OP-Palvelukiinteistöt

Specialplaceringsfonden OP-Servicefastigheter

Stabil avkastning från inhemska servicefastigheter
1

Ett enkelt sätt att placera i inhemska fastigheter

Med fonden OP-Servicefastigheter kan du ta del av nya och växande fastighetsinvesteringar i vårdhem, servicebostäder, sjukhus och daghem i tillväxtcentra i Finland.

2

De långa hyresavtalen garanterar stabila hyresintäkter

Servicefastigheterna ger stabila hyresintäkter med låg risk. Hyresavtalen i fondens fastighetsplaceringar är ofta 10–15 år långa.

3

En utmärkt fond för moderata placerare för spridning av placeringar

För spridningen av tillgångarna erbjuder OP-Servicefastigheter ett placeringsalternativ med låg risk som har en högre förväntad avkastning än på räntemarknaden och en lägre risk än på aktiemarknaden.

Fastighetsfonden placerar i servicefastigheter som är viktiga för samhället

Specialplaceringsfonden OP-Servicefastigheter koncentrerar sig på att producera tjänster som är viktiga både för finländarna under hela deras liv och för samhället.

OP:s fastighetsfond placerar i stor utsträckning i undervisnings-, socialvårds-, motions- och hälsovårdsfastigheter såsom vårdhem, daghem, skolor, allaktivitetsarenor och servicebostäder. Fonden fungerar också som byggherre för fastigheter i huvudstadsregionens tillväxtcentra, i universitetsstäder och i landskapscentra.

De långa hyresavtalen garanterar en stabil hyresintäkt

Hyrorna utgör den huvudsakliga intäktskällan för OP-Servicefastigheter. Hyresavtalen är ofta 10–15 år långa.

Fondens helhetsavkastning består av:

 • hyresintäkter från fastigheter
 • stegringen av placeringsobjektens marknadsvärde.

Placeringar görs via direkta placeringar i fastigheter och värdepapper som berättigar till dem, i andelar i kommanditbolag som idkar fastighetsinvestering eller i aktier i bostads- och fastighetsaktiebolag.

OP-Servicefastigheter använder också skuldhävstång för att förbättra avkastningen och diversifieringen.

Fastighetsfonden delar årligen ut minst 75 procent av fondens realiserade intäkter till fondandelsinnehavarna. Återstående andel lämnas kvar i fonden för att öka fondens värde. Den årligen betalade avkastningen har varit 0,43 euro (2019), 1,66 euro (2020), 2,03 euro (2021), 2,67 e (2023).

En fond för moderata placerare

OP-Servicefastigheter lämpar sig för placerare som

 • sätter värde på god och stabil avkastning i form av avkastningsandelar
 • sätter värde på avkastning som är högre än på räntemarknaden men med lägre risk än på aktiemarknaden
 • placerar långsiktigt
 • söker alternativa placeringsformer och sprider sina placeringar på fastighetstillgångar.

Nu kan du bli fastighetsplacerare också med ett litet belopp – fonden OP-Servicefastigheter har inget minimiteckningsbelopp.

Specialplaceringsfonderna OP-Hyresinkomst, OP-Servicefastigheter och OP-Skogsägare

Du kan lägga köp- och säljorder när som helst, men köporder utförs fyra gånger om året och säljorder två gånger om året.

Köp

Då du lägger en köporder utförs den till värdet den sista dagen samma kvartal. Köporder utförs 31.3, 30.6, 30.9 och 31.12.

Exempel: om du lägger en köporder 31.3. före klockan 16, utförs den 31.3.

Köporder Utförs
1 januari–31 mars​ 31 mars​
1 april–30 juni 30 juni
1 juli–30 september 30 september
1 oktober–31 december 31 december

Försäljning

Då du lägger en säljorder utförs den till värdet den sista dagen följande halvårsperiod. Säljorder utförs 30.6 och 31.12.

Exempel: om du lägger en säljorder 30.6. före klockan 16, utförs den 31.12.

Om dagen för utförande av säljordern inte är en vardag, utförs ordern den föregående vardagen. Efter det tar fondens värdeberäkning vanligen 20 dagar, varefter verkställda köp och försäljningar syns i din portfölj. Värdeberäkningen kan räcka längre om man blir tvungen att realisera fondens tillgångar för att betala inlösen.

Säljorder Utförs
1 januari–30 juni 31 december​
1 juli–31 december 30 juni
Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
1,5 % 1,9 % 1 %

Om placeringstiden är kortare än 4 år, tas det vid inlösen ut en provision på 3 procent och för en placering som är kortare än 2 år tas det ut en provision på 5 procent. Tecknings- och inlösenprovisionerna gottskrivs fonden. Fondens värde beräknas fyra gånger per år och fondandelarna ger OP-bonus till privatkunder som är ägarkunder i andelsbanken.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Servicefastigheter är en specialplaceringsfond som placerar i tjänsteinfrastruktur för undervisnings-, social-, motions- och hälsoväsendet såsom, omsorg, dagvård, utbildning, allaktivitetsarena, serviceboende och hotelboende. Fonden fungerar också som byggherre för ovan nämnda tjänsteinfrastruktur. Placeringar görs i regel via direkta placeringar i affärsfastigheter och värdepapper som berättigar till dem samt i andelar i kommanditbolag som idkar fastighetsinvestering och i aktier i bostads- och fastighetsaktiebolag.

Fonden äger och är hyresvärd för fastigheterna och deltar i regel inte i tillhandahållandet av omsorgstjänster. Både privata och offentliga saktörer fungerar som hyresgäster. Fonden placerar sina tillgångar i objekt på områden som kan förväntas ha
långvarig efterfrågan.

Fonden utnyttjar skuldhävstång, vilket är typiskt för fastighetsinvesteringar. I utgångsläget är skuldhävstången 30 procent över nettovärdet och den kan i normalläge uppgå till högst 50 procent.

Ur fondens tillgångar ska betalas alla kostnader för förvaltningen, innehavet och handeln med fondens fastigheter samt de kostnader som föranleds av experttjänster som anlitas vid fastighetshandel och som kan ha väsentlig inverkan på fondens
avkastning.

OP-Servicefastigheter är en specialplaceringsfond som placerar i tjänsteinfrastruktur för undervisnings-, social-, motions- och hälsoväsendet, såsom omsorg, dagvård, undervisning, allaktivitetsarenor samt service- och hotellboende. Fonden fungerar också som byggherre för ovan nämnda tjänsteinfrastruktur. Fonden främjar miljö- och samhällsaspekter genom att använda ett index som utgår från en analysmetod för miljö, samhälle och god förvaltningssed (ESG) och genom att utesluta vissa placeringsobjekt. Placeringar görs i regel via direkta placeringar i affärsfastigheter och värdepapper som berättigar till dem samt i andelar i kommanditbolag som idkar fastighetsinvestering eller i aktier i bostads- och fastighetsaktiebolag.

Fonden främjar koldioxidsnåla alternativ samt energieffektiva lösningar. Fonden försöker i mån av möjlighet att bygga i redan befintlig stadsstruktur. Möjligheterna att bevara och konvertera en gammal byggnad undersöks omsorgsfullt.

Denna finansiella produkt främjar miljö- eller samhällsaspekter, men dess syfte är inte att göra hållbara placeringar. Till den del fonden gör hållbara placeringar, ses som hållbara placeringar i första hand sådana placeringsobjekt som är förenliga med EU:s taxonomi och vars klimatmål är att stävja klimatförändringen. Bromsandet av klimatförändringen främjas genom placeringar i objekt som är förenliga med kraven i EU:s hållbarhetstaxonomi.

Till den del som fonden gör hållbara placeringar vars miljömål är att bromsa klimatförändringen, bedöms taxonomiförenligheten bland annat med avseende på att placeringsobjektet inte orsakar betydande skada på de övriga miljömål som omfattas av hållbarhetstaxonomin.

Som hållbarhetsindikatorer följer vi upp genomsnittlig energiklass, andelen förnybar energi i fastigheternas energibehov, produktion av förnybar energi i objekten, antalet träbyggnationer och konversionsobjekt, antalet kundplatser i förskola och vårdhem. 

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
OP Kiinteistösijoitus Oy
Jämförelseindex
Inget jämförelseindex
Begynnelsedag
01.11.2017
ISIN
FI4000281738
Andels-serie
Avkastningsandel
Fondens storlek
367 Meur
Andelens värde (28.06.)
109,95 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Faktablad
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Hållbarhetsinformation
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (28.06)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Servicefastigheter B - −0,15 % −0,07 % −1,41 % +2,88 % +3,98 %
Jämförelseindex - - - - - -

Årlig avkastning

2019 2020 2021 2022 2023 Fr årets början
OP-Servicefastigheter B +7,74 % +2,70 % +6,33 % +5,08 % +0,18 % −0,07 %
Jämförelseindex - - - - - -

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Servicefastigheter B - - -
Jämförelseindex - - -
OP Kiinteistösijoitus Oy är portföljförvaltare för fonderna. Vi förvaltar ett flertal fastighetsfonder som placerar i bostäder, lokaliteter, tomtar och skog.

Särskilt för dig som är ägarkund lönar det sig att spara och placera eftersom du får utmärkta förmåner för det.

Förmåner för fond- och försäkringssparande:

 • Du kan köpa och sälja nästan alla fonder utan kostnader.*
 • På fonder och försäkringsbesparingar samlar du 0,35 % OP-bonus.**  
 • Du kan börja försäkringsspara utan kostnad. 
 • I de digitala tjänsterna kan du utan kostnad byta placeringsobjekt, göra tilläggsplaceringar och byta betalnings- och placeringsplan till OP Placeringsförsäkring och OP Sparavtal.  

Förmåner för aktie- och ETF-placering:

 • Du kan utan kostnad öppna aktiesparkonto och värdeandelskonto.
 • Du får rabatt för aktieköp och ett provisionstak på 1 procent när det gäller inhemska aktieköp på värdeandelskontot. Förmånerna är i kraft i de digitala tjänsterna.
 • Du får utan kostnad aktierekommendationer och aktieanalyser.
 • Du får rabatt på tjänstepaketet för sparande och placering:
  Aktiesparkonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 9,99 €/mån. (norm. 14,99 €/mån.)
  Värdeandelskonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 0 €/mån. (norm. 5,39 €/mån.)

Övriga förmåner:

 • Endast ägarkunder kan placera i Avkastningsandelen.

Se till att dra nytta av alla förmåner:

*För följande specialplaceringsfonder debiteras normala kostnader: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.

**OP-bonus används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier. Det samlas inte OP-bonus för specialplaceringsfonden R2 Crystal och för fondernas institutionsserier. Följande placeringsobjekt som är anknutna till försäkringsbesparingar samlar inte OP-bonus: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Fund A. Fondanknutna försäkringar samlar OP-bonus, undantaget individuella placeringsförsäkringar och individuella placeringsavtal.  

OP-Skogsägare
Genom att placera i fonden OP-Skogsägare blir du delaktig i de möjligheter som skogen erbjuder med ett mindre belopp än vid traditionell direkthandel och får erfarna experter som tar hand om skogsbruksåtgärderna.
Varho
OP-Alternative Portfolio
OP-Alternative Portfolio placerar i olika alternativa placeringsobjekt, såsom fastigheter, infrastrukturprojekt, jord- och skogsbruksmark samt onoterade aktier.
OP Vuokratuotto
OP-Hyresinkomst
Bostadsfonden äger hyresbostäder samt affärs- och kontorslokaler i Finland. Fonden bedriver också uthyrning av fondportföljens bostäder samt affärs- och kontorslokaler samt byggherreverksamhet.
Reaaliomaisuuteen sijoittavat rahastot
Andra fonder som placerar i realegendom
Genom specialplaceringsfonder som placerar i realegendom kan du placera i bostäder, fastigheter och skog enkelt och utan stort startkapital. Läs mer!

Det här är reklam. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och för portföljförvaltningen svarar det portföljförvaltningsföretag som specificeras i fondprospektet för OP:s fonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för eventuell avkastning i framtiden. Ju högre kostnader fonden har, desto större inverkan har de på den förväntade avkastningen på placeringen. Dessutom beror den eventuella avkastningen på beskattningen, som i sin tur beror på placerarens personliga situation. Således kan avkastningen förändras i framtiden. Om fonden marknadsförs utomlands kan OP-Fondbolaget Ab besluta att avsluta sådan marknadsföring. Den information som presenteras på den här sidan ger inte en fullständig bild av fondens egenskaper.

Vid placeringsbeslut ska man beakta fondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP:s fonder och i övriga handlingar som gäller fonden. Innan du fattar det slutliga placeringsbeslutet ska du ta del av fondprospektet för fonderna samt faktabladet och fondens stadgar som finns på fondens webbsida. Fondprospektet och en sammanfattning av placerarnas rättigheter avseende placeringsfonder finns i tjänsten op.fi. Materialet finns på svenska, finska och engelska.