Kutsu Lehtimäen Osuuspankin varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen 18.4.2024

Lehtimäen Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 18.04.2024 klo 19 Lehtimäen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kirkonkyläntie 3, 63500 LEHTIMÄKI.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2023 tilinpäätöksen vahvistamisesta

3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

 • Hallitus esittää, että tilikaudelta 2023 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2024 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

 • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 250 euroa/kk (eläkevakuutetaan) ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 240 euroa/kokous.
 • Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.

6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

 • Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 6 ja enintään 27 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 11 jäsentä, joista erovuoroisia 4 jäsentä.
 • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 4 [neljä] jäsentä.
 • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen erovuoroiset Lotta Haaparanta, Anssi Kirsilä, Esa Raivio ja Outi Uosukainen.
 • Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

7. Valitaan tilintarkastaja

 • Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, [joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Riitta Ulvisen.]

8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan

9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen

 • Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään 2025 varsinaisen osuuskunnan alkuun saakka  yhteismäärältään enintään 30.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

10. Päätetään sääntömuutoksesta

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

7 § Jäsenosuus

 • jäsenosuudesta merkintähintana maksettava jäsenosuusmaksu nousee 100 euroon.

13 § Osuuskunnan kokoukset

 • lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää, että tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokoukseen osallistumista koskeva jäsenen ilmoitus on jäsentä sitova, jolloin jäsen ei voi enää muuttaa osallistumistapaansa.

15 § Kokouskutsu

 • tehdään lisäys, että mikäli jäsenellä on mahdollisuus osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja hallitus on päättänyt, että tätä osallistumistapaa koskeva jäsenen ilmoitus on sitova, on sitovuudesta mainittava kokouskutsussa.

16 § Hallintoneuvosto

 • lisätään määräys siitä, että hallintoneuvoston jäsenenä ei saa toimia jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.
 • poistetaan määräys hallintoneuvoston jäsenen 68 vuoden yläikärajasta.

18 § Hallintoneuvoston tehtävät

 • lisätään määräys siitä, että hallintoneuvosto päättää, kuuluuko toimitusjohtaja hallitukseen.
 • lisätään määräys siitä, että hallintoneuvoston on hallitusta kuultuaan valittava osuuspankille toimitusjohtajan sijainen.

19 § Hallitus

 • poistetaan määräys siitä, että toimitusjohtaja kuuluu hallitukseen toimiaikanaan.
 • lisätään määräys siitä, että hallituksen jäsenenä ei saa toimia jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.
 • lisätään määräykset uuden hallituksen jäsenen valinnasta ja hänen toimikaudestaan, jos hallituksen jäsenen jäsenyys lakkaa kesken toimikauden.
 • poistetaan määräys hallituksen jäsenen 68 vuoden yläikärajasta.

23 § Toimitusjohtaja

 • lisätään määräys siitä, että osuuspankin toimitusjohtajalla on oltava sijainen.

26 § Tilintarkastus

 • tarkennetaan määräystä siitä, että osuuskunnan kokouksen on vuosittain valittava osuuspankille tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, joka ilmoittaa päävastuullisen KHT-tilintarkastajan.

28 § Omistaja-asiakkaan eroaminen ja erottaminen

 • tarkennetaan määräystä siitä, miten omistaja-asiakkaalle ilmoitetaan osuuspankista erottamisesta.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia.

11.  Rahastokorotus

 • Hallitus esittää, että jäsenosuusmaksun korotus toteutetaan rahastokorotuksena
 • rahastokorotukseen ovat oikeutettuja omistaja-asiakkaat, jotka on hyväksytty pankin jäseniksi rahastokorotuksesta sääntömuutoksen rekisteröintipäivään mennessä
 • korotus suoritetaan rahastokorotuksena siten, että jakokelpoista ylijäämää siirretään jokaisen jäsenen osuusmaksuun 40 euroa. Osuuspääomaan siirrettävä määrä on yhteensä rahastokorotukseen oikeutettujen jäsenten määrä kerrottuna 40 eurolla.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2023 koskevat asiakirjat, hallituksen ehdotus sääntömuutokseksi sekä muut päätösehdotukset ovat nähtävänä 22.03.2024 alkaen Lehtimäen Osuuspankin konttorissa osoitteessa [Kirkonkyläntie 3, 63500 LEHTIMÄKI] ja/tai pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-lehtimaki.

Kahvitarjoilu klo 18.30 alkaen.

Lehtimäki 21.03.2024

Lehtimäen Osuuspankki
Hallitus