Vastuullinen rahoittaminen

Vastuullinen yritysrahoittaminen

Laajan tuote- ja palveluvalikoiman avulla OP pystyy tarjoamaan luotonhakijalle kokonaisvaltaisia, taloudellisia ja turvallisia rahoitusratkaisuja.

Rahoitusta pitkäjänteisesti ja asiakkaan riskit huomioiden

OP:lla asiakkaiden luotonantoa katsotaan aina kokonaisvaltaisesti. Yritysasiakkaiden kohdalla on tärkeää tunnistaa yrityksen toimintaan tai rahoitettavaan hankkeeseen liittyvät taloudelliset riskit sekä laajemmin ympäristöön, yhteiskuntaan ja yhtiön hallintoon liittyvät riskit.

Meillä on välillinen vastuu yritysten toiminnassa

Tunnistamme roolimme yhtenä Suomen suurimpana rahoittajana ja otamme tämän vastuun vakavasti. Haluamme olla tukemassa asiakkaitamme siirtymässä kohti kestävää taloutta. Huomioimme sosiaalisen vastuun sekä ympäristökysymykset rahoituspäätöksissämme. Arvioinnissa keskeistä on tunnistaa potentiaaliset riskit merkittävissä hankkeissa ja riskipitoisilla toimialoilla.

Pankin näkökulmasta kestävä rahoitustoiminta tarkoittaa vastuullisuusnäkökulmien huomioimista ja integroimista kaikkiin rahoituspäätöksiin ja varojen kohdentamista ympäristön ja ilmaston kannalta kestäviin kohteisiin. Tämä tarkoittaa pankkitoiminnalle hyvän arvopaperimarkkina-, pankki- ja vakuutustavan noudattamisen lisäksi myös kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista.

ESG-analyysi

ESG-analyysi antaa OP:lle yritysasiakkaiden liiketoiminnasta kokonaisvaltaisen kuvan, mikä mahdollistaa asiakkaiden liiketoiminnan riskien tunnistamisen ja liiketoiminnan kehityksen strategisen tukemisen. Lisäksi ESG-analyysi auttaa OP Yrityspankkia suosittelemaan asiakkailleen kussakin tapauksessa soveltuvia kestävän yritysrahoituksen tuotteita.

OP Yrityspankki arvioi ESG-analyysilla asiakasyritystensä ja rahoitettavien hankkeiden riskejä liittyen niin ympäristöllisiin, sosiaalisiin kuin hallinnollisiin tekijöihin. ESG-analyysissa yrityksiä tarkastellaan toimialalle olennaisten ESG-tekijöiden kautta. ESG-analyysi on osa yritysten luottokelpoisuuden arviointia. Lisäksi arvioidaan yritysten kykyä lieventää toimialalle tunnistettuja olennaisia ESG-riskejä.

Esimerkiksi ympäristöasioiden osalta yrityksiä voidaan tarkastella ilmastonmuutokseen, vesistöihin tai maankäyttöön liittyen. Sosiaalisten tekijöiden osalta yhtiöitä voidaan arvioida esimerkiksi työturvallisuuteen, tietosuojaan, tuoteturvallisuuteen sekä toimitusketjujen vastuullisuuteen liittyen.

Kestävän yritysrahoituksen ratkaisut

Kestävän yritysrahoituksen ratkaisut voidaan periaatteiltaan jakaa kahteen luokkaan: kestävän kohteen rahoitukseen ja yhtiön kestävyyteen liitettyyn rahoitukseen. Tätä jakoa voidaan soveltaa useisiin erilaisiin rahoitusinstrumentteihin.

 

Kestävän kohteen rahoitus

Yhtiön kestävyyteen liitetty rahoitus

Varojen käyttö ja tavoitteet

Varojen käyttö rajataan toimintoihin, joilla on positiivinen vaikutus. Kohteena tietynlainen liiketoiminta tai hanke. 

Kohde tunnistetaan etukäteen ja sen vaikutuksia seurataan vuosittain.

Varat käytetään yhtiön yleisiin tarkoituksiin. Sopii lähtökohtaisesti kaikille toimialoille.

Lainaehdot sidotaan yhtiön yleisiin vastuullisuustavoitteisiin. 

Raportointi ja viitekehykset

Yhtiö raportoi vuosittain operationaalisia tietoja (esim. uusiutuva energia).

LMA Green loan principles, ICMA Green bond principles.

Yhtiö raportoi vuosittain asetetuista tavoitteista pankille tai sijoittajille. 

LMA Sustainability linked-loan principles, ICMA Sustainability linked-bond principles.

Rahoitusratkaisut

Vihreä laina, vihreä/yhteiskunnallinen jvk-laina, vihreä leasing ja investointirahoitus.

Kestävyyskriteerilaina ja jvk-laina, kestävä leasing ja investointirahoitus.

 

OP Yrityspankki tarjoaa vihreitä lainoja ja leasingratkaisuja, joiden varojen käyttö on lähtökohtaisesti OP Yrityspankin vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaista. Vihreää rahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi uusiutuvan energian tuotantoon, energiatehokkaisiin tai muutoin ympäristön kannalta edullisiin rakennuksiin tai sähköiseen liikkumiseen.

Equator Principles -viitekehys projektirahoituksessa

The Equator Principles (EP) on rahoituspalvelualan riskienhallinnan viitekehys, jonka avulla arvioidaan ja hallitaan sosiaali- ja ympäristöriskejä projektirahoituksessa. OP Ryhmä on ottanut käyttöön EP-viitekehyksen projektirahoituksessa vuonna 2016. OP:n henkilöstöä on koulutettu sisäiseen EP-prosessiin projektirahoituksen osalta.

OP Ryhmässä EP:n kymmenen periaatetta on huomioitu seitsemässä eri vaiheessa:

  1. Liiketoiminta tunnistaa hankkeen projektirahoitukseksi
  2. Projektin alustava tunnistaminen
  3. Projektin arviointi
  4. Projektin neuvottelut
  5. Päätöksenteko
  6. Monitorointi
  7. Ulkoinen raportointi

OP:n asiantuntijat arvioivat lainanottajan kykyä tunnistaa, ehkäistä, lieventää ja hallita riittävästi hankkeen keskeisiä ympäristö- ja sosiaalisia riskejä ja vaikutuksia lainanottajan toimittaman dokumentaation, ympäristö- ja sosiaalisten riskien konsultaatioiden ja joissain tapauksissa työmaavierailuiden avulla. Projektin alustavan tunnistamisen ja arvioinnin tekevät ESG-asiantuntijat tai ESG-analyytikot. Arvioinnin tekevät asiantuntijat ehdottavat lainadokumentaatiolle tarvittaessa ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallintaan liittyviä ehtoja. Asiantuntijat tekevät yhteistyötä sopimustiimin kanssa ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallintaan liittyvien ehtojen määrittämiseksi.

OP:n sopimustiimi esittää hankkeen yhdessä EP-katsauksen kanssa päätöksentekoelimelle, johon kuuluu relevanttien liiketoimintojen ylintä johtoa sekä luottohallinnon ja riskienhallinnan edustajia.

OP valvoo aktiivisten EP transaktioiden suoriutumista ja, jos suoritus ei ole vaatimusten mukainen, päättää yhdessä muiden lainanantajien kanssa asianmukaisesta toimintatavasta.

OP raportoi vuosittain allekirjoitetut EP-transaktiot Equator Principles:lle.