Corporate governance

Hallinnointijärjestelmä

OP Ryhmän hallinnointijärjestelmä perustuu Suomen lainsäädännön lisäksi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin sekä ryhmän omiin hyvän hallinnoinnin suosituksiin.

OP Ryhmän ja sen keskusyhteisön OP Osuuskunnan päätöksenteko ja hallinto perustuvat Suomessa voimassa olevien lakien ja niiden nojalla annettujen normien noudattamiseen. OP Ryhmän toimintaa säätelevät etenkin laki talletuspankkien yhteenliittymästä, laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista, laki luottolaitostoiminnasta, vakuutusyhtiölaki, sijoituspalvelulaki, osuuskuntalaki ja osakeyhtiölaki.

OP Ryhmällä on sen toiminnan laatuun, laajuuteen ja monimuotoisuuteen nähden kattavat ja oikeasuhteiset hallinto- ja ohjausjärjestelmät, joilla varmistetaan ryhmän johtaminen tehokkaasti ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti sekä se, että ryhmän hallintoelimet voivat tehokkaasti valvoa sen johtamista.

Arvot ja vastuullinen toiminta

OP Ryhmän perustehtävä on edistää omistaja-asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP Ryhmälle on määritelty toimintaa ohjaavat ja ryhmän perustehtävää tukevat arvot: ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen.

OP Ryhmä soveltaa toiminnassaan Hyvän liiketavan periaatteita (Code of Business Ethics), jotka sisältävät keskeiset vastuullisuus- ja ympäristöperiaatteet, joiden mukaisesti kaikkien OP Ryhmässä työskentelevien ja hallinnossa vaikuttavien tulee toimia. OP Ryhmä on sitoutunut noudattamaan kansainvälisiä toiminnan vastuullisuutta ohjaavia periaatteita, joista keskeisimmät ovat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteet. OP Ryhmä on allekirjoittanut YK:n ympäristöohjelman Finance Initiativen (UNEP FI) vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet. Lisäksi ryhmän rahasto- ja varainhoitoyhtiöt ovat allekirjoittaneet kansainväliset YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) ja Pohjola Vakuutus on sitoutunut YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteisiin (PSI).

Vastuullisuus on kiinteä osa OP Ryhmän liiketoimintaa ja strategiaa. OP Ryhmä raportoi vastuullisuudesta säännöllisesti Global Reporting Initiative (GRI) -ohjeiston mukaisesti.

OP Ryhmän keskusyhteisön eli OP Osuuskunnan hallitus hyväksyy yritysvastuun politiikan, vastuullisuusohjelman ja sen merkittävät muutokset. OP Osuuskunnan hallintoneuvosto arvioi säännöllisesti ryhmän vastuullisuusohjelmaa ja seuraa sen toteutumista sekä vahvistaa hallituksen päätökset vastuullisuusohjelman merkittävistä muutoksista.   

OP Osuuskunnan johtokunnan perustama ESG-toimikunta valmistelee OP Ryhmän vastuullisuusohjelman ja seuraa sen tavoitteiden toteutumista. Liiketoimintojen vastuullisuuden työryhmät ohjaavat jokapäiväistä vastuullisuustyötä ja vastuullisuusohjelman toimeenpanoa. OP Ryhmän vastuullisuuspolitiikat ja linjaukset koskevat kaikkia ryhmän yhtiöitä mukaan lukien OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja osuuspankit. Johtamistapaa arvioidaan osana yleisiä johtamiskäytäntöjä. Tavoitteita ja toimintaperiaatteita päivitetään, mikäli esimerkiksi toimintaympäristössä tapahtuu reagointia vaativia muutoksia. Sidosryhmät voivat antaa palautetta vastuullisuuteen liittyvistä asioista normaalikäytäntöjen mukaisesti.  

OP Ryhmän toimintaa ohjaavat ryhmän strategia, arvot, johdon linjaukset, asiakkaiden ja toimintaympäristön tarpeet, kansainväliset sitoumukset sekä EU- ja kotimainen sääntely. Vastuullisuusnäkökulmat vaikuttavat kaikkiin toimintaa ohjaaviin asioihin ja siten vastuullisuus on sisäänrakennettu toimintaamme. 

Luotettavan hallinnon periaatteet

OP Osuuskunnan hallitus ja hallinnon monimuotoisuutta koskevilta osin hallintoneuvosto ovat vahvistaneet koko OP Ryhmän luotettavan hallinnon periaatteet. Periaatteet koskevat soveltuvin osin kaikkia OP Ryhmän yhteisöjä, jotka voivat tarvittaessa laatia omia, ryhmätason ohjeistusta tarkentavia ohjeitaan.

Luotettavaan hallintoon kuuluu, että OP Ryhmässä kokonaisuutena ja sen yhteisöissä:

 • on dokumentoitu organisaatiorakenne, jossa valta-, vastuu- ja raportointisuhteet ovat selkeät
 • hallintoelimet ovat monimuotoisia; niiden jäsenillä on monipuolisesti osaamista ja kokemusta, sukupuolten ja eri ikäryhmien edustus hallintoelimissä on riittävä ja alueellinen edustavuus toteutuu
 • hallintoelimet arvioivat ja kehittävät säännöllisesti toimintaansa
 • ylimpään ja toimivaan johtoon kuuluvat henkilöt ovat luotettavia, tehtävään sopivia ja ammattitaitoisia
 • eturistiriitatilanteet tunnistetaan ja hallitaan
 • riskienhallinta, compliance-toiminta ja sisäinen tarkastus on järjestetty liiketoiminnoista riippumattomasti
 • palkitsemisen periaatteet tukevat tavoitteiden saavuttamista eivätkä houkuttele ottamaan linjattua riskinottotasoa suurempaa riskiä, kannusta toimimaan eturistiriitoja koskevien periaatteiden vastaisesti taikka johda asiakkaan edun vastaiseen toimintaan
 • toiminta on läpinäkyvää ja avointa ja toiminnan luotettavuuden kannalta olennaiset tiedot julkistetaan
 • yritysturvallisuuden, tietosuojan ja tietoturvallisuuden varmistaminen ovat olennainen ja erottamaton osa toimintaa
 • toimintoja ulkoistettaessa varmistetaan, että ulkoistettuun toimintaan liittyvä riskienhallinta ja valvonta on järjestetty asianmukaisesti
 • henkilöstöllä ja sidosryhmillä on mahdollisuus ilmoittaa havaitsemistaan rikkomuksista riippumatonta kanavaa käyttäen.

Hallinnon monimuotoisuus

Hallintoelinten kokoonpanoa suunnitellaan pitkäjänteisesti. Tehokas työskentely hallintoelimissä edellyttää, että niissä on riittävästi monipuolista asiantuntemusta, osaamista ja kokemusta.

Valmisteltaessa hallintoelinten jäsenten valintaa kiinnitetään huomiota henkilön hallintoelimen kokoonpanolle tuottamaan lisäarvoon muun muassa riittävän monimuotoisuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Monimuotoisuutta ylläpidetään ja kehitetään varmistamalla valittavien henkilöiden monipuolinen osaaminen ja kokemus, alueellinen edustavuus ja sukupuolten sekä eri ikäryhmien riittävä edustus hallintoelimissä.

Tavoitteena on, että keskusyhteisön ja osuuspankkien hallintoneuvostoissa ja hallituksissa molemmat sukupuolet ovat edustettuina vähintään suhteessa 60/40 prosenttia. Tavoitteeseen pyritään pitkäjänteisesti varmistamalla, että ehdolla olevista, osaamiseltaan ja kokemukseltaan tasavahvoista henkilöistä ehdolle hallintoelimen jäseneksi asetetaan se, joka edustaa hallintoelimessä vähemmistönä olevaa sukupuolta. Lisäksi merkittävien tytäryhtiöiden hallituksessa on jäseninä kumpaakin sukupuolta.

OP Osuuskunnan hallinto

OP Osuuskunnan kokous 20.3.2019 päätti OP Osuuskunnan sääntöjen muuttamisesta. Sääntömuutoksen myötä siirryttiin uuteen hallintomalliin 1.1.2020 alkaen. Ennen hallintomalliuudistusta operatiivista päätösvaltaa käytti hallintoneuvoston valitsema, hallituksena toimiva johtokunta, joka koostui ammattijohtajista. Uudessa hallintomallissa OP Osuuskunnalla on hallintoneuvosto, hallitus ja pääjohtaja. Hallitus ohjaa ja valvoo keskusyhteisön ja koko OP Ryhmän toimintaa. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, hallituksen valvontavelvollisuutta rajoittamatta, hallituksen ja toimitusjohtajana toimivan pääjohtajan hoitamaa ja vastuulla olevaa keskusyhteisön hallintoa. Pääjohtajan tehtävänä on hoitaa keskusyhteisön juoksevaa hallintoa. Keskusyhteisön johtoryhmänä toimii johtokunta, joka avustaa pääjohtajaa keskusyhteisön operatiivisessa johtamisessa.