OP Gruppens löner och ersättningar

I OP Gruppen består ersättningarna i pengar av fasta och rörliga ersättningar. De rörliga ersättningarna består av resultatlönen och personalfonden.
 
I ersättningarna iakttas Europeiska unionens bestämmelser och nationell lagstiftning samt Europeiska centralbankens, Finansinspektionens och övriga tillsynsmyndigheters anvisningar. OP Gruppens riktlinjer för ersättningar baserar sig på lag, bestämmelser och rekommendationer för finansbranschen samt på den finska koden för bolagsstyrning.
 
OP Gruppens rörliga ersättningar är förenliga med oklanderlig och effektiv riskhantering och de lockar inte till för stor risktagning eller till verksamhet som strider mot kundens intresse. Ersättningssystemen är förenliga med värdena, målen och affärsrörelsestrategin och i mätarna för de rörliga ersättningarna beaktas kvalitativa och kvantitativa faktorer.
 
OP Gruppens ersättningsprinciper bereds av OP Andelslags styrelse med bistånd av ersättningskommittén och principerna fastställs av OP Andelslags förvaltningsråd. På grupplanet sköts beslutsfattningen, uppföljningen och övervakningen som gäller ersättningssystemen av OP Andelslags styrelse på beredning av styrelsens ersättningskommitté. I andelsbankerna fattas beslut om ersättningar i sista hand av bankens styrelse inom ramen för anvisningarna på grupplanet.
 
Compliance och internrevisionen bedömer årligen att ersättningssystemen följer villkor och reglering och rapporterar sina iakttagelser till OP Andelslags styrelse och dess kommittéer.
I organens ersättningspolicy och organens ersättningsrapport för OP Gruppen 2022 finns beskrivningar av ersättningsprinciperna, lönepolicyn, beslutsfattandet om ersättningar, de rörliga ersättningssystemen samt lönerna och ersättningarna i fråga om förvaltningspersoner och högsta ledningen 2022.
 
Ersättningarna i enlighet med ersättningssystemen har beskrivits i not 10 Personalkostnader i OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut.
Ersättningsprinciperna och lönepolicyn för hela OP Gruppens personal beskrivs i dokumentet nedan: