OP-Nordiska Länder Index

Nordisk modell för portföljen

De nordiska länderna har mycket gemensamt, men ländernas ekonomier avviker en hel del från varandra. Den sammanlagda risken på aktiemarknaderna i regionen är mindre än fluktuationerna på de enskilda börserna. Den som vågar gå över från inhemska alternativ till OP-Nordiska Länder Index minskar riskerna hos aktieplaceringarna och jämnar ut värdefluktuationerna.

 • Placeringsobjekt är de 70 största börsnoterade aktierna i Sverige, Danmark, Finland och Norge.
Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,00 % 0,39 % 0,00 %

Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

OP-Nordiska Länder Index är en indexfond som placerar sina tillgångar i enlighet med jämförelseindexet i aktier i de 70 största börsnoterade bolagen i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Placeraren drar med en placering nytta av spridningen på flera länder och branscher. Då målmarknaden är en utvecklad ekonomisk region, byggs i portföljen upp en stenfot som säkert följer med utsikterna i världsekonomin. Då man placerar i en viss ekonomisk region måste man alltid beakta risken i anslutning till en enskild marknad. Dessutom kan det vara givande att skydda sig genom att samtidigt placera i flera indexfonder.

OP-Nordiska Länder Index är ett kostnadseffektivt placeringsalternativ för aktiva placerare som strävar efter god avkastning på lång sikt. Låga förvaltningsprovisioner tillsammans med fondens skattefördelar gör den till en attraktiv placeringskanal till aktiemarknaden.  En förutsättning för att övergripande förvalta en placering i en indexfond är alltid placerarens egen insats. Portföljförvaltarens roll är främst att kostnadseffektivt förvalta fonden enligt indexet. Å andra sidan erbjuder OP-Nordiska Länder Index en möjlighet att billigt och smidigt pröva sin egen bedömning av utvecklingen på den nordiska aktiemarknaden.

Som en del av den övriga kapitalförvaltningen passar OP-Nordiska Länder Index utmärkt som en del av vilken som helst portfölj. Till följd av de låga provisionerna är indexfonderna ett ypperligt komplement till aktivt förvaltade fonder till exempel i portföljer för långtidssparare och pensionssparare. Fonden rekommenderas i synnerhet för placerare som planerar att lösa in sin andel tidigast om sju år. Det går också att ingå ett avtal om fortlöpande sparande, varvid också den som sparar varje månad kan använda indexfonder för att öka sin förmögenhet.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Nordiska Länder Index är en passiv indexfond som placerar sina tillgångar i enlighet med indexet MSCI Nordic Countries ESG Universal Net i aktier i största börsnoterade bolagen i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Det här innebär att fondens placeringar sprids till de länder och bolag som vid respektive tidpunkt ingår i jämförelseindexet i samma proportion som de utgör i jämförelseindexet.

Eftersom fonden så noga som möjligt strävar efter jämförelseindexets avkastning har fonden endast en liten kontantkassa för inlösen. För att minska transaktionsbehovet till följd av inlösen och teckningar kan fonden i begränsad utsträckning använda derivatinstrument i sin portföljförvaltning.

Eftersom fondens tillgångar har placerats i aktier i bolag med de största marknadsvärdena, kan fondens placeringar vara mycket koncentrerade till vissa branscher såsom industri, finans och teknologiindustri.

Utgångspunkten är att det görs ändringar i fondens portfölj endast en gång per år vid indexjusteringarna, vilket innebär att fondens transaktionskostnader är relativt små.

Fonden följer i tillämpliga delar OP Kapitalförvaltnings principer för ansvarsfull placering.

Fonden främjar miljö- och samhällsrelaterade egenskaper genom att utnyttja uteslutning och genom att prioritera företag med en bättre ansvarsprofil. Fonden placerar inte i företag som har kopplingar till kontroversiell vapenproduktion. Fonden utesluter därutöver företag som brutit mot internationella normer (FN Global Compact, samt OECD:s anvisningar för multinationella företag) och företag med mycket allvarliga överträdelser. Hållbarhetsanalysen baserar sig på forskning som utförts av MSCI ESG Research.

Bolagsstämmor: OP:s fonder deltar i inhemska och utländska bolagsstämmor enligt principerna för OP-Fondbolagets ägarstyrning som beaktar ansvarsfullheten. För även inhemska, men i synnerhet utländska bolagsstämmors del utnyttjar vi en internationell tjänsteleverantör, Institutional Shareholder Services i forskningen kring bolagsstämmor.

OP Kapitalförvaltning påverkar vissa företag också via olika ansvarsfullhetsteman såsom frågor som gäller klimatförändringen.

Mer information om OP-fondernas aktuella ansvarsteman och praktiska ägarinflytande finns i rapporten över ansvarsfull placering, som publiceras två gånger per år. Den nyaste rapporten över ansvarsfull placering finns på sidorna om ansvarsfulla placeringar.   

Du kan läsa en hållbarhetsanalys av fonden i fondens månadsöversikt. Analysen baserar sig på en undersökning som tillhandahålls av MSCI ESG Research och redogör för ESG-vitsorden, koldioxidintensiteten och den gröna affärsverksamhetens andel för fonden.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
OP Kapitalförvaltning Ab
Jämförelseindex
MSCI Nordic Countries ESG Universal Index
Begynnelsedag
29.09.2011
ISIN
FI4000027974
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
773 Meur
Andelens värde (24.11.)
310,87 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (24.11)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Nordiska Länder Index A +9,23 % +0,15 % +3,04 % −7,81 % +11,56 % +8,65 %
Jämförelseindex +9,22 % −0,02 % +2,89 % −8,26 % +11,17 % +8,21 %

Årlig avkastning

2017 2018 2019 2020 2021 Fr årets början
OP-Nordiska Länder Index A +9,78 % −7,16 % +22,72 % +16,31 % +26,93 % −9,61 %
Jämförelseindex +9,74 % −7,63 % +22,16 % +16,29 % +26,15 % −10,04 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Nordiska Länder Index A 22,35 % -0,43 -
Jämförelseindex - - -

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Förmåner för aktiehandel: 
  • Courtagetak på 1 % för finska och svenska aktier samt värdepapper – aktier, warranter och ETF:er.
  • Courtage 0,05–0,17 %, det vill säga ju mer du handlar, desto lägre är dina handelskostnader. De ovan nämnda förmånerna gäller i OP-mobilen, OP-företagsmobilen och tjänsten op.fi.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.**

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP Duo-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

**Följande placeringsobjekt som anslutits till försäkringsbesparingar ger inte OP-bonus sedan 1.4.2022: OP-Venäjä A, JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Europe Fund A.

Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.  OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget. För följande specialplaceringsfonder debiteras normala handelskostnader: specialplaceringsfonderna OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst och OP-Alternative Portfolio.