Palkitseminen

OP Gruppens löner och ersättningar

I OP Gruppen består ersättningarna i pengar av fasta och rörliga ersättningar. De rörliga ersättningarna består av resultatlönen och personalfonden.

I ersättningarna iakttas Europeiska unionens bestämmelser och nationell lagstiftning samt Europeiska centralbankens, Finansinspektionens och övriga tillsynsmyndigheters anvisningar. OP Gruppens riktlinjer för ersättningar baserar sig på lag, bestämmelser och rekommendationer för finansbranschen samt på den finska koden för bolagsstyrning.

OP Gruppens rörliga ersättningar är förenliga med oklanderlig och effektiv riskhantering och de lockar inte till för stor risktagning eller till verksamhet som strider mot kundens intresse. Ersättningssystemen är förenliga med värdena, målen och affärsrörelsestrategin samt gruppens intresse på lång sikt och i mätarna för de rörliga ersättningarna beaktas kvalitativa och kvantitativa faktorer.

OP Gruppens ersättningsprinciper bereds av OP Andelslags styrelse med bistånd av nominerings- och ersättningskommittén och principerna godkänns av OP Andelslags förvaltningsråd. På grupplanet sköts beslutsfattningen, uppföljningen och övervakningen som gäller ersättningssystemen av OP Andelslags styrelse på beredning av styrelsens nominerings- och ersättningskommitté. I andelsbankerna fattas beslut om ersättningar i sista hand av bankens styrelse inom ramen för anvisningarna på grupplanet.

Compliance och internrevisionen bedömer årligen att ersättningssystemen följer villkor och reglering och rapporterar sina iakttagelser till OP Andelslags styrelse och dess kommittéer.

I Ersättningspolicy för OP Gruppens organ och Ersättningsrapport för OP Gruppens organ 2021 finns närmare beskrivningar av ersättningsprinciperna, lönepolicyn, beslutsfattandet om ersättningar, beskrivning av rörliga ersättningssystem samt löner och ersättningar till förvaltningspersoner och högsta ledningen 2021.

Ersättningarna i enlighet med ersättningssystemen 2021 har beskrivits i not 10 Personalkostnader i OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut.