Vastuullinen rahoittaminen

Vastuullinen rahoittaminen

Laajan tuote- ja palveluvalikoiman avulla OP pystyy tarjoamaan luotonhakijalle kokonaisvaltaisia, taloudellisia ja turvallisia rahoitusratkaisuja.

Rahoitusta pitkäjänteisesti ja asiakkaan riskit huomioiden

OP:ssa asiakkaiden luotonantoa katsotaan aina kokonaisvaltaisesti. Henkilöasiakkailla suurimmat luotonantoon liittyvät kysymykset liittyvät velanhoitokykyyn ja luoton määrän mitoittamiseen. Yritysasiakkaiden kohdalla on tärkeää tunnistaa  toimintaan tai rahoitettavaan hankkeeseen liittyvät taloudelliset riskit sekä laajemmin ympäristöön, yhteiskuntaan ja yhtiön hallintoon liittyvät riskit.

Lähtökohtana asiakkaan tilanteen huolellinen selvittäminen

Meillä henkilöasiakkaiden rahoittaminen pohjautuu hyvän liiketavan periaatteisiin ja luotonannon eettisiin ohjeisiin. Henkilöasiakkaiden rahoittamisessa korostuvat taloudellinen ja sosiaalinen vastuu. Luotonannossa huomioimme hyvää luotonantotapaa koskevat säännökset sekä Finanssivalvonnan antamat suositukset.

Pyrimme henkilöasiakasrahoituksessa kestäviin asiakassuhteisiin. Luottoa myönnettäessä selvitämme asiakkaan velanhoitokyvyn huolellisesti ja mitoitamme lainan määrän asiakkaan maksukykyä vastaavaksi. Laaja tuote- ja palveluvalikoimamme antaa hyvän pohjan tarjota luotonhakijalle kokonaisvaltaisia, taloudellisen edun sekä turvallisuuden huomioivia ratkaisuja.

Mahdollisten maksuvaikeuksien ilmetessä neuvomme asiakasta olemaan nopeasti yhteydessä pankkiin, sillä varhainen reagointi yleensä mahdollistaa laajemman keinovalikoiman tilanteen oikaisemiseksi.

Meillä on välillinen vastuu yritysten toiminnassa

Finanssiryhmänä OP on välillisessä vastuussa yritysasiakkaita rahoitettaessa.Tunnistamme roolimme yhtenä Suomen suurimpana rahoittajana ja otamme tämän vastuun vakavasti. Huomioimme sosiaalisen vastuun sekä ympäristökysymykset rahoituspäätöksissämme. Tässä arvioinnissa on keskeistä tunnistaa potentiaaliset riskit merkittävissä hankkeissa ja riskipitoisilla toimialoilla.

Oman analyysin lisäksi konsultoimme tarvittaessa riippumatonta arvioijaa, joka arvioi yksittäisen asiakkaan tai rahoitettavan hankkeen ympäristöriskit. Tunnistetut riskit vaikuttavat luottopäätöksentekoomme.

Haluamme olla tukemassa asiakkaitamme siirtyessämme kohti kestävää taloutta. Asiakkaat ja sijoittajat ovat kiinnostuneita vastuullisesta rahoittamisesta: vastuullisesta rahoituksesta, vihreistä ja kestävyyskriteerilainoista sekä vihreistä joukkovelkakirjalainoista eli green bondeista.

Pankin näkökulmasta vastuullinen rahoitustoiminta tarkoittaa vastuullisuusnäkökulmien huomioimista ja integroimista kaikkiin rahoituspäätöksiin ja varojen kohdentamista ympäristön ja ilmaston kannalta kestäviin kohteisiin. Tämä tarkoittaa pankkitoiminnalle hyvän arvopaperimarkkina-, pankki- ja vakuutustavan noudattamisen lisäksi myös kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista.

Toimialapolitiikat

OP Yrityspankissa on tehty toimialapolitiikkoja OP yrityspankin luottokannan kannalta oleellisille toimialoille, joilla on ESG-näkökulmasta merkittäviä vaikutuksia. OP Yrityspankki pyrkii jatkuvasti kehittämään vastuullisen liiketoiminnan käytäntöjä ja kannustamaan yrityksiä integroimaan vastuulliset ja ympäristöystävälliset ratkaisut osaksi toimintaansa.

Toimialapolitiikat nojaavat Euroopan komission kestävän rahoituksen toimenpidesuunnitelman kestävien toimintojen luokitteluun eli taksonomiaan. Keskeisenä ajatuksena on, että ympäristöystävällinen toiminto aiheuttaa merkittävän positiivisen vaikutuksen jossakin taksonomian vaikutusluokassa, mutta ei aiheuta merkittävää haittaa muissa vaikutusluokissa. Toimialapoliitikoissa on pyritty tuomaan taksonomiaa käytäntöön yksinkertaistamalla tarpeen mukaan ja soveltamalla suomalaiseen kontekstiin.

ESG-analyysi

Vuoden 2019 aikana OP Yrityspankki kehitti ESG-analyysia (Environmental, Social & Governance) osana yritysten luottokelpoisuuden arviointia. Analyysissa tarkastellaan rahoitettavia yrityksiä ja projekteja – esimerkiksi niiden vaikutuksia ja riskejä ilmastonmuutokseen, vesistöihin tai maankäyttöön liittyen. Yhteiskunta- ja hallintopuolella analyysi keskittyy esimerkiksi henkilöstön hyvinvointiin, johdon riippumattomuuteen sekä verotuksen läpinäkyvyyteen. Analyysin tavoitteena on havaita uusia riskejä ja vahvuuksia yhtiöiden liiketoiminnassa laajemmin kuin perinteisessä luottokelpoisuuden arvioinnissa. Syvällinen ESG-analyysi antaa asiakkaiden liiketoiminnasta laajan kuvan ja mahdollistaa asiakkaiden liiketoiminnan kehityksen strategisen tukemisen sekä auttaa OP Yrityspankkia suosittelemaan asiakkailleen kussakin tapauksessa soveltuvia vastuullisen yritysrahoituksen tuotteita.

Tuotteet

Vuoden 2019 aikana OP Yrityspankissa on kehitetty kansainvälisten periaatteiden pohjalta kaksi vastuullisen yritysrahoituksen tuotetta: vihreä laina ja kestävyyskriteerilaina. Vihreissä lainoissa yritysasiakas sitoutuu käyttämään lainatut varat määriteltyihin kohteisiin, kun taas kestävyyskriteerilainoissa yritysasiakas sitoutuu yhdessä valittaviin vastuullisuustavoitteisiin lainanmyönnön yhteydessä. Kestävyyskriteerilainan vastuullisuustavoitteet vaikuttavat lainan marginaaliin. OP Yrityspankissa on luotu toimialapolitiikat, jotka mahdollistavat näiden luottojen myöntämisen.

OP:n vastuullisuusperiaatteet projektirahoituksessa

The Equator Principles (EP) on rahoituspalvelualan benchmark (riskienhallinnan viitekehys), jonka avulla arvioidaan ja hallitaan sosiaali- ja ympäristöriskejä projektirahoituksessa. OP Ryhmä on ottanut käyttöön Equator Principles (EP) 2016 vuoden lopussa projektirahoituksessa. Kyseiset projektirahoitushankkeet toteutetaan OP Yrityspankki Oyj:ssä. Projektirahoituksen ja siihen liittyvän rahoituksen osalta oleellinen henkilöstö Yrityspankin yritysrahoituksessa on koulutettu OP:n EP-prosessiin.

Käytännössä OP noudattaa EP-periaatteita käymällä seuraavat vaiheet läpi:

OP:ssa tunnistetaan hankkeet, jotka ovat kooltaan ja luonteeltaan EP-kriteerien mukaisia. OP arvioi hankkeet ympäristöllisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta asiakkaan toimittaman materiaalin ja tarpeen mukaan riippumattomien konsulttien sekä työmaavierailujen avulla. Yritysrahoituksessa on EP-asiantuntija, joka arvioi toimitetun materiaalin perusteella hankkeen ympäristöriskejä ja keinoja niiden pienentämiseksi. Asiantuntija toimii yhteistyössä hankkeen rahoituksesta neuvottelevien kanssa sekä lakiosaston kanssa laadittaessa rahoituksen ehtoja.

Asiantuntija esittelee yhdessä rahoituksesta vastaavan kanssa hankkeen pankin luottoriskipolitiikan mukaisessa päätöksentekoelimessä, jossa komitea vahvistaa EP-riskitason ja toimintasuunnitelman. Komitean lausunto EP-kelpoisuudesta liitetään rahoituspäätökseen.

OP seuraa hankkeita vuositasolla varmistaakseen, että hankkeiden suunnitellut toimenpiteet toteutuvat ympäristöllisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta. Mikäli väärinkäytöksiä ilmenee, OP käy läpi muiden rahoittajien kanssa tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

OP raportoi EP:n standardeihin kuuluvat hankkeet vuosittain EP:lle.