Vi lägger ner placeringsfonden OP-Ryssland

Vi omvandlar tillgångarna i placeringsfonden OP-Ryssland till pengar i flera poster. Utbetalningarna till andelsägarna kan ta lång tid, eftersom vi just nu inte kan sälja ryska aktier.

OP-Fondbolaget Ab:s styrelse har 17.6.2022 beslutat lägga ner placeringsfonden OP-Ryssland. Handeln med samt teckning och inlösen av andelar i fonden har varit avbruten sedan den 28 februari.

Orsaken till nedläggningen är Rysslands anfall mot Ukraina. Kriget och de sanktioner som det medfört hindrar handeln med ryska aktier. Dessutom äventyrar läget en tillförlitlig notering av fondens värde och en jämlik inlösen av fondandelarna.

Eftersom det i praktiken är omöjligt att fortsätta med fondens verksamhet, har vi konstaterat att nedläggningen av fonden är det bästa alternativet. 

Vad händer med tillgångarna i fonden?

Nedläggningen av fonden förutsätter inga åtgärder av andelsägarna. Förutom ryska företags aktier finns det i fonden dessutom kontanter eller sådana tillgångar som kan omvandlas till pengar. Vi börjar med utbetalningarna till andelsägarna från dessa medel.  

Realiseringen av de återstående tillgångarna kan ta lång tid, eftersom vi just nu inte kan sälja ryska aktier. Vi kan inte heller beräkna aktiernas värde vid försäljningstidpunkten. Vi realiserar de återstående tillgångarna när vi åter kan bedriva handel med ryska företags aktier och hemta medlen till Finland.

När vi har realiserat och betalat fondens tillgångar till andelsägarna, gör vi upp en slutredovisning över nedläggningen som vi offentliggör på sidan Fonder. På samma plats får du ytterligare information om hur processen framskrider.