OP-Vuokratuotolla helposti asuntosijoittajaksi

OP-Hyresinkomst

En fond som du enkelt kan bli bostadsplacerare
1

Enkla bostadsplaceringar

Via bostadsfonden blir du bostadsplacerare utan sådan möda som en ägarbostad för med sig och utan ett stort startkapital

2

Stabil avkastning från bostadsfonden

Hyresbostäderna erbjuder en stabil avkastning som baserar sig på hyresinkomsterna. Således är de mindre utsatta för marknadsfluktuationer.

3

Högre avkastningspotential och spridningsfördel

Uthyrning och byggande av bostäder och affärsutrymmen erbjuder en högre avkastningspotential än enbart bostadsplacering.

Med bostadsfonden placerar du i bostäder och fastigheter

OP-Hyresinkomst är en specialplaceringsfond. Med den sprider du dina placeringar till bostäder, fastigheter och byggande av dem. Fondens placeringar koncentreras till tillväxtcentra och lockande områden.

Genom att placera i OP-Hyresinkomst tar du del av fördelarna med att bostadsplacera utan den möda som skötseln av en bostad och ett hyresförhållande för med sig.

Fonden strävar efter stabil avkastning. OP-Hyresinkomst har som mål att få avkastning i första hand från hyresinkomster från bostäder som fonden äger. Dessutom kan fonden anskaffa affärsfastigheter och få ytterligare inkomster genom att hyra ut dem.

Varför lönar det sig att placera i fonden OP-Hyresinkomst?

  • Ingen tidigare erfarenhet av bostadsplacering krävs.
  • Fonden möjliggör en stabil avkastning som inte beror på aktiemarknaden.

OP-Hyresinkomst är en fond för långsiktiga placerare

OP-Hyresinkomst lämpar sig för långsiktiga placerare som strävar efter en stabil avkastning på sina placeringar. Fondens placeringar koncentreras till bostads- och fastighetsmarknaden. Därför påverkar den allmänna värdeutvecklingen på bostads- och fastighetsmarknaden och hyresintäkternas utveckling strävandet efter avkastning och avkastningens värde.

Att placera i en bostad brukar vara en långfristig placering, så det lönar sig att också förbinda sig till bostadsfonden i en längre tid. OP-Hyresinkomst lämpar sig för placerare som planerar att lösa in sin andel tidigast om fyra år. Fonden är ett utmärkt alternativ då du drömmer om bostadsplacering men du är ännu inte beredd på att satsa ett stort startkapital för att anskaffa en placeringsbostad.

Om placeringstiden är kortare än 4 år, tas det vid inlösen ut en provision på 3 procent och om  placeringstiden är kortare än 2 år tas det ut en provision på 5 procent. Tecknings- och inlösenprovisionerna gottskrivs fonden. Fondens värde beräknas 4 gånger per år och fondandelarna ger OP-bonus till privatkunder som är ägarkunder i andelsbanken. Minimiteckningen är 5 000 euro.

OP-Hyresinkomst (SPF)

Provisioner på nätet

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
2,00 % 1,90 % 1,00 %
Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

Av OP-Hyresinkomsts placeringsportfölj utgörs cirka hälften normalt av hyresbostäder. Ungefär en femtedel av fondens bruttotillgångar placeras indirekt i byggande av bostäder genom att skaffa andelar i kommanditbolag som bedriver byggande och uthyrning av bostäder. Dessutom placerar fonden i bl.a. affärsutrymmen och kontor.

Fonden är en avkastningsfond. Den delar ut minst 75 % procent av sitt årliga resultat till andelsägarna. Den outdelade andelen kvarstår för att öka fondandelens värde. Fondens realiserade resultat består i huvudsak av hyresinkomster och av eventuella realiseringsvinster. Det är möjligt att för fondens räkning uppta kredit för att sköta fondens placeringsverksamhet och förvalta fondens tillgångar. Beloppet får uppgå till högst hälften (1/2) av fondens totala tillgångar. Dessutom är det möjligt att av särskild orsak tillfälligt uppta kredit för fonden. Beloppet får uppgå till högst en tredjedel (1/3) av fondens tillgångar. Fonden kan pantsätta sin egendom som säkerhet för krediterna.

Fonden förvaltas beträffande fastighetsplaceringarna av OP Kiinteistösijoitus och beträffande likviditeten av OP Kapitalförvaltning.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
OP Kiinteistösijoitus Oy
Jämförelseindex
Inget jämförelseindex
Begynnelsedag
25.04.2013
ISIN
FI4000060934
Andels-serie
Avkastningsandel
Fondens storlek
1369 Meur
Andelens värde (28.06.)
127,05 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (28.06)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Hyresinkomst B - +0,13 % +2,09 % +4,36 % +4,62 % +5,88 %
Jämförelseindex - - - - - -

Årlig avkastning

2014 2015 2016 2017 2018 Fr årets början
OP-Hyresinkomst B +8,47 % +7,22 % +3,92 % +4,18 % +5,97 % +2,09 %
Jämförelseindex - - - - - -

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Hyresinkomst B - - -
Jämförelseindex - - -

Förmåner för ägarkunder

  • Som ägarkund kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder utan kostnader.
  • OP-placeringspartner är ett tjänstekoncept för ägarkunder som har placeringstillgångar. Du får en egen kontaktperson samt omfattande aktuell marknadsinformation som stöd för dina placeringsbeslut.
  • Ägarkunderna kommer automatiskt upp till tariffens andra nivå, där förmedlingsprovisionen är 0,18 procent (minst 8 €), då förmedlingsprovisionen på den första nivån är 0,2 % (minst 8 €).

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

  • lån
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
  • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.