Hallinnointijärjestelmä

Corporate governance

OP Ryhmän hallinnointijärjestelmä perustuu Suomen lainsäädännön lisäksi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin sekä ryhmän omiin hyvän hallinnoinnin suosituksiin.

OP Ryhmän toiminta perustuu voimassa olevien Suomen lakien ja niiden nojalla annettujen normien noudattamiseen. OP Ryhmän toimintaa säätelevät etenkin laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista, laki talletuspankkien yhteenliittymistä, laki luottolaitostoiminnasta, laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymistä, osuuskuntalaki sekä vakuutusyhtiölaki.

OP Yrityspankki noudattaa myös julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä. OP Yrityspankki noudattaa lisäksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuussa 2015 hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). OP Yrityspankin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä poikkeaa kuitenkin konsernirakenteen sekä yhtiön ja OP Ryhmän muiden yksiköiden välisen kiinteän yhteistoimintasuhteen takia listayhtiöiden hallinnointikoodista. Koodista poikkeamat ovat Comply or Explain -periaatteen mukaisesti selvitetty OP Yrityspankin hallintoperiaatteissa.

Osuuspankeille ja OP-liitoille on vahvistettu omat hyvän hallinnoinnin suositukset. Osuuspankkien suositukset koskevat muun muassa pankin hallintoelimiä ja niiden kokoonpanoa, palkitsemista, sisäistä valvontaa, riskien hallintaa ja sisäistä tarkastusta sekä tiedottamista. OP-liittojen suosituksessa otetaan kantaa muun muassa OP-liittojen toimintaan ja tarkoitukseen, jäsenten äänivallan muodostumiseen ja muihin liiton kokouksiin liittyviin seikkoihin sekä hallituksen jäsenten toimikausiin.