OP Ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023: Liikevoitto oli 2 050 miljoonaa euroa – Omistaja-asiakkaille ennätysmäärä etuja

OP Ryhmä
Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023
Pörssitiedote 7.2.2024 klo 9.00

OP Ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023: Liikevoitto oli 2 050 miljoonaa euroa – Omistaja-asiakkaille ennätysmäärä etuja

 • Liikevoitto oli 2 050 miljoonaa euroa (1 120).
 • Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, vakuutuspalvelutulos ja nettopalkkiotuotot kasvoivat yhteensä 45 %
  3 860 miljoonaan euroon (2 666). Korkokate kasvoi 77 % 2 871 miljoonaan euroon (1 618). Vakuutuspalvelu-tulos laski 23,2 % 81 miljoonaan euroon (106) ja nettopalkkiotuotot 3,7 % 908 miljoonaan euroon (942).
 • Tuloslaskelman saamisten arvonalentumiset olivat 269 miljoonaa euroa (115) ja 0,26 % (0,11) luotto- ja takauskannasta.
 • Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 59 % 389 miljoonaan euroon (245).
 • Kulut yhteensä kasvoivat 12 % 2 201 miljoonaan euroon (1 961). Kulu-tuotto-suhde parani ja oli 46 % (58).
 • Luottokanta laski 1 % 98,9 miljardiin euroon (100,2) ja talletukset laskivat 5 % 74,5 miljardiin euroon (78,0).
 • CET1-vakavaraisuus oli 19,2 % (17,4), joka ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason 6,9 prosenttiyksiköllä.
  OP Ryhmä siirtyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä luottoriskin standardimenetelmän käyttöön.
 • Vähittäispankin liikevoitto kasvoi 1 223 miljoonaan euroon (502). Korkokate kasvoi 89 % 2 258 miljoonaan euroon (1 194). Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 77 miljoonaa euroa 173 miljoonaan euroon (96). Nettopalkkiotuotot laskivat 11 % 686 miljoonaan euroon (773). Kulu-tuotto-suhde parani ja oli 46 % (62). Luottokanta laski 2 % ja talletukset 6 %.
 • Yrityspankin liikevoitto laski 408 miljoonaan euroon (416). Korkokate kasvoi 29 % 591 miljoonaan euroon (457). Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 78 miljoonaa euroa 96 miljoonaan euroon (18). Nettopalkkiotuotot kasvoivat 32 % 219 miljoonaan euroon (166). Kulu-tuotto-suhde parani ja oli 40 % (41). Luottokanta kasvoi 1 % ja talletukset laskivat 2 %.
 • Vakuutuksen liikevoitto kasvoi 414 miljoonaan euroon (293). Vakuutuspalvelutulos laski 25 miljoonaa euroa 81 miljoonaan euroon (106). Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 193 miljoonaa euroa 347 miljoonaan euroon (154). Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde oli 94 % (90).
 • Ryhmätoimintojen liiketappio oli -26 miljoonaa euroa (-91).
 • OP Ryhmä korotti 30 prosentilla vuodelta 2023 omistaja-asiakkaille kertyviä OP-bonuksia. Kertyneiden uusien bonusten arvo oli yhteensä 275 miljoonaa euroa (215). Lisäksi omistaja-asiakkaat saavat päivittäiset pankkipalvelut ilman kuukausimaksuja lokakuusta 2023 vuoden 2024 loppuun saakka. Tämän edun arvo oli 22 miljoonaa euroa vuodelta 2023.
 • OP Ryhmä on soveltanut IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardia 1.1.2023 lähtien. Samalla väliaikaisen poikkeusmenettelyn soveltaminen päättyi. Tuloslaskelman ja taseen luvut vuodelta 2022 on oikaistu takautuvasti. Tilinpäätöstiedotteen liitetiedossa 1 Laatimisperiaatteet kerrotaan tarkemmin IFRS 17 -standardin käyttöönotosta sekä tehdyistä tulos- ja tasekaavamuutoksista.
 • Vuoden 2024 liikevoiton arvioidaan olevan hyvällä tasolla, mutta muodostuvan pienemmäksi kuin vuoden 2023 liikevoitto. Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Vuoden 2024 näkymät”.

OP Ryhmän avainlukuja

  1–12/2023 1–12/2022 Muutos, %
Liikevoitto, milj. € 2 050 1 120 83,0
Vähittäispankki 1 223 502 143,5
Yrityspankki 408 416 -2,1
Vakuutus 414 293 41,4
Ryhmätoiminnot -26 -91 -
Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset, milj. € -275 -215 28,0
Tuotot yhteensä 4 775 3 394 40,7
Kulut yhteensä -2 201 -1 961 12,2
Kulu-tuotto-suhde, % 46,1 57,8 -11,7*
Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,6 6,3 4,3*
Oman pääoman tuotto ilman
OP-bonuksia, %
12,0 7,5 4,5*
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,98 0,51 0,46*
Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 1,11 0,61 0,50*
  31.12.2023 31.12.2022 Muutos, %
CET1-vakavaraisuus, % 19,2 17,4 1,8*
Luottokanta, mrd. €** 98,9 100,2 -1,4
Talletukset, mrd. €** 74,5 78,0 -4,6
Järjestämättömät saamiset vastuista, % ** 2,94 2,31 0,6*
Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,26 0,11 0,15*
Omistaja-asiakkaat (1 000) 2 094 2 066 1,4

OP Ryhmä on soveltanut IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardia 1.1.2023 lähtien. Tuloslaskelman ja taseen luvut vuodelta 2022 on oikaistu takautuvasti. Tätä aiempien vuosien 2019, 2020 ja 2021 lukuja ei ole oikaistu. Tilinpäätöstiedotteen liitetiedossa 1 Laatimisperiaatteet kerrotaan tarkemmin IFRS 17 -standardin käyttöönotosta sekä tehdyistä tulos- ja tasekaavamuutoksista.

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2022 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2022 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

* Suhdeluvun muutos

** Vuoden 2023 alusta lähtien luottokanta ja talletukset eivät sisällä suojauslaskennassa olevien luottojen ja talletusten käyvän arvon muutoksia. Vertailukauden tiedot on oikaistu vastaamaan nykyistä määrittelyä.

Pääjohtajan kommentit:

Suomen talous painui taantumaan, inflaatio hidastui ja korot pysyivät aiempaa korkeammalla tasolla

Suomen talous oli vuonna 2023 poikkeuksellisen epävarmassa ja epätasapainoisessa tilassa. Talous painui loppuvuonna maltilliseen taantumaan, työttömyys nousi hieman ja inflaatio pysyi hidastumisesta huolimatta edelleen selvästi aiempia vuosia korkeammalla tasolla. Markkinakorot pysyivät loppuvuoden laskusta huolimatta selvästi totuttua korkeammalla tasolla Euroopan keskuspankin pitäessä rahapoliittista ohjausta kireällä.

Asuntomarkkinoilla niin asuntokaupan volyymi kuin asuntoluottojen kysyntä olivat vuoden takaiseen verrattuna selvästi alhaisemmalla tasolla. Myös asuntojen hintojen lasku jatkui.

Markkinakorkojen lasku loppuvuonna vauhditti osakemarkkinoita ja osakekurssit nousivat monissa pörsseissä. Sen sijaan Helsingin pörssissä osakeindeksit laskivat.

Taloussuhdanteen heikkeneminen näkyi erityisesti rakentamisessa ja siihen liittyvissä toimialoissa. Myös koko kiinteistösektorin riskit olivat selvässä kasvussa. Konkurssien määrä kasvoi selvästi edellisvuosiin verrattuna.

Geopoliittiset riskit pysyivät korkealla koko vuoden ja kasvoivat loppuvuonna erityisesti Lähi-idän kiristyneen tilanteen vuoksi.

OP Ryhmällä oli erittäin onnistunut vuosi – vahva tulos mahdollistaa entistä paremmat edut omistaja-asiakkaille

Toimintaympäristön haasteista huolimatta OP Ryhmän liiketoiminta kehittyi vuonna 2023 erittäin myönteisesti. Koko vuoden liikevoitto nousi edellisvuodesta 83 prosenttia ja oli 2 050 miljoonaa euroa.

Vahvan tuloskehityksemme ansiosta tarjoamme lähes 2,1 miljoonalle omistaja-asiakkaallemme entistäkin paremmat edut vuonna 2024. Näin helpotamme osaltamme kotitalouksien tilannetta näinä taloudellisesti haastavina aikoina. Tulemme maksamaan vuodelta 2024 kertyvät OP-bonukset 40 prosentilla korotettuina emmekä peri vuonna 2024 omistaja-asiakkailtamme lainkaan päivittäispalveluista kuukausimaksuja. Korotettujen OP-bonusten ja päivittäispalveluihin liittyvän edun yhteenlaskettu kokonaisarvo nousee arviolta 400 miljoonaan euroon eli kyse on omistaja-asiakkaille kohdistuvasta merkittävästä edusta. Asiakkaidensa omistaman OP Ryhmän taloudellinen menestys tulee jatkossakin näkymään eri tavoin omistaja-asiakkaille annettavina taloudellisina ja muina etuina.

Vahva vakavaraisuus ja erinomainen maksuvalmius luovat turvaa epävarmassa toimintaympäristössä

OP Ryhmän CET1-vakavaraisuus vahvistui edelleen ja oli 19,2 prosenttia, mikä ylittää 6,9 prosenttiyksiköllä sääntelyn edellyttämän minimitason. OP Ryhmä on yksi vakavaraisimmista suurista pankeista Euroopassa.

Myös maksuvalmius säilyi erinomaisella tasolla. Vahva vakavaraisuus, erinomainen maksuvalmius sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien laaja luottamus ovat tärkeitä tekijöitä niin pankille kuin vakuutusyhtiölle. OP Ryhmän osalta kaikki nämä tekijät ovat erinomaisessa kunnossa.

OP Ryhmän asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat edelleen vahvasti erityisesti korkokatteen voimakkaan kasvun vauhdittamana. Niin talletusvarainhankinnan kuin tukkumarkkinoilta tehtävän varainhankinnan kustannukset nousivat selvästi. Sijoitustoiminnan tuotot kehittyivät vaikeassa sijoitusmarkkinaympäristössä hyvin. Nettopalkkiotuotot sen sijaan olivat jonkin verran edellisvuotta pienemmät. Vakuutuspalvelutulos jäi selvästi edellisvuotta pienemmäksi erityisesti terveysvakuutuksen korvausmenojen ja toimintakulujen kasvun johdosta. Kokonaisuudessaan tuotot kasvoivat 41 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

OP Ryhmän kulut kasvoivat edellisestä vuodesta 12 prosenttia, mihin vaikutti erityisesti henkilöstökulujen kasvu sekä kasvaneet panostukset ICT-kehittämiseen. OP Ryhmän kulut-tuotot-suhde parani edellisestä vuodesta tuntuvasti ja oli erittäin hyvällä tasolla ollen 46 prosenttia.

Kaikkien kolmen liiketoimintasegmentin tulos oli vahva. Erityisen voimakkaasti tulos kasvoi korkokatteen hyvän kehityksen ansiosta Vähittäispankkitoiminnassa, jossa liikevoitto kasvoi 143 prosenttia 1 223 miljoonaan euroon. Myös Vakuutuksen tulos parani selvästi edellisestä vuodesta erityisesti hyvien sijoitustuottojen ansiosta. Yrityspankin tulos jäi pari prosenttia edellisvuotta pienemmäksi.

Sekä talletusten että luottojen määrä oli laskussa – asiakkaiden lainanhoitokyky on säilynyt hyvänä

Talletuskanta supistui vuoden aikana lähes viisi prosenttia. Talletusten määrän väheneminen johtui pääosin yritysten ja yhteisöjen talletusten selvästä laskusta. Sen sijaan kotitalouksien talletukset laskivat alle prosentin, ja OP Ryhmän markkinaosuus kotitalouksien talletuksista vahvistui.

OP Ryhmän luottokanta pieneni vuoden aikana noin prosentin. Niin uusien asunto- kuin yritysluottojen kysyntä oli selvästi edellisvuotta alemmalla tasolla. Luottokannan pienentymistä on vauhdittanut uusien asuntolainojen edellisvuotta selvästi alhaisempi kysyntä ja korkojen nousun myötä voimakkaasti lisääntynyt asuntolainojen ennenaikainen takaisinmaksu.

OP:n asuntolaina-asiakkaat ovat hoitaneet lainansa säntillisesti ja mallikelpoisesti korkojen noususta huolimatta. Lainojen maksuohjelmien muutoshakemusten määrä oli jopa viime vuosia alemmalla tasolla. Yritysluottojen osalta ongelma-asiakkaiden määrä kasvoi erityisesti rakentamisessa ja laajemmin kiinteistösektorilla. Ennakoitujen luottotappiovarausten määrä ja järjestämättömien saamisten määrä kasvoivat yleisen taloustilanteen heikennyttyä.

Julkistimme elokuussa luottosalkkumme päästövähennystavoitteet kolmelle asiakastoimialallemme: energiatuotannolle, maataloudelle ja asumiselle. Näiden toimialojen päästöt kattavat yli 90 prosenttia OP Ryhmän luottosalkusta. Toimialakohtaisilla päästövähennystavoitteilla haluamme kannustaa asiakkaitamme kohti hiilineutraalia taloutta ja siten osaltamme edistää vihreää siirtymää.

Haluamme vaurastuttaa suomalaisia

Haluamme toimia asiakkaidemme parempien taloudellisten valintojen valmentajana ja olemme eri tavoin panostaneet asiakkaidemme talouden hallinnan helpottamiseen sekä pitkäjänteisen säästämisen ja sijoittamisen mahdollistamiseen ja tukemiseen. Varallisuudenhoito on yksi kasvumme painopistealueista ja tulevina vuosina tavoitteenamme on kasvaa selvästi tässä liiketoiminnassa.

Tulevaisuuteen varautuminen näkyi vahvasti asiakkaidemme käyttäytymisessä. Säästämisen ja sijoittamisen tuotteiden kysynnän kasvu jatkui vahvana. Erityisesti vuoden jälkipuoliskolla korkotason nousun myötä kasvutuottotilien määrä oli selvässä kasvussa viime vuoteen verrattuna. Jatkuvia säästösopimuksia oli avoinna joulukuussa ennätykselliset 654 000 kappaletta. OP Ryhmän sijoitusrahastoissa on jo yli 1,2 miljoonaa osuudenomistajaa. Myös uusia osakesäästö- ja arvo-osuustilejä avattiin vuoden aikana 74 000 kappaletta.

Vakuutusten kysynnän kasvu jatkui

Asiakkaidemme halu varautua tulevaisuuden mahdollisilta riskeiltä näkyi vakuutustuotteiden kysynnän kasvuna. Pohjola Vakuutuksen maksutulo kasvoi vajaat 6 prosenttia ollen 1,8 miljardia euroa. Eniten kasvoi terveysvakuutusten kysyntä. Myös korvausmenot olivat selkeässä vajaan 6 prosentin kasvussa. Korvaushakemusten määrä oli 990 000 kappaletta ja 94 prosenttia kaikista ilmoitetuista vahingoista korvattiin.

Asiakkaamme ottivat riskihenkivakuutuksia 27 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022.

Digitaalisten palvelujen käytön kasvu jatkui

Digitaalisten palvelujen käyttö kasvoi edelleen selvästi. Sekä henkilö- että yritysasiakkaamme käyttävät yhä useammin niin pankki- kuin vakuutusasiointiinsa digitaalisia kanavia. Pelkästään OP-mobiilin kirjauduttiin kuukaudessa keskimäärin 52,8 miljoonaa kertaa. Aktiivisia käyttäjiä OP-mobiililla on jo yli 1,6 miljoonaa.

Vuoden 2023 aikana jatkoimme ICT-investointeja erityisesti asiakaskokemuksen parantamiseksi sekä tietoturvan ja palvelujen toimivuuden varmistamiseksi kaikissa olosuhteissa. Tekoälyn rooli korostuu jatkossa yhä enemmän ICT-kehittämisessämme ja tarjoamme asiakkaillemme jatkossa entistäkin parempia palveluita. Osana ICT-kehittämistä panostamme merkittävästi tietoturvaan ja tietosuojaan niin henkilöstön laajamittaisen kouluttamisen kuin korkeatasoisten teknologisten ratkaisujen avulla. Vastuullinen datan käyttö on toimintamme ytimessä.

Yhdessä yli kaikkien aikojen – myös käynnissä olevan taantuman

OP Ryhmä on vahvassa kunnossa ja olemme valmiita tukemaan asiakkaitamme myös käynnissä olevassa maltillisessa taantumassa. Mikäli esimerkiksi luottojen hoidossa esiintyy ongelmia, kannustan asiakkaitamme olemaan mahdollisimman ajoissa yhteydessä omaan osuuspankkiinsa. Näin voimme parhaiten löytää ratkaisun ongelmaan.

Haluan lämpimästi kiittää kaikkia asiakkaitamme luottamuksesta OP Ryhmää kohtaan vuonna 2023. Haluamme jatkossakin olla luottamuksenne arvoisia. Lämmin kiitos myös henkilöstöllemme ja hallinnollemme vuoden 2023 aikana tekemästänne erinomaisesta työstä.

Timo Ritakallio
pääjohtaja

Tammi–joulukuu

OP Ryhmän liikevoitto (tulos ennen veroja) oli 2 050 miljoonaa euroa (1 120). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 929 miljoonaa euroa. Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, nettopalkkiotuotot ja vakuutuspalvelutulos kasvoivat yhteensä 44,8 prosenttia 3 860 miljoonaan euroon (2 666). Kulu-tuotto-suhde parani 46,1 prosenttiin (57,8).

Korkokate kasvoi 77,4 prosenttia 2 871 miljoonaan euroon. Keväällä 2022 alkanut markkinakorkojen nousu kasvatti korkokatetta. Vähittäispankki-segmentin korkokate kasvoi 1 064 miljoonaa euroa ja Yrityspankki-segmentin 134 miljoonaa euroa. OP Ryhmän luottokanta laski 1,4 prosenttia 98,9 miljardiin euroon ja talletukset laskivat 4,6 prosenttia 74,5 miljardiin euroon. Asiakkaat nostivat katsauskaudella uusia luottoja 22,0 miljardia euroa (24,5).

Tulosta heikentäviä saamisten arvonalentumisia luotoista ja saamisista kirjattiin yhteensä 267 miljoonaa euroa (154). Rakennus- ja kiinteistötoimialoihin kohdistuvat odotettavissa olevat luottotappiot kasvoivat. Lopullisia luottotappioita kirjattiin 77 miljoonaa euroa (118). Tappiota koskeva vähennyserä oli katsauskauden lopussa 929 miljoonaa euroa (736), josta johdon harkintaan perustuvia lisävarauksia oli 109 miljoonaa euroa (66). Järjestämättömät saamiset olivat 2,9 prosenttia (2,3) vastuista. Saamisten arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat 0,26 prosenttia (0,11) luotto- ja takauskannasta.

Nettopalkkiotuotot laskivat 3,7 prosenttia 908 miljoonaan euroon. Omistaja-asiakkaat saivat päivittäiset pankkipalvelut ilman kuukausimaksuja lokakuusta 2023 lähtien. Maksuliikkeen nettopalkkiotuotot laskivat 12 miljoonaa euroa 291 miljoonaan euroon, asuntojen välityksen nettopalkkiotuotot 8 miljoonaa euroa 63 miljoonaan euroon ja vakuutussopimusten myyntipalkkiot 9 miljoonaa euroa 33 miljoonaan euroon. Sen sijaan luotonannon nettopalkkiotuotot kasvoivat 9 miljoonaa euroa 159 miljoonaan euroon ja omaisuudenhoidon 7 miljoonaa euroa 43 miljoonaan euroon.

OP Ryhmä on soveltanut IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardia 1.1.2023 lähtien. Tuloslaskelman ja taseen luvut vuodelta 2022 on oikaistu takautuvasti. Katsauskaudella vakuutuspalvelutulos laski 23,2 prosenttia 81 miljoonaan euroon nettokorvauskulujen ja toimintakulujen kasvettua. Korvauskuluja kasvatti yleinen kustannustason nousu sekä vahinkomäärien kasvu terveysvakuutuksissa, sen sijaan suurvahinkoja oli vertailukautta vähemmän. Vakuutuspalvelutulos sisältää liiketoiminnan kuluja 485 miljoonaa euroa (416). Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot kasvoivat 4,6 prosenttia 1 758 miljoonaan euroon, nettokorvauskulut jälleenvakuutuksen osuuden jälkeen kasvoivat 5,6 prosenttia 1 076 miljoonaan euroon ja toimintakulut kasvoivat 15,6 prosenttia 487 miljoonaan euroon. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde heikkeni 93,8 prosenttiin (89,8).

Tuotot sijoitustoiminnasta eli sijoitustoiminnan nettotuotot, vakuutuksen nettorahoituskulut ja tuotot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista kasvoivat yhteensä 58,9 prosenttia 389 miljoonaan euroon. Sijoitustoiminnan tuottoja kasvatti osakkeiden arvonnousu.

IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardin käyttöönoton myötä väliaikaisen poikkeusmenettelyn soveltaminen päättyi. Vakuutuksen sijoitustulos kirjataan kokonaan tuloslaskelmaan käyvin arvoin. Taloudellisten oletusten, kuten korkotason muutoksen vaikutukset vakuutussopimusvelan arvoon, kirjataan tuloslaskelman nettorahoitustuottoihin. Sijoitustoiminnan nettotuotot ja nettorahoitustuotot yhdessä kertovat vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tuloksellisuuden. OP Ryhmän vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 8,2 prosenttia ( 13,1). Vertailukaudella negatiiviseen sijoitusten tuottoon käyvin arvoin vaikuttivat korkojen nousu ja osakekurssien lasku.

Yhteensä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen eli saamistodistusten, osakkeiden ja johdannaisten nettotuotot olivat 1 706 miljoonaa euroa (-2 822) ja sijoitussopimusvelkojen nettotuotot olivat yhteensä -642 miljoonaa euroa (812). Vakuutuksen nettorahoituskulut olivat -722 miljoonaa euroa (2 226). Sijoituskiinteistöjen nettotuotot laskivat 39 miljoonaa euroa -22 miljoonaan euroon kiinteistöjen käypien arvojen laskettua.

Pankkitoiminnan kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotuotot kasvoivat yhteensä 84 miljoonaa euroa 55 miljoonaan euroon korkotuottojen kasvettua saamistodistuksista ja johdannaisista.

Liiketoiminnan muut tuotot laskivat 40 miljoonaan euroon (67). Vertailukaudella liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti Pohjola Sairaalan myynti 32 miljoonalla eurolla.

Kulut yhteensä kasvoivat 12,2 prosenttia 2 201 miljoonaan euroon. Henkilöstökulut kasvoivat 12,7 prosenttia 964 miljoonaan euroon. Kasvuun vaikuttivat henkilöstömäärän ja tulospalkkiovarauksen kasvu sekä palkkojen korotukset. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä kasvoivat 5,7 prosenttia 226 miljoonaan euroon. Arvonalentumisia kirjattiin yhteensä 60 miljoonaa euroa (9) pääosin tietojärjestelmistä ja oman käytön kiinteistöistä. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 13,4 prosenttia 1 011 miljoonaan euroon. ICT-kulut olivat 460 miljoonaa euroa (382). Kehittämisen kuluvaikutus oli 294 miljoonaa euroa (216). Viranomaismaksut laskivat 5 miljoonaa euroa 77 miljoonaan euroon.

Tuloslaskelman OP-bonukset omistaja-asiakkaille kasvoivat 28,6 prosenttia 255 miljoonaan euroon vuoden 2023 lisäbonusten ansiosta.

Tuloverot olivat 408 miljoonaa euroa (213). Katsauskauden efektiivinen verokanta oli 19,9 prosenttia (19,0). Vertailukaudella efektiivistä verokantaa laski Pohjola Sairaalan veroton myyntivoitto 32 miljoonaa euroa. OP Ryhmä maksaa vuodelta 2023 yhteisöveroja arvion mukaan 396 miljoonaa euroa (227).

Laaja tulos verojen jälkeen oli 1 719 miljoonaa euroa (525). Yhteensä käyvän arvon rahaston muutokset kasvattivat laajaa tulosta 70 miljoonaa euroa (-478).

OP Ryhmän oma pääoma oli 16,3 miljardia euroa (14,7). Omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 3,3 miljardia euroa (3,4), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,4 miljardia euroa (0,4).

OP Ryhmän rahoitusasema ja maksuvalmius on vahva. OP Ryhmän LCR-suhdeluku oli 199 prosenttia (217) ja NSFR-suhdeluku oli 130 prosenttia (128) katsauskauden lopussa. OP Ryhmä maksoi katsauskaudella takaisin kokonaisuudessaan 12,0 miljardin TLTRO III -rahoituksen.

Vuoden 2024 näkymät

Talouden arvioidaan taantuvan alkuvuonna, mutta inflaation hidastuminen ja korkojen lasku luovat edellytyksiä elpymiselle loppuvuonna. Toimintaympäristöön liittyy yhä poikkeuksellista epävarmuutta. Sijoitusmarkkinoiden kehitys yhdessä lisääntyneiden geopoliittisten kriisien ja jännitteiden kanssa voivat äkillisesti vaikuttaa toimintaympäristöön.

OP Ryhmän liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2024 hyvällä tasolla, mutta muodostuvan kuitenkin pienemmäksi kuin vuoden 2023 liikevoitto.

OP Ryhmän tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät toimintaympäristön kehitykseen, korko- ja sijoitusympäristön muutoksiin sekä saamisten arvonalentumisten kehitykseen. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.

Lehdistötilaisuus

OP Ryhmän tuloksen esittelee medialle pääjohtaja Timo Ritakallio 7.2.2024 klo 11.00 osoitteessa Gebhardinaukio 1, Vallila. Lisätiedot: OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi. 

OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkaisevat omat tilinpäätöstiedotteensa.

Vuoden 2023 raporttien julkaisuajankohdat:

OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 Viikko 11
Selvitys OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023 Viikko 11
OP Ryhmän vuosikatsaus 2023 (sis. vastuullisuusraportoinnin) Viikko 11
OP Ryhmän riski- ja vakavaraisuusraportti 2023 Viikko 11
OP-yhteenliittymän Pilari III -taulukot 2023 Viikko 11
OP Ryhmän toimielinten palkitsemisraportti 2023 Viikko 11
OP Ryhmän toimielinten palkitsemispolitiikka Viikko 11

Vuoden 2024 osavuosikatsausten sekä puolivuosikatsauksen julkaisupäivämäärät:

Osavuosikatsaus 1.1.−31.3.2024 8.5.2024
Puolivuosikatsaus 1.1.−30.6.2024 24.7.2024
Osavuosikatsaus 1.1.−30.9.2024 31.10.2024
OP-yhteenliittymän Pilari III -taulukot 31.3.2024 Viikko 19
OP-yhteenliittymän Pilari III -taulukot 30.6.2024 Viikko 32
OP-yhteenliittymän Pilari III -taulukot 30.9.2024 Viikko 45

Helsingissä 7.2.2024

OP Osuuskunta
Hallitus

Lisätiedot:
Pääjohtaja Timo Ritakallio, puh. 010 252 4500
Talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Timonen, puh. 010 252 1325
Johtaja Lotta Ala-Kulju, yritysviestintä, puh. 010 252 8719

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on yli kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja yli 13 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhdessä omistaja-asiakkaidemme kanssa olemme rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa ja kestävää tulevaisuutta jo 120 vuoden ajan. www.op.fi