OP-Palvelukiinteistöt

OP-Servicefastigheter – en inhemsk fastighetsfond

Stabil avkastning från inhemska servicefastigheter
1

Ett enkelt sätt att placera i inhemska fastigheter

Med fonden OP-Servicefastigheter kan du ta del av nya och växande fastighetsinvesteringar i vårdhem, servicebostäder, sjukhus och daghem i tillväxtcentra i Finland.

2

De långa hyresavtalen garanterar stabila hyresintäkter

Servicefastigheterna ger stabila hyresintäkter med låg risk. Hyresavtalen i fondens fastighetsplaceringar är ofta 10–15 år långa.

3

En utmärkt fond för moderata placerare för spridning av placeringar

För spridningen av tillgångarna erbjuder OP-Servicefastigheter ett placeringsalternativ med låg risk som har en högre förväntad avkastning än på räntemarknaden och en lägre risk än på aktiemarknaden.

Fastighetsfonden placerar i servicefastigheter som är viktiga för samhället

Specialplaceringsfonden OP-Servicefastigheter koncentrerar sig på att producera tjänster som är viktiga både för finländarna under hela deras liv och för samhället.

OP:s fastighetsfond placerar i stor utsträckning i undervisnings-, socialvårds-, motions- och hälsovårdsfastigheter såsom vårdhem, daghem, skolor, allaktivitetsarenor och servicebostäder. Fonden fungerar också som byggherre för fastigheter i huvudstadsregionens tillväxtcentra, i universitetsstäder och i landskapscentra.

De långa hyresavtalen garanterar en stabil hyresintäkt

Hyrorna utgör den huvudsakliga intäktskällan för OP-Servicefastigheter. Hyresavtalen är ofta 10–15 år långa.

Fondens helhetsavkastning består av:

 • hyresintäkter från fastigheter
 • stegringen av placeringsobjektens marknadsvärde.

Placeringar görs via direkta placeringar i fastigheter och värdepapper som berättigar till dem, i andelar i kommanditbolag som idkar fastighetsinvestering eller i aktier i bostads- och fastighetsaktiebolag.

OP-Servicefastigheter använder också skuldhävstång för att förbättra avkastningen och diversifieringen.

Fastighetsfonden delar årligen ut minst 75 procent av fondens realiserade intäkter till fondandelsinnehavarna. Återstående andel lämnas kvar i fonden för att öka fondens värde. Den årligen betalade avkastningen har varit 0,43 euro (2019), 1,66 euro (2020). 

En fond för moderata placerare

OP-Servicefastigheter lämpar sig för placerare som

 • sätter värde på god och stabil avkastning i form av avkastningsandelar
 • sätter värde på avkastning som är högre än på räntemarknaden men med lägre risk än på aktiemarknaden
 • placerar långsiktigt
 • söker alternativa placeringsformer och sprider sina placeringar på fastighetstillgångar.

Så här tecknar du fondandelar

Nu kan du bli fastighetsplacerare också med ett litet belopp – fonden OP-Servicefastigheter har inget minimiteckningsbelopp.

Du kan teckna och lösa in andelar 4 gånger per år. Följande teckningsdag är 30.6.2021.

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
2,0 % 1,9 % 1 %

Om placeringstiden är kortare än 4 år, tas det vid inlösen ut en provision på 3 procent och för en placering som är kortare än 2 år tas det ut en provision på 5 procent. Tecknings- och inlösenprovisionerna gottskrivs fonden. Fondens värde beräknas fyra gånger per år och fondandelarna ger OP-bonus till privatkunder som är ägarkunder i andelsbanken.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Servicefastigheter är en specialplaceringsfond som placerar i tjänsteinfrastruktur för undervisnings-, social-, motions- och hälsoväsendet såsom, omsorg, dagvård, utbildning, allaktivitetsarena, serviceboende och hotelboende. Fonden fungerar också som byggherre för ovan nämnda tjänsteinfrastruktur. Placeringar görs i regel via direkta placeringar i affärsfastigheter och värdepapper som berättigar till dem samt i andelar i kommanditbolag som idkar fastighetsinvestering och i aktier i bostads- och fastighetsaktiebolag.

Fonden äger och är hyresvärd för fastigheterna och deltar i regel inte i tillhandahållandet av omsorgstjänster. Både privata och offentliga saktörer fungerar som hyresgäster. Fonden placerar sina tillgångar i objekt på områden som kan förväntas ha
långvarig efterfrågan.

Fonden utnyttjar skuldhävstång, vilket är typiskt för fastighetsinvesteringar. I utgångsläget är skuldhävstången 30 procent över nettovärdet och den kan i normalläge uppgå till högst 50 procent.

Ur fondens tillgångar ska betalas alla kostnader för förvaltningen, innehavet och handeln med fondens fastigheter samt de kostnader som föranleds av experttjänster som anlitas vid fastighetshandel och som kan ha väsentlig inverkan på fondens
avkastning.

Om ansvarsarbetet inom OP-Servicefastigheter:

Byggande

 • När vi låter bygga objekt har fonden en egen övervakare på byggplatsen och vi samarbetar aktivt för att minska miljöpåverkan. Vi förutsätter till exempel avfallshanteringsplaner och att uppgifter om avfallsmängd lämnas in efter att projekten slutförts.
 • Byggande och underhåll av fastigheter har en betydande sysselsättande verkan i Finland. OP-Servicefastigheters sysselsättande verkan var sammanlagt 1 030 årsverken under 2019.
 • Användningen av trä inom byggande minskar klimatutsläppen, binder kol och minskar konsumtionen av naturresurser. 70 % av fondens objekt har träkonstruktion.
 • Fonden OP Servicefastigheter har flera ombyggnadsobjekt, där byggnader som nått slutet på sin livscykel saneras till början av en ny livscykel med ett nytt användningsändamål. Projektens klimatavtryck är mindre jämfört med nybyggen, eftersom det används betydligt mindre byggnadsmaterial. Hittills har fonden OP-Servicefastigheter fem färdigställda ombyggnadsobjekt. Under innevarande år färdigställs ytterligare två ombyggnadsobjekt: ett vårdhem i Åggelby och ett hotell i Maskinverkstadskvarteret i Helsingfors.

Miljöcertifiering

 • Specialplaceringsfonden OP-Servicefastigheter bygger för närvarande i Tavastehus sitt första objekt, för vilket man kommer att ansöka om miljöcertifikatet LEED.

Energieffektivitet och -investeringar

 • Energieffektivitet och utnyttjande av förnybar energi är ett av våra viktigaste mål. Vi bedömer alltid potentialen för produktion av förnybar energi i objektet och genomför detta om förutsättningarna uppfylls.
 • Fonden OP-Servicefastigheter har flera objekt där förnybar energi produceras. I nio av fondens objekt finns ett jordvärmekraftverk, ett objekt har ett solkraftverk och ett objekt även en luft-vattenvärmepump.
 • Energiförbrukningen i fastigheterna följs upp kontinuerligt under ledning av energimanagern.

Uthyrning

 • Objektens centrala läge längs goda trafikförbindelser främjar användarnas färder med kollektivtrafik, med cykel och till fots.
 • Vi motiverar dem som använder våra fastigheter aktivt till ansvarsfulla handlingar med tanke på miljön genom att planera goda återvinningsmöjligheter samt uppmuntra till att använda mindre vatten och el. Vi följer upp avfallsmängderna och vårt mål är att höja återvinningsgraden.

Ekonomiskt ansvar

 • Fonden betalade sammanlagt 0,4 miljoner euro i skatt under 2019.
Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
OP Kiinteistösijoitus Oy
Jämförelseindex
Inget jämförelseindex
Begynnelsedag
01.11.2017
ISIN
FI4000281738
Andels-serie
Avkastningsandel
Fondens storlek
310 Meur
Andelens värde (31.12.)
109,12 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (31.12)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Servicefastigheter B - +1,61 % +2,02 % +2,70 % +3,63 % -
Jämförelseindex - - - - - -

Årlig avkastning

2016 2017 2018 2019 2020 Fr årets början
OP-Servicefastigheter B - 0,00 % +0,59 % +7,74 % +2,70 % 0,00 %
Jämförelseindex - - - - - -

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Servicefastigheter B 2,93 % 1,11 -
Jämförelseindex - - -

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Rabatt på handeln med aktier: Förmedlingsprovision 0,17 % (minst. 7 €), handelskostnader för förmedling av inhemska aktier och ETF-produkter högst 1 % till och med 31.8.2021.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.