OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023: Liikevoitto oli 1 570 miljoonaa euroa – Lisäämme edelleen etuja omistaja-asiakkaille

OP Ryhmä
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023
Pörssitiedote 25.10.2023 klo 9.00

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023: Liikevoitto oli 1 570 miljoonaa euroa – Lisäämme edelleen etuja omistaja-asiakkaille

 • Liikevoitto oli 1 570 miljoonaa euroa (766). 
 • Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, vakuutuspalvelutulos ja nettopalkkiotuotot kasvoivat yhteensä 48 % 2 822 miljoonaan euroon (1 908). Korkokate kasvoi 85 % 2 079 miljoonaan euroon (1 122). Vakuutuspalvelutulos laski 19 miljoonaa euroa 58 miljoonaan euroon (77) ja nettopalkkiotuotot olivat 685 miljoonaa euroa (709).
 • Tuloslaskelman saamisten arvonalentumiset olivat 170 miljoonaa euroa (70) ja 0,22 % (0,09) luotto- ja takauskannasta.
 • Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 112 % 294 miljoonaan euroon (138).
 • Kulut yhteensä kasvoivat 10 % 1 564 miljoonaan euroon (1 420). Kulu-tuotto-suhde parani ja oli 45 % (59).
 • OP Ryhmän luottokanta laski vuodessa 2 % 98,9 miljardiin euroon (100,6) ja talletukset laskivat 5 % 72,6 miljardiin euroon (76,3).
 • CET1-vakavaraisuus oli 19,1 % (17,4), joka ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason 6,8 prosenttiyksiköllä. OP Ryhmä siirtyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä luottoriskin standardimenetelmän käyttöön.
 • Vähittäispankin liikevoitto kasvoi 919 miljoonaan euroon (335). Korkokate kasvoi 104 % 1 619 miljoonaan euroon (792). Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 53 miljoonaa euroa 107 miljoonaan euroon (54). Nettopalkkiotuotot laskivat 10 % 524 miljoonaan euroon (583). Kulu-tuotto-suhde parani ja oli 46 % (64). Luottokanta laski vuodessa 2 % ja talletukset 4 %.
 • Yrityspankin liikevoitto kasvoi 321 miljoonaan euroon (220). Korkokate kasvoi 32 % 441 miljoonaan euroon (334). Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 47 miljoonaa euroa 63 miljoonaan euroon (16). Nettopalkkiotuotot kasvoivat 31 % 163 miljoonaan euroon (124). Kulu-tuotto-suhde parani ja oli 39 % (49). Luottokanta oli edellisen vuoden tasolla ja talletukset laskivat vuodessa 18 %.
 • Vakuutuksen liikevoitto kasvoi 298 miljoonaan euroon (147). Vakuutuspalvelutulos laski 19 miljoonaa euroa 58 miljoonaan euroon (77). Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 197 miljoonaa euroa 241 miljoonaan euroon (44). Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde oli 95 % (91).
 • Ryhmätoimintojen liiketappio oli -2 miljoonaa euroa (-16).
 • OP Ryhmä korottaa vuodelta 2024 kertyviä OP-bonuksia omistaja-asiakkailleen 40 prosentilla, mikä tarkoittaa arviolta 86 miljoonan euron lisäbonusta omistaja-asiakkaille. Vuodelle 2023 OP-bonusten korotus on ollut 30 prosenttia, mikä tarkoittaa arviolta yli 60 miljoonan euron lisäbonusta vuodelta 2023. Lisäksi omistaja-asiakkaat saavat päivittäiset pankkipalvelut ilman kuukausimaksuja vuoden 2024 loppuun saakka. Tämän edun arvo lokakuun 2023 ja joulukuun 2024 välillä on yhteensä arviolta 110 miljoonaa euroa. Yhteensä lisäedut omistaja-asiakkaille ovat 82 miljoonaa euroa vuodelta 2023 ja 174 miljoonaa euroa vuodelta 2024.
 • OP Ryhmä on soveltanut IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardia 1.1.2023 lähtien. IFRS 17 -siirtymän vaikutuksena OP Ryhmän oma pääoma 1.1.2022 laski siirtymäajankohtana 52 miljoonaa euroa. Samalla väliaikaisen poikkeusmenettelyn soveltaminen päättyi. Tuloslaskelman ja taseen luvut vuodelta 2022 on oikaistu takautuvasti. Osavuosikatsauksen liitetiedossa 1 laatimisperiaatteet kerrotaan tarkemmin IFRS 17 -standardin käyttöönotosta sekä tehdyistä tulos- ja tasekaavamuutoksista.
 • Vuoden 2023 liikevoiton (tuloksen ennen veroja) arvioidaan muodostuvan suuremmaksi kuin vuoden 2022 liikevoitto (tulos ennen veroja). Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Loppuvuoden näkymät”.

OP Ryhmän avainlukuja

  1–9/2023 1–9/2022 Muutos, % 1–12/2022
Liikevoitto, milj. € 1 570 766 105,0 1 120
 Vähittäispankki 919 335 174,1 502
 Yrityspankki 321 220 46,0 416
 Vakuutus 298 147 102,7 293
 Ryhmätoiminnot -2 -16 - -91
Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset, milj. € -204 -161 26,8 -215
Tuotot yhteensä 3 492 2 403 45,3 3 394
Kulut yhteensä -1 564 -1 420 10,1 -1 961
Kulu-tuotto-suhde, % 44,8 59,1 -14,3* 57,8
Oman pääoman tuotto (ROE), % 11,1 5,8 5,2* 6,3
Oman pääoman tuotto ilman
OP-bonuksia, %
12,5 7,0 5,5* 7,5
Koko pääoman tuotto (ROA), % 1,02 0,48 0,54* 0,51
Koko pääoman tuotto ilman
OP-bonuksia, %
1,14 0,58 0,57* 0,61
  30.9.2023 30.9.2022 Muutos, % 31.12.2022
CET1-vakavaraisuus, % 19,1 17,7 1,4* 17,4
Luottokanta, mrd. €** 98,9 100,6 -1,6 100,2
Talletukset, mrd. €** 72,6 76,3 -4,9 78,0
Järjestämättömät saamiset vastuista, % ** 2,73 2,36 0,37* 2,34
Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,22 0,09 0,13* 0,11
Omistaja-asiakkaat (1 000) 2 083 2 062 1,0 2 066

OP Ryhmä on soveltanut IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardia 1.1.2023 lähtien. Tuloslaskelman ja taseen luvut vuodelta 2022 on oikaistu takautuvasti. Tätä aiempien vuosien 2019, 2020 ja 2021 lukuja ei ole oikaistu. Osavuosikatsauksen liitetiedossa 1 Laatimisperiaatteet kerrotaan tarkemmin IFRS 17 -standardin käyttöönotosta sekä tehdyistä tulos- ja tasekaavamuutoksista.
Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2022 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2022 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.
* Suhdeluvun muutos
** Luottokanta ja talletukset eivät sisällä vuoden 2023 alusta lähtien suojauslaskennassa olevien luottojen ja talletusten käyvän arvon muutoksia. Vertailukauden tiedot on oikaistu vastaamaan nykyistä määrittelyä.

Pääjohtajan kommentit:

Toimintaympäristö säilyi epävarmana ja talouden näkymät heikkenivät

Suomen talous oli vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen aikana poikkeuksellisen epävarmassa ja epätasapainoisessa tilassa. Talouden kasvu jatkui vaatimattomana, inflaatio pysyi edelleen selvästi aiempia vuosia korkeammalla tasolla ja markkinakorkojen nousu jatkui Euroopan keskuspankin jatkaessa ohjauskoron nostojaan.

Asuntomarkkinoilla niin asuntokaupan volyymi kuin asuntoluottojen kysyntä olivat vuoden takaiseen verrattuna selvästi alhaisemmalla tasolla. Myös asuntojen hintojen lasku jatkui.

Taloussuhdanteen heikkeneminen on näkynyt erityisesti rakentamisessa ja siihen liittyvissä toimialoissa. Myös koko kiinteistösektorin riskit ovat alkuvuonna olleet selvässä kasvussa.

OP Ryhmällä vahva tulos myös heinä-syyskuussa – lisäämme edelleen etuja omistaja-asiakkaillemme

Toimintaympäristön haasteista huolimatta OP Ryhmän liikevoitto kehittyi vuoden kolmannella vuosineljänneksellä edelleen erittäin myönteisesti. Tammi-syyskuun liikevoitto nousi selvästi edellisvuoteen verrattuna ja oli 1 570 miljoonaa euroa.

Vahvan tuloskehityksemme ansiosta jatkamme vuonna 2024 lisäetujen tarjoamista omistaja-asiakkaillemme. Jo aiemmin olemme kertoneet helpottavamme lähes 2,1 miljoonan omistaja-asiakkaamme arkea maksamalla vuodelta 2023 kertyvät OP-bonukset 30 prosentilla korotettuna. Tästä syntyvän lisähyödyn arvo on omistaja-asiakkaillemme arviolta yli 60 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi olemme kertoneet, että emme peri lainkaan omistaja-asiakkailtamme päivittäispalveluihin liittyviä kuukausimaksuja lokakuun 2023 ja maaliskuun 2024 väliseltä ajalta. Näinä taloudellisesti haastavina aikoina omistaja-asiakkaidemme tästä saama lisähyöty on noin 22 miljoonaa euroa loka-joulukuulta.

Näiden aiemmin kerrottujen etujen lisäksi olemme nyt päättäneet, että tulemme maksamaan vuodelta 2024 kertyvät OP-bonukset 40 prosentilla korotettuna asiakashyödyn ollessa omistaja-asiakkaillemme ensi vuonna arviolta 86 miljoonaa euroa, ja että emme peri omistaja-asiakkailtamme ensi vuonna lainkaan päivittäispalveluihin liittyviä kuukausimaksuja. Asiakkaiden tästä saama taloudellinen hyöty on noin 88 miljoonaa euroa ensi vuonna. Asiakkaidensa omistaman OP Ryhmän taloudellinen menestys tulee jatkossakin näkymään eri tavoin omistaja-asiakkaille annettavina taloudellisina ja muina etuina.

Vahva vakavaraisuus ja erinomainen maksuvalmius ovat tärkeitä tekijöitä heikkenevässä toimintaympäristössä

OP Ryhmän CET1-vakavaraisuus nousi edelleen ja oli 19,1 prosenttia, mikä ylittää 6,8 prosenttiyksiköllä sääntelyn edellyttämän minimitason. OP Ryhmä onkin yksi vakavaraisimmista suurista pankeista Euroopassa.

Myös maksuvalmius säilyi erinomaisella tasolla. Vahva vakavaraisuus, erinomainen maksuvalmius sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien laaja luottamus ovat tärkeitä tekijöitä niin pankille kuin vakuutusyhtiölle. OP Ryhmän osalta kaikki nämä tekijät ovat tässä turbulentissakin toimintaympäristössä erinomaisessa kunnossa.

Asiakasliiketoiminnan tuotot olivat edelleen vahvassa kasvussa erityisesti korkokatteen voimakkaan kasvun vauhdittamana varainhankinnan kustannusten selvästä noususta huolimatta. Myös sijoitustoiminnan tuotot kehittyivät alkuvuonna hyvin. Nettopalkkiotuotot sen sijaan olivat jonkin verran edellisvuotta pienemmät. Vakuutuspalvelutulos koheni kolmannen vuosineljänneksen aikana selvästi. Kokonaisuudessaan tuottojen kasvu tammi-syyskuussa oli 45 prosenttia. Huolimatta korkeasta inflaatiosta OP Ryhmän kulukehitys pysyi hyvin hallinnassa kulujen kasvuvauhdin ollessa 10 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. OP Ryhmän kulu-tuotto-suhde oli hyvällä tasolla ollen 45 prosenttia.

Kaikkien kolmen liiketoimintasegmentin tuloskehitys oli katsauskauden aikana vahvaa. Erityisen voimakkaasti tulos kasvoi korkokatteen hyvän kehityksen ansiosta Vähittäispankkitoiminnassa, jossa liikevoitto kasvoi 174 prosenttia. Myös Yrityspankin ja Vakuutuksen tulokset olivat selvästi viime vuotta korkeammalla tasolla.

Sekä talletusten että luottojen määrä laskussa – asiakkaiden lainanhoitokyky on säilynyt hyvänä

Talletuskanta supistui vuodessa viisi prosenttia. Talletusten määrän väheneminen johtui pääosin yritysten ja yhteisöjen talletusten määrän selvästä laskusta. Sen sijaan kotitalouksien talletukset laskivat vain 1 prosentin, ja OP Ryhmän markkinaosuus kotitalouksien talletuksista vahvistui alkuvuoden aikana.

OP Ryhmän luottokanta pieneni vajaat kaksi prosenttia. Uusien asuntoluottojen kysyntä oli selvästi edellisvuotta alemmalla tasolla. Luottokannan pienentymistä on vauhdittanut sekä uusien asuntolainojen viime vuotta selvästi pienempi kysyntä että korkojen nousun myötä voimakkaasti lisääntynyt asuntolainojen ennen aikainen takaisinmaksu.

OP:n asuntolaina-asiakkaat ovat kyenneet hoitamaan lainansa säntillisesti ja mallikelpoisesti korkojen noususta huolimatta. Lainojen maksuohjelmien muutoshakemusten määrä on ollut jopa viime vuosia alemmalla tasolla. Yritysluottojen osalta ongelma-asiakkaiden määrä on ollut lievässä kasvussa erityisesti rakentamisessa ja laajemmin kiinteistösektorilla. Kokonaisuutena kesän jälkeen maksuvaikeudet ovat lievästi lisääntyneet sekä kotitalouksien että yritysten ja yrittäjien osalta.

Elokuussa julkistimme luottosalkkumme päästövähennystavoitteet kolmelle asiakastoimialallemme: energiatuotannolle, maataloudelle ja asumiselle. Nämä sektorit muodostavat yli 90 prosenttia OP Ryhmän luottosalkun päästöistä.  Toimialakohtaisilla päästövähennystavoitteilla haluamme kannustaa asiakkaitamme kohti hiilineutraalia taloutta ja siten osaltamme edistämme vihreää siirtymää.

Vakuutusten kysynnän kasvu jatkui – myös korvausmeno kasvoi

Asiakkaidemme halu varautua tulevaisuuden mahdollisilta riskeiltä näkyy myös vakuutustuotteiden kysynnän kasvuna. Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot kasvoivat vuodessa vajaat 4 prosenttia ollen yhteensä lähes 1,3 miljardia euroa. Eniten kasvoi henkilövakuutusten kysyntä.

Vakuutuskorvausmeno kasvoi 3 prosenttia. Vakuutuskorvaushakemusten määrä kasvoi 12 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavan ajanjaksoon. Asiakkaille korvattiin 94 prosenttia kaikista vahinkoilmoituksista hakemuksen mukaisesti.

Asiakkaamme ovat tänä vuonna ottaneet uusia riskihenkivakuutuksia 28 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Haluamme vaurastuttaa suomalaisia

Haluamme toimia asiakkaillemme parempien taloudellisten valintojen valmentajana. Olemme eri tavoin panostaneet asiakkaidemme talouden hallinnan helpottamiseen sekä pitkäjänteisen säästämisen ja sijoittamisen mahdollistamiseen ja tukemiseen. Varallisuudenhoito on yksi kasvumme painopistealueista ja tavoitteenamme onkin tulevina vuosina ottaa selvä kasvuloikka tässä toiminnassa. Syyskuussa kerroimme vahvistaneemme varallisuudenhoito-organisaatiotamme rekrytoimalla varainhoidon kokeneen ammattilaisen Hanna Porkan johtamaan OP Ryhmän varallisuudenhoitotoimintaa. Hannasta tulee myös OP Osuuskunnan johtokunnan jäsen.

Tulevaisuuteen varautuminen on näkynyt vahvasti kuluvan vuoden aikana asiakkaidemme käyttäytymisessä. Säästämisen ja sijoittamisen tuotteiden kysynnän kasvu jatkui vahvana. Korkotason nousun myötä kasvutuottotilien määrä on ollut selvässä kasvussa viime vuoteen verrattuna: tammi-syyskuun aikana avattiin uusia Kasvutuotto-tilejä 66 000 kappaletta. Uusia säännöllisen sijoitusrahastosäästämisen sopimuksia on vastaavana aikana avattu 92 000 kappaletta. Katsauskauden päättyessä OP Ryhmän sijoitusrahastoissa oli jo lähes 1,3 miljoonaa osuudenomistajaa ja uusia osake- ja arvo-osuustilejä oli avattu 57 000 kappaletta.

Digitaalisten palveluiden käytössä uusia ennätyksiä

Sekä henkilö- että yritysasiakkaamme käyttävät yhä useammin niin pankki- kuin vakuutusasiointiinsa digitaalisia kanavia. Pelkästään OP-mobiilin kirjautumismäärät nousivat 57 miljoonaan elokuussa. OP-mobiililla on joka kuukausi jo 1,6 miljoonaa aktiivista käyttäjää.

Julkistimme elokuussa solmimamme yhteistyösopimuksen Microsoftin kanssa, joka entisestään syventää strategista kumppanuuttamme. Vauhditamme näin pilvisiirtymää ja tulemme hyödyntämään laajasti Microsoftin Suomeen rakentuvia pilvipalveluja. Kumppanuuden ja pilviympäristöön siirtymisen myötä pystymme tulevaisuudessa tarjoamaan entistäkin paremmat palvelut asiakkaillemme ja mukautumaan nopeasti digitalisoituvaan maailmaan.

Olemme alkuvuoden aikana jatkaneet ICT-investointeja erityisesti asiakasliiketoiminnan sujuvuuden parantamiseksi sekä tietoturvan ja huoltovarmuuden varmistamiseksi kaikissa olosuhteissa. Tekoälyn hyödyntämisen rooli korostuu yhä enemmän ICT-kehittämisessämme ja tulee jatkossa näkymään entistä useammin myös asiakkaille tarjottavissa laadukkaissa palveluissa.

Yhdessä yli kaikkien aikojen

OP Ryhmä on vahvassa kunnossa tukemaan asiakkaitaan myös heikentyvässä taloussuhdanteessa. Mikäli ongelmia esimerkiksi luottojen hoidossa esiintyy, kannustan asiakkaitamme olemaan mahdollisimman ajoissa yhteydessä omaan osuuspankkiinsa ja näin voimme parhaiten etsiä ratkaisun ongelmaan. Tästäkin taloustaantumasta selviämme yli yhdessä.

Lämmin kiitos asiakkaillemme luottamuksesta sekä henkilöstöllemme ja hallinnollemme erinomaisesta työstä.

Timo Ritakallio, pääjohtaja

Tammi–syyskuu

OP Ryhmän liikevoitto (tulos ennen veroja) oli 1 570 miljoonaa euroa (766). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 804 miljoonaa euroa. Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, nettopalkkiotuotot ja vakuutuspalvelutulos kasvoivat yhteensä 47,9 prosenttia 2 822 miljoonaan euroon (1 908). Kulu-tuotto-suhde parani 44,8 prosenttiin (59,1).

Korkokate kasvoi 85,3 prosenttia 2 079 miljoonaan euroon. Keväästä 2022 jatkunut markkinakorkojen nousu kasvatti korkokatetta. Vähittäispankki-segmentin korkokate kasvoi 827 miljoonaa euroa ja Yrityspankki-segmentin 107 miljoonaa euroa. OP Ryhmän luottokanta laski vuodessa 1,6 prosenttia 98,9 miljardiin euroon ja talletukset laskivat 4,9 prosenttia 72,6 miljardiin euroon. Asiakkaat nostivat katsauskaudella uusia luottoja 16,0 miljardia euroa (19,2).

Tulosta heikentäviä saamisten arvonalentumisia luotoista ja saamisista kirjattiin yhteensä 170 miljoonaa euroa (70). Kiinteistö- ja rakennustoimialaan kohdistuvat odotettavissa olevat luottotappiot kasvoivat. Vertailukaudella Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan välilliset vaikutukset kasvattivat saamisten arvonalentumisia. Lopullisia luottotappioita kirjattiin 42 miljoonaa euroa (82). Tappiota koskeva vähennyserä oli katsauskauden lopussa 865 miljoonaa euroa (736). Järjestämättömät saamiset olivat 2,7 prosenttia (2,3) vastuista. Saamisten arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat 0,22 prosenttia (0,09) luotto- ja takauskannasta.

Nettopalkkiotuotot olivat 685 miljoonaa euroa (709). Maksuliikkeen nettopalkkiotuotot kasvoivat 7 miljoonaa euroa 233 miljoonaan euroon ja luotonannon 3 miljoonaa euroa 118 miljoonaan euroon. Sen sijaan sijoitusrahastojen nettopalkkiotuotot laskivat 2 miljoonaa euroa 165 miljoonaan euroon, asuntojen välityksen nettopalkkiotuotot 9 miljoonaa euroa 47 miljoonaan euroon ja vakuutussopimusten myyntipalkkiot 9 miljoonaa euroa 27 miljoonaan euroon.

OP Ryhmä on soveltanut IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardia 1.1.2023 lähtien. Tuloslaskelman ja taseen luvut vuodelta 2022 on oikaistu takautuvasti. Vakuutuspalvelutulos laski 19 miljoonaa euroa 58 miljoonaan euroon. Jälleenvakuutuksen kustannukset kohosivat ja sairaskuluvakuutusten korvauskulut kasvoivat vahinkomäärien kasvettua. Suurvahinkoja oli vertailukautta vähemmän. Vakuutuspalvelutulos sisältää liiketoiminnan kuluja 348 miljoonaa euroa (305). Vakuutus-segmentin vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot kasvoivat 3,7 prosenttia 1 287 miljoonaan euroon, korvauskulut laskivat 12,2 prosenttia 842 miljoonaan euroon ja toimintakulut kasvoivat 13,5 prosenttia 352 miljoonaan euroon. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde heikkeni 94,8 prosenttiin (90,8).

Tuotot sijoitustoiminnasta eli sijoitustoiminnan nettotuotot, vakuutuksen nettorahoituskulut ja tuotot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista kasvoivat yhteensä 112,3 prosenttia 294 miljoonaan euroon. Sijoitustoiminnan tuottoja kasvatti osakkeiden arvonnousu.

IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardin käyttöönoton myötä väliaikaisen poikkeusmenettelyn soveltaminen päättyi. Vakuutuksen sijoitustulos kirjataan kokonaan tuloslaskelmaan käyvin arvoin. Taloudellisten oletusten, kuten korkotason muutoksen vaikutukset vakuutussopimusvelan arvoon, kirjataan tuloslaskelman nettorahoitustuottoihin. Sijoitustoiminnan nettotuotot ja nettorahoitustuotot yhdessä kertovat vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tuloksellisuuden. OP Ryhmän vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 2,7 prosenttia (‑13,9). Vertailukaudella negatiiviseen sijoitusten tuottoon käyvin arvoin vaikuttivat korkojen nousu ja osakekurssien lasku.

Yhteensä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen eli saamistodistusten, osakkeiden ja johdannaisten nettotuotot olivat 591 miljoonaa euroa (-3 087) ja sijoitussopimusvelkojen nettotuotot olivat yhteensä -241 miljoonaa euroa (998). Vakuutuksen nettorahoituskulut olivat -102 miljoonaa euroa (2 219). Sijoituskiinteistöjen nettotuotot laskivat 22 miljoonaa euroa 26 miljoonaan euroon.

Pankkitoiminnan kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotuotot kasvoivat yhteensä 86 miljoonaa euroa 24 miljoonaan euroon korkotuottojen kasvettua saamistodistuksista ja johdannaisista.

Liiketoiminnan muut tuotot laskivat 24 miljoonaan euroon (52). Vertailukaudella liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti Pohjola Sairaalan myynti 32 miljoonalla eurolla.

Kulut yhteensä kasvoivat 10,1 prosenttia 1 564 miljoonaan euroon. Henkilöstökulut kasvoivat 13,9 prosenttia 702 miljoonaan euroon. Kasvuun vaikuttivat henkilöstömäärän ja tulospalkkiovarauksen kasvu sekä palkkojen korotukset. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä laskivat 13,8 prosenttia 137 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 12,4 prosenttia 725 miljoonaan euroon. ICT-kulut olivat 318 miljoonaa euroa (277). Kehittämisen kuluvaikutus oli 194 miljoonaa euroa (152). Viranomaismaksut laskivat 7 miljoonaa euroa 63 miljoonaan euroon.

Tuloverot olivat 312 miljoonaa euroa (142). Katsauskauden efektiivinen verokanta oli 19,9 prosenttia (18,5). Vertailukaudella efektiivistä verokantaa laski Pohjola Sairaalan veroton myyntivoitto 32 miljoonaa euroa.

Laaja tulos verojen jälkeen oli 1 279 miljoonaa euroa (342). Yhteensä käyvän arvon rahaston muutokset laskivat laajaa tulosta 4 miljoonaa euroa (-412).

OP Ryhmän oma pääoma oli 15,7 miljardia euroa (14,7). Omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 3,3 miljardia euroa (3,4), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,3 miljardia euroa (0,4).

OP Ryhmän rahoitusasema ja maksuvalmius on vahva. OP Ryhmän LCR-suhdeluku oli 217 prosenttia (217) ja NSFR-suhdeluku oli 126 prosenttia (128) katsauskauden lopussa. OP Ryhmä maksoi katsauskaudella takaisin kokonaisuudessaan 12,0 miljardin TLTRO III -rahoituksen.

Loppuvuoden näkymät

Talouden arvioidaan taantuvan maltillisesti ja inflaation odotetaan laskevan hitaasti. Toimintaympäristöön liittyy yhä poikkeuksellista epävarmuutta. Korkojen nousu heikentää tilannetta erityisesti kiinteistömarkkinoilla ja ‑rakentamisessa. Globaalien sijoitusmarkkinoiden kehitys yhdessä geopoliittisen tilanteen kanssa voivat äkillisesti vaikuttaa toimintaympäristöön.

OP Ryhmän vuoden 2023 liikevoiton (tuloksen ennen veroja) arvioidaan markkinakorkojen nousun myötä muodostuvan suuremmaksi kuin vuoden 2022 liikevoitto (tulos ennen veroja).

OP Ryhmän tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät toimintaympäristön kehitykseen, korko- ja sijoitusympäristön muutoksiin sekä saamisten arvonalentumisten kehitykseen. Osavuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.

Lehdistötilaisuus

OP Ryhmän tuloksen esittelee medialle pääjohtaja Timo Ritakallio 25.10. klo 11.00 osoitteessa Gebhardinaukio 1, Vallila.

Lisätiedot: OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi.

OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkaisevat omat puolivuosikatsauksensa.

Vuoden 2023 raporttien julkaisuajankohdat:

OP-yhteenliittymän Pilari III -taulukot 30.9.2023 Viikko 44
OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 Viikko 11
Selvitys OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023 Viikko 11
OP Ryhmän vuosikatsaus 2023 (sis. vastuullisuusraportoinnin) Viikko 11
OP Ryhmän riski- ja vakavaraisuusraportti 2023 Viikko 11
OP-yhteenliittymän Pilari III -taulukot 2023 Viikko 11
OP Ryhmän toimielinten palkitsemisraportti 2023 Viikko 11
OP Ryhmän toimielinten palkitsemispolitiikka Viikko 11

Vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteen ja vuoden 2024 osavuosikatsausten sekä puolivuosikatsauksen julkaisupäivämäärät:

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2023 7.2.2024
Osavuosikatsaus 1.1.−31.3.2024 8.5.2024
Puolivuosikatsaus 1.1.−30.6.2024 24.7.2024
Osavuosikatsaus 1.1.−30.9.2024 31.10.2024
OP-yhteenliittymän Pilari III -taulukot 31.3.2024 Viikko 19
OP-yhteenliittymän Pilari III -taulukot 30.6.2024 Viikko 32
OP-yhteenliittymän Pilari III -taulukot 30.9.2024 Viikko 45


Helsingissä 25.10.2023

OP Osuuskunta
Hallitus

Lisätiedot:

Pääjohtaja Timo Ritakallio, puh. 010 252 4500
Talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Timonen, puh. 010 252 1325
Viestintäjohtaja Anni Hiekkanen, puh. 010 252 1989

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on yli kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja noin 13 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhdessä omistaja-asiakkaidemme kanssa olemme rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa ja kestävää tulevaisuutta jo 120 vuoden ajan. www.op.fi