OP-Maailma Indeksi

OP-Världen Index

Global diversifiering med en placering

OP-Världen Index erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att diversifiera tillgångarna på den globala aktiemarknaden. Tack vare de låga provisionerna är OP-Världen Index ett utmärkt alternativ för långtidssparande. Indexfonderna kräver en viss placeringskunskap, eftersom placeraren måste kunna gestalta sin risktålighet så att placeringarna i indexfonder är bara så stora som placeraren kan tåla med tanke på fluktuationen på aktiemarknaden.

  • Fondens placeringar baserar sig på det globalt diversifierade jämförelseindexet MSCI World ESG Universal Net.
  • Fonden kan omfattas av ett avtal om fortlöpande placering, som gör det lätt att spara med hurdana belopp som helst.
  • Privatkunder som är ägarkunder i andelsbanken samlar OP-bonus för fondandelar.
Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,06 % 0,39 % 0,06 %

Privatkunder som är ägarkunder i andelsbanken samlar OP-bonus för fondandelar. 

OP-Världen Index placerar tillgångarna globalt på marknaden i utvecklade länder, vilket utgör portföljens stenfot som säkert följer upp utsikterna i världsekonomin. OP-Världen Index lämpar sig för placerare som strävar efter god avkastning, har risktålighet och som själv vill följa med händelserna på marknaden samt sköta sina placeringar i enlighet med dem. Portföljförvaltarens roll är främst att kostnadseffektivt förvalta fonden enligt indexet. Som motvikt till den egna aktiviteten blir fondens förvaltnings-, tecknings- och inlösenprovisioner små.

OP-Världen Index lämpar sig utmärkt för diversifiering i vilken portfölj som helst. Till följd av den förväntade avkastning som följer av de låga provisionerna och den långa tiden kompletterar indexfonderna ypperligt andra placeringsobjekt t.ex. i portföljerna för långtidssparare och pensionssparare. OP-Världen Index rekommenderas i synnerhet då man vill lösa in andelarna tidigast efter sju år.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Världen Index är en passiv indexfond vars tillgångar placeras i enlighet med indexet MSCI World ESG Universal Net i aktier i stora börsnoterade bolag med global spridning. Det här innebär att fondens placeringar sprids till de länder och industrier som vid respektive tidpunkt ingår i jämförelseindexet i samma proportion som de utgör i jämförelseindexet.

Eftersom fonden så noga som möjligt strävar efter jämförelseindexets avkastning har fonden endast en liten kontantkassa för inlösen. För att minska transaktionsbehovet till följd av inlösen och teckningar kan fonden i begränsad utsträckning använda derivatinstrument i sin portföljförvaltning.

Eftersom fondens tillgångar har placerats i aktier i bolag med de största marknadsvärdena, kan fondens placeringar vara mycket koncentrerade till vissa branscher såsom finans och industri.

Utgångspunkten är att det görs ändringar i fondens portfölj endast en gång per år vid indexjusteringarna, vilket innebär att fondens transaktionskostnader är relativt små.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.                                                                   

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
OP Kapitalförvaltning Ab
Jämförelseindex
MSCI World ESG Universal Index
Begynnelsedag
29.09.2017
ISIN
FI4000261128
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
218 Meur
Andelens värde (03.12.)
131,23 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (03.12)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Världen Index A +6,16 % +4,85 % +8,78 % +6,47 % +8,80 % -
Jämförelseindex +6,19 % +4,94 % +8,97 % +6,69 % +9,09 % -

Årlig avkastning

2015 2016 2017 2018 2019 Fr årets början
OP-Världen Index A - - +2,42 % -4,41 % +29,66 % +3,38 %
Jämförelseindex - - +2,90 % -4,11 % +30,02 % +3,58 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Världen Index A 29,15 % 0,24 -
Jämförelseindex - - -

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.