Maisema Simpelejärvelle

Parikkalan kunta käynnistää Simpelejärven kunnostushankkeen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja OP Etelä-Karjalan tuella

Hanke on jatkoa kahdelle aiemmin toteutetulle pienemmälle hankkeelle: vuosina 2006–2007 toimineelle Simpelejärvi siistiksi sekä vuosina 2010–2012 toimineelle Yhdessä Simpelejärven puolesta -hankkeelle. Hankkeen toimet täydentävät järven kaukovaluma-alueella tehtyjä kunnostushankkeita (Pieni Rautjärven kunnostushankkeet, Lahdenpohjan kunnostus) sekä kohentavat järven ekologista tilaa.

Parikalan kunta on hakenut ja saanut keskusjärvensä Simpelejärven tilan kohentamiseen tähtäävään kolmivuotiseen hankkeeseen mittavan rahoituksen. Simpelejärven kunnostushankkeen 2022–2024 kokonaiskustannukset ovat 590 000 €. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on myöntänyt Parikkalan kunnalle avustusta 295 000 €, eli 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

OP Etelä-Karjala tukee maakunnan elinvoimaisuutta ja alueen asukkaiden hyvinvointia lahjoittamalla hankkeeseen 100 000 € euroa. Lisäksi avustusta on saatu Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiöltä. Mukana rahoituksessa ovat myös Parikkalan ja Rautjärven kunnat. Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen ja Parikkalan-Rautjärven-Ruokolahden kalatalousalueen lisäksi hankkeen tärkeitä toimijoita ovat mm. Simpelejärven osakaskunnat, Imatran Seudun ympäristötoimi, Etelä-Karjalan maaseututoimi ja Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry.

Lahjoituksellaan OP Etelä-Karjala haluaa toimia luonnon ja ympäristön hyväksi. Paikalliset vastuullisuusteot ovat pankin omistaja-asiakkaiden vahva toive. Tätä ennen olemme tukeneet myös Hiitolanjoen ennallistamishanketta Simpeleellä, kertoo OP Etelä-Karjalan toimitusjohtaja Petri Krohns.

Simpelejärvi kuuluu Laatokan lohen lisääntymisalueena tunnetun Hiitolanjoen valuma-alueeseen ollen vesistöalueen merkittävin ja ylivoimaisesti suurin järvi. Pääosin Parikkalassa, mutta osin myös Rautjärvellä, sijaitsevan Simpelejärven vesistötarkkailun pitkäaikaistarkastelu vuosilta 1975–2020 kertoo järven tilan huononemisesta etenkin viimeisen 15–20 vuoden aikana. Myös kalaston muutokset vuosikymmenten saatossa kertovat karua kieltään vedenlaadun huonontumisesta; 1960-luvulla siioista tunnettu järvi on muuttunut kuhavaltaiseksi. Toimenpiteet järven ekologisen tilan parantamiseksi ovat näin ollen erittäin tarpeellisia ja väistämättömiä.

Simpelejärven kunnostushankkeen hallinnoijana toimii Parikkalan kunta. Kalaston hoitopyynnin osalta hankkeen osatoteuttajina ovat Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ja Parikkalan-Rautjärven-Ruokolahden kalatalousalue. Hoitokalastuksen lisäksi hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia vesiensuojelurakenteita sekä parannetaan peltojen ravinteidenpidätyskykyä (esim. vesiensuojelukosteikot, ojien tulvatasanteet, pohjapadot ja laskeutusaltaat, peltojen rakennekalkitus). Lisäksi tehdään vesikasvillisuusniittoja ravinteiden poistamiseksi ja veden vaihtuvuuden parantamiseksi järvialtaasta. Tavoitteena on parantaa järven ekologista tilaa, lisätä alueen elinvoimaisuutta matkailulle ja kalatalousyrittäjyydelle avautuvien uusien mahdollisuuksien kautta, tehdä aluetta houkuttelevammaksi vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille ja parantaa ympäristön tilaa kokonaisvaltaisesti. Puhdas vesistö lisää alueen veto- ja pitovoimaa sekä on kunnalle myös imagokysymys.

Lisätietoja:

  • Parikkalan kunta, vt. elinkeinojohtaja Taina Tolkki, taina.tolkki@parikkala.fi, puh. 044 781 1901
  • OP Etelä-Karjala, toimitusjohtaja Petri Krohns, petri.krohns@op.fi, puh. 040 761 2512