OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024: OP Ryhmällä vahva alkuvuosi – liikevoitto oli 618 miljoonaa euroa

OP Ryhmä
Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024
Pörssitiedote 8.5.2024 klo 9.00

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024: OP Ryhmällä vahva alkuvuosi – liikevoitto oli 618 miljoonaa euroa

 • Liikevoitto oli 618 miljoonaa euroa (480).
 • Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, vakuutuspalvelutulos ja nettopalkkiotuotot kasvoivat yhteensä 13 % 969 miljoonaan euroon (857). Korkokate kasvoi 24 % 763 miljoonaan euroon (615). Vakuutuspalvelutulos laski 8 miljoonaa euroa -10 miljoonaan euroon (-2) ja nettopalkkiotuotot laskivat 11 % 217 miljoonaan euroon (244).
 • Tuloslaskelman saamisten arvonalentumiset olivat 39 miljoonaa euroa (23) ja olivat 0,15 % (0,09) luotto- ja takauskannasta.
 • Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 19 % 151 miljoonaan euroon (128).
 • Kulut yhteensä laskivat 3 % 537 miljoonaan euroon (553). Kulu-tuotto-suhde parani ja oli 43 % (50).
 • Luottokanta laski vuodessa 1 % 98,4 miljardiin euroon (98,8) ja talletukset laskivat 1 % 73,6 miljardiin euroon (74,1).
 • CET1-vakavaraisuus oli 19,6 % (19,2), joka ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason 7,3 prosenttiyksiköllä.
 • Osuuspankit-segmentin (aiemmin Vähittäispankki) liikevoitto kasvoi 368 miljoonaan euroon (256). Korkokate kasvoi 34 % 611 miljoonaan euroon (455). Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 15 miljoonaa euroa 27 miljoonaan euroon (12). Nettopalkkiotuotot laskivat 17 % 161 miljoonaan euroon (194). Kulu-tuotto-suhde parani ja oli 43 % (52). Luottokanta laski vuodessa 1 % ja talletukset 2 %.
 • Yrityspankki-segmentin liikevoitto kasvoi 140 miljoonaan euroon (100). Korkokate kasvoi 21 % 166 miljoonaan euroon (138). Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 1 miljoonaa euroa 12 miljoonaan euroon (11). Nettopalkkiotuotot laskivat 3 % 57 miljoonaan euroon (58). Kulu-tuotto-suhde parani ja oli 34 % (47). Luottokanta kasvoi vuodessa 2 % ja talletukset kasvoivat 11 %.
 • Vakuutus-segmentin liikevoitto kasvoi 118 miljoonaan euroon (90). Vakuutuspalvelutulos laski 8 miljoonaa euroa -10 miljoonaan euroon (-2). Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 37 % 129 miljoonaan euroon (94). Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde heikkeni ja oli 109 % (101).
 • Ryhmätoimintojen liiketappio oli -5 miljoonaa euroa (4).
 • OP Ryhmä korotti vuodelta 2024 kertyviä OP-bonuksia omistaja-asiakkailleen 40 prosentilla vuoden 2022 tasoon verrattuna. Vuonna 2024 OP-bonuksia maksetaan yhteensä arviolta yli 300 miljoonaa euroa. Omistaja-asiakkaat saavat myös päivittäiset pankkipalvelut ilman kuukausimaksuja vuoden 2024 loppuun saakka. Tämän edun arvo vuodelta 2024 on arviolta 88 miljoonaa euroa.
 • Vuoden 2024 liikevoiton arvioidaan olevan hyvällä tasolla, mutta muodostuvan pienemmäksi kuin vuoden 2023 liikevoitto. Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Loppuvuoden näkymät”.

OP Ryhmän avainlukuja

  1–3/2024 1–3/2023 Muutos, % 1–12/2023
Liikevoitto, milj. € 618 480 28,7 2 050
Osuuspankit 368 256 43,5 1 223
Yrityspankki 140 100 39,8 408
Vakuutus 118 90 31,4 414
Ryhmätoiminnot -5 4 - -26
Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet
OP-bonukset, milj. €
-75 -64 17,4 -275
Tuotot yhteensä 1 259 1 111 13,3 4 775
Kulut yhteensä -537 -553 -2,9 -2 201
Kulu-tuotto-suhde, % 42,6 49,8 -7,1* 46,1
Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,1 10,5 1,6* 10,6
Oman pääoman tuotto ilman
OP-bonuksia, %
13,4 11,8 1,6* 12,0
Koko pääoman tuotto (ROA), % 1,25 0,94 0,31* 0,98
Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 1,39 1,05 0,34* 1,11
         
  31.3.2024 31.3.2023 Muutos, % 31.12.2023
CET1-vakavaraisuus, % 19,6 18,3 1,3* 19,2
Luottokanta, mrd. € 98,4 98,8 -0,5 98,9
Talletukset, mrd. € 73,6 74,1 -0,8 74,5
Järjestämättömät saamiset vastuista, % 3,04 2,41 0,6* 2,94
Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,15 0,09 0,06* 0,26
Omistaja-asiakkaat (1 000) 2 095 2 071 1,1 2 094

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2023 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2023 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

* Suhdeluvun muutos

Pääjohtajan kommentit:

Suomen talous kehittyi ennakoitua heikommin, inflaation hidastuminen jatkui ja pienestä laskusta huolimatta korot pysyivät aiempaa korkeammalla tasolla

Suomen talouskehitys oli alkuvuonna ennakoitua heikompaa muun muassa lakkojen ja rakentamisen heikon kehityksen johdosta. Talous on kuitenkin vähitellen kääntymässä nousuun vienti- ja kulutuskysynnän vetämänä. Heikon alkuvuoden jälkeen Suomen talous voi elpyä ripeästikin, mutta kyse on silti vasta palautumisesta pitkän ajan verkkaiselle kasvutrendille.

Inflaatio hidastui Suomessa alkuvuonna jo parin prosentin tuntumaan. Hintojen nousuvauhdin hidastuminen ja korkojen lasku tukevat talouden käännettä parempaan. Markkinakorot säilyivät tammi-maaliskuussa edelleen selvästi viime vuosina totuttua korkeammalla tasolla Euroopan keskuspankin pitäessä rahapoliittista ohjausta kireällä.

Asuntomarkkinoilla niin asuntokaupan volyymi kuin luottojen kysyntä olivat vuoden takaiseen verrattuna selvästi alhaisemmalla tasolla. Myös asuntojen hintojen maltillinen lasku jatkui.

Heikko talouskehitys näkyi erityisesti rakentamisessa ja siihen liittyvissä toimialoissa. Koko kiinteistösektorin riskit pysyivät huolenaiheena. Uusien konkurssien määrä säilyi selvästi edellisvuosia korkeammalla tasolla ja uusissa konkurssihakemuksissa korostuivat muun muassa rakennusalan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan yritysten konkurssit.

Geopoliittiset riskit pysyivät alkuvuonna edelleen korkealla erityisesti Lähi-idän kiristyneen tilanteen vuoksi, eikä lähitulevaisuudessa ole nähtävissä helpotusta tähän kehitykseen. Tästä huolimatta maailmantalouden näkymiä kuvaavat indikaattorit ovat parantuneet viime kuukausina ja viittaavat talouden asteittaiseen piristymiseen.

OP Ryhmällä vahva alkuvuosi – erinomainen tulos mahdollistaa tuntuvat edut omistaja-asiakkaille

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta OP Ryhmän liikevoitto kehittyi alkuvuonna erittäin myönteisesti ja tammi-maaliskuun tulos ennen veroja kasvoi edellisvuodesta 29 prosenttia. Liikevoitto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 618 miljoonaa euroa. Vahvan tuloskehityksemme ansiosta meidän on mahdollista tarjota lähes 2,1 miljoonalle omistaja-asiakkaallemme erinomaiset edut myös vuonna 2024. Näiden etujen avulla helpotamme tänäkin vuonna kotitalouksien tilannetta näinä taloudellisesti haastavina aikoina. OP Ryhmä maksaa vuodelta 2024 kertyvät OP-bonukset 40 prosentilla korotettuina eikä peri vuonna 2024 omistaja-asiakkailtaan lainkaan kuukausimaksuja päivittäispalveluista. Näiden etujen yhteenlaskettu arvo omistaja-asiakkaille on kuluvana vuonna arviolta lähes 400 miljoonaa euroa. Asiakkaidensa omistaman OP Ryhmän taloudellinen menestys tulee jatkossakin näkymään eri tavoin omistaja-asiakkaille annettavina taloudellisina ja muina etuina.

Vahva vakavaraisuus ja erinomainen maksuvalmius luovat turvaa epävarmassa ja monin osin sumuisessa toimintaympäristössä. OP Ryhmän CET1-vakavaraisuus vahvistui edelleen ja oli 19,6 prosenttia, mikä ylittää 7,3 prosenttiyksiköllä sääntelyn edellyttämän minimitason. OP Ryhmä on yksi vakavaraisimmista suurista pankeista Euroopassa. Myös maksuvalmius säilyi erinomaisella tasolla. Vahva vakavaraisuus, erinomainen maksuvalmius sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien laaja luottamus ovat tärkeitä tekijöitä niin pankille kuin vakuutusyhtiölle. OP Ryhmällä kaikki nämä tekijät ovat erinomaisessa kunnossa.

OP Ryhmän asiakasliiketoiminnan tuotot olivat edelleen vahvassa kasvussa erityisesti korkokatteen kasvun vauhdittamana. Sekä talletusvarainhankinnan että tukkumarkkinoilta tehtävän varainhankinnan kustannukset olivat kasvussa. Nettopalkkiotuotot olivat sen sijaan 11 prosenttia vertailuvuotta pienemmät erityisesti omistaja-asiakkaille tarjotun päivittäispalvelujen kuukausimaksuja koskevan maksuttomuusedun johdosta.

Vakuutuspalvelutulos oli 10 miljoonaa euroa negatiivinen erityisesti korvausmenon kasvun seurauksena. Alkuvuoden korvausmenoa kasvattivat useat pakkas- ja suurvahingot sekä terveysvakuutusten aktiivinen hyödyntäminen.

Sijoitustoiminnan tuotot kehittyivät alkuvuonna erinomaisesti ollen 24 miljoonaa euroa edellisvuotta suuremmat eli kokonaisuudessaan 151 miljoonaa euroa. Tuotot yhteensä kasvoivat tammi-maaliskuussa 13 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kulut sen sijaan pienenivät edellisestä vuodesta 3 prosenttia. Keskeisin kuluja pienentävä erä oli rahoitusvakausmaksun pieneneminen 62 miljoonaa euroa. EU:n yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB) ei kerää pankeilta vakausmaksuja vuodelta 2024. Ilman tätä vaikutusta kulut kasvoivat 9 prosenttia. Kuluja kasvattivat erityisesti henkilöstökulujen kasvu sekä kasvaneet panostukset ICT-kehittämiseen. OP Ryhmän kulu-tuotto-suhde parani tuntuvasti edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli erittäin hyvällä tasolla 43 prosenttia.

Kaikkien kolmen liiketoimintasegmentin tuloskehitys oli vahvaa. Erityisen voimakkaasti tulos kasvoi korkokatteen hyvän kehityksen ansiosta Osuuspankit-segmentissä, jossa liikevoitto kasvoi 44 prosenttia 368 miljoonaan euroon. Myös Yrityspankin tulos parani selvästi nousten 40 prosenttia 140 miljoonaan euroon. Vakuutuksen tulos oli 118 miljoonaa euroa nousten edellisestä vuodesta 31 prosenttia erityisesti sijoitustoiminnan hyvän tuloksen ansiosta.

Sekä talletusten että luottojen määrä lievässä laskussa – asiakkaiden lainanhoitokyky on säilynyt edelleen varsin hyvänä

Talletuskanta supistui vuodessa 0,8 prosenttia. Talletusten määrän väheneminen johtui pääosin yritysten ja yhteisöjen talletusten määrän pienenemisestä. Sen sijaan kotitalouksien talletukset kasvoivat reilun prosentin. OP Ryhmän markkinaosuus kotitaloustalletuksista vahvistui edelleen ollen 42,6 prosenttia.

OP Ryhmän luottokanta pieneni vuodessa 0,5 prosenttia. Niin uusien asuntoluottojen kuin yritysluottojen kysyntä oli alhaisella tasolla. Asuntolaina-asiakkaat ovat hoitaneet lainansa säntillisesti ja mallikelpoisesti korkojen noususta huolimatta. Lainojen maksuohjelmien muutoshakemusten määrä on ollut edellisvuotta pienempi. OP Ryhmän markkinaosuus asuntolainoista oli 39 prosenttia. Rakentamisen ja kiinteistösektorin tilanne heikkeni vuoden 2023 aikana, ja näiden toimialojen asiakkaiden tilanne säilyi myös haasteellisena tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ennakoitujen luottotappiovarausten määrä ja järjestämättömien saamisten määrä olivat edelleen yleisen talouskehityksen heikennyttyä lievässä kasvussa ollen kuitenkin historiallisesti maltillisella tasolla.

Säästäminen ja sijoittaminen kiinnostaa entistä enemmän

Haluamme toimia asiakkaillemme parempien taloudellisten valintojen valmentajana, ja olemmekin eri tavoin panostaneet asiakkaidemme talouden hallinnan helpottamiseen sekä pitkäjänteisen säästämisen ja sijoittamisen mahdollistamiseen ja tukemiseen. Varallisuudenhoito on yksi kasvumme painopistealueista ja tavoitteenamme on ottaa selvä kasvuloikka tässä liiketoiminnassa. Asiakkaidemme kiinnostua oman talouden tulevaisuuden turvaamiseen sekä vaurauden kartuttamiseen pysyi vahvana alkuvuonna.

Säännöllinen rahastosäästäminen kiinnosti OP Ryhmän asiakkaita ja uusia säästösopimuksia tehtiin 51 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. OP-sijoitusrahastojen rahasto-osuuden omistajan määrä nousi jo yli 1,31 miljoonaan. Myös aktiivisten osakesijoittajien määrä oli selvässä kasvussa. OP Ryhmän hoidossa olevan sijoitusvarallisuuden arvo kasvoi vuoden takaiseen verrattuna 8 prosenttia ollen lähes 107 miljardia euroa.

Vakuutusliiketoiminnan korvausmeno selvässä kasvussa

Vakuutusliiketoiminnan korvausmeno kasvoi edellisestä vuodesta 22 prosenttia muutamien suurvahinkojen, alkuvuoden poikkeuksellisen pakkasjakson ja terveysvakuutusten aktiivisen hyödyntämisen myötä. Kaikista vahingoista korvattiin 94 prosenttia. Tammikuun kova pakkasjakso aiheutti ennätysmäärän putkirikko- ja autopalveluvahinkoja. Viime vuoteen verrattuna omaisuusvahinkojen määrä kasvoi 91 prosenttia ja autopalveluvahinkojen määrä peräti 129 prosenttia. Heikko vahinkokehitys nosti vahinkovakuutuksen riskisuhteen lähes 82 prosenttiin. Vakuutusmaksutuotot kasvoivat alkuvuonna 8 prosenttia.

Digitaalisten palvelujen käyttö jatkaa tasaista kasvua

Digitaalisten palvelujen käyttö kasvoi edelleen selvästi. Sekä henkilö- että yritysasiakkaat käyttävät yhä useammin niin pankki- kuin vakuutusasiointiinsa digitaalisia kanavia. Pelkästään OP-mobiilin kirjauduttiin maaliskuussa yli 57 miljoonaa kertaa. Aktiivisia käyttäjiä OP-mobiililla on jo yli 1,6 miljoonaa.

Osuuspankkirakenteessa käynnissä merkittävä muutos

Alkuvuoden aikana on julkistettu lukuisia suunnitelmia osuuspankkien välisistä rakennehankkeista eri puolilla Suomea. Tähän mennessä julkistetut rakennehankkeet toteutuessaan johtaisivat osuuspankkien lukumäärän vähenemiseen viime vuoden lopun 102 osuuspankista 71 osuuspankkiin vuoden 2025 loppuun mennessä. Lisäksi suunnittelun alla on useita vielä julkistamattomia osuuspankkien yhdistymishankkeita.

Yhdistymishankkeita vauhdittaa erityisesti osuuspankkien halu huolehtia kyvystä tarjota mahdollisimman laadukasta ja monipuolista pankkipalvelua toimialueellaan sekä lisääntyneet pankkisääntelyn tuomat vaateet.

Yhdessä yli kaikkien aikojen

OP Ryhmä on vahvassa kunnossa ja olemme valmiina tukemaan asiakkaitamme käynnissä olevassa maltillisessa taantumassa. Mikäli ongelmia esimerkiksi luottojen hoidossa esiintyy, kannustan asiakkaitamme olemaan mahdollisimman ajoissa yhteydessä omaan osuuspankkiinsa. Näin voimme parhaiten etsiä ratkaisun ongelmaan.

Valtiovarainministeriö on toimittanut huhtikuun alussa lausunnolle esitysluonnoksen finanssialan bonusten verotuskäytäntöjen uudistamiseksi. Lakiehdotus toteutuessaan vaikuttaisi vakuutusmaksuihin käytettävien OP-bonusten verokohteluun. OP Ryhmä tulee kuitenkin huolehtimaan, että mahdollisen lakimuutoksen toteutuessakin omistaja-asiakkaiden saamien normaalien etujen arvo ei tule nettomääräisesti heikkenemään.

Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme lämpimästi luottamuksesta OP Ryhmää kohtaan alkuvuonna. Haluamme olla luottamuksenne arvoisia jatkossakin. Lämmin kiitos myös henkilöstöllemme ja hallinnollemme alkuvuonna 2024 tekemästänne erinomaisesta työstä.

Timo Ritakallio
pääjohtaja

Tammi–maaliskuu

OP Ryhmän liikevoitto oli 618 miljoonaa euroa (480). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 138 miljoonaa euroa. Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, nettopalkkiotuotot ja vakuutuspalvelutulos kasvoivat yhteensä 13,1 prosenttia 969 miljoonaan euroon (857). Kulu-tuotto-suhde parani 42,6 prosenttiin (49,8).

Korkokate kasvoi 24,0 prosenttia 763 miljoonaan euroon. Markkinakorkojen nousu kasvatti edelleen korkokatetta. Osuuspankit-segmentin korkokate kasvoi 34,3 prosenttia 611 miljoonaan euroon ja Yrityspankki-segmentin 20,8 prosenttia 166 miljoonaan euroon. OP Ryhmän luottokanta laski vuodessa 0,5 prosenttia 98,4 miljardiin euroon ja talletukset laskivat vuodessa 0,8 prosenttia 73,6 miljardiin euroon. Kotitalouksien talletukset kuitenkin kasvoivat 1,3 prosenttia 47,0 miljardiin euroon. Asiakkaat nostivat katsauskaudella uusia luottoja 4,5 miljardia euroa (4,8).

Tulosta heikentäviä saamisten arvonalentumisia luotoista ja saamisista kirjattiin yhteensä 39 miljoonaa euroa (23). Lopullisia luottotappioita kirjattiin 12 miljoonaa euroa (7). Tappiota koskeva vähennyserä oli katsauskauden lopussa 957 miljoonaa euroa (929), josta johdon harkintaan perustuvia lisävarauksia oli 109 miljoonaa euroa (109). Järjestämättömät saamiset olivat 3,0 prosenttia (2,9) vastuista. Saamisten arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat 0,15 prosenttia (0,09) luotto- ja takauskannasta.

Nettopalkkiotuotot laskivat 11,3 prosenttia 217 miljoonaan euroon. Omistaja-asiakkaat ovat saaneet päivittäiset pankkipalvelut ilman kuukausimaksuja lokakuusta 2023 lähtien, mikä vaikutti maksuliikkeen nettopalkkioiden laskuun. Maksuliikkeen nettopalkkiotuotot laskivat 21 miljoonaa euroa 55 miljoonaan euroon, asuntojen välityksen nettopalkkiotuotot 2 miljoonaa euroa 13 miljoonaan euroon ja vakuutussopimusten nettomyyntipalkkiot 12 miljoonaa euroa 14 miljoonaan euroon. Sen sijaan sijoitusrahastojen nettopalkkiotuotot kasvoivat 7 miljoonaa euroa 55 miljoonaan euroon.

Vakuutuspalvelutulos laski 8 miljoonaa euroa -10 miljoonaan euroon nettokorvauskulujen kasvettua. Suurvahinkoja toteutui alkuvuonna tavanomaista enemmän, mikä kasvatti korvauskuluja. Vakuutuspalvelutulos sisältää liiketoiminnan kuluja 129 miljoonaa euroa (120). Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot kasvoivat 9,1 prosenttia 453 miljoonaan euroon, nettokorvauskulut jälleenvakuutuksen osuuden jälkeen kasvoivat 25,2 prosenttia 345 miljoonaan euroon ja toimintakulut kasvoivat 1,7 prosenttia 118 miljoonaan euroon. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde heikkeni 108,9 prosenttiin (100,5).

Tuotot sijoitustoiminnasta eli sijoitustoiminnan nettotuotot, vakuutuksen nettorahoituskulut ja tuotot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista kasvoivat yhteensä 18,6 prosenttia 151 miljoonaan euroon. Sijoitustoiminnan tuottoja kasvatti osakesijoitusten arvonnousu. Sijoitustoiminnan nettotuotot ja nettorahoitustuotot yhdessä kertovat vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tuloksellisuuden. OP Ryhmän vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 2,0 prosenttia (2,1).

Yhteensä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen eli saamistodistusten, osakkeiden ja johdannaisten nettotuotot olivat 744 miljoonaa euroa (485) ja sijoitussopimusvelkojen nettotuotot olivat yhteensä -359 miljoonaa euroa (-174). Vakuutuksen nettorahoituskulut olivat -250 miljoonaa euroa (-223).

Pankkitoiminnan kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotuotot laskivat yhteensä 25 miljoonaa euroa 8 miljoonaan euroon saamistodistusten korkotuottojen laskettua.

Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat 9 miljoonaan euroon (6).

Kulut yhteensä laskivat 2,9 prosenttia 537 miljoonaan euroon. Henkilöstökulut kasvoivat 15,4 prosenttia 256 miljoonaan euroon. Kasvuun vaikuttivat henkilöstömäärän kasvu ja palkankorotukset. OP Ryhmän henkilömäärä kasvoi vuodessa 1 000 henkilöä. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä laskivat 29,2 prosenttia 33 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 12,8 prosenttia 248 miljoonaan euroon. ICT-kulut olivat 123 miljoonaa euroa (104). Kehittämisen kuluvaikutus oli 83 miljoonaa euroa (64) ja aktivoidut kehittämismenot olivat 14 miljoonaa euroa (23). Viranomaismaksut laskivat 62 miljoonaa euroa 1 miljoonaan euroon. EU:n yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB) ei kerää pankeilta vakausmaksuja vuodelta 2024. OP Ryhmä maksoi vakausmaksuja vuonna 2023 yhteensä 62 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelman OP-bonukset omistaja-asiakkaille kasvoivat 17,2 prosenttia 65 miljoonaan euroon (55) vuoden 2024 lisäbonusten ansiosta.

Tuloverot olivat 125 miljoonaa euroa (95). Katsauskauden efektiivinen verokanta oli 20,3 prosenttia (19,7). Laaja tulos verojen jälkeen oli 509 miljoonaa euroa (420).

OP Ryhmän oma pääoma oli 16,5 miljardia euroa (16,3). Omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 3,2 miljardia euroa (3,3), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,2 miljardia euroa (0,4).

OP Ryhmän rahoitusasema ja maksuvalmius on vahva. OP Ryhmän LCR-suhdeluku oli 199 prosenttia (199) ja NSFR-suhdeluku oli 130 prosenttia (130) katsauskauden lopussa.

OP Osuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous

OP Osuuskunta piti 23.4.2024 varsinaisen osuuskunnan kokouksen, jossa valittiin hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastaja.

Hallintoneuvostossa on 36 jäsentä. Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa valittiin uudelleen seuraavat erovuorossa olleet hallintoneuvoston jäsenet: toimitusjohtaja Kaisa Markula, toimitusjohtaja Ulf Nylund, toimitusjohtaja Teuvo Perätalo, henkilöstöjohtaja Titta Saksa ja aluetieteen professori Markku Sotarauta.

Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valittiin: asiakkuusjohtaja Essi Alaluukas, lehtori Kati Antola, lakimies Sanna Ebeling, toimitusjohtaja Jouni Hautala, toimitusjohtaja Miia Hirvonen, toimitusjohtaja Ari Karhapää, toimitusjohtaja Juha Korhonen, toimitusjohtaja Leena Perämäki, toimitusjohtaja Eija Sipola, toimitusjohtaja Kirsi Soltin, toimitusjohtaja Agneta Ström-Hakala ja yrittäjä Antti Turkka.

Järjestäytymiskokouksessaan 23.4.2024 hallintoneuvosto valitsi hallintoneuvoston puheenjohtajiston. Puheenjohtajaksi valittiin hallituksen puheenjohtaja Annukka Nikola ja varapuheenjohtajiksi yrittäjä Taija Jurmu ja toimitusjohtaja Ari Väänänen.

Tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024 valittiin varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lauri Kallaskari.

OP Ryhmän kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikaudelle 2024 valittiin varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka ilmoituksen mukaan päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Tiina Puukkoniemi.

Loppuvuoden näkymät

Suomen talous taantui alkuvuonna, mutta vientimarkkinoiden elpymisen, ostovoiman kohenemisen ja korkojen laskun ennakoidaan kohentavan taloutta loppuvuonna. Geopoliittisten kriisien laajeneminen voi äkillisesti vaikuttaa sijoitusmarkkinoihin ja taloudelliseen toimintaympäristöön.

OP Ryhmän liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2024 hyvällä tasolla, mutta muodostuvan kuitenkin pienemmäksi kuin vuoden 2023 liikevoitto.

OP Ryhmän tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät toimintaympäristön kehitykseen, korko- ja sijoitusympäristön muutoksiin sekä saamisten arvonalentumisten kehitykseen. Osavuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.

Lehdistötilaisuus

OP Ryhmän tuloksen esittelee medialle pääjohtaja Timo Ritakallio 8.5.2024 klo 11.00 osoitteessa Gebhardinaukio 1, Vallila. Lisätiedot: OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi

Taloudellinen informaatio 2024:

Puolivuosikatsaus 1.1.−30.6.2024 24.7.2024
Osavuosikatsaus 1.1.−30.9.2024 31.10.2024


OP yhteenliittymän Pilari III -tiedot 30.6.2024 Viikko 33
OP yhteenliittymän Pilari III -tiedot 30.9.2024 Viikko 45

Helsingissä 8.5.2024

OP Osuuskunta
Hallitus

Lisätiedot:
Pääjohtaja Timo Ritakallio, puh. 010 252 4500
Talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Timonen, puh. 010 252 1325
Johtaja Lotta Ala-Kulju, yritysviestintä, puh. 010 252 8719

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on yli kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja lähes 14 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhdessä omistaja-asiakkaidemme kanssa olemme rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa ja kestävää tulevaisuutta jo 120 vuoden ajan. www.op.fi