OP-Hyresinkomst

En fond som du enkelt kan bli bostadsplacerare
1

Enkla bostadsplaceringar

Via bostadsfonden blir du bostadsplacerare utan sådan möda som en ägarbostad för med sig och utan ett stort startkapital

2

Stabil avkastning från bostadsfonden

Hyresbostäderna erbjuder en stabil avkastning som baserar sig på hyresinkomsterna. Således är de mindre utsatta för marknadsfluktuationer.

3

Högre avkastningspotential och spridningsfördel

Uthyrning och byggande av bostäder och affärsutrymmen erbjuder en högre avkastningspotential än enbart bostadsplacering.

Med bostadsfonden placerar du i bostäder och fastigheter

OP-Hyresinkomst är en specialplaceringsfond. Med den sprider du dina placeringar till bostäder, fastigheter och byggande av dem. Fondens placeringar koncentreras till tillväxtcentra och lockande områden.

Genom att placera i OP-Hyresinkomst tar du del av fördelarna med att bostadsplacera utan den möda som skötseln av en bostad och ett hyresförhållande för med sig.

Fonden strävar efter stabil avkastning. OP-Hyresinkomst har som mål att få avkastning i första hand från hyresinkomster från bostäder som fonden äger. Dessutom kan fonden anskaffa affärsfastigheter och få ytterligare inkomster genom att hyra ut dem.

Varför lönar det sig att placera i fonden OP-Hyresinkomst?

 • Ingen tidigare erfarenhet av bostadsplacering krävs.
 • Fonden möjliggör en stabil avkastning som inte beror på aktiemarknaden.
 • Med en bostadsfond sprider du ditt innehav genast i hundratals bostäder och fastigheter. 
 • Ett enkelt och lätt sätt att placera i bostäder. 

OP-Hyresinkomst är en fond för långsiktiga placerare

OP-Hyresinkomst lämpar sig för långsiktiga placerare som strävar efter en stabil avkastning på sina placeringar. Fondens placeringar koncentreras till bostads- och fastighetsmarknaden. Därför påverkar den allmänna värdeutvecklingen på bostads- och fastighetsmarknaden och hyresintäkternas utveckling strävandet efter avkastning och avkastningens värde.

Fonden betalar årligen en avkastningsandel på 75 % av det realiserade nettoresultatet till andelsägarna. Den årligen betalade avkastningen har varit 1,23 euro (2014), 1,22 euro (2015), 1,53 euro (2016), 2,09 euro (2017), 2,56 euro (2018), 3,50 euro (2019), 3,03 euro (2020), 2,47 euro (2021).

Att placera i en bostad brukar vara en långfristig placering, så det lönar sig att också förbinda sig till bostadsfonden i en längre tid. OP-Hyresinkomst lämpar sig för placerare som planerar att lösa in sin andel tidigast om fyra år. Fonden är ett utmärkt alternativ då du drömmer om bostadsplacering men du är ännu inte beredd på att satsa ett stort startkapital för att anskaffa en placeringsbostad.

Om placeringstiden är kortare än 4 år, tas det vid inlösen ut en provision på 3 procent och om  placeringstiden är kortare än 2 år tas det ut en provision på 5 procent. Tecknings- och inlösenprovisionerna gottskrivs fonden. Fondens värde beräknas 4 gånger per år och fondandelarna ger OP-bonus till privatkunder som är ägarkunder i andelsbanken. Minimiteckningen är 5 000 euro.

Så här tecknar du fondandelar

Nu kan du bli bostadsplacerare också med ett litet belopp – fonden OP-Hyresinkomst har inget minimiteckningsbelopp.

Du kan teckna och lösa in andelar 4 gånger per år. Följande teckningsdag är 30.6.2021.

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
2,00 % 1,90 % 1,00 %

 

Fondens lediga bostäder

OP Kiinteistösijoitus fungerar som portföljförvaltare för fonden OP-Hyresinkomst. Fondens lediga bostäder presenteras på sidan kodisto.fi/op. Hyresvärden i objekten som presenteras kan vara en fastighetsinvesteringsfond som förvaltas av OP Kiinteistösijoitus eller OP:s försäkrings- eller pensionssamfund.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Hyresinkomst är en specialplaceringsfond som placerar sina tillgångar huvudsakligen i bostäder, kontors- och affärsutrymmen samt byggandet av bostäder i Finland.

Fonden placerar huvudsakligen direkt i hyresbostäder som normalt utgör cirka hälften av fondens värde. Dessutom placerar fonden högst en femtedel av sina tillgångar i byggandet av bostäder. Dessa placeringar genomförs antingen direkt via OPHyresinkomsts egen byggverksamhet eller indirekt genom att placera i andelar i kommanditbolag som bedriver byggande och uthyrning av bostäder. Dessutom placerar fonden i bl.a. affärsutrymmen och kontor.

Fondens avkastning och värde påverkas betydligt av den allmänna värdeutvecklingen och utvecklingen av hyresinkomsterna på fastighetsmarknaden i Finland. Fondens placeringar koncentreras i allmänhet till tillväxtcentra och andra områden som portföljförvaltarna anser vara intressanta.

Det är möjligt att för fondens räkning uppta kredit för att sköta fondens placeringsverksamhet och förvalta fondens tillgångar. Beloppet får uppgå till högst hälften (1/2) av fondens totala tillgångar. Dessutom är det möjligt att av särskild orsak tillfälligt uppta kredit för fonden. Beloppet får uppgå till högst en tredjedel (1/3) av fondens tillgångar. Fonden kan pantsätta sin egendom som säkerhet för krediterna.

Om ansvarsarbetet inom OP-Hyresinkomst:

Byggande

 • När vi låter bygga objekt har fonden en egen övervakare på byggplatsen och vi samarbetar aktivt för att minska miljöpåverkan. Vi förutsätter till exempel avfallshanteringsplaner och att uppgifter om avfallsmängd lämnas in efter att projekten slutförts.
 • Byggande och underhåll av fastigheter har en betydande sysselsättande verkan i Finland. OP-Hyresinkomsts sysselsättande verkan var sammanlagt 1 090 årsverken under 2019.
 • OP-Hyresinkomst låter för närvarande bygga ett våningshus i trä i Tammerfors. Dessutom har fonden färdiga trävåningshus i Åbo och Helsingfors. Genom att bygga i trä och med hjälp av övervägda materialval minskar vi klimatavtrycket och bidrar till en sund inomhusluft.
 • Vårt mål är att hålla byggnaderna i gott skick och på det sättet förlänga deras livscykel.

Miljöcertifiering

 • Åtta av OP-Hyresinkomsts objekt har LEED- eller BREEAM-miljöcertifikat.

Energieffektivitet och -investeringar

 • Energieffektivitet och utnyttjande av förnybar energi är ett av våra viktigaste mål. Vi bedömer alltid potentialen för produktion av förnybar energi i objektet och genomför detta om förutsättningarna uppfylls. OP-Hyresinkomst planerar för tillfället det första jordvärmeprojektet i ett bostadsobjekt.
 • Energiförbrukningen i fastigheterna följs upp kontinuerligt under ledning av energimanagern.

Uthyrning

 • Objektens centrala läge längs goda trafikförbindelser främjar invånarnas färder med kollektivtrafik, med cykel och till fots.
 • Många objekt är utrustade med laddningsuttag för elbilar eller åtminstone reservationer för laddningsuttag. Vissa objekt har även bilpooler.
 • Vi motiverar dem som använder våra fastigheter aktivt till ansvarsfulla handlingar med tanke på miljön genom att planera goda återvinningsmöjligheter samt uppmuntra till att använda mindre vatten och el. Vi installerar snålspolande blandare i nya objekt och har testat strålsamlare i två bostadsobjekt. Vi följer upp avfallsmängderna och vårt mål är att höja återvinningsgraden.
 • Vi deltog i Motivas riksomfattande Energisparvecka i oktober, då vi uppmuntrar dem som använder våra fastigheter till hållbar konsumtion och cykelpendling.
 • I en kundnöjdhetsjämförelse låg den övergripande nöjdheten hos våra invånare, samt deras nöjdhet med bostadshuset och tjänsterna på den högsta nivån i KTI:s jämförelsematerial. Kunderna är också redo att aktivt rekommendera hyresvärden för sina bekanta. Nöjda hyresgäster och en smidig uthyrningsverksamhet garanterar en hög utnyttjandegrad.

Ekonomiskt ansvar

Fonden betalade sammanlagt 13,4 miljoner euro i skatt under 2019.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
OP Kiinteistösijoitus Oy
Jämförelseindex
Inget jämförelseindex
Begynnelsedag
25.04.2013
ISIN
FI4000060934
Andels-serie
Avkastningsandel
Fondens storlek
1506 Meur
Andelens värde (31.03.)
128,22 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (31.03)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Hyresinkomst B - +0,91 % +1,52 % +2,77 % +4,20 % +4,08 %
Jämförelseindex - - - - - -

Årlig avkastning

2016 2017 2018 2019 2020 Fr årets början
OP-Hyresinkomst B +3,92 % +4,18 % +5,97 % +4,36 % +2,12 % +0,91 %
Jämförelseindex - - - - - -

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Hyresinkomst B 2,64 % 1,25 -
Jämförelseindex - - -

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Rabatt på handeln med aktier: Förmedlingsprovision 0,17 % (minst. 7 €), handelskostnader för förmedling av inhemska aktier och ETF-produkter högst 1 % till och med 31.8.2021.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.