Familjehelhet – samla OP-bonus tillsammans

Bor det i ditt hushåll flera personer som är ägarkund i samma andelsbank? Det lönar sig att bilda en familjehelhet, eftersom ni då kan samla OP-bonus tillsammans. De sänker bankserviceavgifterna och försäkringspremierna för alla personer som hör till familjehelheten.

Vilken nytta har jag av en familjehelhet?

 1. I en familjehelhet samlas OP-bonus på ett bonuskonto från flera personers bankärenden. År 2024 samlar ägarkunder 40 procent mer bonus än normalt.
 2. Barn under 18 år kan också läggas till i familjehelheten. Då är också bonus som familjens minsta fått i gemensamt bruk.
 3. Bonus man samlat in tillsammans kan exempelvis användas till att betala försäkringspremier och lånebetalningskostnader för personerna i familjehelheten.

Det samlas OP-bonus till exempel för bo- och studielån, fonder och för betalda försäkringspremier. Med hjälp av bonusräknaren ser du hur mycket bonus du och personerna i familjehelheten kan samla per år.

Hur bildas en familjehelhet?

En familjehelhet kan bildas av personer som bor i samma hushåll och är ägarkunder i samma andelsbank.

 1. Du kan bilda en familjehelhet eller lägga till en ny person i den genom att ringa till OP:s kundtjänst eller sända oss ett meddelande i OP:s digitala tjänst.
 2. För att bilda en familjehelhet behövs ett skriftligt samtycke av alla personer som ingår i helheten. Om man vill ansluta ett barn till familjehelheten behövs båda vårdnadshavarnas samtycke.
 3. En person anges som ägare av familjehelheten och OP-bonus för alla i familjehelheten samlas på ägarens bonuskonto. De övriga personerna är delaktiga i familjehelheten.
 4. När två myndiga personer bildar en familjehelhet ska de på förhand besluta vem som är familjehelhetens ägare och vem som är delaktig. En minderårig kan vara delaktig i en familjehelhet, men inte ägare.

OP-bonus används först till familjehelhetens ägares serviceavgifter och efter det till serviceavgifter för de delaktiga.

Det är lätt att hantera familjehelheten i OP-mobilen

Familjehelhetens ägare kan enkelt ändra familjehelheten i OP-mobilen. Hen kan ge en delaktig rätt att se bonusuppgifterna och transaktionerna på bonuskontot eller ta bort en delaktig från familjehelheten. Det här är tills vidare möjligt endast i familjehelheter där det finns två myndiga personer.

I OP-mobilen och i tjänsten op.fi ser ägaren också hur mycket bonus de delaktiga har samlat och vad den har använts till.

Om du ännu inte har OP-mobilen i bruk kan du ladda ner den i din appbutik.

Också ett barn har nytta av att vara ägarkund

Redan ett litet barn har nytta av att vara ägarkund. Du kan öppna ett konto för ditt barn genast efter födseln. På det sättet drar ditt barn nytta av sina förmåner en längre tid och kan med tiden börja öva på att använda pengar och spara på sitt konto. Medlemsinsatsens för ägarkundskapet kan också bra fungera som barnets första placeringsobjekt, då det belopp som placerats i insatsen ligger kvar som besparing.

Barn som är ägarkunder hos oss får följande förmåner:

 1. Avgiftsfritt Brukskonto
 2. 0,25 procent ränta på Brukskontot
 3. OP-bonus för fondsparande och medel på sparkonton – du kan deponera barnbidrag och gåvor exempelvis på ett Tillväxträntekonto

Därtill kan du köpa, sälja och byta de flesta av våra fonder utan kostnader då du vill spara för ditt barns framtid.

Kontona tillhandahålls av andelsbanken.

Bli ägarkund

Du kan bli ägarkund genom att betala en medlemsinsats som i de flesta banker är 100 euro. Inga andra anslutningsavgifter tillkommer. Om du någon gång beslutar dig för att avstå från ditt ägarkundskap, får du tillbaka medlemsinsatsen.

Om du är kund hos andelsbanken och har OP-koder, kan du bli ägarkund genom att logga in i tjänsten op.fi.

Om du inte ännu är kund hos andelsbanken och du har en annan banks koder, kan du bli kund och samtidigt bli ägarkund enkelt på nätet.

OP-bonus används till ägares och delaktigas avgifter och premier

Familjehelhetens OP-bonus används till bankserviceavgifter och försäkringspremier för alla som hör till helheten. Bonus används först till bonuskontohavarens serviceavgifter och därefter till serviceavgifter för delaktiga i familjehelheten. Bonus används även till försäkringspremier om försäkringstagaren och betalaren är samma person.

Tillgång till bonusuppgifterna

Familjehelhetens ägare ser alltid familjehelhetens bonusuppgifter och kan också ge en delaktig tillstånd att se dem. Det här är dock tills vidare möjligt endast i familjehelheter med två myndiga familjemedlemmar.

Om en delaktig i familjehelheten ges tillstånd att se bonusuppgifterna, ser den delaktiga samma uppgifter som familjehelhetens ägare från början av det år under vilket tillståndet gavs. Ett undantag utgörs dock av bonuskontot, vars transaktioner blir synliga från den tidpunkt då tillståndet gavs. 

Familjehelhetens ägare ska beakta att en delaktig på basis av bonusuppgifterna kan sluta sig till information som omfattas av banksekretessen.

Sådan information om ärenden som ger OP-bonus är till exempel

 • volymen av bank- och försäkringsärenden, såsom summan av bankinsättningar och lån
 • typen av försäkringsprodukter
 • alla enskilda transaktioner för vilka bonus har använts

Familjehelhetens ägare kan när som helst i OP-mobilen ta bort ett tillstånd som beviljats en delaktig att se bonusuppgifterna. Om familjehelheten består också av andra än två myndiga familjemedlemmar, kan inget tillstånd tills vidare ges. Minderåriga familjemedlemmar kan inte heller ges tillstånd att se bonusuppgifterna.

Den som har fyllt 18 år tas bort från familjehelheten

En minderårig delaktig tas automatiskt bort från familjehelheten när hen blir myndig. Om hen vill fortsätta att höra till familjehelheten, måste hen ge sitt skriftliga samtycke till det i banken.

Då en person som fyller 18 år är ägarkund öppnas automatiskt ett eget bonuskonto för personen om personen tas bort från en förälders familjehelhet.

Hur en familjehelhet upplöses

Om familjehelheten upplöses eller någon av de delaktiga lämnar helheten, behåller familjehelhetens ägare hela det samlade OP-bonusbeloppet. OP-bonus som samlats tillsammans delas inte mellan de delaktiga i familjehelheten.

Ägarkundskap och medlemsinsats

Anslutningen som ägarkund beror på din nuvarande kundrelation och dina eventuella koder.

 • Om du är kund hos andelsbanken och har OP-koder kan du bli ägarkund genom att logga in i tjänsten op.fi. Bli ägarkund
 • Om du är kund hos andelsbanken, men inte har OP-koder, ska du börja med att boka tid för ett möte Boka tid
 • Om du inte är kund hos andelsbanken, men du har en annan banks koder och du är intresserad av att bli kund hos oss, kan du bli kund på nätet Bli kund hos oss enkelt på nätet

Medlemsinsatsen

Då du blir ägarkund betalar du en medlemsinsats, som är en engångsplacering – inga andra avgifter tas ut. I de flesta bankerna är medlemsinsatsen 100 euro. Du ser storleken på medlemsinsatsen i ägarkundsansökan och din andelsbank.

Om du någon gång beslutar dig för att avstå från ditt ägarkundskap, återbetalas medlemsinsatsen i sin helhet. Medlemsinsatsen återbetalas inom ett år från slutet av den räkenskapsperiod då ägarkundskapet upphörde.

Andelsbanken har dock enligt reglerna rätt att vägra att återbetala medlemsinsatsen. Andelsbankens regler finns till påseende på bankens webbplats op.fi och på huvudkontoret.

Vem kan bli ägarkund?

Personer, sammanslutningar eller stiftelser som anlitar OP Gruppens tjänster kan ansluta sig som ägarkunder oberoende av nationalitet.

Barn som ägarkund

Ett barn kan ansluta sig som ägarkund. Om båda föräldrarna är barnets vårdnadshavare, ska föräldrarna tillsammans underteckna ägarkundsansökan för sitt minderåriga barn. Samtidigt ger föräldrarna sitt samtycke till att barnet börjar samla OP-bonus.

Om medlemsinsatsen betalas med pengar som barnet har förtjänat för eget arbete, har barnet rätt att själv underteckna medlemsansökan och betala medlemsinsatsen.

Ägarkunden avgår själv

En ägarkund har när som helst rätt att avgå ur andelsbanken genom att skriftligt anmäla det till sin andelsbank. Ägarkundskapet upphör den dag då andelsbanken har mottagit avgångsanmälan.

Ägarkunden avlider

Ägarkundskapet upphör då en ägarkund avlider. Dödsboet kan vid avvittringen eller arvskiftet överföra den avlidnas ägarkundskap vanligen till änkan eller en arvinge.

Ägarkundskapet i andelsbanken är en värdefull och annorlunda gåva som gläder länge. Det är lämpligt som till exempel födelsedags- eller examensgåva.

Begär anvisningar från din andelsbank när du vill ge ägarkundskapet som en gåva. Om mottagaren är minderårig och båda föräldrarna är barnets vårdnadshavare, ska föräldrarna tillsammans underteckna den minderårigas ägarkundsansökan.