Luoton kustannukset

Kreditkostnader

Det kan förekomma betydande skillnader i kostnaderna för konsumentkrediter. Läs vad kreditkostnaderna består av och hur du kan jämföra dem.

Varför lönar det sig att jämföra kreditkostnader?

När du försöker hitta ett lån eller en konsumentkredit som passar dig, är det viktigt att du beaktar kreditkostnaderna. Kreditkostnaderna kan variera betydligt mellan olika kreditgivare och kreditprodukter. Därför lönar det sig alltid att jämföra dem.

Innan du ansöker om kredit:

  • Titta på lånealternativen för olika ändamål
  • Uppskatta det kreditbelopp du behöver samt återbetalningstiden
  • Ta reda på de verkliga kostnaderna för krediten

Kostnader för konsumentkrediter

Kreditkostnaderna är den viktigaste delen av en konsumentkredit. Vilka kostnader som uppstår beror på om det är fråga om en konsumentkredit utan säkerhet eller ett banklån med säkerhet.

Läs mer om olika konsumentkrediter

Kostnader för konsumentkrediter utan säkerhet

De slutliga kostnaderna för konsumentkrediter utan säkerhet, alltså Specialkredit och Flexkredit, består förutom av lånebeloppet även av räntan och kreditavgiften. Kreditavgiften tas ut varje månad, även om krediten inte används aktivt. Det är alltså viktigt att beakta att kreditavgiften för Flexkredit tas ut varje avtalsmånad, även om du inte har tagit ut kredit.  
 
Kostnaderna för en konsumentkredit utan säkerhet består av:
 
  • En kreditavgift på 6 €/mån
  • Krediträntan, 3 mån. euribor + 7,95 % (11,00 % 4/23)

Prissättningsmodeller för konsumentkrediter utan säkerhet

När du jämför lån utan säkerhet kanske du märker att det finns många olika prissättningsmodeller. I vissa fall kan priset på en konsumentkredit utan säkerhet bero på hur mycket lån du tar eller om du är kund huvudsakligen hos banken i fråga. Den vanligaste prissättningsmodellen är en så kallad riskbaserad prissättning där krediträntan bestäms enligt de kunduppgifter som behandlas i samband med kreditbeslutet. 

En del aktörer kan också binda krediten till ett räntegolv eller en referensränta. När du jämför lån ska du ta reda på om de har fast ränta eller om den referensränta som används exempelvis är 3 månaders euribor.

Läs mer om Specialkredit

Läs mer om Flexkredit

Återbetalningssätt för lån med säkerhet

Kostnaderna för lån med säkerhet beror på hur stort lån det är fråga om och valt återbetalningssätt. De amorteringssätt som du kan välja mellan är ändrad annuitet, bibehållen annuitet och jämn amortering. Av de här alternativen kan du välja det som lämpar sig bäst för din livssituation. Observera dock att amorteringssättet kan spela en betydande roll för storleken på låneutgifterna.

Läs mer om amorteringssätten för lån med säkerhet (på finska)

Kostnader för lån med säkerhet

De slutliga kostnaderna för lån med säkerhet består förutom av lånebeloppet även av öppningsavgiften, räntan och den månatliga skötselavgiften. Utöver dessa kan det uppkomma kostnader för att skaffa dokument i anknytning till lånesäkerheten, exempelvis disponentintyg, lagfartsbevis eller gravationsbevis.

När du jämför olika lånealternativ, ska du beakta att marginalen på ett banklån alltid är kundspecifik. Marginalen påverkas bland annat av vilka säkerheter du har, hurdan din återbetalningsförmåga är och om du är kund huvudsakligen i OP.

Kostnaderna för en konsumentkredit med säkerhet består av:

  • En expeditionsavgift på högst 120 euro när lånet tas ut samt en månatlig skötselavgift på 2,50 euro
  • Räntan på lånet, exempelvis 12 månaders euribor + en kundspecifik marginal
  • Kostnader för dokument som behövs som bilaga till låneansökan

Jämförelse av kreditpriser

Enklast jämför du kreditpriserna på basis av den effektiva räntan och totalkostnaderna. Den effektiva räntan ska alltid anges som ett procenttal för att det ska vara så enkelt som möjligt att jämföra olika kreditprodukter.

När du jämför kreditpriser ska du kontrollera att den offert du fått gäller samma lånebelopp och lånetid. Om avtalstiderna skiljer sig från varandra, ger en jämförelse av totalkostnaderna för krediten den mest pålitliga bilden av hur dyra olika kreditalternativ är. När det gäller att uppskatta kostnaderna för långfristiga krediter är det bäst att jämföra storleken på den effektiva räntan.

Glöm inte att ta del av den standardiserade europeiska konsumentkreditinformationen innan du ansöker om kredit. Med den standardiserade informationen är det enklare att jämföra olika krediter.

Banklånet är en engångskredit. Om 12 mån. euribor är 1,921 % (5.9.2022), är den effektiva räntan på ett banklån på 10 000 euro med en återbetalningstid på fem år 7,2 %, då räntan på krediten är marginalen 3,9 % + 12 mån. euribor. För lånet debiteras en månatlig skötselavgift på 2,50 euro och en expeditionsavgift på 120 euro när lånet tas ut. Den uppskattade totalkostnaden för lånet är 11 842 euro.

Kalkylen har upprättats under antagande om att hela lånet tas ut, låneräntan och övriga avgifter hålls oförändrade under hela lånetiden samt att krediten betalas med jämna poster på 192,88 euro med en månads mellanrum. Banklånet beviljas av andelsbanken.

En Specialkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 7 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 11,59 % då krediträntan är 3 mån. euribor + 7,95 % (9,68 % 11/22) och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 9 181,69 euro. Kalkylen har upprättats med antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan och avgifterna hålls oförändrade under hela kredittiden. Därtill har man antagit att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 155 euro varje månad ända till den sista posten.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp

En Flexkredit är en fortlöpande kredit där den effektiva räntan på en kredit på 2 000 euro är 16,01 % då krediträntan är 3 mån. euribor + 7,95 procentenheter (9,68 % 11/22) och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 2 187,08 euro. Kalkylen har upprättats med antagandet att krediten har tagits ut i sin helhet och att krediträntan och avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill har man antagit att krediten betalas tillbaka med minimibetalningsposter på 185 euro varje månad, varvid kredittiden är 12 månader.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp