OP-Skogsägare

En inhemsk skogsfond. Professionell skogsvård i ett enkelt paket.
PLACERA NU

Dagen för utförande av order närmar sig för den här fonden

Du kan lämna köporder som gäller den här fonden när som helst, men de utförs den sista bankdagen i respektive kvartal.

Om du lämnar en köporder 30.12.22 före klockan 16, utförs ordern till värdet samma dag.

Läs mer om tidtabellen för köp och försäljning under "Köp och försäljning av realtillgångsfonder".

Läs mera Stäng
1

Det enklaste sättet att äga inhemsk skog

OP-Skogsägare ger en möjlighet att äga inhemsk skog professionellt, kostnadseffektivt och bekymmersfritt.

2

Skogen ger en stabil avkastning

Skogsfondens stabila avkastning uppkommer ur tillväxten i trädbeståndet samt värdeförändringen i virkesförrådet. Den primära avkastningskanalen är virkesförsäljningen från de skogsfastigheter som fonden äger.

3

En utmärkt fond för moderata placerare för spridning av placeringar

OP-Skogsägare erbjuder för spridningen av tillgångarna ett placeringsalternativ med låg risk som har en högre förväntad avkastning än på räntemarknaden och en lägre risk än på aktiemarknaden.

I skogsfondens portfölj prasslar äkta skog

I portföljen för OP-Skogsägare prasslar inte värdepapper utan äkta skog. Skogen växer också då konjunkturerna inte gör det. Genom att placera i skogsfonden blir du delägare i en stor skogsfastighetsportfölj med skalfördelarna hos storplacerare.

Fonden OP-Skogsägare erbjuder enkelt och bekymmersfritt kostnadseffektiv och professionell skogsvård. Du får del av möjligheterna hos skogsinnehav med en mindre placering än vid traditionell direkt handel och erfarna experter som tar hand om skogsbruket. Skogsfonden delar varje år ut minst 75 % av fondens nettoresultat till fondandelsinnehavarna.

Den årligen betalade avkastningen har varit 1,82 euro/1,6 % (2016), 3,28 euro/2,8% (2017), 1,92 euro/1,6% (2018), 2,60 euro/2,1% (2019), 2,29 euro/1,77% (2020), 2,61 euro/1,97% (2021), 2,19 euro/1,53% (2022).

 

Trädtillväxten ger en stabil avkastning

OP-Skogsägare erbjuder en jämn avkastning som uppkommer ur tillväxten i trädbeståndet samt värdeförändringen i virkesförrådet. Skogsfondens primära avkastningskanal är virkesförsäljningen från de skogsfastigheter som den äger. Fonden kan få avkastning från skogsfastigheterna genom att förädla, parcellera och planlägga dem samt genom att utnyttja fastigheternas marksubstanser och deras eventuella fritidsvärden.

Varför lönar det sig att placera i skogsfonden?
OP-Skogsägare är ett utmärkt alternativ för att sprida tillgångar utanför traditionella tillgångsklasser som aktier och ränteplaceringar.

 • Fonden möjliggör en stabil avkastning som inte beror på aktiemarknaden.
 • Fonden kräver ingen tidigare erfarenhet av skogsplacering.

Skogsfonden passar för långsiktiga placerare som vill sprida en del av sina placeringar till inhemsk skog, men som inte vill lägga ner sin tid på skogsvård och virkesförsäljning. Det är också enkelt att placera de tidigare intäkterna från virkesförsäljningen tillbaka i skogen. Vi rekommenderar OP-Skogsägare i synnerhet för placerare som planerar att lösa in sin andel tidigast om sex år.

Så här tecknar du fondandelar

Nu kan du bli skogsägare också med ett litet belopp – fonden OP-Skogsägare har inget minimiteckningsbelopp.

Fondens teckningar och inlösen fastställs fyra gånger per år: 31.3, 30.6, 30.9 och 31.12.

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
4,00 % 1,50 % 1,00 %

Om placeringstiden är kortare än 6 år, tas det vid inlösen ut en provision på 3 procent och för en placeringstid som är kortare än 3 år tas det ut en provision på 5 procent. Tecknings- och inlösenprovisionerna gottskrivs fonden. Fondens värde beräknas fyra gånger om året och fonden ger OP-bonus.

Fondens köp- och säljorder utförs fyra gånger per år kvartalets sista vardag.

Det innebär att du kan lämna köp- och säljorder när som helst, men de genomförs 31.3, 30.6, 30.9 och 31.12. Om dagen i fråga inte är en vardag, utförs ordern den föregående vardagen. Efter det tar fondens värdeberäkning vanligen 20 dagar, varefter utförda köp och försäljningar syns i din portfölj*.

Köp av andelar i en realtillgångsfond

Då du lämnar en köporder utförs den till värdet den sista vardagen samma kvartal. Om du till exempel lämnar en köporder 31.3 före klockan 16, utförs den 31.3.

Försäljning av andelar i en realtillgångsfond

Då du lämnar en säljorder utförs den till värdet den sista vardagen följande kvartal. Om du till exempel lämnar en säljorder 31.3 före klockan 16, utförs den 30.6.

*Värdeberäkningen kan räcka längre om man blir tvungen att realisera fondens tillgångar för att betala inlösen. I fonden OP-Alternative Portfolio tar värdeberäkningen 45 dagar.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

Fondens teckningar och inlösen fastställs fyra gånger per år: 31.3, 30.6, 30.9 och 31.12. Fondens värdeberäkning tar vanligen 20 dagar, varefter fastställda teckningar och inlösen syns i din portfölj.

När du gör en fondteckning fastställs teckningen den sista bankdagen i kvartalet före kl. 16. Teckningen genomförs till värdet på den sista bankdagen i kvartalet. Exempelvis om du gör en teckning 1.4, så fastställs den 30.6.

När du gör en fondinlösen den sista bankdagen i kvartalet före kl. 16, fastställs inlösen till värdet på den sista bankdagen följande kvartal. Exempelvis om du gör en inlösen 30.6 före kl. 16, så fastställs den 30.9.

OP-Skogsägare är en specialplaceringsfond som placerar i skog. Fonden har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna direkt i skogsfastigheter i Finland. Fonden kan också placera sina tillgångar i skogsfastigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Fonden kan också göra indirekta placeringar i skogsfastigheter. Fonden strävar efter att få avkastning i första hand från virkesförsäljning från de skogsfastigheter som fonden äger. Fonden kan också sträva efter avkastning från de skogsfastigheter som den äger genom att förädla, parcellera och planlägga dem samt genom att utnyttja fastigheternas marksubstanser och deras eventuella fritidsvärden. Fonden kan också använda ränteplaceringar för hanteringen av kontanta medel och för tillfällig placering av egendom. Det är möjligt att för fondens räkning uppta kredit för att sköta fondens placeringsverksamhet och förvalta fondens tillgångar.

Fonden kan placera sina tillgångar i derivatinstrument och OTCderivat för att skydda sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning.

Fonden kan göra antingen direkta ränteplaceringar eller ränteplaceringar via placeringsfonder eller specialplaceringsfonder eller genom insättningar i kreditinstitut.

Fonden svarar för förvaltningen, innehavet och handeln med alla fondens fastigheter samt för de kostnader som föranleds av experttjänster som anlitas vid fastighetshandel och som kan ha väsentlig inverkan på fondens avkastning.

Fonden är en specialplaceringsfond eftersom den kan avvika från bestämmelserna i lagen om placeringsfonder i fråga om fondens placeringsobjekt samt spridningen av dem, fondens värdeberäkning, fondens öppettid och kredittagning.

Fonden har som syfte att göra hållbara placeringar och uppnå mätbara positiva konsekvenser på klimatförändringen, biodiversiteten och människornas välbefinnande. Fonden ökar skogarnas kolsänka och naturens biodiversitet samt gör rekreationsanvändningen av skogar mångsidigare.  Avverkningen av fondens skogar är mindre än tillväxten, vilket gör att skogarna fungerar som kolsänkor.

Tillväxten effektiviseras med en bra skogsvård i rätt tid. Utöver detta effektiviseras tillväxten bl.a. med att gödsla skogen med askgödsel som inte har negativa konsekvenser för naturens biodiversitet. Fonden skapar också nya kolsänkor genom att plantera skog på impediment. Kärr återställs med eftertanke för att öka naturens biodiversitet och till förmån för vattenskyddet.

Fondens alla skogar är PEFC-certifierade och en del även FSC-certifierade. Genom skogscertifikat säkerställs en ansvarsfull skogsvård och att biodiversiteten bevaras. FSC-certifiering förutsätter även att minst 5 procent av skogarna som omfattas av certifikatet frivilligt lämnas utanför ekonomibruk.

Fonden hyr ut skogshemman till vindkraftverk och deltar därmed i större utsträckning i det gemensamma klimatarbetet. Fonden möjliggör rekreationsanvändning av skogarna mer omfattande än allemansrätten bland annat genom att hyra ut skogshemmanens jakträttigheter till lokala jaktföreningar och erbjuda möjligheter till att bygga utflykts- och vandringsrutter i marker som fonden äger.

Fonden rapporterar årligen om följande: mängden av kolsänka, antalet certifierade objekt, antalet objekt utanför ekonomibruk samt antalet arrendeavtal för jakt och vindkraftverk.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
OP Kiinteistösijoitus Oy
Jämförelseindex
Inget jämförelseindex
Begynnelsedag
08.12.2014
ISIN
FI4000108436
Andels-serie
Avkastningsandel
Fondens storlek
405 Meur
Andelens värde (30.09.)
149,73 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (30.09)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Skogsägare B - +1,76 % +3,83 % +11,79 % +8,54 % -
Jämförelseindex - - - - - -

Årlig avkastning

2017 2018 2019 2020 2021 Fr årets början
OP-Skogsägare B +4,16 % +5,61 % +7,44 % +4,55 % +10,19 % +6,12 %
Jämförelseindex - - - - - -

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Skogsägare B 5,64 % 1,74 -
Jämförelseindex - - -

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Förmåner för aktiehandel: 
  • Courtagetak på 1 % för finska och svenska aktier samt värdepapper – aktier, warranter och ETF:er.
  • Courtage 0,05–0,17 %, det vill säga ju mer du handlar, desto lägre är dina handelskostnader. De ovan nämnda förmånerna gäller i OP-mobilen, OP-företagsmobilen och tjänsten op.fi.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.**

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP Duo-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

**Följande placeringsobjekt som anslutits till försäkringsbesparingar ger inte OP-bonus sedan 1.4.2022: OP-Venäjä A, JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Europe Fund A.

OP-Palvelukiinteistöt
OP-Servicefastigheter
OP-Servicefastigheter placerar i stor utsträckning i undervisnings-, social-,  motions- och hälsoväsendets fastigheter såsom vårdhem, daghem, skolor, allaktivitetsarenor och servicebostäder.
Varho
OP-Alternative Portfolio
OP-Alternative Portfolio placerar i olika alternativa placeringsobjekt, såsom fastigheter, infrastrukturprojekt, jord- och skogsbruksmark samt onoterade aktier.
OP Vuokratuotto
OP-Hyresinkomst
Bostadsfonden äger hyresbostäder samt affärs- och kontorslokaler i Finland. Fonden bedriver också uthyrning av fondportföljens bostäder samt affärs- och kontorslokaler samt byggherreverksamhet.
Reaaliomaisuuteen sijoittavat rahastot
Andra fonder som placerar i realegendom
Genom specialplaceringsfonder som placerar i realegendom kan du placera i bostäder, fastigheter och skog enkelt och utan stort startkapital. Läs mer!

Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.  OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget. För följande specialplaceringsfonder debiteras normala handelskostnader: specialplaceringsfonderna OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst och OP-Alternative Portfolio.