OP Sujuvat kaupat käyttöehdot

Voimassa 16.10.2023 alkaen

1. Palveluntarjoaja

Pivo Wallet Oy (y-tunnus 2241007-8) jäljempänä (“Palveluntarjoaja”).

Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki.

Pivo Wallet Oy on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja se kuuluu OP Ryhmään.

2. Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan kuluttajien väliseen OP Sujuvat Kaupat -palvelussa solmittavaan ajoneuvokauppaan.

3. Määritelmät

Asiakasvaratili on maksamisen palvelut tarjoavan OP Yrityspankki Oyj:n tili, jossa säilytetään Palvelun Ostajan varoja tilapäisesti ajoneuvokaupassa.

Kansainvälisillä pakotteilla tarkoitetaan Suomen valtion, Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin, Amerikan Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettamaa, hallinnoimaa, hyväksymää tai toimeenpanemaa pakotetta, taloudellista sanktiota, vienti- tai tuontikieltoa, kauppasaartoa tai muuta rajoitetta taikka Suomen Keskusrikospoliisin määräämää hallinnollista varojen jäädyttämistä

Luovutusilmoitus on todiste ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä Ostajalle.

Myyjä on yksityishenkilö, joka myy ajoneuvon Palvelussa.

Ostaja on yksityishenkilö, joka ostaa ajoneuvon Palvelussa.

Palvelu on OP Sujuvat Kaupat-palvelu, jossa Myyjä ja Ostaja tekevät ajoneuvokaupan.

4. OP Sujuvat kaupat -palvelu

Palveluntarjoaja vastaa:

1) digitaalisen palvelualustan teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta;

2) OP Sujuvat Kaupat -rahoituksen tarjoamisesta OP Yrityspankki Oyj:n asiamiehenä ja OP Yrityspankki Oyj:n lukuun; ja

3) ajoneuvovakuutusten tarjoamisesta OP Sujuvat Kaupat -palvelussa Pohjola Vakuutus Oy:n asiamiehenä ja Pohjola Vakuutus Oy:n lukuun.

OP Sujuvat kaupat -palvelu (jäljempänä “Palvelu”) on verkkosivusto, joka on tarkoitettu kaikille Suomessa asuville täysi-ikäisille kuluttajien välistä ajoneuvokauppaa käyville henkilöille. Voit hoitaa vahvasti sähköisesti tunnistautuneena kaikki ajoneuvon kauppaan liittyvät toimet samassa palvelussa: kauppakirja, rahoitus, maksaminen, vakuutus ja rekisteröinti. Palvelun kautta hankittavissa palveluissa (vakuutus- ja rahoitus) noudatetaan omia asiakkaaksi tuloprosesseja.

Myyjä ja Ostaja kirjautuvat palveluun verkkosivuston kautta. Kirjautuminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. 

Ajoneuvon ostaminen ja kaupan syntyminen palvelussa

Myyjä avaa ja täyttää ajoneuvon kauppakirjapohjan Palvelussa. Myyjä kutsuu Ostajan tutustumaan kauppakirjaan Palvelussa lähettämällä Ostajalle viestin Palvelussa. Ostaja tutustuu kauppakirjaan ja täydentää kauppakirjalle omat yhteystietonsa. Tämän jälkeen molemmat Osapuolet hyväksyvät tai hylkäävät kauppakirjan sisällön.

Kauppa syntyy Palvelussa vasta kun kaupan osapuolet ovat hyväksyneet kauppakirjan, Ostaja on maksanut kauppahinnan Asiakasvaratilille ja Myyjä on tehnyt sähköisen luovutusilmoituksen tässä Palvelussa. Mikäli ajoneuvo ei ole vakuutettu Pohjola Vakuutus Oy:ssä, Myyjän on tehtävä luovutusilmoitus Traficomin sähköisessä palvelussa. Palvelu varmistaa Traficomin liikenneasioiden rekisteristä sen, että luovutusilmoitus on tehty Myyjältä Ostajalle tai Ostaja on rekisteröinyt ajoneuvon nimiinsä.

Ajoneuvon kauppa tulee toteutua Palvelussa 72 tunnin sisällä siitä, kun Myyjä lähettää Palvelussa Ostajalle kutsun (Kauppa-aika). Mikäli kauppahinta on maksettu Kauppa-ajan sisällä Asiakasvaratilille, palvelu tarkistaa, että luovutusilmoitus on tehty 12 tuntia Kauppa-ajan päättymisestä tai ajoneuvo on rekisteröity Ostajan nimiin.

Mikäli Myyjä ei tee sähköistä luovutusilmoitusta yllä mainitussa ajassa, tai Ostaja ei ole rekisteröinyt ajoneuvoa nimiinsä, kauppahinta palautuu Ostajalle ja kauppa raukeaa. Mikäli kauppa raukeaa, palautetaan Asiakasvaratilille maksettu kauppasumma Ostajalle. Mikäli Ostaja ei maksa kauppahintaa Kauppa-ajan sisällä, kauppa raukeaa.

Kauppakirja on saatavilla Palvelussa pdf-muodossa yhden vuoden ajan kaupan syntymisestä.

Turvallinen Palvelun käyttö edellyttää, että kaupan osapuolet eivät käytä OP Sujuvat kaupat -palvelun rinnalla samanaikaisesti muita maksamisen palveluita, kuin OP Sujuvat kaupat -palvelua.

Palvelun kautta hankittavat vapaaehtoiset lisäpalvelut

Ostaja voi hakea Palvelun kautta rahoitusta ajoneuvon ostamiseen Palvelussa. Rahoitusta on mahdollista hakea jo ennen ajoneuvokauppaa kirjautumalla Palveluun. Rahoitusta voi hakea koko kauppahintaan tai osaan kauppahinnasta. Haettua rahoitusta voi käyttää vain ajoneuvon ostamiseen tässä Palvelussa.  Asiakkaaksi tulossa noudatetaan OP Yrityspankki Oyj:n luotonantoprosessia.

Ostaja voi ostaa Palvelun kautta ostamalleen ajoneuvolle Pohjola Vakuutus Oy:n liikenne- ja ajoneuvovakuutuksen seitsemän vuorokauden ajan kaupan syntymisestä Palvelussa.  Asiakkaaksi tulossa noudatetaan Pohjola Vakuutus Oy:n vakuutuksenmyöntämisen prosessia.

Rekisteröinti

Ostaja voi halutessaan vakuutuksen oston jälkeen rekisteröidä ajoneuvon Traficomin Liikenneasioiden rekisteriin Palvelussa. Rekisteröinti Palvelussa edellyttää, että Palvelun kautta on ostettu Pohjola Vakuutus Oy:n liikennevakuutus. Pohjola Vakuutus Oy perii ajoneuvon rekisteröinnistä Ostajalta Traficomin hinnaston mukaisen rekisteröintimaksun ja välittää maksun  Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Palvelun käyttö on sinulle maksuton.

5. Kauppahinnan maksaminen Palvelussa

Maksamisen ehdoista sovitaan erikseen Palvelussa OP Yrityspankki Oyj:n ja Ostajan välillä.

Alla kuvaus maksamisen kulusta palvelussa:

Kaupan osapuolten hyväksyttyä kauppakirjan Palvelussa, Ostaja maksaa koko kauppahinnan OP Yrityspankki Oyj:n Asiakasvaratilille, jolla varoja säilytetään Ostajan lukuun. Kauppahinta siirtyy Asiakasvaratililtä Myyjälle, kun Myyjä on tehnyt ajoneuvon luovutusilmoituksen.

6. Palvelun käytön rajoitukset

Et saa käyttää palvelua ammatillisessa tai kaupallisessa toiminnassa.

Sinun on mahdollista myydä Palvelussa enintään neljä (4) ajoneuvoa vuodessa. Saman ajoneuvon voit myydä tässä Palvelussa uudelleen yhden (1) kuukauden kuluttua ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä. Palveluntarjoajalla on oikeus määritellä ne rajoitteet, jotka liittyvät ajoneuvoon tai ajoneuvon omistamiseen ja estävät Palvelun käytön. Palvelussa ei voi myydä ajoneuvoa silloin, jos

- Myyjä tai Ostaja ei ole täysi-ikäinen tai Myyjälle tai Ostajalle on määrätty edunvalvoja.

- Myyjän tai Ostajan vakituinen osoite ei ole Suomessa.

- Ajoneuvon luokka on muu kuin palvelun tukema ajoneuvoluokka. Ajantasaiset tiedot palvelun tukemista ajoneuvoluokista löydät täältä.

- Ajoneuvossa on siirto- tai tuontikilvet tai ajoneuvo on vientirekisteröity.

- Myyjä ei yksin omista ajoneuvoa, ajoneuvon omistaa rahoitusyhtiö tai muu yritys tai ajoneuvon omistajana on kuolinpesä.

- Ajoneuvon kauppahinta on yli 99 999 euroa.

- Traficomilta saadaan ajoneuvon myynnin estävä rajoitustieto (esimerkiksi ajoneuvo on anastettu tai ajokiellossa tai ajoneuvoa koskeva ajoneuvovero on erääntynyt).

- Ajoneuvo on rekisteröity Ahvenanmaalle.

- Muusta perustellusta syystä.

7. OP Sujuvat kaupat -palvelun saatavuus ja tekniset edellytykset

Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

8. Vastuut

Myyjä ja Ostaja vastaavat Palvelussa antamistaan tiedoista ja niiden oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei ole kaupan osapuoli eikä vastaa Myyjän tai Ostajan antamista tiedoista eikä kaupan kohteena olevasta ajoneuvosta.

Palveluntarjoaja ei tarkista Palvelussa myytävän ajoneuvon tietoja eikä muutoinkaan valvo Palvelun kautta syntyvien ajoneuvokauppojen laatua tai laillisuutta tai sitä että ajoneuvokauppa tulee asianmukaisesti suoritetuksi.

Palveluntarjoaja ei vastaa ajoneuvokauppaan liittyvistä veroista tai vakuutuksista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa siitä, onko Ostajalla ja Myyjällä oikeus tehdä ajoneuvokauppaa keskenään Palvelussa.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Myyjän tai Ostajan Palvelussa tekemistä tahdonilmauksista tai niiden pätevyydestä.

Mikäli sovittu ajoneuvokauppa ei toteudu tai Myyjä tai Ostaja rikkoo osapuolten välistä sopimusta, Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta etsiä korvaavaa sopimuskumppania, korvaavaa ajoneuvoa tai korvata sopimusrikkomuksesta aiheutunutta haittaa tai vahinkoa eikä Palveluntarjoaja ole muutoinkaan vastuussa Myyjän ja Ostajan välisistä asioista.

9. Palveluntarjoajan oikeus estää Palvelun käyttö

Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö kokonaan tai osittain, jos:

  • olet antanut Palveluun tunnistautumisen yhteydessä tai myöhemmin vääriä tietoja;
  • olet joutunut Kansainvälisten pakotteiden kohteeksi;
  • Palvelun käytön turvallisuus on vaarantunut;
  • on syytä epäillä, että Palvelua käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti; tai
  • jos Palveluntarjoajalla on siihen muu riskienhallinnallinen perusteltu syy

10. Vahingonkorvausvastuu

Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on emmekä takaa, että se on virheetön tai käytettävissä keskeytyksettä. Jos aiheutamme vahinkoa, korvaamme vain välittömän vahingon, ellemme ole aiheuttaneet vahinkoa tahallisesti, törkeällä tuottamuksella tai pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta vastaavasta siihen verrattavaan syyhyn perustuvasta Palveluntarjoajan toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Palveluntarjoajaa tai sen käyttämää alihankkijaa kohtaava ylivoimainen este oikeuttaa Palveluntarjoajan keskeyttämään Palvelun tarjoamisen.

11. Käyttöehtojen ja Palvelun muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja, Palvelun sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä estää pääsy Palveluun tai sulkea Palvelu ilmoittamatta asiasta etukäteen.  Selvyyden vuoksi todetaan, että Palvelussa Myyjän ja Ostajan hyväksymät käyttöehdot pysyvät muuttumattomina Kauppa-ajan ja sitä seuraavat 12 tuntia.

12. Henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietojasi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä tietosuojaselosteessa tarkemmin kerrotuin tavoin. Suosittelemme, että tutustut viitattuun tietosuojainformaatioon.

Tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa www.op.fi/tietosuoja.

Palveluntarjoaja voi tallentaa asiointiasi ja tapahtumia koskevia tietoja sekä nauhoittaa asiakaspalveluun tulevia puheluja. Tallenteita ja nauhoitteita voidaan käyttää tietosuojaselosteella kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

13. Immateriaalioikeudet

Kaikki Palveluun ja sen sisältöön liittyvät oikeudet, mukaan lukien omistusoikeus, tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle ja/tai kumppaneille ja/tai kolmannelle osapuolelle, ellei joltain osin ole erityisesti toisin sovittu.

 Palvelun käytön yhteydessä ei saa toimia Palveluntarjoajan tai sen kumppaneiden immateriaalioikeuksia loukkaavalla tavalla. Palvelua tai sen sisältöä ei saa muokata tai jäljentää millään tavoin eikä osittainkaan sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, siirtää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa.

14. Palvelun siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä Palvelu siihen perustuvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kokonaan tai osittain määräämälleen taholle.

15. Ongelmatilanteet, sovellettava lainsäädäntö ja oikeuspaikka

Tähän Palveluun sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä, riippumatta siitä mistä maasta Palvelua käytetään.

Palveluun liittyvissä asioissa ota ensin yhteyttä meihin, yritetään ratkaista asia yhdessä. Yhteystiedot: asiakastuki  010 253 0300.

Jos kysymys tai ongelma koskee Palvelun kautta myytyä ajoneuvoa, ota yhteys Kaupan toiseen osapuoleen. Voit saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. www.kuluttajariita.fi. Voit myös nostaa kanteen Suomessa olevan kotipaikkasi käräjäoikeudessa tai Helsingissä. Jos sinulla ei ole kotipaikkaa Suomessa, oikeuspaikka on Helsingin käräjäoikeus.

Kuluttaja-asioissa Kuluttaja-asiamies valvoo Palveluntarjoajan toimintaa. Kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Haapaniemenkatu 4 A, 7 krs, PL 5 00531 Helsinki (www.kuluttajavirasto.fi)