Lakipalvelut, Lainopilliset palvelut

Juridiska tjänster

Finlands mest omfattande nätverk av jurister står till ditt förfogande. Med våra jurister genomför du enkelt till exempel bostadsköp och arv.

Kontakta oss då du behöver till exempel:

  • ett äktenskapsförord
  • ett testamente
  • en bouppteckning
  • en avvittring
  • ett arvskifte

Vi har expertisen för att upprätta till exempel köpebrev, gåvobrev eller hyresavtal för fastigheter och bostadsaktier. Vi ger också råd i skatteärenden i anslutning till kapitalförvaltning.

Kontakta din andelsbank så får du veta mer.

Du kan ge all slags egendom som gåva. Hur gåvan kan ges beror på den egendom som gåvan består av. Till exempel ges fastigheter som gåva i en annan form än lösa saker.

Med förskott på arv avses en gåva som arvlåtaren ger till en arvinge under sin livstid och där syftet är att förskottet ska beaktas i arvskiftet efter gåvogivaren.

Då du planerar och verkställer en gåva, lönar det sig att vända sig till en expert för att undvika överraskningar i beskattningen och eventuella andra oönskade överraskningar.

Makar har giftorätt i varandras egendom. Det betyder att den som äger mindre har rätt att få en del av den andras förmögenhet, ifall äktenskapet upplöses antingen genom att den andra maken avlider eller genom skilsmässa.

Makarna kan utesluta varandras giftorätt med äktenskapsförord. Under äktenskapet påverkar äktenskapsförordet inte makarnas ägoförhållanden eller andra penningärenden i parförhållandet, utan äktenskapsförordet har betydelse först då äktenskapet upplöses.

Ett äktenskapsförord är en handling som ska upprättas i föreskriven form. Man kan upprätta det innan äktenskapet ingås eller under det. Det lönar sig att låta en expert upprätta äktenskapsförordet. På så sätt försäkrar du dig om att äktenskapsförordet är giltigt och leder till önskat resultat.

Då äktenskapet upplöses genom skilsmässa eller makes död, ska egendomen avvittras. Avvittring innebär att makarna eller den efterlevande maken och den avlidna makens arvingar delar upp egendomen mellan sig.

Det finns ingen tidsfrist för avvittringen, men det lönar sig ofta att göra den så snabbt som möjligt efter det att äktenskapet upphört för att reda ut ägoförhållandena. Om makarna har ett giltigt äktenskapsförord, ska man i stället för att avvittra egendomen skilja åt den.

Avvittring och åtskiljande av egendom är handlingar som ska ske i föreskriven form. Det lönar sig att låta en expert upprätta handlingarna. Avvittringen eller åtskiljandet av egendomen kan ske hos Andelsbanken, om parterna är eniga om hur avvittringen eller åtskiljandet ska ske och vilket innehåll den ska ha.

Ett testamente är en handling med vilken du kan bestämma om vem som får din egendom efter din död. Med ett testamente kan du också påverka den lagstadgade arvsordningen. Du kan också få skattefördelar genom att upprätta ett testamente.

Enligt lagen ska ett testamente upprättas i föreskriven form. Därför lönar det sig för dig att låta en expert upprätta testamentet. Experten säkerställer att testamentet är giltigt och att du får önskade rättsliga följder med det. Du kan också avtala med din andelsbank om att förvara testamentet i banken.

Med en intressebevakningsfullmakt kan du förbereda dig till exempel på att bli bestående handlingsoförmögen till följd av sjukdom. Med intressebevakningsfullmakten fastställer du vilka angelägenheter som bemyndigandet gäller samt utser den person som får fullmakten. Med intressebevakningsfullmakten sköter du ärendena smidigare än vid normal intressebevakning.

Det lönar sig för dig att upprätta intressebevakningsfullmakten i god tid, dvs. då du har rättshandlingsförmåga och förstår innebörden i den handling du upprättar.

Intressebevakningsfullmakten börjar gälla då du förlorat förmågan att sköta dina angelägenheter till exempel till följd av sjukdom eller störningar i de psykiska funktionerna. Då det har skett ska fullmakten på begäran av fullmäktigen fastställas av magistraten.

Det lönar sig att låta en expert upprätta fullmakten. Genom att se till att fullmakten är korrekt upprättad försäkrar du dig om att dina angelägenheter sköts också efter det att din handlingsförmåga har försvagats.

Då någon avlider, ska en bouppteckning förrättas efter den avlidna. Vid förrättningen ska upprättas en handling som kallas för bouppteckningsinstrument. I bouppteckningsinstrumentet antecknas vem som är delägare i dödsboet, dvs. arvingarna, testamentstagare och i regel också den efterlevande maken.

Bouppteckningsinstrumentet är en förteckning över den avlidnas tillgångar och skulder vid dödstidpunkten. Den är samtidigt också en skattedeklaration för arvsbeskattningen. I bouppteckningsinstrumentet ska också antecknas den eventuella efterlevande makens tillgångar och skulder.

För bouppteckningen behöver du olika handlingar och utredningar. Först måste du skaffa en släktutredning över den avlidna. Det lönar sig att reservera tillräckligt med tid för släktutredningen. Om den avlidna har bott utomlands, måste du också skaffa släktutredning för tiden i utlandet.

Du måste också ha en tillräcklig utredning över skulderna. Andelsbanken ger för den avlidnas bankärenden i andelsbanken ett besked om kundförhållande enligt läget på dödsdagen. Före bouppteckningen måste du också ta reda på om den avlidna har upprättat äktenskapsförord eller testamente eller gett gåvor samt om den avlidna hade någon livförsäkring.

Du kan be din Andelsbank att förrätta bouppteckningen. Kontakta din bank i god tid innan tidsfristen för bouppteckningen löper ut. Banken skaffar de utredningar och handlingar som behövs och sänder kallelserna till bouppteckning. Banken kan också sköta delgivningen av ett eventuellt testamente. Efter bouppteckningen ser banken också till att handlingarna sänds till skattebyrån inom utsatt tid.

Vid arvskiftet delas den avlidnas egendom mellan arvingarna och den gemensamma förvaltningen av dödsboet upphör.

Efter skiftet förfogar varje delägare som fått egendom i skiftet självständigt om den egendom den fått. Om den avlidna vid sin död var gift, ska man först förrätta avvittring eller åtskiljande av egendom mellan den efterlevande maken och dödsboet innan man kan skifta arvet.

Ett avtal om arvskifte är en handling som ska upprättas i föreskriven form. Det lönar sig att låta en expert upprätta det.

Om bodelägarna inte når ett avtal om arvskiftet, kan domstolen på ansökan förordna en skiftesman att förrätta arvskiftet. Andelsbanken kan upprätta avtalet om arvskifte, om alla delägare i dödsboet är enhälliga om hur skiftet ska ske och vilket innehåll det ska ha.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus som minskar avgifterna för dina bank- och försäkringstjänster. Under 2024 samlar du 40 % mer bonus än normalt.

OP-bonus samlas för

  • medel på sparkonton
  • bolån, studielån och banklån med säkerhet
  • fonder och fondanknutna försäkringar
  • betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring samt fortlöpande reseförsäkring.

OP-bonus är skattefri. Därför används bonus automatiskt till exempel för service- och expeditionsavgifter för lån och försäkringspremier.

Läs mer om OP-bonus

Som ägarkund får du också rejäla förmåner och rabatter. Du får till exempel de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter till slutet av 2024 samt ränta på ditt Brukskonto. Det är också förmånligare för dig att spara och placera.

Se alla förmåner för ägarkunder