Kutsu Lehtimäen Osuuspankin varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen

Lehtimäen Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 15.04.2021 klo 19 Lehtimäen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kirkonkyläntie 3, 63500 LEHTIMÄKI.

Hallituksen seuraavat päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin (jäljempänä Poikkeuslaki).

Hallitus on 27.01.2021 kokouksessaan päättänyt

 • asettaa määräpäivän 12.04.2021, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana.  Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Toivomuksena on, että jäsen ei tänä vuonna osallistuisi kokoukseen, elleivät kokouksessa käsiteltävät asiat ole jäsenen kannalta sellaisia, että ne välttämättä edellyttävät osallistumista kokoukseen. Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää turvallisesti kokousajankohtana voimassa olevia rajoituksia noudattaen.

Mikäli haluatte osallistua kokoukseen kokouspaikalla tai valtakirjalla asiamiehen edustamana, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille viimeistään 12.04.2021 osoitteeseen lehtimaen@op.fi. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle. 

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;

2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta;

3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta. 
Hallitus esittää, että tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %. Korko maksetaan Euroopan Keskuspankin antamisen suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;

5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle 

 • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 2.000 euroa/vuosi ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 170 euroa/kokous. 
 • hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon 

 • Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 6 ja enintään 27 jäsentä.
 • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 12 jäsentä.
 • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Jouko Aho, Eija Kuoppa-aho, Esa Raivio ja Outi Uosukainen.
 • Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

7. Valitaan tilintarkastaja  
hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tarkastajaksi KHT Elina Saarenpää.

8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan

9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen 

 • Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2021 aikana yhteismäärältään enintään 6.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. 

10. Päätetään sääntömuutoksesta.

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

Sääntöihin tehtävien muutosten keskeinen sisältö on seuraava;

13 § Osuuskunnan kokoukset

 • poistetaan määräys siitä, että osuuskunnan kokous voidaan vain yksittäistapauksessa määrätä pidettäväksi muulla paikkakunnalla Suomessa kuin osuuspankin kotipaikassa ja tehdään lisäys siitä, että kokouspaikaksi määrättävän paikkakunnan tulee olla osuuspankin toimialueella 
 • lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää ennakkoilmoittautumisvelvollisuudesta tiettyyn määräpäivään mennessä edellytyksenä kokoukseen osallistumiselle.
 • lisätään määräys siitä, että kokoukseen osallistuminen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla edellyttää aina ennakkoilmoittautumista kokoukseen hallituksen asettamaan määräpäivään mennessä. 
 • postiennakkoäänestyksessä äänioikeus on jokaisella omistaja-asiakkaalla, joka on hyväksytty omistaja-asiakkaaksi viimeistään hallituksen päättämänä ajankohtana ennen äänestyksen alkamista ja joka on äänestyksen alkaessa ja kokouspäivänä edelleen omistaja-asiakkaana.

15 § Kokouskutsu ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille

 • tehdään lisäyksiä kokouskutsussa mainittavista asioista

16 § Hallintoneuvosto

 • poistetaan määräys siitä, että osuuspankin hallituksen jäsen ei saa toimia hallintoneuvoston jäsenenä tehtävänsä päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana. 

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä ja sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 01.04.2021 alkaen pankin internetsivuilla www.op.fi/lehtimaki.

Lehtimäellä 29.03.2021

LEHTIMÄEN OSUUSPANKKI
Hallitus