Edustajiston vaalit

Ägarkund, din röst har hörts!

 

Ägarkunderna röstade i fullmäktigevalet 4–17.11.2021 och ett nytt fullmäktige har nu valts för OP Raseborg. I Andelsbanken Raseborgs fullmäktigeval gavs 1 160 röster och röstningsprocenten var 10.224 %.

Tack till alla som kandiderade och röstade. Vi sätter värde på att våra ägarkunder vill vara med och påverka andelsbankens framtid.

Till Andelsbanken Raseborgs fullmäktige valdes följande 25 representanter.

 

Representant

Antal röster

37 - Törnqvist Jens

85

16 - Häggroth Nina

78

33 - Rothwell Christa

73

6 - Byman Pål

65

26 - Lindh Stefan

57

15 - Holmström Sture

57

30 - Mansner Tage

52

7 - Elf Stefan

43

2 - Avellan Ronny

41

29 - Lindroos Inger

38

41 - Wolff Charlotta

37

3 - Björkholm Magnus

35

13 - Hindrén Andreas

34

9 - Forsman Max

33

36 - Sjödahl Tomas

31

4 - Blomberg Claus

31

8 - Exell Olof

29

23 - Kvarnström Tarja

27

38 - Uggeldal Jonna

26

10 - Forss Roger

24

18 - Illman Sara

23

11 - Förström Bernt

22

12 - Helenius Lars-Erik

21

39 - Virtanen Heikki

21

31 - Prinz Mira

20

 

Suppleanter

Antal röster

27 - Lindholm Lasse

18

34 - Rothwell Liam

17

21 - Koivula Fredrik

16

19 - Johansson Sinikka

15

14 - Hirvonen Jarno

15

24 - Lappalainen Sami

13

40 - Wikström Janina

12

25 - Larinen Hannu

12

28 - Lindholm Tony

11

17 - Ikävalko Kari

7

20 - Kinnunen Tiina

7

32 - Rahkola-Toivanen Merja

6

35 - Sjöblom Johan

5

5 - Buch Tuula

2

22 - Kruglov Alexander

1

Vi gratulerar de nya fullmäktigeledamöterna.

Kontakta oss om du har frågor om valet.

Kontaktperson för valet: Johanna Eggert, johanna.eggert@op.fi, 040 632 5633

I fullmäktige behöver vi aktiva ägarkunder som är intresserade av gemensamma frågor och som för med sig sin sakkunskap. Av fullmäktigeledamöterna krävs inte särskilda kunskaper i bankfrågor. Attityden avgör.

Du har kunnat anmäla dig som kandidat 16.8–10.9.2021.

Varje röstberättigad ägarkund som har gott anseende, som använder bankens tjänster, som är myndig och har anslutit sig som ägarkund senast 31.5.2021 och som har fyllt 18 år senast under kandidatnomineringen har kunnat kandidera.

Företag och samfund har inte kunnat kandidera. Om ett företag eller ett samfund är ägarkund, kan det ge sitt understöd och rösta. Då ska understödet ges per blankett och röstningen ske per post.

Inte heller en organisation, ett parti eller någon annan sammanslutning har kunnat anmäla sin kandidat till fullmäktigevalet, eftersom valet är ett personval och kandidaterna ska anmäla sig personligen.

Observera, att anställda hos andelsbanken eller hos ett företag som hör till dess koncern samt ledamöter i dess styrelse eller förvaltningsråd inte heller har kunnat kandidera. Verkställande direktören för andelsbanken eller hos ett företag som hör till dess koncern har inte heller kunnat kandidera under den tid som uppdraget pågått och de fem år som följer efter att uppdraget upphört.

De som tjänstgör för OP:s centralinstitut eller för ett företag som hör till dess koncern har inte heller rätt att anmäla sig som kandidat.  

Röstningen i fullmäktigevalet inföll 4.11 kl. 8.00–17.11 kl. 16.00.

Antalet kandidater i årets fullmäktigeval var 41.

Rösträtt i det här valet hade alla ägarkunder som anslutit sig som ägarkund senast 31.5.2021 och som ännu när röstningen började var ägarkunder.

Varje röstberättigad ägarkund hade vid en röst vid valet och ägarkunden kunde rösta på endast en kandidat.

Vårdnadshavarna kunde tillsammans utöva en minderårigs rösträtt. Därför kunde inte en minderårig rösta via valtjänsten fastän hen skulle ha haft nättjänstkoder.

Intressebevakaren kunde utöva en intressebevakads rösträtt.

Rösträtten för ett företag eller samfund utövades av en person som har rätt att företräda företaget eller samfundet.

När det kommer till kritan är både vi finländare och Finland gjorda av segt virke. Vi samarbetar i besvärliga och svåra situationer för det gemensamma goda. Tillsammans kan vi nå nya höjder.

Vi i OP Gruppen vill främja grunderna för livets rikedomar: ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för hela Finland. OP har alltid och kommer alltid att bry sig om vår gemensamma framtid. Tillsammans med våra två miljoner ägarkunder har vi styrka att ta ansvar och agera.

I din andelsbank utövas det högsta beslutsfattandet av fullmäktige som valts bland ägarkunderna. De godkänner bland annat andelsbankens bokslut och fattar de viktigaste besluten som gäller bankens verksamhet. Fullmäktige sammanträder stadgeenligt en gång per år. Utöver det kan fullmäktigeledamöterna delta i olika utbildningar.

Fullmäktige är en unik utsiktsplats över bankens verksamhet. I fullmäktige är det också möjligt att skapa nya nätverk och följa upp hur den egna hembygdens ekonomi utvecklas.