklam. Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.  OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget. För följande specialplaceringsfonder debiteras normala handelskostnader: specialplaceringsfonderna OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.