OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022: Tulos ennen veroja oli 940 miljoonaa euroa – hyvä tulos epävarmassa toimintaympäristössä

OP Ryhmä
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022
Pörssitiedote 26.10.2022 klo 9.00

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022: Tulos ennen veroja oli 940 miljoonaa euroa – hyvä tulos epävarmassa toimintaympäristössä

 • Tulos ennen veroja oli 940 miljoonaa euroa (858).
 • Asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat yhteensä 7 % 2 431 miljoonaan euroon (2 274). Korkokate kasvoi 16 % 1 122 miljoonaan euroon (971) ja vakuutuskate 2 % 553 miljoonaan euroon (542). Nettopalkkiotuotot olivat 756 miljoonaa euroa (761).
 • Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat -73 miljoonaan euroon (253). Väliaikainen poikkeusmenettely mukaan lukien tuotot sijoitustoiminnasta laskivat 41 % 120 miljoonaan euroon (204).
 • Yhteensä tuotot laskivat 6 % 2 410 miljoonaan euroon (2 573). Väliaikainen poikkeusmenettely mukaan lukien tuotot kasvoivat 3 % 2 602 miljoonaan euroon (2 524).
 • Kulut kasvoivat 1 % 1 436 miljoonaan euroon (1 420).
 • Tuloslaskelman saamisten arvonalentumiset laskivat 24 miljoonaa euroa 70 miljoonaan euroon (95). Saamisten arvonalentumiset olivat 0,09 % (0,13) luotto- ja takauskannasta.
 • OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 4 % 99 miljardiin euroon (95) ja talletukset 1 % 75 miljardiin euroon (75).
 • CET1-vakavaraisuus oli 17,7 % (18,2), joka ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason 5,9 prosenttiyksiköllä. OP Ryhmä otti toisella vuosineljänneksellä käyttöön standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiatason, joka laski CET1-vakavaraisuutta yhden prosenttiyksikön.
 • Vähittäispankin tulos ennen veroja nousi 335 miljoonaan euroon (224). Korkokate kasvoi 11 % 792 miljoonaa euroon (715) ja nettopalkkiotuotot kasvoivat 4 % 583 miljoonaan euroon (560). Saamisten arvonalentumiset laskivat 16 miljoonaa euroa 54 miljoonaan euroon (70). Luottokanta kasvoi vuodessa 0,4 % ja talletukset 3 %.
 • Yrityspankin tulos ennen veroja laski 220 miljoonaa euroon (356). Korkokate kasvoi 9 % 334 miljoonaan euroon (305), nettopalkkiotuotot laskivat 14 % 124 miljoonaan euroon (144) ja sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 112 miljoonaa euroa 18 miljoonaan euroon (130). Saamisten arvonalentumiset laskivat 9 miljoonaa euroa 16 miljoonaan euroon (25).
 • Vakuutuksen tulos ennen veroja laski 319 miljoonaan euroon (380). Vakuutuskate kasvoi 2 % 564 miljoonaan euroon (552). Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat 104 miljoonaa euroa 31 miljoonaan euroon (135). Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 89,6 % (81,8).
 • Ryhmätoimintojen tulos ennen veroja oli -16 miljoonaa euroa (-70).
 • Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset olivat 161 miljoonaa euroa (157).
 • OP Ryhmä jätti 30.9.2022 hakemuksen Euroopan keskuspankille standardimenetelmän käyttämiseksi vakavaraisuuslaskennassa sisäisten mallien (IRBA) ja käytössä olevan standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiatason sijaan. Standardimenetelmään siirtymisellä ei arvioida olevan olennaista vaikutusta OP Ryhmän vakavaraisuuteen ja riskiasemaan.
 • OP Ryhmä paransi 19.9.2022 tulosnäkymiään vuodelle 2022. Vuoden 2022 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi tai suuremmaksi kuin vuoden 2021 tulos ennen veroja (aiemmin pienemmäksi). Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Loppuvuoden näkymät”.
 • OP Ryhmä korottaa vuodelta 2023 kertyviä OP-bonuksia omistaja-asiakkailleen 30 prosentilla, mikä tarkoittaa arviolta yli 60 miljoonan euron lisäbonusta omistaja-asiakkaille.

OP Ryhmän avainlukuja

  1–9/2022 1–9/2021 Muutos, % 1–12/2021
Tulos ennen veroja, milj. € 940 858 9,6 1 127
Vähittäispankki 335 224 49,6 304
Yrityspankki 220 356 -38,3 474
Vakuutus 319 380 -16,0 504
Ryhmätoiminnot -16 -70 - -109
Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset, milj. € 161 157 2,9 210
         
Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,2 6,9 0,3* 6,6
Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 8,4 8,1 0,3* 7,8
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,59 0,56 0,03* 0,54
Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 0,69 0,66 0,03* 0,64
  30.9.2022 30.9.2021 Muutos, % 31.12.2021
CET1-vakavaraisuus, % 17,7 19,0 -1,3* 18,2
Luottokanta, mrd. € 98,9 95,2 3,8 96,9
Talletukset, mrd. € 75,4 74,6 1,1 75,6
Järjestämättömät saamiset vastuista, %  2,4 2,4 0,0* 2,4
Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,09 0,13 -0,04* 0,16
Omistaja-asiakkaat (1 000) 2 062 2 045 0,8 2 049

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2021 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2021 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.
*Suhdeluvun muutos
        

Pääjohtaja Timo Ritakallion kommentit

Vuoden 2022 ensimmäiset yhdeksän kuukautta ovat menneet poikkeuksellisen epävarmoissa olosuhteissa. Toimintaympäristöä ovat hallinneet Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, siitä seurannut energiakriisi Euroopassa, voimakkaasti kiihtynyt inflaatio ja selvästi nousseet markkinakorot. Epävarmasta toimintaympäristöstä huolimatta OP Ryhmän tulos ennen veroja oli tammi–syyskuussa erittäin hyvällä tasolla, 940 miljoonaa euroa. Strategiamme tavoitteiden mukaisesti asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat seitsemän prosenttia edellisestä vuodesta. Tuottojen kasvua vauhditti erityisesti korkokatteen vahva kehitys vähittäispankkitoiminnassa. Vakuutusliiketoiminnassa vahinkokehitys normalisoitui ja vakuutuskorvausmeno nousi takaisin korona-aikaa edeltävälle tasolle. Haastavassa sijoitusmarkkinassa sijoitustoiminnan tuotot laskivat edellisvuodesta selvästi. Tuotot yhteensä kasvoivat kolme prosenttia edellisestä vuodesta ja kulut yhteensä kasvoivat vastaavana aikana yhden prosentin.

Luottokannan vuosikasvu oli neljä prosenttia ja talletusten vuosikasvu yhden prosentin. Huolimatta taloustilanteen heikkenemisestä sekä henkilö- että yritysasiakkaiden lainanhoitokyky säilyi katsauskaudella hyvänä ja saamisten arvonalentumisten määrä pysyi edelleen matalalla tasolla.

OP Ryhmän CET1-vakavaraisuus oli erittäin vahvalla tasolla ja oli syyskuun lopussa 17,7 % (18,2), joka ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason 5,9 prosenttiyksiköllä.

Kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot ovat alkuvuonna laskeneet laajalle levinneen inflaation ja markkinakorkojen nousun myötä. Kohonneet asumiskustannukset ja markkinakorkojen nousu vaikuttavat yhä useamman asuntovelallisen arkeen kasvavina kustannuksina. Asuntolainoissa yleisimmin käytetyn viitekoron, 12 kuukauden euribor-koron, nousu on ollut viime kuukausina poikkeuksellisen ripeää. Katsauskauden aikana korko nousi heinäkuun alun yhden prosentin tasosta yli 2,5 prosenttiin. OP Ryhmän asuntoluottoasiakkaista kolmannes on suojautunut koron nousua vastaan korkokaton avulla. Tällä hetkellä korkokatto leikkaa jo yli 60 000 asuntolaina-asiakkaan korkokustannuksia, ja tämän vuoden loppuun mennessä korkosuojien arvioidaan pienentävän jo noin 100 000 asuntolaina-asiakkaan lainojen korkokustannuksia.

Heikentynyt taloustilanne näkyy asuntomarkkinoilla asuntolainojen kysynnän ja asuntokauppojen vähentymisenä. Asuntojen hintakehitys on hidastunut, ja ensi vuonna asuntojen hintojen ennustetaan kääntyvän loivaan laskuun asumiskustannusten ja korkojen nousun sekä talouskasvun hiipumisen myötä.

Heikentynyt taloustilanne voi tulevina kuukausina vaikeuttaa niin henkilöasiakkaiden kuin yritysasiakkaiden kykyä hoitaa lainojaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Kannustamme asiakkaitamme olemaan tällaisissa tilanteissa mahdollisimman ajoissa yhteydessä omaan osuuspankkiinsa tilanteen läpikäymiseksi.

Huolimatta epävarmoista talousnäkymistä suomalaiset kotitaloudet ovat jatkaneet aktiivisesti säännöllistä säästämistä ja sijoittamista. Tänä vuonna asiakkaamme ovat tehneet yli 85 000 säännöllisen rahastosäästämisen sopimusta ja uusia arvo-osuus- ja osakesäästötilejäkin on alkuvuonna avattu jo 55 000 kappaletta. Sijoittamisessa vastuullisuuden merkitys korostuu entisestään: 79 prosenttia tänä vuonna tulleista 47 000 uudesta sijoitusrahastosijoittajasta on valinnut sijoituskohteekseen vastuulliseksi luokitellun sijoitusrahaston.

Talouden näkymät ovat edelleen poikkeuksellisen epävarmat ja Suomen talouskasvun ennustetaan hidastuvan selvästi. Talouden kasvua hidastaa paitsi nopeasti kiihtynyt inflaatio, myös ripeästi nousseet markkinakorot, käynnissä oleva energiakriisi sekä Suomelle keskeisten vientimarkkinoiden heikentyvä talouskasvu. Suomalaisten yritysten ja kotitalouksien varsin hyvä taloustilanne helpottaa osaltaan sopeutumista tulossa oleviin heikompiin aikoihin, mutta julkisen talouden velkaantuminen ja rakenteellinen kestävyysvaje on korkojen noustua entistäkin vakavammin otettava ongelma.

Tarkensimme syyskuussa OP Ryhmän vuoden 2022 tulosnäkymää arvioiden tuloksen muodostuvan tänä vuonna samantasoiseksi tai suuremmaksi kuin vuoden 2021 tulos.

OP Ryhmä on asiakkaidensa omistama finanssiryhmä, ja haluammekin perustehtävämme mukaisesti käyttää osan parantuneesta kannattavuudestamme helpottamaan lähes 2,1 miljoonan omistaja-asiakkaamme arkea näinä taloudellisesti haastavina aikoina. Tulemme maksamaan vuodelta 2023 kertyvät OP-bonukset omistaja-asiakkaillemme 30 prosentilla korotettuina. Tämä tarkoittaa yli 60 miljoonan euron lisäbonusta omistaja-asiakkaillemme. Omistaja-asiakkaamme voivat käyttää näitä OP-bonuksia erilaisiin pankki- ja vakuutuspalveluiden käytöstä kertyviin maksuihin ja helpottaa siten kotitaloutensa taloudellista tilannetta.

Lisäksi tulemme käyttämään hyvää kannattavuuttamme paitsi asiakaspalvelumme edelleen kehittämiseen niin myös erilaisiin konkreettisiin vastuullisuustekoihin ympäri Suomea. Näinä aikoina on erityisen tärkeää huolehtia esimerkiksi lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien säilymisestä ja muutenkin heikommassa asemassa olevien tukemisesta.

Vahva taloudellinen asemamme ja korkea vakavaraisuutemme antavat meille erinomaiset edellytykset kulkea tälläkin kertaa yhdessä asiakkaidemme kanssa yli vaikeidenkin aikojen.

Haluan lämpimästi kiittää asiakkaitamme luottamuksesta sekä henkilöstöämme ja hallintoamme erinomaisesta ja tuloksekkaasta työstä tämän vuoden aikana!

Tammi–syyskuu

OP Ryhmän tulos ennen veroja oli 940 miljoonaa euroa (858). Tulos kasvoi vertailukaudesta 82 miljoonaa euroa. Asiakasliiketoiminnan tuotoista korkokate ja vakuutuskate kasvoivat. Tulosta pienensi sijoitustoiminnan tuottojen lasku.

Korkokate kasvoi 15,5 prosenttia 1 122 miljoonaan euroon. Korkojen nousu kasvatti korkokatetta vahvasti. Vähittäispankki-segmentin korkokate kasvoi 77 miljoonaa euroa, Yrityspankki-segmentin 29 miljoonaa euroa ja Ryhmätoiminnot-segmentin 44 miljoonaa euroa. OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 3,8 prosenttia 98,9 miljardiin euroon ja talletukset 1,1 prosenttia 75,4 miljardiin euroon. Asiakkaat nostivat katsauskaudella uusia luottoja 19,2 miljardia euroa (18,2).

Vakuutuskate kasvoi 2,1 prosenttia 553 miljoonaan euroon. Vakuutus-segmentin vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot kasvoivat 5,0 prosenttia 1 208 miljoonaan euroon ja korvauskulut kasvoivat 20,4 prosenttia 765 miljoonaan euroon ilman diskonttokoron noston vaikutusta. Suurvahingot kasvattivat korvauskuluja 137 miljoonaa euroa (74). Vakuutusvelan diskonttokoron nosto paransi vakuutuskatetta 96 miljoonaa euroa. Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 89,6 prosenttia (81,8).

Nettopalkkiotuotot olivat 756 miljoonaa euroa (761). Luotonannon nettopalkkiotuotot kasvoivat 5 miljoonaa euroa ja maksuliikkeen 4 miljoonaa euroa. Sen sijaan sijoitusrahastojen ja arvopapereiden välityksen nettopalkkiotuotot laskivat 6 miljoonaa euroa. Myös terveys- ja hyvinvointipalveluiden nettopalkkiotuotot laskivat 6 miljoonaa euroa vertailukaudesta Pohjola Sairaalan myynnin toteuduttua 1.2.2022.

Korkojen nousu ja osakekurssien lasku tekivät sijoitusympäristöstä haastavan. Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 325 miljoonaa euroa -73 miljoonaan euroon. Osaan vakuutusyhtiöiden oman pääoman ehtoisista sijoituksista sovelletaan väliaikaista poikkeusmenettelyä (overlay approach). Väliaikaisen poikkeusmenettelyn piirissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutokset esitetään oman pääoman käyvän arvon rahastossa. Väliaikainen poikkeusmenettely kasvatti sijoitustoiminnan tuottoja 192 miljoonaa euroa (-48). Yhteensä sijoitustoiminnasta kirjatut tuotot laskivat vertailukaudesta 85 miljoonaa euroa 120 miljoonaan euroon.

Sijoitustoiminnan nettotuottojen käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 32 miljoonaa euroa (52), joista nettomyyntitappioita oli -4 miljoona euroa (10). Kaikista käyvän arvon rahaston kautta kirjattavista rahoitusinstrumenteista kirjattiin nettomyyntivoittoja tuloslaskelmaan yhteensä 44 miljoonaa euroa (133).

Sijoitustoiminnan nettotuottojen käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat yhteensä -752 miljoonaa euroa (98). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotuotot laskivat yhteensä 329 miljoonaa euroa johdannaisten käyvän arvon muutosten takia. Markkinamuutoksista johtuvat johdannaisten luotto- ja vastapuoliriskin (CVA) arvonmuutokset paransivat tulosta 4 miljoonaa euroa (15). Käypään arvoon tuloslaskelman kautta arvostettavien osakkeiden käyvät arvot laskivat yhteensä 342 miljoonaa euroa ja saamistodistusten yhteensä 216 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Vahinkovakuutuksen vakuutusvelan diskonttokoron nostoa vastaava erä, 96 miljoonaa euroa, näkyi negatiivisena arvonmuutoksena sijoitustoiminnan nettotuotoissa. Henkivakuutuserät, jotka sisältävät muun muassa vakuutusteknisten erien muutokset, kasvattivat sijoitustoiminnan nettotuottoja 504 miljoonaa euroa 602 miljoonaan euroon. Sijoituskiinteistöjen nettotuotot kasvoivat 34 miljoonaa euroa sairaalakiinteistöjen myynnistä johtuvien positiivisten käyvän arvon muutosten vaikutuksesta.

OP Ryhmän vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli -13,9 prosenttia (0,5). Negatiiviseen sijoitusten tuottoon käyvin arvoin vaikuttivat korkojen nousu ja osakekurssien lasku.

Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat 52 miljoonaan euroon (47). Liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti Pohjola Sairaalan myynti 32 miljoonalla eurolla. Vertailukaudella liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti Checkout Finland Oy:n myynti.

Kulut kasvoivat vertailukaudesta 1,1 prosenttia 1 436 miljoonaan euroon. Henkilöstökulut laskivat 1,3 prosenttia 647 miljoonaan euroon. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä laskivat 17,2 prosenttia 159 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 10,0 prosenttia 630 miljoonaan euroon. ICT-kulut olivat 277 miljoonaa euroa (251). Kehittämisen kuluvaikutus oli 152 miljoonaa euroa (128). Viranomaismaksut kasvoivat 16 miljoonaa euroa eli 29,9 prosenttia 69 miljoonaan euroon eurooppalaisten pankkien yhteiseen kriisinratkaisurahastoon maksettavan vakausmaksun kasvettua.

Tulosta heikentäviä, eri tuloslaskelmaeriin kohdistuneita arvonalentumisia luotoista ja saamisista sekä sijoituksista kirjattiin yhteensä 93 miljoonaa euroa (98), joista 70 miljoonaa euroa (95) kirjattiin luotoista ja muista saamisista. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Ukrainan sodan välilliset vaikutukset kasvattivat saamisten arvonalentumisia., Lopullisia luottotappioita kirjattiin 82 miljoonaa euroa (98). Tappiota koskeva vähennyserä oli katsauskauden lopussa 743 miljoonaa euroa (751). Järjestämättömät saamiset olivat 2,4 prosenttia (2,4) vastuista. Saamisten arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat 0,09 prosenttia (0,13) luotto- ja takauskannasta.

OP Ryhmän tuloverot olivat 177 miljoonaa euroa (164). Katsauskauden efektiivinen verokanta oli 18,8 prosenttia (19,2). Efektiivistä verokantaa laski Pohjola Sairaalan veroton myyntivoitto.

OP Ryhmän oma pääoma oli 14,1 miljardia euroa (14,2). Omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 3,3 miljardia euroa (3,2), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,2 miljardia euroa (0,3).


Laaja tulos verojen jälkeen oli -73 miljoonaa euroa (672). Osakkeiden, saamistodistusten ja johdannaisten käyvän arvon muutokset laskivat käyvän arvon rahastoa. Yhteensä käyvän arvon rahaston muutokset laskivat laajaa tulosta 966 miljoonaa euroa (-65). Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat voitot paransivat laajaa tulosta 130 miljoonaa euroa (31) laskennassa käytettävän diskonttokoron nousun seurauksena.

Loppuvuoden näkymät

Talouden näkymät heikkenivät vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Kotitalouksien ja yritysten taloustilanne säilyi kuitenkin edelleen hyvänä.

Markkinakorot ovat nousseet viime kuukausina poikkeuksellisen nopeasti keskuspankkien nostaessa ohjauskorkojaan. Keskuspankkien odotetaan jatkavan rahapolitiikan kiristämistä tulevina kuukausina. Rahoitusmarkkinoilla epävarmuus on lisääntynyt merkittävästi, luottoriskimarginaalit ovat leventyneet ja osakekurssit ovat laskeneet. Talousnäkymiin liittyy yhä poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Talouskasvun ennakoidaan hidastuvan sekä kotimarkkina- että vientikysynnän laskiessa.

OP Ryhmän vuoden 2022 tuloksen ennen veroja arvioidaan markkinakorkojen nousun myötä muodostuvan samantasoiseksi tai suuremmaksi kuin vuoden 2021 tulos ennen veroja.

Tuloskehitykseen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. Inflaation kiihtyminen sekä sota Ukrainassa välillisine vaikutuksineen heikentävät talouteen ja OP Ryhmän tuloskehitykseen liittyvää ennustettavuutta.

Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.

Lehdistötilaisuus

OP Ryhmän tuloksen esittelee medialle pääjohtaja Timo Ritakallio 26.10. klo 11.00 osoitteessa Gebhardinaukio 1, Vallila.
Lisätiedot: OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi.

OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkaisevat omat tilinpäätöstiedotteensa.

Vuoden 2022 raporttien julkaisuajankohdat:

OP-yhteenliittymän vakavaraisuustaulukot 30.9.2022         Viikko 44, 2022
   
OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2022 Viikko 10, 2023
Selvitys OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022 Viikko 10, 2023
OP Ryhmän vuosikatsaus 2022 (sis. vastuullisuusraportoinnin) Viikko 10, 2023
OP Ryhmän riski- ja vakavaraisuusraportti 2022         Viikko 10, 2023
OP-yhteenliittymän vakavaraisuustaulukot 2022 Viikko 10, 2023
OP Ryhmän toimielinten palkitsemisraportti 2022 Viikko 10, 2023
OP Ryhmän toimielinten palkitsemispolitiikka Viikko 10, 2023

Vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen ja vuoden 2023 osavuosikatsausten sekä puolivuosikatsauksen julkaisupäivämäärät:

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022 8.2.2023
   
Osavuosikatsaus 1.1.−31.3.2023 3.5.2023
Puolivuosikatsaus 1.1.−30.6.2023 25.7.2023
Osavuosikatsaus 1.1.−30.9.2023          25.10.2023
   
OP-yhteenliittymän vakavaraisuustaulukot 31.3.2023          Viikko 19
OP-yhteenliittymän vakavaraisuustaulukot 30.6.2023         Viikko 32
OP-yhteenliittymän vakavaraisuustaulukot 30.9.2023 Viikko 44

Helsingissä 26.10.2022

OP Osuuskunta
Hallitus

Lisätiedot:
Pääjohtaja Timo Ritakallio, puh. 010 252 4500
Talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Timonen, puh. 010 252 1325
Viestintäjohtaja Anni Hiekkanen, puh. 010 252 1989

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on yli kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja noin 13 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhdessä omistaja-asiakkaidemme kanssa olemme rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa ja kestävää tulevaisuutta jo 120 vuoden ajan. www.op.fi