lasiseinäisiä pilvenpiirtäjiä kuvattu alhaalta ylöspäin

Så här börjar du placera i aktier

FÖRMÅN

Värdeandelskonto och förvar 0 €

Då du är ägarkund får du ett värdeandelskonto och förvar avgiftsfritt och du placerar i fortsättningen i inhemska och utländska aktier och ETF:ar utan månads- eller förvaringsavgifter. Öppna tjänstekonceptet för sparare och börja placera!   Läs mer om andra aktieplaceringsförmåner för ägarkunder
Läs mera Stäng
1

Välj ett lämpligt tjänstekoncept för aktieplacering

Du kan välja mellan tjänstekonceptet för sparare eller placerare. I dåba fallen öppnas det ett värdeandelskonto och ett förvar för dig. Om du redan har ett förvar i en annan bank kan du be att få det överfört till OP. 

2

Läs mer om sådana börsbolag som intresserar dig

Du får information bland annat på bolagens nätsidor, i ekonomiska medier och via OP Analys bolagsrapporter. Du får tillgång OP Analys tjänster då du har öppnat ett tjänstekoncept. 

3

Bestäm dig för i vilka bolag du vill placera och inled handeln

Kom ihåg att sprida dina placeringar på tillräckligt många bolag, helst inom olika branscher. Aktieportföljen ska helst innehålla aktier i minst fem bolag. Kom också ihåg den tidsmässiga spridningen, dvs. köp aktier vid olika tidpunkter. 

Varför är det förnuftigt att börja placera i aktier?

Placeringar i börsbolag är ett mycket bra sätt att få avkastning. Aktierna är det placeringsobjekt som historiskt har gett den bästa avkastningen. 

Ändå anses det ofta att det är svårt att börja placera i aktier. En allmän missuppfattning är också att det behövs ett stort startkapital för att börja placera i aktier. Det går de facto att börja placera i aktier också med små belopp.

Aktierna lämpar sig för placerare som strävar efter hög avkastning och som också tål fluktuationerna på marknaden. Avkastningen består av aktiens värdestegring och utdelning. Aktierna lämpar sig för långfristig placering på grund av den höga förväntade avkastningen, men det är bra att vara medveten om att aktiernas värde på kort sikt ofta kan fluktuera kraftigt, särskilt om man placerar utdelningarna på nytt.

Med hjälp av aktieplaceringar har placeraren möjlighet att öka sin förmögenhet, sprida sina placeringar samt skydda sig mot inflationen. Dessutom är de offentligt noterade aktierna i princip likvida, dvs. de går enkelt och snabbt att omvandla till pengar. 

Värt att veta om aktieplacering

Det kan vara svårt att fatta bra placeringsbeslut, men ofta blir aktieplacering en intressant hobby. När man hittat ett lämpligt objekt är det så gott som omöjligt att göra fel vid köp eller försäljning. Därför är det inte värt att vara rädd för att göra aktieaffärer. 

Placeringar i aktier innebär alltid att det finns risk för att placeringarnas värde sjunker. Å andra sidan är det möjligt att få en mycket god avkastning på placeringarna. Avkastning och risk går hand i hand: ju större risk, desto större avkastning är det möjligt att få på placeringarna. En lägre risk ger mindre avkastning. 

Det enda sättet att minska på risken utan att ge avkall på avkastningen är att sprida placeringarna, alltså att placera pengar i flera objekt. Det lönar sig också att sprida placeringarna mellan bolag inom olika branscher och geografiska områden. 

Vid tidsmässig spridning placeras inte alla tillgångar på en gång, utan så småningom och regelbundet. Då gäller det att inte göra alla köp då kurserna är som högst.

Undersök bolagen noga

Det viktiga med aktieplacering är att man är intresserad av marknaden. Det går att följa upp intressanta bolag via nyheter, tidning och bolagens nätsidor. Det lönar sig att granska bolagets nyckeltal och siffror, kultur och framtidsutsikter. 

Då du anlitar OP Analys tjänster får du tillgång till en omfattande aktieanalys med analyser, rekommendationer och målpriser för cirka 80 finländska börsbolag.

Då du köper aktier, köper du samtidigt en del av bolaget. Därför lönar det sig att välja bolag vilkas affärsrörelse och värden motsvarar dina värden. Det är också viktigt att tänka på bolagets framtida resultatkapacitet. 

Tänk efter på vilka grunder du väljer dina placeringsobjekt. Grunderna för valet av placeringsobjekt kan vara god utdelning, en pålitlig tillväxtplan och goda tillväxtmöjligheter, ett välkänt varumärke, bra produkter, lämpliga värden eller en kunnig ledning. Det lönar sig också att granska bolagets skuldsättningsgrad.

Beskattning av placeringar

Varje år får du i slutet av året ett kontoutdrag över dina aktieinnehav och utbetalda utdelningar för beskattningen. Aktiernas försäljningsvinst beskattas som kapitalinkomst. Skatten på avkastningen är 30 procent då kapitalinkomsten är högst 30 000 euro per år. För den del av kapitalinkomsten som överskrider 30 000 euro betalas en skatt på 34 procent. Man kan från försäljningspriset dra av utgifterna för vinstens förvärvande, såsom förmedlingsarvoden och leveransavgifter.

Skatt betalas också på utdelningen. Utdelning som en privatperson får är delvis beskattningsbar och delvis skattefri kapitalinkomst. Av den utdelning som en privatperson får beskattas 85 som kapitalinkomst, medan 15 procent betalas skattefritt.

Börja spara i aktier – välj ett lämpligt tjänstekoncept

För att kunna börja placera i aktier behöver du ett värdepappersförvar, ett värdeandelskonto, ett nättjänstavtal och ett penningkonto. På ett värdeandelskonto registreras dina aktieinnehav, dvs. värdeandelarna. På penningkontot betalas den utdelning du får.
 
OP:s tjänster för aktieplacerare erbjuds i form av två olika koncept enligt handelsaktiviteten och användningsbehovet. Vare sig du är sparare eller placera har OP lämpliga tjänster för aktieplacering för just dig. Ett värdepappersförvar och ett värdeandelskonto ingår automatiskt i alla våra tjänstekoncept för aktieplacerare.
 
Om du redan använder OP:s nättjänst, kan du själv öppna ett lämpligt tjänstekoncept för aktieplacerare i nättjänsten. Om du inte ännu har ett nättjänstavtal för användning av OP:s nättjänst, ska du kontakta närmaste andelsbank eller lämna en kontaktbegäran.
 
Om du redan har börjat handla med aktier i en annan bank, kan du överföra ditt förvar. Be före överföringen din nuvarande aktieförmedlare att uppge aktiernas anskaffningspris och ge det till din andelsbank, så uppdaterar vi uppgifterna i vårt system. Då förvaret överförs uppkommer ett avbrott på fem dagar för de värdepapper som finns i förvaret.
 
Om du behöver hjälp vid handeln eller du har frågor ska du kontakta OP:s experter via nät- eller telefontjänsten.

Vilka kostnader medför aktierna?

Om du handlar med aktier då och då och det räcker att du har omfattande bastjänster, rekommenderar vi att du väljer tjänstekonceptet för sparare som innehåller bl.a. ett värdeandelskonto, ett förvar och vår mycket omfattande aktieanalys. Tjänstekonceptet för sparare är avgiftsfritt för ägarkunder. Öppna tjänstekonceptet här.
 
Om du redan har mer placeringserfarenhet och handlar t.ex. varje vecka, rekommenderar vi att du väljer det mer omfattande tjänstekonceptet för placerare som mot en tilläggsavgift kan kompletteras med marknadsinformation i realtid.
 

Som ägarkund får du dessutom utmärkta förmåner för aktiehandel. Du når alltid automatiskt tariffens andra differentieringsnivå där förmedlingsprovisionen är 0,17 procent av köpesumman, dock minst 7 euro per slutförd order. Som ägarkund betalar du högst en procent (1 %) i courtage på handel med inhemska aktier (Helsingfors och Stockholm). Till tariffen.

FÖRMÅN
Värdeandelskontot
Öppna ett värdeandelskonto och tjänstekonceptet och börja placera.
Tjänsterna för aktieplacering tillhandahålls av andelsbanken.