OP Osuuskunnan hallitus

OP Ryhmän keskusyhteisön OP Osuuskunnan hallitus ohjaa ja valvoo keskusyhteisön, keskusyhteisökonsernin ja OP Ryhmän toimintaa.

Hallituksen sääntömääräisenä tehtävänä on ohjata keskusyhteisön, keskusyhteisökonsernin, yhteenliittymän ja koko OP Ryhmän toimintaa hallintoneuvoston ohjeiden mukaisesti sekä huolehtia keskusyhteisön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön ja viranomaisten antamien määräysten ja päätösten mukaisesti. Hallitus vastaa siitä, että keskusyhteisön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty (hallintotehtävä). Lisäksi hallitus valvoo, että keskusyhteisöä, keskusyhteisökonsernia, yhteenliittymää ja koko OP Ryhmää hoidetaan luotettavasti, tehokkaasti ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti ja että keskusyhteisö, sen tytäryritykset ja yhteenliittymään kuuluvat muut yritykset toimivat niitä koskevan lainsäädännön, viranomaisten määräysten ja päätösten, sääntöjensä, tai yhtiöjärjestystensä ja hallintoneuvoston ja hallituksen vahvistamien periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti (valvontatehtävä).

Tämän lisäksi hallituksen tehtävänä on nimittää keskusyhteisölle sisäisestä tarkastuksesta vastaava johtaja, riskienhallinnasta vastaava johtaja, compliancesta vastaava johtaja sekä pääjohtajalle suoraan raportoivat muut johtajat. Hallitus vahvistaa itselleen ja kullekin hallituksen valiokunnalle ja hallituksen mahdollisesti asettamille muille valmisteluelimille työjärjestykset sekä valitsee niille puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet.

Hallitus päättää osuuskunnan kokouksen koollekutsumisesta ja esitysten tekemisestä osuuskunnan kokoukselle sen päätettäväksi kuuluvista asioista.

Hallituksen tehtävistä määrätään tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä.

Hallitukseen kuuluu pääjohtaja toimiaikanaan ja 9–13 muuta hallintoneuvoston valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenistä vähintään neljän on oltava keskusyhteisöstä ja muista OP Ryhmään kuuluvista yrityksistä riippumattomia.

OP Osuuskunnan hallituksen kokoonpano 1.1.2020 alkaen:

  • Jaakko Pehkonen (s. 1960, ekonomi, kauppatieteiden tohtori; kansantaloustieteen professori, Jyväskylän yliopisto), puheenjohtaja
  • Jarna Heinonen (s. 1965, kauppatieteiden tohtori; yrittäjyyden professori, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu), varapuheenjohtaja
  • Leif Enberg (s. 1954, taloustieteiden maisteri, HHJ; hallituksen puheenjohtaja, Oy Mapromec Ab)
  • Jari Himanen (s. 1962, ylioppilasmerkonomi, eMBA; toimitusjohtaja, OP Suur-Savo)
  • Kati Levoranta (s. 1970, oikeustieteen kandidaatti, MBA; toimitusjohtaja, Rovio Entertainment Oyj)
  • Pekka Loikkanen (s. 1959, kauppatieteiden maisteri, KHT; Partner, PricewaterhouseCoopers Oy), Riitta Palomäki (s. 1957, kauppatieteiden maisteri; hallitusammattilainen)
  • Timo Ritakallio (s. 1962, oikeustieteen maisteri, MBA, tekniikan tohtori; pääjohtaja, OP Ryhmä)
  • Olli Tarkkanen (s. 1962, oikeustieteen kandidaatti, eMBA; toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki)
  • Mervi Väisänen (s. 1963, kauppatieteiden maisteri, HHJ; markkinoinnin lehto.ri, Kajaanin ammattikorkeakoulu).

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudellisen raportointijärjestelmän ja sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuraamisessa ja arvioinnissa, tilintarkastuksen ja tilintarkastajan riippumattomuuden varmistamisessa ja tilintarkastajan valinnan valmistelussa.

Tarkastusvaliokunnan tehtävät on kuvattu tarkemmin sen työjärjestyksessä.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemat puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä, joista puheenjohtajan ja jäsenten enemmistön, puheenjohtaja mukaan lukien, on oltava riippumaton OP Ryhmään kuuluvista yrityksistä.

Riskivaliokunta avustaa hallitusta keskusyhteisön ja koko OP Ryhmän riskistrategiaa ja riskinottoa koskevissa asioissa sekä sen valvomisessa, että riskistrategiaa noudatetaan. Se arvioi, vastaavatko Ryhmään kuuluvien yritysten pääomaa sitovista palveluista perimät hinnat yrityksen liiketoimintamallia ja riskitoleransseja. Jos näin ei ole, se valmistelee hallituksen hyväksyttäväksi suunnitelman asian korjaamiseksi. Lisäksi riskivaliokunta avustaa palkitsemisvaliokuntaa terveiden palkitsemisjärjestelmien luomisessa ja arvioi, kannustavatko palkitsemisjärjestelmät ottamaan huomioon yrityksen riskit, pääoma- ja maksuvalmiusvaatimukset sekä tuottojen jaksotuksen ja tuottojen kertymistodennäköisyyden. Riskivaliokunta valvoo mm. liiketoiminnan sisäisen valvonnan, riippumattoman riskienhallinnan ja compliance-toiminnon riittävyyttä, toiminnan tehokkuutta ja luotettavuutta sekä niitä koskevien periaatteiden noudattamista.

Riskivaliokunnan tehtävät on kuvattu tarkemmin sen työjärjestyksessä.

Riskivaliokuntaan kuuluvat hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemat puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä, joista puheenjohtajan ja jäsenten enemmistön, puheenjohtaja mukaan lukien, on oltava riippumaton OP Ryhmään kuuluvista yrityksistä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta palkitsemisjärjestelmien hallinnointia ja ohjausta koskevissa päätöksissä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta linjaa, ohjaa, seuraa ja valvoo henkilöstön palkkauksen ja palkitsemisen kehittämistä koko OP Ryhmässä. Valiokunta voi tarvittaessa velvoittaa osuuspankin tai keskusyhteisökonserniin kuuluvan yrityksen muuttamaan palkitsemista tai lykkäämään palkkioiden maksua mm. toimintaympäristön merkittävästi muuttuessa. Valiokunta ohjaa ja valmistelee myös osuuspankkien ja OP-Kotien palkkausta ja palkitsemista sekä antaa vuosittain suosituksen osuuspankkien hallinnon palkitsemisesta sekä hallinnon toiminnan arvioinnista.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävät on kuvattu tarkemmin sen työjärjestyksessä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemat puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä, joista puheenjohtajan ja jäsenten enemmistön, puheenjohtaja mukaan lukien, on oltava riippumaton OP Ryhmään kuuluvista yrityksistä.