Mål för utsläppsminskning i energi-, lantbruks- och bostadsfastighetssektorerna

OP Gruppen har ställt upp branschspecifika mål för utsläppsminskning i energi-, lantbruks- och bostadsfastighetssektorerna. Utsläppsmålen är en del av OP Gruppens hållbarhetsprogram.

Vi har inom OP Gruppens hållbarhetsprogram ställt upp som mål att minska utsläppen i våra kredit- och placeringsportföljer. För finansbranschen är det typiskt att merparten av utsläppen finns i kundernas affärsverksamhet och därför är det viktigt att OP Gruppen satsar på utsläppsminskning bland de största utsläppen. Energi- och jordbrukssektorn samt bostadskrediter utgör totalt mer än 90 procent av utsläppen i OP Gruppens kreditportfölj och därför har mål ställts upp för dessa sektorer.  

Syftet med utsläppsmålen är styrning av samhället till att bli mera hållbart och utsläppsfritt. I praktiken innebär detta engagemang för utvecklingsarbete och kompetensutveckling. 

Branschspecifika mål för utsläppsminskningen

Målen för utsläppsminskning har fastställts utifrån antingen utsläppsintensiteten (utsläpp per produktionsenhet) eller absoluta utsläpp. 

  • Inom energiproduktionen ska utsläppen minskas med 50 procent vid varje produktionsenhet under perioden 2022–2030
  • Inom lantbruket ska de absoluta utsläppen minskas så att de senast 2030 är 30 procent lägre än 2022
  • När det gäller bostadslån ska utsläppen minskas per produktionsenhet med 45 procent under perioden 2022–2030

Målen nås tillsammans med kunderna 

Vi strävar efter utsläppsminskning i samarbete med våra kunder. Vi erbjuder produkter för hållbar finansiering som ett förstahandsalternativ alltid när det är möjligt, vi identifierar kunder som planerar gröna investeringar som vi kan erbjuda finansiering och framförallt diskuterar vi med våra företagskunder och samlar information om målen för utsläppsminskning. Lösningarna planeras för specifika kunder. 

För stora företag har vi redan under en längre tid erbjudit hållbar finansiering och förra våren lanserade vi hållbara finansieringslösningar även för sme-företag och husbolag.

Läs mer om OP Gruppens hållbarhetsprogram  

Läs mer om hållbara finansieringslösningar