OP-Palvelukiinteistöt

OP-Servicefastigheter – en inhemsk fastighetsfond

Stabil avkastning från inhemska servicefastigheter
1

Ett enkelt sätt att placera i inhemska fastigheter

Med fonden OP-Servicefastigheter kan du ta del av nya och växande fastighetsinvesteringar i vårdhem, servicebostäder, sjukhus och daghem i tillväxtcentra i Finland.

2

De långa hyresavtalen garanterar stabila hyresintäkter

Servicefastigheterna ger stabila hyresintäkter med låg risk. Hyresavtalen i fondens fastighetsplaceringar är ofta 10–15 år långa.

3

En utmärkt fond för moderata placerare för spridning av placeringar

För spridningen av tillgångarna erbjuder OP-Servicefastigheter ett placeringsalternativ med låg risk som har en högre förväntad avkastning än på räntemarknaden och en lägre risk än på aktiemarknaden.

Fastighetsfonden placerar i servicefastigheter som är viktiga för samhället

Specialplaceringsfonden OP-Servicefastigheter koncentrerar sig på att producera tjänster som är viktiga både för finländarna under hela deras liv och för samhället.

OP:s fastighetsfond placerar i stor utsträckning i undervisnings-, socialvårds-, motions- och hälsovårdsfastigheter såsom vårdhem, daghem, skolor, allaktivitetsarenor och servicebostäder. Fonden fungerar också som byggherre för fastigheter i huvudstadsregionens tillväxtcentra, i universitetsstäder och i landskapscentra.

De långa hyresavtalen garanterar en stabil hyresintäkt

Hyrorna utgör den huvudsakliga intäktskällan för OP-Servicefastigheter. Hyresavtalen är ofta 10–15 år långa.

Fondens helhetsavkastning består av:

 • hyresintäkter från fastigheter
 • stegringen av placeringsobjektens marknadsvärde.

Placeringar görs via direkta placeringar i fastigheter och värdepapper som berättigar till dem, i andelar i kommanditbolag som idkar fastighetsinvestering eller i aktier i bostads- och fastighetsaktiebolag.

OP-Servicefastigheter använder också skuldhävstång för att förbättra avkastningen och diversifieringen.

Fastighetsfonden delar årligen ut minst 75 procent av fondens realiserade intäkter till fondandelsinnehavarna. Återstående andel lämnas kvar i fonden för att öka fondens värde. Den långsiktiga förväntade avkastningen på nettotillgångarna är cirka 4,5 procent efter att kostnaderna dragits av.

En fond för moderata placerare

OP-Servicefastigheter lämpar sig för placerare som

 • sätter värde på god och stabil avkastning i form av avkastningsandelar
 • sätter värde på avkastning som är högre än på räntemarknaden men med lägre risk än på aktiemarknaden
 • placerar långsiktigt
 • söker alternativa placeringsformer och sprider sina placeringar på fastighetstillgångar.

OP-Servicefastigheter

Provisioner på nätet

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
2,0 % 1,9 % 1 %

Om placeringstiden är kortare än 4 år, tas det vid inlösen ut en provision på 3 procent och för en placering som är kortare än 2 år tas det ut en provision på 5 procent. Tecknings- och inlösenprovisionerna gottskrivs fonden. Fondens värde beräknas fyra gånger per år och fondandelarna ger OP-bonus till privatkunder som är ägarkunder i andelsbanken.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

Fondens tillgångar placeras i tjänsteinfrastruktur för undervisnings-, social-, motions- och hälsoväsendet såsom omsorg, dagvård, utbildning, allaktivitetsarena, serviceboende etc. Fonden fungerar också som byggherre för ovan nämnda tjänsteinfrastruktur. Nämnda placeringsområden fokuserar på tjänster som behövs under människans hela livscykel.

Fonden äger och är hyresvärd för fastigheterna och deltar i regel inte i tillhandahållandet av omsorgstjänster. Både privata och offentliga omsorgsaktörer fungerar som hyresgäster.

Fonden utnyttjar skuldhävstång, vilket är typiskt för fastighetsinvesteringar för att förbättra avkastningsförväntningarna och diversifieringen. I utgångsläget är skuldhävstången 30 % och den kan i normalläge uppgå till högst 50 %. Främmande kapital används konservativt och hävstången regleras aktivt enligt marknadsläget och placeringsverksamheten.

Fonden är en avkastningsfond. Den delar ut minst 75 procent av sitt årliga resultat till andelsägarna. Den outdelade andelen kvarstår för att öka fondandelens värde. Fondens realiserade resultat består i huvudsak av hyresinkomster och av eventuella realisationsvinster.

Fonden förvaltas beträffande fastighetsplaceringarna av OP Kiinteistösijoitus och beträffande likviditeten av OP Kapitalförvaltning.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
OP Kiinteistösijoitus Oy
Jämförelseindex
Inget jämförelseindex
Begynnelsedag
01.11.2017
ISIN
FI4000281738
Andels-serie
Avkastningsandel
Fondens storlek
184 Meur
Andelens värde (28.06.)
101,99 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner

Ackumulerad avkastning

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Servicefastigheter B - - - - - -
Jämförelseindex - - - - - -

Årlig avkastning

2014 2015 2016 2017 2018 Fr årets början
OP-Servicefastigheter B - - - 0,00 % +0,59 % +1,83 %
Jämförelseindex - - - - - -

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Servicefastigheter B - - -
Jämförelseindex - - -

Förmåner för ägarkunder

 • Som ägarkund kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder utan kostnader.
 • OP-placeringspartner är ett tjänstekoncept för ägarkunder som har placeringstillgångar. Du får en egen kontaktperson samt omfattande aktuell marknadsinformation som stöd för dina placeringsbeslut.
 • Ägarkunderna kommer automatiskt upp till tariffens andra nivå, där förmedlingsprovisionen är 0,18 procent (minst 8 €), då förmedlingsprovisionen på den första nivån är 0,2 % (minst 8 €).

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.