Vastuullinen yritysrahoittaminen

Tuemme yritysasiakkaidemme siirtymistä kohti kestävää taloutta. Otamme vastuullisuusnäkökulman huomioon kaikissa rahoituspäätöksissämme.

Arvioimme yritysasiakkaidemme luotonantoa aina kokonaisvaltaisesti. Meille on tärkeää tunnistaa yrityksen toimintaan tai rahoitettavaan hankkeeseen liittyvien taloudellisten riskien lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja yhtiön hallintoon liittyvät riskit. Keskeistä on löytää potentiaaliset riskitekijät merkittävissä hankkeissa ja riskipitoisilla toimialoilla. 

Otamme vastuullisuusnäkökulman huomioon kaikissa rahoituspäätöksissä ja kohdennamme varoja ympäristön ja ilmaston kannalta kestäviin kohteisiin. Noudatamme hyvää arvopaperimarkkina-, pankki- ja vakuutustapaa sekä kestävän kehityksen periaatteita.

ESG-analyysi

Hyödynnämme yritysten arvioinnissa ESG-analyysia, ja se on osa yritysten luottokelpoisuuden arviointia. Näin voimme paremmin tunnistaa asiakkaiden liiketoiminnan riskit, tukea strategisesti liiketoiminnan kehittämisessä ja tarjota asiakkaan tarpeeseen sopivaa kestävää rahoitusratkaisua.

ESG-analyysissa arvioidaan rahoitettavia yrityksiä, hankkeita ja projekteja, jotka luokitellaan niiden toimialalle tyypillisten ESG-tekijöille altistumisen perusteella ESG-toimialaluokkiin. Yhtiöille määritetään prosessia ohjaava ESG-toimialaluokitus, jonka perusteella kullakin asiakkaalla tulee olla ennalta määritellyn tasoinen ESG-analyysi uusilla luottopäätöksillä. 

Esimerkiksi ympäristöasioiden osalta yrityksiä voidaan tarkastella ilmastonmuutokseen, vesistöihin tai maankäyttöön liittyen. Sosiaalisten tekijöiden osalta otetaan huomioon esimerkiksi työturvallisuus, tietosuoja, tuoteturvallisuus ja toimitusketjujen vastuullisuus.

Kestävän yritysrahoituksen ratkaisut

Kestävän yritysrahoituksen ratkaisut voidaan jakaa periaatteiltaan kahteen luokkaan: kestävän kohteen rahoitukseen ja yhtiön kestävyyteen liitettyyn rahoitukseen. 

Kestävän kohteen rahoituksessa varojen käyttö rajataan tietyn liiketoiminnon tai hankkeen rahoittamiseen. Rahoitettavan kohteen ympäristövaikutuksia seurataan vuosittain. Tarjoamme vihreitä lainoja ja leasingratkaisuja OP Yrityspankin vihreän rahoituksen viitekehyksen kriteerien mukaisesti. Kestävän kohteen rahoitusta voidaan myöntää seuraavanlaisiin käyttötarkoituksiin: 

  • Uusiutuva energian tuotanto
  • Energian siirto
  • Energiatehokkuus
  • Vihreät rakennukset
  • Saastumisen ehkäisy ja hallinta
  • Ympäristön kannalta kestävä maankäyttö
  • Puhdas liikenne

Yhtiön kestävyyteen liitetyssä rahoituksessa varat käytetään yhtiön yleisiin tarkoituksiin. Lainaehdot sidotaan yhtiön yleisiin vastuullisuustavoitteisiin ja yhtiö raportoi vuosittain asetetuista tavoitteista.

Yllä kuvattua jakoa voidaan soveltaa useisiin erilaisiin rahoitustuotteisiin. 

” ”

Kestävä liiketoiminta

Lue lisää kestävästä liiketoiminnasta blogeistamme. 
Lue lisää kestävästä liiketoiminnasta blogeistamme.