Varho

OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahasto

Vaihtoehtoiset sijoitukset yhdestä paketista

Vaihtoehtoiset sijoituskohteet kiinnostavat yhä useampia sijoittajia

Perinteisesti osake- ja korkosijoitukset ovat olleet suosituimpia sijoituskohteita. Nyt niiden rinnalle on noussut myös kolmas omaisuusluokka, joka kiinnostaa yhä useampaa sijoittajaa: vaihtoehtoiset sijoituskohteet eli alternatiivit. Niillä tarkoitetaan perinteisten listattujen osake- ja korkomarkkinoiden ulkopuolisia markkinoita, joihin kuuluvat esimerkiksi kiinteistöt, infrastruktuuri, maa- ja metsätalous sekä listaamattomat osakkeet. 

Instituutiosijoittajat ovat kasvattaneet vaihtoehtoisten sijoitusten osuutta salkuissaan jo vuosia. Nykyään ne ovatkin suurin omaisuusluokka suursijoittajien salkuissa. Syy niiden suosioon löytyy houkuttelevasta tuotto-odotuksesta ja siitä, että tuotot eivät täysin seuraa perinteisten omaisuusluokkien kehitystä. Lisäksi viime vuosien alhainen korkotaso on lisännyt sijoittajien kiinnostusta vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

Vaihtoehtoiset sijoitukset tarjoavat perinteisille markkinoille kilpailukykyistä tuotto-odotusta. Ne ovat hyvä lisä salkkuun, kun tavoitellaan tuottoa maltillisella riskitasolla. Kun salkussa on sekä perinteisiä että vaihtoehtoisia sijoituksia, varallisuuden kokonaisarvo heiluu vähemmän kuin se muuten tekisi. 

OP-Alternative Portfolio – kaikki vaihtoehtoiset omaisuusluokat yhdestä rahastosta

OP-Alternative Portfolio tarjoaa pitkäjänteiselle sijoittajalle houkuttavia sijoituskohteita. Rahasto sijoittaa esimerkiksi kiinteistöihin, infrastruktuurihankkeisiin, maa- ja metsätalousmaahan sekä listaamattomiin osakkeisiin. Näiden omaisuusluokkien kautta sijoittajan salkkuun valikoituu tasaista tuottoa ja arvonnousua tarjoavia sijoituskohteita. Näitä ovat esimerkiksi:  

  • liike- ja asuinkiinteistöt
  • aurinkovoimalat ja valokuituverkot
  • viinitilat ja viljelysmaat sekä
  • private equity -sijoitukset.

OP-Alternative Portfolio sijoittaa varansa laajasti kaikkiin vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin ja sijoitukset tehdään tarkasti valikoituihin kansainvälisiin rahastoihin. Rahaston suurimpia omaisuusluokkia ovat esimerkiksi kiinteistöt, infrastruktuuri ja listaamattomat osakkeet. Rahasto tavoittelee normaaleissa markkinaolosuhteissa korkeaa ja perinteisistä omaisuusluokista riippumatonta tuottoa maltillisella riskitasolla. 

Näin ostat rahastoa

Rahaston merkinnät ja lunastukset vahvistetaan neljä kertaa vuodessa: 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12. Ensimmäisen merkinnän minimisumma on 1000 euroa.

Sijoitukset tehdään rahastoihin, jotka ovat luonteeltaan epälikvidejä ja sijoitushorisontti siten pitkä. OP-Alternative Portfolio sopiikin sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa rahastosta aikaisintaan 5 vuoden kuluttua.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
1,0 % 0,9 % 1,0 %

Mikäli sijoitusaika on alle 4 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 2 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan 4 kertaa vuodessa ja rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahaston ensimmäisen merkinnän minimisumma on 1000 euroa.

Rahaston tuottopalkkio on 20,00 % vuodessa siitä määrästä, jolla rahasto ylittää referenssituoton (= 3kk Euribor+5 %) kehityksen. Tuottopalkkiota ei peritä, jos rahaston arvonkehitys suhteessa rahaston indeksiin on negatiivinen rahaston perustamisesta alkaen tai enimmillään edellisen viiden (5) vuoden ajalta. Tuottopalkkiota voi kertyä, vaikka rahasto-osuuden arvo laskee tarkastelujaksolla.

Rahaston tuotto kolmannella kvartaalilla 1,33 %

Rahaston A-osuuden tuotto vuoden kolmannella kvartaalilta oli +1,33 %. Tuottokehitys siis jatkui kutakuinkin odotusten mukaisena, vaikka syyskuusta alkaen osake- ja korkomarkkinoilla nähtiin pitkästä aikaa heikkoutta korkojen lähdettyä selvään nousuun. Kvartaalin aikana saatiin jälleen hyviä tuottoja private equity -ja kiinteistörahastoissa.Private Equity -rahastoista erityisen ison loikan otti Blackrock Long Term Private Capital -rahasto, jonka omistukset hyötyivät kulutuskysynnän kasvusta, ja verkkokaupan kasvusta, sekä kohdeyhtiöiden kan-sainvälistymiskehityksestä – rahaston arvostus nousi noin +35,0 %. Kiinteistöpuolella jatkui hyvä kehitys logistiikkakiinteistöissä ja asun-noissa, ja lisäksi arvonnousua nähtiin yksittäisissä toimistokohteissa. Rahastotasolla tuottokärjessä olivat edellä mainitun Blackrockin rahaston lisäksi kiinteistörahasto Curzon Capital Partners 5 Long-Life -rahasto +5,4 % tuotolla ja Schroder Gaia II Specialist Private Equi-ty +5,0 % tuotolla.

Syyskuussa alkanut korkojen nousu aiheutti hankaluuksia muutamille salkun likvideille sijoituksille, joiden strategiassa on korkoriskiä tai näkemyksen ottoa korkokäyrän muodon suhteen. Myös Kiinan kasvukuvan heikkeneminen ja kiinteistösektorin epävarma tilanne alkoivat heijastua muutamien rahastojen tuottoihin syyskuusta alkaen. Hedge-rahastojen ja salkun likvidien sijoitusten tuotot pysyivät kuitenkin pääosin positiivina kvartaalin osalta, paria poikkeusta lukuun ottamatta.

OP-Alternative Portfolio sai kolmannella kvartaalilla uusia merkintöjä noin 50 miljoonaa euroa ja rahaston koko nousi siten noin 410 miljoonan euron tuntumaan. Rahaston kasvun myötä teimme sekä lisäsijoituksia salkun rahastoihin, että uusia rahastosijoituksia. Ostim-me elokuussa jälkimarkkinoilta 5 miljoonan euron arvoisen osuuden OP Toimitilakiinteistö -rahastosta, joka on kotimaisiin toimitiloihin sijoittava rahasto. Rahaston tuotto-odotus on noin 8 % p.a., mistä pääosa on vuokrista kertyvää käteistuottoa. Tulemme todennäköisesti myös kasvattamaan tätä sijoitusta jossain vaiheessa. Syyskuun lopussa teimme 25 miljoonaa USD sijoituksen kiinteistörahastoon nimeltä Blackrock Property Partners US. Rahasto on pitkäaikainen ja iso toimija USA:n kiinteistömarkkinoilla ja portfolio on laajasti hajautettu logistiikkaan, toimistoihin, asumiseen, sekä Life Science ja studio- ja mediakohteisiin. Rahaston tuotto-odotus on 6–8 % p.a. Syyskuun lopussa sijoitimme myös 6 miljoonaa USD Pimcon California Carbon Access -rahastoon, joka sijoittaa Kalifornian päästöoikeuksiin. Tässä markkinassa on erityisen positiiviset näkymät vihreän siirtymän vaatimien investointien vuoksi. Rahaston arvon onkin jo kehittynyt lupaa-vasti kvartaalin päättymisen jälkeen.

Kolmannen kvartaalin loppua kohti rahastossa oli edelleen se tilanne, että infrastruktuuri -rahastot eivät olleet kutsuneet pääomaa, minkä vuoksi rahastossa oli edelleen merkittävästi varoja käteisessä ja likvideissä sijoituksissa. Tämän vuoksi päätimme, osuudenomistajien etua silmällä pitäen, sulkea rahaston uusilta merkinnöiltä neljännen kvartaalin ajaksi. Neljännen kvartaalin aikana olemme kuitenkin saaneet pääomakutsut kaikista infrastruktuurirahastoista, ja loputkin sitoumukset kutsuttaneen töihin kuluvan ja seuraavan kvartaalin aikana. Näin ollen tilanne on oleellisesti parantunut ja rahasto voi jälleen ottaa vastaan uusia merkintöjä 2022 ensimmäiseltä kvartaalilta alkaen.

Odotamme rahaston sijoitusasteen nousevan neljännen kvartaalin aikana yli 90 % tasolle ja siitä edelleen kohti 100 %:n tasoa ensimmäi-sen kvartaalin aikana. Lähiaikojen merkittävin riski on edelleen koronan delta-variantin leviäminen talvikaudella ja siitä mahdollisesti seuraavat uudet sulkutoimet, joilla olisi väistämättä vaikutusta moniin salkun sijoituskohteisiin. Toinen yleinen huolenaihe on inflaatio-odotusten nousu ja tästä mahdollisesti seuraava korkojen nousu. Vaikka rahaston portfoliossa on monia sijoituskohteita, jotka voivat jopa hyötyä inflaation noususta, voidaan kuitenkin todeta, että mahdollinen inflaation kiihtyminen ja korkojen nousu vaikuttaisi negatiivisesti ainakin osaan portfolion sijoituskohteista.

Petri Venäläinen
salkunhoitaja

OP-Alternative Portfolio on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin. Sijoitukset tehdään muun muassa reaaliomaisuuteen, kuten kiinteistöihin sekä infrastruktuuriin ja metsä- ja maatalousmaahan. Sijoituskohteena ovat lisäksi pääomasijoitukset, kuten private equity- ja venture capital –rahastot sekä vaihtoehtoiset korkosijoitukset, kuten vakuudelliset tai vakuudettomat lainat yrityksille ja erilaiset hedgerahastostrategiat.

Rahaston sijoitustavoite on normaaleissa markkinaolosuhteissa saavuttaa korkeaa ja perinteisistä omaisuusluokista riippumatonta tuottoa maltillisella riskitasolla. Rahaston sijoituskohteet valitaan siten, että niihin sisältyy mahdollisimman laajasti erilaisia vaihtoehtoisia sijoitusstrategioita.

Sijoitusuniversumi on globaali ja rahaston sijoituskohteet voivat olla noteerattuja eri valuutoissa ja rahasto voi suojata valuuttariskin osittain tai kokonaan. Rahaston luottomäärä pyritään pitämään keskimäärin tasolla 0–50 % rahaston arvosta.  

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

OP Varainhoito selvittää aktiivisten ulkopuolisten varainhoitajien vastuullisen sijoittamisen käytännöt ennen sijoituspäätöstä, sekä säännöllisessä seurannassa sijoituksen jälkeen. Vastuullisen sijoittamisen selvitys pitää sisällään vastuullisen sijoittamisen politiikkaan ja lausuntoihin, vastuullisen sijoittamisen resursseihin, toimintatapoihin, poissulkuihin, omistajavaikuttamiseen sekä raportointiin liittyviä näkökulmia. Selvitykseen perustuen arvioimme ulkopuolisten varainhoitajien vastuullisen sijoittamisen tason. Olemme määritelleet minimikriteerit, jotka uusien aktiivisten ulkopuolisten varainhoitajien tulee täyttää. Edellä eritellyt periaatteet ja toimintatavat koskevat myös ulkopuolisten varainhoitajien vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittyviä rahastoja.
Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Petri Venäläinen, Riku Karkkulainen
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
27.08.2020
ISIN
FI4000439971
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
362 Meur
Osuuden arvo (30.09.)
109,12 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (30.09)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Alternative Portfolio A - +1,33 % +3,04 % +9,65 % - -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Alternative Portfolio A - - - +3,83 % +5,09 % 0,00 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Alternative Portfolio A 4,57 % 2,23 -
Vertailuindeksi - - -

Säätiöiden käyttöön soveltuva vuotuista kassavirtaa maksava tuotto-osuus

Institutionaalisille sijoittaville soveltuva kasvuosuus

Institutionaalisille sijoittaville soveltuva tuotto-osuus

OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii.