Suur-Savon Osuuspankin osavuosikatsaus H1/2022

Pankin asiakasliiketoiminnan liikevoitto on lähes viime vuoden tasolla, vaikka alkuvuotta on myös pankin näkökulmasta sävyttäneet vahvasti maailmalta kantautuneet epävarmuudet. Luottokysyntä on ollut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana selvästi viime vuotta hiljaisempaa. Pankki juhlisti OP-ryhmän 120-vuotista taivalta alkuvuonna monin tavoin tukemalla alueensa elinvoimaisuutta ja kantamalla yhteiskunnallista vastuutaan usein eri lahjoituksin yhteensä 475 000 euron edestä.

Pankin juhlavuoden tuki alueensa elinvoimaisuudelle erityisen vahvaa

Suur-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja Jari Himasen mukaan pankilla on vahva tahto vaikuttaa maakunnan elinvoimaan niin rahoitustoiminnan kautta kuin tukemalla elinvoimaa lisääviä hankkeita. Suur-Savon Osuuspankki teki lahjoituksen yliopistojen varainkeruukampanjan yhteydessä LUT- yliopistolle. Sen lisäksi olemme yhtenä käynnistämisrahoittajana varmistamassa uuden vesiteknologian maisteriohjelman liikkeellelähtöä Mikkelissä 2023. Yhteensä kohdennamme näihin 125.000 euroa. Tämän lisäksi pankki korotti tälle vuodelle kumppanuussopimusten määrää 250 000 euroon tukien monipuolisesti alueen seura- ja yhdistystoimintaa. Alueen nuorten kesätyöllistymistä pankki tuki 100 000 eurolla ja tukipotti jaettiin kaikkien Suur-Savon Osuuspankin toimialueen kuntien kesken. Pankki on järjestänyt lisäksi kesän aikana myös perinteisiä Hippo-kesäkisoja yhteistyössä toimialueensa urheiluseurojen kanssa. Pankki käynnisti alueellaan yhteisölähettiläiden toiminnan, minkä tarkoituksena on lisätä pankin ja asiakkaiden kohtaamisia, sekä näkyä toimialueella ja paikallisissa tapahtumissa kuunnellen ja opastaen.

Asiakasliiketoiminnan tulos viime vuoden tasolla

Pankin alkuvuotta leimasivat useat negatiiviset uutiset, kuten Venäjän hyökkäys Ukrainaan, talouden epävarmuus ja voimakas inflaatio. Näistä huolimatta pankin tulos vuoden ensimmäiseltä vuosipuoliskolta oli 12,2 miljoonaa euroa, eli kaksi miljoonaa euroa viime vuotta korkeampi. Tämän vuoden lukuun on kuitenkin vaikuttanut sijoitustoimintaan liittyvä positiivinen 2 miljoonan euron arvonkorotus. Asiakasliiketoiminnan tulos oli 5,7 miljoonaa verrattuna viime vuoden 5,9 miljoonaan. Nousevat korot eivät ehtineet vielä näkyä tuloksessa, sillä korkokate oli viime vuoden tasolla. Luottojen arvonalentumisten määrä vaikutti tulokseen tarkastelujaksolla negatiivisesti ja niitä kirjattiin selvästi viime vuotta enemmän. Pankin vakavaraisuus kasvoi alkuvuonna 41,4 %:iin. Vahva vakavaraisuus tukee pankin perustehtävää rahoittaa maakunnan yrityssektoria ja kotitalouksia.

Asuntokauppoja Etelä-Savossa viime vuotta vähemmän

Pankinjohtaja Maija Skönin mukaan asuntokauppa on hiljentynyt selvästi vahvasta viime vuodesta. Tämä näkyi konkreettisesti pankin asuntoluottokysynnässä, joka jäi viime vuodesta. Käytettyjen asuntojen kauppamäärät ovat laskeneet viime vuoteen verrattuna Mikkelissä liki 15 %, Savonlinnassa 30 % ja Pieksämäellä noin 6 %. ”Nousseet korot ja monet epävarmuudet maailmalla ovat heijastuneet myös asuntokauppaan, sillä sekä ostamista että myymistä harkitaan nyt entistä huolellisemmin. Sekä uusia että jo aiemmin otettuja luottoja suojattiinkin korkokatoilla aikaisempaa aktiivisemmin asiakkaiden hakiessa turvaa ja ennustettavuutta talouteensa”, Maija kertoo. Hiljentynyt luottokysyntä heijastui myös pankin omistaja-asiakkaiden määrään, sillä nämä tulevat pankille usein uusien rahoitushankkeiden myötä. Määrällisesti omistaja-asiakkaissa oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla pientä pudotusta.

”Asuntoluottokanta on koko toimialueella jo vuosien ajan tullut jatkuvasti alaspäin, mikä kertoo osaltaan koko maakunnan asukasmäärän kehityksen suunnasta ja ikärakenteesta. Pankki on kuitenkin samanaikaisesti onnistunut vahvistamaan markkina-asemaansa asuntorahoittajana viime vuosina Etelä-Savossa”, Skön kertoo.

Rahoituksen lisäksi myös päivittäisasioinnista vastaavan Skönin mukaan käteisnostojen määrä pankin kassapalveissa vähenee edelleen tasaisesti. Asiakkaat ovat siirtyneet pankkikorttien ja mobiilimaksujen käyttöön, erityisesti mobiilisovelluksen puolelle on tullut kasvua.

Varallisuudenhoidon alkuvuotta leimannut epävarmuus 

Pankinjohtaja Mikko Paattimäen mukaan vuoden 2022 ensimmäinen puolisko on ollut sijoitusmarkkinoilla epävarmuuden aikaa: ”Ukrainan sota, globaalin kasvun hyytyminen, kiihtyvä inflaatio sekä kiristyvä rahapolitiikka ovat pitäneet sijoittajat varovaisina. Myös tuottoympäristö on ollut vaikea. Osakemarkkinat ovat laskeneet alkuvuonna, ja nousevat korot ovat näkyneet korko- ja yhdistelmärahastoissa korkoriskin toteutumisena.” Varallisuudenhoidon ratkaisujen bruttomyynti säilyi epävakaasta ympäristöstä huolimatta lähes edellisvuoden tasolla ollen noin 60 miljoonaa euroa. Asiakkaat ovat hakeneet vakautta ja inflaatiosuojaa erityisesti vaihtoehtoisista sijoituksista, myös vakuutussäästämisen ratkaisut ja vastuullinen sijoittaminen ovat säilyttäneet suosionsa. Osakekaupankäynnin volyymi säilyi vertailukauden tasolla ja uusia arvo-osuus- sekä osakesäästötilejä avattiin vuosipuoliskon aikana noin 900 kappaletta. Pankin asiakasvaroista talletukset kasvoivat alkuvuoden aikana, sijoitukset taas laskivat arvojen laskun johdosta. Asiakasvarat supistuivat kokonaisuutena 19 miljoonaa euroa.

Paattimäen mukaan lunastukset olivat alkuvuonna yli kaksi kertaa isommat kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana ollen noin 58,5 miljoonaa euroa. Noin puolet lunastusvolyymista oli korkorahastolunastuksia, kun asiakkaat allokoivat varoja nousevien korkojen alta muihin omaisuuslajeihin – ja toisaalta yritysten kassanhallinnasta muihin investointeihin sekä käyttöpääomaksi.

”Loppuvuotta katsoen Ukrainan sodan heijastusvaikutukset, kuluttajien varovaisuus ja teollisuuden haasteet ylläpitävät taantumariskejä, mutta toisaalta osakemarkkinat hinnoittelevat jo paljon haasteita”, Paattimäki arvioi ja jatkaa: ”Yhtiöiden tulosennusteet saattavat olla vielä optimistisia, mutta niiden vastapainoksi osakkeiden arvostustasot ovat laskeneet jo merkittävästi. Kaiken kaikkiaan sijoitusasiakkaamme ovat pysyneet rauhallisina ja sijoitussuunnitelmista on pidetty kiinni.”

Yritysasiakasliiketoiminnassa vaisu alkuvuosi, asuntoyhteisörahoituksessa vahvaa vetoa

Pankinjohtaja Mikko Antikaisen mukaan varsinaisten yritysten ja maatalousyritysten luottokysyntä oli alkuvuoden aikana merkittävästi edellisvuotta vaisumpaa. Toisaalta asuntoyhteisörahoituksen kysyntä oli vilkasta niin uudiskohteiden kuin peruskorjaustenkin osalta. Asuntoyhteisörahoituksen kysynnän kasvu kompensoi omalta osaltaan yritysluottojen kokonaiskysyntää, joka kuitenkin jäi oleellisesti vertailukautta heikommaksi.

”Odotan loppuvuonna yritysasiakkaiden kokonaisluottokysynnän hieman vilkastuvan alkuvuodesta, mutta jäävän kokonaisuudessaan kuitenkin merkittävästi viime vuotta vaisummaksi. Asuntoyhteisöjen osalta ennakoin peruskorjauslainojen kysynnän pysyvän koko loppuvuoden hyvällä tasolla, mutta uudiskohteiden kohdalla oletan kysynnän hieman hiipuvan alkuvuoteen verrattuna”, Antikainen arvioi.

Suur-Savon Osuuspankin ja Pohjois-Savon Osuuspankkien edustajistojen päätöskokoukset 18.8.2022

Suur-Savon Osuuspankin ja Pohjois-Savon Osuuspankin yhdistymishankkeen suunnittelu etenee hyvässä hengessä. Toimitusjohtaja Himasen mukaan yhdistymishankkeesta on keskusteltu molempien pankkien hallinnoissa ja edustajistoissa rakentavassa hengessä. ​

Yhdistymisen tavoitteena on luoda entistäkin vahvempi pankki tukemaan Savon elinvoimaisuutta. Uudistuva ja vetovoimainen, parhaat finanssipalvelut tarjoava pankki toisi hyötyjä sekä asiakkaille, henkilöstölle että koko Savon alueelle. Pankkien edustajistot tekevät päätökset yhdistymisestä kokouksissaan 18.8.2022. Jos yhdistyminen toteutuu, uusi pankki, OP Savo aloittaa keväällä 2023. Toteutuessaan yhdistyminen ei aiheuttaisi muutoksia nykyisiin asiakassuhteisiin tai palveluverkkoon.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Jari Himanen, p. 01025 52340 jari.himanen(a)op.fi
pankinjohtaja Maija Skön, p. 01025 52217 maija.skon(a)op.fi
pankinjohtaja Mikko Paattimäki, p. 01025 52588 mikko.paattimaki(a)op.fi