Reaaliomaisuuteen sijoittavat rahastot

Placera i bostäder, fastigheter och skog

Med våra fonder kan du nu börja också med små belopp!
1

Placera enkelt i bostäder, fastigheter och skog

Via fonder kan du placera i bostäder, fastigheter och skog enkelt och bekvämt utan stort startkapital.

2

Stabila hyres- och skogsinkomster

Fastigheterna och skogsegendomen erbjuder en stabil avkastning som baserar sig på hyres- eller skogsinkomster och som således är mindre utsatt för marknadsfluktuationer.

3

Spridningsfördel i placeringsportföljen

Fonderna som placerar i bostäder, fastigheter och skog erbjuder ett placeringsalternativ med låg risk med lägre risk än på aktiemarknaden.

Det lönar sig att sprida besparingarna

Skogen växer och bostäderna och fastigheterna generar hyresinkomst också då det stormar på aktiemarknaden. Därför har fastighetsfonderna och skogsfonderna traditionellt utgjort en del av stenfoten i de professionella placerarnas placeringsportföljer.

Nu kan du börja spara redan med ett litet belopp

Att placera i fastighetsfonder och skogsfonder är enkelt och kräver ingen tidigare placeringserfarenhet. Fonder som placerar i fastigheter och skog lämpar sig för långsiktiga placerare som strävar efter ett stabilt kassaflöde och mångsidig spridning.

Fonder som placerar i realegendom

OP-Palvelukiinteistöt
OP-Servicefastigheter
OP-Servicefastigheter placerar i stor utsträckning i undervisnings-, social-,  motions- och hälsoväsendets fastigheter såsom vårdhem, daghem, skolor, allaktivitetsarenor och servicebostäder.
OP Vuokratuotto
OP-Hyresinkomst
Bostadsfonden äger hyresbostäder samt affärs- och kontorslokaler i Finland. Fonden bedriver också uthyrning av fondportföljens bostäder samt affärs- och kontorslokaler samt byggherreverksamhet.
OP-Skogsägare
Genom att placera i fonden OP-Skogsägare blir du delaktig i de möjligheter som skogen erbjuder med ett mindre belopp än vid traditionell direkthandel och får erfarna experter som tar hand om skogsbruksåtgärderna.
Varho
OP-Alternative Portfolio
OP-Alternative Portfolio placerar i olika alternativa placeringsobjekt, såsom fastigheter, infrastrukturprojekt, jord- och skogsbruksmark samt onoterade aktier.

Det här är reklam. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och för portföljförvaltningen svarar det portföljförvaltningsföretag som specificeras i fondprospektet för OP:s fonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för eventuell avkastning i framtiden. Ju högre kostnader fonden har, desto större inverkan har de på den förväntade avkastningen på placeringen. Dessutom beror den eventuella avkastningen på beskattningen, som i sin tur beror på placerarens personliga situation. Således kan avkastningen förändras i framtiden. Om fonden marknadsförs utomlands kan OP-Fondbolaget Ab besluta att avsluta sådan marknadsföring. Den information som presenteras på den här sidan ger inte en fullständig bild av fondens egenskaper.

Vid placeringsbeslut ska man beakta fondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP:s fonder och i övriga handlingar som gäller fonden. Innan du fattar det slutliga placeringsbeslutet ska du ta del av fondprospektet för fonderna samt faktabladet och fondens stadgar som finns på fondens webbsida. Fondprospektet och en sammanfattning av placerarnas rättigheter avseende placeringsfonder finns i tjänsten op.fi. Materialet finns på svenska, finska och engelska.