OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2023: Liikevoitto oli 480 miljoonaa euroa – vahva vakavaraisuus ja hyvä likviditeetti epävarmassa toimintaympäristössä

OP Ryhmä
Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2023
Pörssitiedote 3.5.2023 klo 9.00

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2023: Liikevoitto oli 480 miljoonaa euroa – vahva vakavaraisuus ja hyvä likviditeetti epävarmassa toimintaympäristössä

 • Liikevoitto (tulos ennen veroja) oli 480 miljoonaa euroa (174).
 • Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, vakuutuspalvelutulos ja nettopalkkiotuotot kasvoivat yhteensä 43 % 857 miljoonaan euroon (601). Korkokate kasvoi 84 % 615 miljoonaan euroon (334) ja vakuutuspalvelutulos laski 23 miljoonaa euroa -2 miljoonaan euroon (21). Nettopalkkiotuotot olivat 244 miljoonaa euroa (247).
 • Tuloslaskelman saamisten arvonalentumiset laskivat 60 miljoonaa euroa 23 miljoonaan euroon (83). Saamisten arvonalentumiset olivat 0,09 % (0,33) luotto- ja takauskannasta.
 • Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 82 % 128 miljoonaan euroon (70).
 • Kulut yhteensä kasvoivat 8 % 553 miljoonaan euroon (514).
 • OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 1 % 98,8 miljardiin euroon (97,9) ja talletukset laskivat 1 % 74,1 miljardiin euroon (75,0).
 • CET1-vakavaraisuus oli 18,3 % (17,4), joka ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason 6,0 prosenttiyksiköllä. OP Ryhmä siirtyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä luottoriskin standardimenetelmän käyttöön. Siirtymällä ei ollut vaikutusta vakavaraisuuteen.
 • Vähittäispankin liikevoitto kasvoi 256 miljoonaan euroon (54). Korkokate kasvoi 93 % 455 miljoonaan euroon (236). Saamisten arvonalentumiset laskivat 29 miljoonaa euroa 12 miljoonaan euroon (41). Nettopalkkiotuotot laskivat 8 % 194 miljoonaan euroon (211). Luottokanta kasvoi vuodessa 0,4 % ja talletukset kasvoivat 0,3 %.
 • Yrityspankin liikevoitto kasvoi 100 miljoonaan euroon (3). Korkokate kasvoi 32 % 138 miljoonaan euroon (104). Saamisten arvonalentumiset laskivat 32 miljoonaa euroa 11 miljoonaan euroon (43). Nettopalkkiotuotot kasvoivat 40 % 58 miljoonaan euroon (42) ja tuotot sijoitustoiminnasta 21 miljoonaa euroa 19 miljoonaan euroon (-2). Luottokanta kasvoi vuodessa 4 % ja talletukset laskivat 20 %.
 • Vakuutuksen liikevoitto kasvoi 90 miljoonaan euroon (85). Vakuutuspalvelutulos laski 23 miljoonaa euroa -2 miljoonaan euroon (21). Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 168 % 94 miljoonaan euroon (35). Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde oli 101 % (98).
 • Ryhmätoimintojen liikevoitto oli 4 miljoonaa euroa (11).
 • Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset olivat 64 miljoonaa euroa (54). OP Ryhmä käyttää osan parantuneesta kannattavuudestaan omistaja-asiakkaidensa arjen tukemiseen ja korotti vuodelta 2023 kertyviä OP-bonuksia 30 %, mikä tarkoittaa arviolta yli 60 miljoonan euron lisäbonusta vuodelta 2023.
 • OP Ryhmä on soveltanut IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardia 1.1.2023 lähtien. IFRS 17 -siirtymän vaikutuksena OP Ryhmän oma pääoma 1.1.2022 laski siirtymäajankohtana 52 miljoonaa euroa. Samalla väliaikaisen poikkeusmenettelyn soveltaminen päättyi. Tuloslaskelman ja taseen luvut vuodelta 2022 on oikaistu takautuvasti. Osavuosikatsauksen liitetiedossa 1 laatimisperiaatteet kerrotaan tarkemmin IFRS 17 -standardin käyttöönotosta sekä tehdyistä tulos- ja tasekaavamuutoksista.
 • Vuoden 2023 liikevoiton (tuloksen ennen veroja) arvioidaan muodostuvan suuremmaksi kuin vuoden 2022 liikevoitto (tulos ennen veroja). Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Loppuvuoden näkymät”.

OP Ryhmän avainlukuja

  1–3/2023 1–3/2022 Muutos, % 1–12/2022
Liikevoitto, milj. € 480 174 176,0 1 120
Vähittäispankki 256 54 376,9 502
Yrityspankki 100 3 - 416
Vakuutus 90 85 5,7 293
Ryhmätoiminnot 4 11 -62,5 -91
Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset, milj. € -64 -54 19,5 -215
Tuotot yhteensä 1 111 816 36,0 3 394
Kulut yhteensä -553 -514 7,6 -1 961
Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,5 4,3 6,3* 6,3
Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 11,8 5,4 6,4* 7,4
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,94 0,35 0,59* 0,52
Koko pääoman tuotto ilman        
OP-bonuksia, % 1,05 0,44 0,61* 0,61
  31.3.2023 31.3.2022 Muutos, % 31.12.2022
CET1-vakavaraisuus, % 18,3 18,4 -0,1* 17,4
Luottokanta, mrd. €** 98,8 97,9 0,9 100,2
Talletukset, mrd. €** 74,1 75,0 -1,1 78,0
Järjestämättömät saamiset vastuista, % ** 2,41 2,47 -0,06* 2,31
Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, %
0,09 0,11 -0,02* 0,11
Omistaja-asiakkaat (1 000)2 0712 0530,92 066

OP Ryhmä on soveltanut IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardia 1.1.2023 lähtien. Tuloslaskelman ja taseen luvut vuodelta 2022 on oikaistu takautuvasti. Tätä aiempien vuosien 2019, 2020 ja 2021 lukuja ei ole oikaistu. Osavuosikatsauksen liitetiedossa 1 Laatimisperiaatteet kerrotaan tarkemmin IFRS 17 -standardin käyttöönotosta sekä tehdyistä tulos- ja tasekaavamuutoksista.

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2022 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2022 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

*Suhdeluvun muutos

**Luottokanta ja talletukset eivät sisällä vuoden 2023 alusta lähtien suojauslaskennassa olevien luottojen ja talletusten käyvän arvon muutoksia. Vertailukauden tiedot on oikaistu vastamaan nykyistä määrittelyä.

Pääjohtaja Timo Ritakallion kommentit

Vuoden 2023 ensimmäistä vuosineljännestä leimasi Yhdysvalloista käynnistynyt globaalien pääomamarkkinoiden epävarmuus. Suuremmalta finanssimarkkinakriisiltä näytetään vältytyn, mutta epävakaus jatkuu ja muun muassa pankkien varainhankinnan kustannukset ovat nousussa. Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta OP Ryhmän liiketoiminta on vahvalla pohjalla, ja vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli erinomainen 480 miljoonaa euroa.

Vahva vakavaraisuus, erinomainen maksuvalmius ja asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien laaja luottamus ovat pankille tärkeitä tekijöitä – varsinkin epävarmassa ympäristössä. OP Ryhmän CET1-vakavaraisuus oli erittäin vahva 18,3 prosenttia, mikä ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason 6,0 prosenttiyksiköllä. Olemmekin yksi vakavaraisimmista pankeista Euroopassa. Myös maksuvalmiutemme on erinomaisella tasolla. OP Ryhmä on eri tutkimusten mukaan myös erittäin luotettu ja hyvämaineinen finanssiryhmä.

Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä korkokate kasvoi 84 prosenttia 615 miljoonaan euroon. Nettopalkkiotuotot olivat lähes samalla tasolla kuin edellisvuonna. Vakuutuspalvelutulos laski -2 miljoonaan euroon. Myös sijoitustoiminnan tuotot kehittyivät positiivisesti varsinkin vuosineljänneksen alkupuolella. Voimakkaan inflaation ympäristössä kulut pysyivät edelleen hyvin hallinnassa kulujen kasvun ollessa kahdeksan prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikkien kolmen liiketoimintasegmentin, Vähittäispankin, Yrityspankin ja Vakuutuksen, tuloskehitys oli hyvällä tasolla. Erityisen selvästi tulosta paransi euromääräisesti edellisestä vuodesta Vähittäispankki.

Sekä talletusten että luottokannan kehitys oli vaisua: talletukset vähenivät 1 prosenttia kun taas luottokanta kasvoi 1 prosenttia vuodessa. Toimintaympäristön epävarmuudesta ja korkojen noususta huolimatta sekä henkilö-, että yritysasiakkaiden lainanhoitokyky säilyi edelleen hyvänä, eikä järjestämättömien saamisten määrä ollut kasvanut.

Arvonalentumisten kokonaismäärä oli yhä matalalla tasolla. Asuntolainan suojaaminen koron nousulta tuo tässä tilanteessa varmuutta ja turvaa asiakkaidemme arkeen. Maaliskuun lopulla yli 25 prosenttia asiakkaidemme asuntoluotoista hyötyi korkokaton tarjoamasta suojasta.

Epävarmoista talousnäkymistä huolimatta asiakkaamme ovat jatkaneet säännöllistä säästämistä ja sijoittamista. Sijoittamisen suosio jatkuu ja asiakkaamme näkevät sen yhä tärkeämpänä osana hyvää ja pitkäjänteistä talouden suunnittelua. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana asiakkaamme avasivat lähes 22 000 uutta arvo-osuus- ja osakesäästötiliä. Pelkästään maaliskuussa uusia tilejä avattiin yli 10 000 kappaletta, mikä on OP Ryhmän historian toiseksi suurin kuukausikohtainen määrä. Alkuvuoden aikana asiakkaamme ovat sijoittaneet aktiivisesti myös korkorahastoihin. Lisääntynyt kiinnostus korkosijoitustuotteita kohtaan näkyi myös pääomaturvattujen strukturoitujen tuotteiden kysynnän kasvuna.

Kuluttajien arjen digitalisoituminen jatkuu ripeänä, ja yhä useammat asiakkaamme käyttävät digitaalisia kanavia pankki- ja vakuutusasioidensa hoitamisessa. OP-mobiilia aktiivisesti käyttävien henkilö- ja pk-yritysasiakkaiden määrä oli maaliskuun lopulla jo yli 1,5 miljoonaa.

Vakuutusasiakkaiden määrä kasvoi alkuvuonna ja erityisesti terveys- ja riskihenkivakuutusten kysyntä oli vilkasta. Sekä Pohjola Vakuutuksen että OP-Henkivakuutuksen vakavaraisuus on vahva, turvaten siten yhtiöiden toiminnan volatiilimmassakin sijoitusmarkkinatilanteessa. Toiminnan ja palvelukyvyn kehittämisessä fokus on ollut erityisesti korvauspalvelutoiminnassa ja asiakaskokemuksen parantamisessa sekä sujuvan palvelun varmistamisessa.

Panostuksemme kestävän talouden edistämiseen kasvattivat yritysasiakkaidemme kestävän rahoituksen sitoumuskannan jo 5,5 miljardiin euroon. Kestävän rahoituksen kysyntä on jatkunut voimakkaana ja yritykset ovat hyödyntäneet kestävän talouden rahoittamisen osaamistamme aktiivisesti. Yritysten investointihalukkuuden hidastuminen näkyi vaisuna luottokysynnän kehityksenä.

Vastuullisuus on strategiamme mukaisesti tiivis osa sijoitus-, luotonmyöntö- ja vakuutusprosessejamme. Aloitimme maaliskuussa vihreiden lainojen myöntämisen pk-yrityksille, taloyhtiöille ja yhtiömuotoisille maatiloille. Uudet vihreät lainat tukevat investointeja esimerkiksi energiatehokkaaseen rakentamiseen, uusiutuvaan energiaan ja vähäpäästöisen liikenteen infrastruktuuriin. Teimme maaliskuussa Euroopan investointirahaston kanssa vihreää siirtymää ja innovaatioinvestointeja edistävän takaussopimuksen, joka mahdollistaa tuo kotimaisille markkinoille noin 200 miljoonaa euroa lisärahoitusta. Uudistimme maaliskuussa myös OP Visa -kortit ja jatkossa uuden ulkoasun saaneet kortit valmistetaan kierrätysmuovista.

Asiakkaiden omistamana finanssiryhmänä haluamme toimia asiakkaidemme ja toimintaympäristömme hyväksi myös maailman myllertäessä ympärillämme. Tänä vuonna helpotamme lähes 2,1 miljoonan omistaja-asiakkaamme arkea maksamalla tältä vuodelta kertyvät OP-bonukset 30 prosentilla korotettuina. Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä tämä tarkoitti jo 11 miljoonan euron lisähyötyä omistaja-asiakkaillemme. Koko vuoden lisähyödyn arvioitu määrä tullee olemaan yli 60 miljoonaa euroa.

Haluamme käyttää parantunutta kannattavuuttamme tänä vuonna myös lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen yhteensä lähes 4,5 miljoonan euron lahjoituksilla ja sponsoroinnilla. Kohdistamme panostuksemme etenkin lasten ja nuorten harrastustoiminnan mahdollistamiseen sekä taloustaitoja ja työllisyyttä edistäviin tekoihin eri puolilla Suomea. Tuemme myös Pelastakaa Lapset ry:n Eväitä Elämälle -ohjelmaa, joka tukee vähävaraisten perheiden alle 18-vuotiaiden lasten harrastamista. Käynnistimme huhtikuussa myös koko maan laajuisen Hippo Street Tennis Tour -koulukiertueen, joka on ensimmäinen uuteen Hippo-liikuntakoulukonseptiin kuuluva kokonaisuus. Yhteistyömme urheilun lajiliittojen kanssa on yksi konkreettinen teko, jolla pystymme valtakunnallisesti lisäämään hyvinvointia ja tarjoamaan lapsille mahdollisuuksia liikkua ja kokeilla uusia liikuntalajeja.

Haluamme toimia asiakkaillemme parempien taloudellisten valintojen valmentajana niin pankki- kuin vakuutusasioissa. Nykyisen epävarmuuden keskellä on tärkeää luoda uskoa myös toiveikkaampaan tulevaisuuteen. Vahva vakavaraisuutemme, hyvä kannattavuutemme ja johtava markkina-asemamme antavat meille tarvittavat eväät näiden tavoitteiden toteuttamiseen.
Kiitos asiakkaillemme luottamuksesta sekä henkilöstöllemme ja hallinnollemme erinomaisesta alusta vuodelle!

Tammi–maaliskuu

OP Ryhmän liikevoitto (tulos ennen veroja) oli 480 miljoonaa euroa (174). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 306 miljoonaa euroa. Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, nettopalkkiotuotot ja vakuutuspalvelutulos kasvoivat yhteensä 42,5 prosenttia 857 miljoonaan euroon (601).

Korkokate kasvoi 84,4 prosenttia 615 miljoonaan euroon. Markkinakorkojen merkittävä nousu kasvatti korkokatetta. Vähittäispankki-segmentin korkokate kasvoi 219 miljoonaa euroa ja Yrityspankki-segmentin 34 miljoonaa euroa. OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 0,9 prosenttia 98,8 miljardiin euroon ja talletukset laskivat 1,1 prosenttia 74,1 miljardiin euroon. Asiakkaat nostivat katsauskaudella uusia luottoja 4,8 miljardia euroa (6,0).

Tulosta heikentäviä saamisten arvonalentumisia luotoista ja saamisista kirjattiin yhteensä 23 miljoonaa euroa (83). Vertailukaudella Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan välilliset vaikutukset kasvattivat saamisten arvonalentumisia. Lopullisia luottotappioita kirjattiin 7 miljoonaa euroa (9). Tappiota koskeva vähennyserä oli katsauskauden lopussa 752 miljoonaa euroa (736). Järjestämättömät saamiset olivat 2,4 prosenttia (2,3) vastuista. Saamisten arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat 0,09 prosenttia (0,33) luotto- ja takauskannasta.

Nettopalkkiotuotot olivat 244 miljoonaa euroa (247). Maksuliikkeen, sijoitusrahastojen ja luotonannon nettopalkkiotuotot kasvoivat 3 miljoonaa euroa. Sen sijaan asuntojen, vakuutusten ja arvopapereiden välityksen nettopalkkiotuotot laskivat 3 miljoonaa euroa.

OP Ryhmä on soveltanut IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardia 1.1.2023 lähtien. Tuloslaskelman ja taseen luvut vuodelta 2022 on oikaistu takautuvasti. Vakuutuspalvelutulos laski 23 miljoonaa euroa -2 miljoonaan euroon. Vakuutuspalvelutulos sisältää liiketoiminnan kuluja 120 miljoonaa euroa (106). Vahinkovakuutuksessa vuoden sisällä vakuutuspalvelutuloksen jaksottuminen muuttui. Odotetut tappiot kirjataan heti tulokseen, mikä pienentää alkuvuoden tulosta. Henkivakuutuksessa tappiokomponentin kirjaaminen puolestaan muutti eri vuosien välistä tuloksen jaksottumista. Vakuutus-segmentin vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot kasvoivat 5,5 prosenttia 415 miljoonaan euroon, korvauskulut kasvoivat 4,2 prosenttia 304 miljoonaan euroon ja toimintakulut kasvoivat 1,6 prosenttia 112 miljoonaan euroon. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde heikkeni 100,5 prosenttiin (97,7).

Globaalien pääomamarkkinoiden epävarmuus teki sijoitusympäristöstä haastavan ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tästä huolimatta tuotot sijoitustoiminnasta eli sijoitustoiminnan nettotuotot, vakuutuksen nettorahoitustuotot ja kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat kasvoivat yhteensä 82,3 prosenttia 128 miljoonaan euroon. Vertailukaudella Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan alkamisen aiheuttamat reaktiot markkinoilla laskivat sijoitustoiminnan tuottoja.

IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardin käyttöönoton myötä väliaikaisen poikkeusmenettelyn soveltaminen päättyi. Vakuutuksen sijoitustulos kirjataan kokonaan tuloslaskelmaan käyvin arvoin. Taloudellisten oletusten, kuten korkotason muutoksen vaikutukset vakuutussopimusvelan arvoon, kirjataan tuloslaskelman nettorahoitustuottoihin. Sijoitustoiminnan nettotuotot ja nettorahoitustuotot yhdessä kertovat vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tuloksellisuuden. OP Ryhmän vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 2,1 prosenttia (-4,7).

Yhteensä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen eli saamistodistusten, osakkeiden ja johdannaisten nettotuotot olivat 485 miljoonaa euroa (-1 214) ja sijoitussopimusvelkojen nettotuotot olivat yhteensä -174 miljoonaa euroa (418). Vakuutuksen nettorahoitustuotot olivat -223 miljoonaa euroa (837).

Pankkitoiminnan kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotuotot kasvoivat yhteensä 52 miljoonaa euroa korkotuottojen kasvettua saamistodistuksista ja johdannaisista. Sijoitustoiminnan nettotuottojen käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 4 miljoonaa euroa (9), joista myyntivoittoja oli 4 miljoona euroa (9).

Liiketoiminnan muut tuotot laskivat 6 miljoonaan euroon (54). Vertailukaudella liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti Pohjola Sairaalan myynti 32 miljoonalla eurolla.

Kulut yhteensä kasvoivat vertailukaudesta 7,6 prosenttia 553 miljoonaan euroon. Henkilöstökulut kasvoivat 5,3 prosenttia 222 miljoonaan euroon. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä laskivat 18,6 prosenttia 47 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 15,6 prosenttia 284 miljoonaan euroon. ICT-kulut olivat 104 miljoonaa euroa (90). Kehittämisen kuluvaikutus oli 64 miljoonaa euroa (50). Viranomaismaksut olivat viime vuoden tasolla 63 miljoonaa euroa (64).

Tuloverot olivat 95 miljoonaa euroa (25). Katsauskauden efektiivinen verokanta oli 19,7 prosenttia (14,7). Vertailukaudella efektiivistä verokantaa laski Pohjola Sairaalan veroton myyntivoitto 32 miljoonaa euroa.

Laaja tulos verojen jälkeen oli 420 miljoonaa euroa (3). Yhteensä käyvän arvon rahaston muutokset paransivat laajaa tulosta 27 miljoonaa euroa (-173).

OP Ryhmän oma pääoma oli 14,9 miljardia euroa (14,7). Omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 3,3 miljardia euroa (3,4), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,3 miljardia euroa (0,4).

OP Ryhmän rahoitusasema ja maksuvalmius on vahva. OP Ryhmän LCR-suhdeluku oli 217 prosenttia (217) ja NSFR-suhdeluku oli 127 prosenttia (128) katsauskauden lopussa. OP Ryhmä maksoi katsauskaudella takaisin kokonaisuudessaan 12 miljardin TLTRO III -rahoituksen.

Loppuvuoden näkymät

Talouden arvioidaan painuvan maltilliseen taantumaan ja inflaation odotetaan laskevan hitaasti. Toimintaympäristöön liittyy yhä poikkeuksellista epävarmuutta. Globaalien sijoitusmarkkinoiden kehitys yhdessä geopoliittisen tilanteen kanssa voivat äkillisesti vaikuttaa toimintaympäristöön.

OP Ryhmän vuoden 2023 liikevoiton (tuloksen ennen veroja) arvioidaan markkinakorkojen nousun myötä muodostuvan suuremmaksi kuin vuoden 2022 liikevoitto (tulos ennen veroja).

OP Ryhmän tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät toimintaympäristön kehitykseen, korko- ja sijoitusympäristön muutoksiin sekä saamisten arvonalentumisten kehitykseen. Osavuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.

Lehdistötilaisuus

OP Ryhmän tuloksen esittelee medialle pääjohtaja Timo Ritakallio 3.5.2023 klo 11.00 osoitteessa Gebhardinaukio 1, Vallila. Lisätiedot: OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi.

OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkaisevat omat osavuosikatsauksensa.

Vuoden 2023 raporttien julkaisupäivämäärät:

Puolivuosikatsaus 1.1.−30.6.2023 25.7.2023
Osavuosikatsaus 1.1.−30.9.2023 25.10.2023
OP-yhteenliittymän vakavaraisuustaulukot 31.3.2023 Viikko 19
OP-yhteenliittymän vakavaraisuustaulukot 30.6.2023 Viikko 32
OP-yhteenliittymän vakavaraisuustaulukot 30.9.2023 Viikko 44

Helsingissä 3.5.2023

OP Osuuskunta
Hallitus

Lisätiedot:
Pääjohtaja Timo Ritakallio, puh. 010 252 4500
Talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Timonen, puh. 010 252 1325
Viestintäjohtaja Anni Hiekkanen, puh. 010 252 1989

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on yli kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja noin 13 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhdessä omistaja-asiakkaidemme kanssa olemme rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa ja kestävää tulevaisuutta jo 120 vuoden ajan. www.op.fi