OP Ryhmän puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023: Liikevoitto oli 986 miljoonaa euroa – Tuotot kasvoivat merkittävästi

OP Ryhmä
Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023
Pörssitiedote 25.7.2023 klo 9.00

OP Ryhmän puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023: Liikevoitto oli 986 miljoonaa euroa – Tuotot kasvoivat merkittävästi

 • Liikevoitto (tulos ennen veroja) oli 986 miljoonaa euroa (402).
 • Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, vakuutuspalvelutulos ja nettopalkkiotuotot kasvoivat yhteensä 47 %
  1 777 miljoonaan euroon (1 209). Korkokate kasvoi 93 % 1 299 miljoonaan euroon (675) ja vakuutuspalvelutulos laski 48 miljoonaa euroa 8 miljoonaan euroon (56). Nettopalkkiotuotot olivat 470 miljoonaa euroa (478).
 • Tuloslaskelman saamisten arvonalentumiset olivat 99 miljoonaa euroa (100). Saamisten arvonalentumiset olivat 0,19 % (0,20) luotto- ja takauskannasta.
 • Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 101 % 250 miljoonaan euroon (125).
 • Kulut yhteensä kasvoivat 9 % 1 079 miljoonaan euroon (988).
 • OP Ryhmän luottokanta laski vuodessa 1 % 98,5 miljardiin euroon (99,2) ja talletukset laskivat 4 % 73,3 miljardiin euroon (76,0).
 • CET1-vakavaraisuus oli 18,8 % (17,4), joka ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason 6,5 prosenttiyksiköllä. OP Ryhmä siirtyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä luottoriskin standardimenetelmän käyttöön.
 • Vähittäispankin liikevoitto kasvoi 524 miljoonaan euroon (136). Korkokate kasvoi 106 % 999 miljoonaan euroon (485). Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 16 miljoonaa euroa 76 miljoonaan euroon (60). Nettopalkkiotuotot laskivat 9 % 361 miljoonaan euroon (397). Luottokanta laski vuodessa 1 % ja talletukset 2 %.
 • Yrityspankin liikevoitto kasvoi 219 miljoonaan euroon (91). Korkokate kasvoi 33 % 285 miljoonaan euroon (214). Saamisten arvonalentumiset laskivat 17 miljoonaa euroa 23 miljoonaan euroon (40). Nettopalkkiotuotot kasvoivat 39 % 116 miljoonaan euroon (83) ja tuotot sijoitustoiminnasta 23 miljoonaa euroa 30 miljoonaan euroon (7). Luottokanta kasvoi vuodessa 2 % ja talletukset laskivat 23 %.
 • Vakuutuksen liikevoitto kasvoi 217 miljoonaan euroon (148). Vakuutuspalvelutulos laski 48 miljoonaa euroa 8 miljoonaan euroon (56). Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 226 % 211 miljoonaan euroon (65). Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde oli 98 % (94).
 • Ryhmätoimintojen liiketappio oli -1 miljoonaa euroa (-24).
 • Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset olivat 134 miljoonaa euroa (107). OP Ryhmä käyttää osan parantuneesta kannattavuudestaan omistaja-asiakkaidensa arjen tukemiseen. OP Ryhmä korotti vuodelta 2023 kertyviä OP-bonuksia 30 % eikä peri omistaja-asiakkailtaan päivittäispalveluihin liittyviä maksuja lokakuun 2023 ja maaliskuun 2024 väliseltä ajalta. OP-bonusten korotus tarkoittaa arviolta yli 60 miljoonan euron lisäbonusta vuodelta 2023 ja maksuttomien päivittäisten pankkipalvelujen lisähyödyn arvo on noin 44 miljoonaa euroa.
 • OP Ryhmä on soveltanut IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardia 1.1.2023 lähtien. IFRS 17 -siirtymän vaikutuksena OP Ryhmän oma pääoma 1.1.2022 laski siirtymäajankohtana 52 miljoonaa euroa. Samalla väliaikaisen poikkeusmenettelyn soveltaminen päättyi. Tuloslaskelman ja taseen luvut vuodelta 2022 on oikaistu takautuvasti. Puolivuosikatsauksen liitetiedossa 1 laatimisperiaatteet kerrotaan tarkemmin IFRS 17 -standardin käyttöönotosta sekä tehdyistä tulos- ja tasekaavamuutoksista.
 • Vuoden 2023 liikevoiton (tuloksen ennen veroja) arvioidaan muodostuvan suuremmaksi kuin vuoden 2022 liikevoitto (tulos ennen veroja). Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Loppuvuoden näkymät”.

OP Ryhmän avainlukuja

  1–6/2023 1–6/2022 Muutos, % 1–12/2022
Liikevoitto, milj. € 986 402 145,2 1 120
Vähittäispankki 524 136 286,1 502
Yrityspankki 219 91 140,1 416
Vakuutus 217 148 46,6 293
Ryhmätoiminnot -1 -24 - -91
Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset, milj. € -134 -107 24,8 -215
Tuotot yhteensä 2 286 1 587 44,1 3 394
Kulut yhteensä -1 079 -988 9,2 -1 961
Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,7 4,7 6,0* 6,3
Oman pääoman tuotto ilman
OP-bonuksia, %
12,0 5,9 6,2* 7,5
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,96 0,39 0,57* 0,51
Koko pääoman tuotto ilman
OP-bonuksia, %
1,08 0,48 0,60* 0,61
  30.6.2023 30.6.2022 Muutos, % 31.12.2022
CET1-vakavaraisuus, % 18,8 17,6 1,2* 17,4
Luottokanta, mrd. €** 98,5 99,2 -0,7 100,2
Talletukset, mrd. €** 73,3 76,0 -3,6 78,0
Järjestämättömät saamiset vastuista, % ** 2,53 2,44 0,9* 2,31
Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,19 0,20 -0,01* 0,11
Omistaja-asiakkaat (1 000) 2 075 2 057 0,9 2 066

OP Ryhmä on soveltanut IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardia 1.1.2023 lähtien. Tuloslaskelman ja taseen luvut vuodelta 2022 on oikaistu takautuvasti. Tätä aiempien vuosien 2019, 2020 ja 2021 lukuja ei ole oikaistu. Puolivuosikatsauksen liitetiedossa 1 Laatimisperiaatteet kerrotaan tarkemmin IFRS 17 -standardin käyttöönotosta sekä tehdyistä tulos- ja tasekaavamuutoksista.

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2022 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2022 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

*Suhdeluvun muutos

**Luottokanta ja talletukset eivät sisällä vuoden 2023 alusta lähtien suojauslaskennassa olevien luottojen ja talletusten käyvän arvon muutoksia. Vertailukauden tiedot on oikaistu vastaamaan nykyistä määrittelyä.

Pääjohtaja Timo Ritakallion kommentit:

OP Ryhmällä vahva tulos, vakavaraisuus ja maksuvalmius

Suomen talouden kasvu oli alkuvuonna vaatimatonta, inflaatio pysyi selvästi aiempaa korkeammalla tasolla ja markkinakorkojen nousu jatkui. Toimintaympäristön haasteista huolimatta OP Ryhmän liikevoitto kehittyi vuoden toisella vuosineljänneksellä edelleen erittäin myönteisesti. Tammi-kesäkuun liikevoitto nousi selvästi edellisvuoteen verrattuna ja oli 986 miljoonaa euroa.

OP Ryhmän CET1-vakavaraisuus nousi 18,8 prosenttiin, mikä ylittää 6,5 prosenttiyksiköllä sääntelyn edellyttämän minimitason. Myös maksuvalmius säilyi erinomaisella tasolla. Vahva vakavaraisuus, erinomainen maksuvalmius sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien laaja luottamus ovat tärkeitä tekijöitä niin pankille kuin vakuutusyhtiölle. OP Ryhmän osalta kaikki nämä tekijät ovat erinomaisessa kunnossa.

Asiakasliiketoiminnan tuotot olivat vahvassa kasvussa erityisesti korkokatteen voimakkaan kasvun vauhdittamana varainhankinnan kustannusten selvästä kasvusta huolimatta. Myös sijoitustoiminnan tuotot kehittyivät alkuvuonna hyvin. Nettopalkkiotuotot sen sijaan olivat jonkin verran edellisvuotta pienemmät. Vakuutuspalvelutulos laski selvästi. Kokonaisuudessaan tuottojen kasvu alkuvuonna oli 44 prosenttia. OP Ryhmän kulukehitys pysyi hyvin hallinnassa kulujen kasvuvauhdin ollessa 9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Kaikkien kolmen liiketoimintasegmentin tuloskehitys oli alkuvuonna vahvaa. Erityisen voimakkaasti tulos kasvoi korkokatteen hyvän kehityksen ansiosta Vähittäispankkitoiminnassa, jossa liikevoitto kasvoi 286 prosenttia. Myös Yrityspankin ja Vakuutuksen tulokset olivat viime vuotta selvästi korkeammalla tasolla.

Sekä talletusten että luottokannan kehitys jatkui vaisuna: talletukset vähenivät 4 prosenttia ja luottokanta pieneni 1 prosentin vuodessa. Niin uusien asuntoluottojen kuin yritysluottojen kysyntä oli selvästi edellisvuotta alemmalla tasolla.

Finanssimarkkinoiden alkuvuoden turbulenssi on rauhoittunut

Finanssimarkkinoilla epävakaus on rauhoittunut alkuvuoden jälkeen. Yhdysvalloista käynnistynyt pankkiturbulenssi on säilynyt Yhdysvaltojen aluepankkien ympärillä, eikä Euroopassa ole noussut sveitsiläisen Credit Suissen jälkeen esiin uusia ongelmapankkeja. Pankkien varainhankinnan kustannukset ovat kuitenkin alkuvuonna olleet selvässä nousussa ympäri maailmaa.

Maailmantalouden kuva on viime kuukausina muuttunut yhä kaksijakoisemmaksi teollisuuden ollessa taantumassa, mutta palveluiden jatkaessa kasvua. Työmarkkinatilanne on säilynyt vahvana. Odotamme talouden jatkavan kasvua palveluiden vedolla. Suomenkin taloutta on tukenut kuluttajien säästöjen purkamiseen pohjautuva palvelujen kulutus. Rakentaminen ja suhdanneherkkä teollisuus ovat alamäessä kotimaassa eikä nopeaa käännettä parempaan ole näkyvissä.

Terveysvakuutusten kysyntä ja korvausmeno olivat kovassa kasvussa

Julkisen terveydenhuollon ongelmat näkyivät selvästi terveysvakuutusten kysynnän kasvuna. Alkuvuonna Pohjola Vakuutus myönsi uusia terveysvakuutuksia 20 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan terveysvakuutuksista aiheutuneet korvausmenot ovat kasvaneet 50 prosentilla viime vuoteen nähden. Terveydenhuollon digitalisaation eteneminen näkyy myös vakuutustoiminnassa: Terveysmestari-palvelun käyttö ylitti huhtikuussa miljoonan käyttökerran rajapyykin.

Parempien taloudellisten valintojen valmentaja

OP Ryhmä haluaa toimia asiakkailleen parempien taloudellisten valintojen valmentajana ja olemmekin eri tavoin panostaneet asiakkaidemme talouden hallinnan helpottamiseen sekä pitkäjänteisen säästämisen ja sijoittamisen mahdollistamiseen ja tukemiseen. Haastavista taloudellisista ajoista huolimatta asiakkaamme säästivät ja sijoittivat alkuvuonna aktiivisesti. Uusia osakesäästötilejä avattiin yli 6 000 kappaletta ja rahastosäästösopimuksia solmittiin yli 59 000 kappaletta. Säännöllisten rahastosäästösopimusten kautta tehtyjen rahastomerkintöjen määrä nousi lähes 3 miljoonaan, mikä oli 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. OP Ryhmän sijoitusrahastoissa on jo yli 1,2 miljoonaa osuudenomistajaa. Uusia kasvutuottotilejä avattiin alkuvuonna yli 45 000 kappaletta.

Yleisen talouskehityksen heikkoudesta, korkeasta inflaatiosta ja korkojen noususta huolimatta sekä henkilö- että yritysasiakkaiden lainanhoitokyky säilyi varsin hyvänä. Järjestämättömien saamisten määrä on alkuvuonna kasvanut hieman. Lyhennysvapaiden tarve ei ole kasvanut edellisestä vuodesta. Toisella neljänneksellä asuntoluottojen maksuohjelman muutoshakemuksia tuli viime vuotta vähemmän. Uusia asuntoluottoja myönnettiin jopa 23 prosenttia enemmän kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Sen sijaan asiakkaamme ovat tehneet lainoihinsa alkuvuonna ylimääräisiä lyhennyksiä noin kymmenen prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Katsauskauden loppua kohden oli kuitenkin havaittavissa heikkoja signaaleja joidenkin asiakkaiden lainanhoitokyvyn heikkenemisestä.

Asuntoluoton suojaaminen koron nousulta helpotti yhä useamman asuntoluottoasiakkaamme arkea markkinakorkojen nousun jatkuttua kevään aikana. Kesäkuun lopulla 32 prosenttia asiakkaidemme asuntoluotoista hyötyi korkokaton tuomasta suojasta. Asiakkaidemme saama taloudellinen nettohyöty korkokatoista oli alkuvuonna yhteensä 51 miljoonaa euroa.

Investoinnit digitalisaatioon jatkuvat – OP Ryhmä palkkaa 300 IT-ammattilaista lisää

Sekä henkilö- että yritysasiakkaamme käyttävät yhä useammin niin pankki- kuin vakuutusasiointiinsa digitaalisia kanavia. Pelkästään OP-mobiilin kirjautumismäärät nousivat 55 miljoonaan kesäkuussa. Aktiivisia käyttäjiä OP-mobiilikanavilla on lähes 1,6 miljoonaa.

Olemme alkuvuoden aikana jatkaneet ICT-investointeja erityisesti asiakasliiketoiminnan sujuvuuden parantamiseksi sekä tietoturvan ja huoltovarmuuden varmistamiseksi kaikissa olosuhteissa. OP Ryhmän vuoden 2023 ICT-kehitysinvestointien määrän arvioidaan nousevan yhteensä 365 miljoonaan euroon (313). Tekoälyn hyödyntämisen rooli korostuu jatkossa yhä enemmän myös pankki- ja vakuutuspalveluiden tarjoamisessa. Olemmekin päättäneet palkata 300 uutta ICT-osaajaa OP Ryhmään kehittämään kilpailukykyisiä tulevaisuuden finanssipalveluita, joissa tulemme hyödyntämään yhä enemmän myös tekoälyä.

OP Ryhmä lisää omistaja-asiakkaidensa palkitsemista

OP Ryhmän vahvan tuloskehityksen ansiosta haluamme edelleen palkita omistaja-asiakkaitamme erilaisilla lisäeduilla. Jo aiemmin olemme kertoneet helpottavamme lähes 2,1 miljoonan omistaja-asiakkaamme arkea maksamalla vuodelta 2023 kertyvät OP-bonukset 30 prosentilla korotettuna. Tästä syntyvän lisähyödyn arvo on omistaja-asiakkaillemme arviolta yli 60 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi olemme nyt päättäneet, että emme peri lainkaan omistaja-asiakkailtamme päivittäispalveluihin liittyviä maksuja lokakuun 2023 ja maaliskuun 2024 väliseltä ajalta. Omistaja-asiakkaamme saavat tästä näinä taloudellisesti haastavina aikoina noin 44 miljoonan euron lisähyödyn. Asiakkaidensa omistaman finanssiryhmän taloudellinen menestys näkyy jatkossakin eri tavoin omistaja-asiakkaiden saamina taloudellisina ja muina hyötyinä.

Kiitos asiakkaillemme luottamuksesta sekä henkilöstöllemme ja hallinnollemme erinomaisesta työstä alkuvuonna.

Tammi–kesäkuu

OP Ryhmän liikevoitto (tulos ennen veroja) oli 986 miljoonaa euroa (402). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 584 miljoonaa euroa. Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, nettopalkkiotuotot ja vakuutuspalvelutulos kasvoivat yhteensä 47,0 prosenttia 1 777 miljoonaan euroon (1 209).

Korkokate kasvoi 92,6 prosenttia 1 299 miljoonaan euroon. Markkinakorkojen merkittävä nousu kasvatti korkokatetta. Vähittäispankki-segmentin korkokate kasvoi 514 miljoonaa euroa ja Yrityspankki-segmentin 71 miljoonaa euroa. OP Ryhmän luottokanta laski vuodessa 0,7 prosenttia 98,5 miljardiin euroon ja talletukset laskivat 3,6 prosenttia 73,3 miljardiin euroon. Asiakkaat nostivat katsauskaudella uusia luottoja 10,9 miljardia euroa (12,9).

Tulosta heikentäviä saamisten arvonalentumisia luotoista ja saamisista kirjattiin yhteensä 99 miljoonaa euroa (100). Kiinteistö- ja rakennustoimialaan kohdistuvat varaukset kasvoivat. Vertailukaudella Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan välilliset vaikutukset kasvattivat saamisten arvonalentumisia. Lopullisia luottotappioita kirjattiin 32 miljoonaa euroa (37). Tappiota koskeva vähennyserä oli katsauskauden lopussa 804 miljoonaa euroa (736). Järjestämättömät saamiset olivat 2,5 prosenttia (2,3) vastuista. Saamisten arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat 0,19 prosenttia (0,20) luotto- ja takauskannasta.

Nettopalkkiotuotot olivat 470 miljoonaa euroa (478). Maksuliikkeen nettopalkkiotuotot kasvoivat 8 miljoonaa euroa, sijoitusrahastojen 12 miljoonaa euroa ja luotonannon 6 miljoonaa euroa. Sen sijaan asuntojen välityksen nettopalkkiotuotot laskivat 6 miljoonaa euroa, vakuutussopimusten myyntipalkkioiden 18 miljoonaa euroa ja arvopapereiden välityksen 4 miljoonaa euroa.

OP Ryhmä on soveltanut IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardia 1.1.2023 lähtien. Tuloslaskelman ja taseen luvut vuodelta 2022 on oikaistu takautuvasti. Vakuutuspalvelutulos laski 48 miljoonaa euroa 8 miljoonaan euroon. Jälleenvakuutuksen kustannukset kohosivat ja sairaskuluvakuutusten korvauskulut kasvoivat vahinkomäärien kasvettua. Suurvahinkoja oli vertailukautta vähemmän. Vakuutuspalvelutulos sisältää liiketoiminnan kuluja 237 miljoonaa euroa (207). Vakuutus-segmentin vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot kasvoivat 4,7 prosenttia 843 miljoonaan euroon, korvauskulut laskivat 3,7 prosenttia 566 miljoonaan euroon ja toimintakulut kasvoivat 12,2 prosenttia 233 miljoonaan euroon. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde heikkeni 97,6 prosenttiin (94,3).

Tuotot sijoitustoiminnasta eli sijoitustoiminnan nettotuotot, vakuutuksen nettorahoitustuotot ja tuotot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista kasvoivat yhteensä 100,5 prosenttia 250 miljoonaan euroon. Sijoitustoiminnan tuottoja kasvatti osakkeiden arvonnousu.

IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardin käyttöönoton myötä väliaikaisen poikkeusmenettelyn soveltaminen päättyi. Vakuutuksen sijoitustulos kirjataan kokonaan tuloslaskelmaan käyvin arvoin. Taloudellisten oletusten, kuten korkotason muutoksen vaikutukset vakuutussopimusvelan arvoon, kirjataan tuloslaskelman nettorahoitustuottoihin. Sijoitustoiminnan nettotuotot ja nettorahoitustuotot yhdessä kertovat vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tuloksellisuuden. OP Ryhmän vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 3,4 prosenttia (-10,9). Vertailukaudella negatiiviseen sijoitusten tuottoon käyvin arvoin vaikuttivat korkojen nousu ja osakekurssien lasku.

Yhteensä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen eli saamistodistusten, osakkeiden ja johdannaisten nettotuotot olivat 762 miljoonaa euroa (-2 670) ja sijoitussopimusvelkojen nettotuotot olivat yhteensä -300 miljoonaa euroa (929). Vakuutuksen nettorahoitustuotot olivat -253 miljoonaa euroa (1 861). Sijoituskiinteistöjen nettotuotot laskivat 16 miljoonaa euroa 11 miljoonaan euroon.

Pankkitoiminnan kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotuotot kasvoivat yhteensä 67 miljoonaa euroa 19 miljoonaan euroon korkotuottojen kasvettua saamistodistuksista ja johdannaisista.

Liiketoiminnan muut tuotot laskivat 21 miljoonaan euroon (46). Vertailukaudella liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti Pohjola Sairaalan myynti 32 miljoonalla eurolla.

Kulut yhteensä kasvoivat 9,2 prosenttia 1 079 miljoonaan euroon. Henkilöstökulut kasvoivat 13,4 prosenttia 484 miljoonaan euroon. Kasvuun vaikuttivat henkilöstömäärän ja tulospalkkiovarauksen kasvu sekä työehtosopimusten mukainen katsauskaudella henkilöstölle maksettu kertakorvaus. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä laskivat 16,8 prosenttia 92 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 11,7 prosenttia 504 miljoonaan euroon. ICT-kulut olivat 207 miljoonaa euroa (185). Kehittämisen kuluvaikutus oli 127 miljoonaa euroa (104). Viranomaismaksut laskivat 8 miljoonaa euroa 64 miljoonaan euroon.

Tuloverot olivat 196 miljoonaa euroa (72). Katsauskauden efektiivinen verokanta oli 19,9 prosenttia (17,9). Vertailukaudella efektiivistä verokantaa laski Pohjola Sairaalan veroton myyntivoitto 32 miljoonaa euroa.

Laaja tulos verojen jälkeen oli 803 miljoonaa euroa (142). Yhteensä käyvän arvon rahaston muutokset paransivat laajaa tulosta 3 miljoonaa euroa (-297).

OP Ryhmän oma pääoma oli 15,2 miljardia euroa (14,7). Omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 3,3 miljardia euroa (3,4), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,3 miljardia euroa (0,4).

OP Ryhmän rahoitusasema ja maksuvalmius on vahva. OP Ryhmän LCR-suhdeluku oli 214 prosenttia (217) ja NSFR-suhdeluku oli 131 prosenttia (128) katsauskauden lopussa. OP Ryhmä maksoi katsauskaudella takaisin kokonaisuudessaan 12,0 miljardin TLTRO III -rahoituksen.

Loppuvuoden näkymät

Talouden arvioidaan taantuvan maltillisesti ja inflaation odotetaan laskevan hitaasti. Toimintaympäristöön liittyy yhä poikkeuksellista epävarmuutta. Korkojen nousu heikentää tilannetta erityisesti kiinteistömarkkinoilla ja -rakentamisessa. Globaalien sijoitusmarkkinoiden kehitys yhdessä geopoliittisen tilanteen kanssa voivat äkillisesti vaikuttaa toimintaympäristöön.

OP Ryhmän vuoden 2023 liikevoiton (tuloksen ennen veroja) arvioidaan markkinakorkojen nousun myötä muodostuvan suuremmaksi kuin vuoden 2022 liikevoitto (tulos ennen veroja).

OP Ryhmän tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät toimintaympäristön kehitykseen, korko- ja sijoitusympäristön muutoksiin sekä saamisten arvonalentumisten kehitykseen. Puolivuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.

Lehdistötilaisuus

OP Ryhmän tuloksen esittelee medialle pääjohtaja Timo Ritakallio 25.7.2023 klo 11.00 osoitteessa Gebhardinaukio 1, Vallila.

Lisätiedot: OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi.

OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkaisevat omat puolivuosikatsauksensa.

Taloudellinen informaatio 2023

Osavuosikatsaus 1.1.−30.9.2023 25.10.2023
OP-yhteenliittymän vakavaraisuustaulukot 30.6.2023 Viikko 32
OP-yhteenliittymän vakavaraisuustaulukot 30.9.2023 Viikko 44

Helsingissä 25.7.2023

OP Osuuskunta
Hallitus

Lisätiedot:
Pääjohtaja Timo Ritakallio, puh. 010 252 4500
Talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Timonen, puh. 010 252 1325
Viestintäjohtaja Anni Hiekkanen, puh. 010 252 1989

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on yli kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja noin 13 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhdessä omistaja-asiakkaidemme kanssa olemme rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa ja kestävää tulevaisuutta jo 120 vuoden ajan. www.op.fi