Olemme vastuullinen työnantaja ja toimija

OP Ryhmässä vastuullisuus on kiinteä osa strategiaa ja kuuluu jokaisen OP:laisen arkeen, päätöksiin ja toimintaan. OP Ryhmän vastuullisuustyö perustuu ryhmän perustehtävään ja arvoihin, joita asiakasomisteinen liiketoimintamalli tukee.

Hyvän liiketavan periaatteet (Code of Conduct) sisältävät OP Ryhmän vastuullisuus- ja ympäristöperiaatteet, joiden mukaisesti kaikkien tulee toimia roolista, asemasta tai toimipaikasta riippumatta. Yksityiskohtaisemmat säännöt ja ohjeet täydentävät Hyvän liiketavan periaatteita.

OP Ryhmä on sitoutunut myös lukuisiin kansainvälisiin julistuksiin ja sopimuksiin. Näistä keskeisimmät ovat:

  • UN PRI
  • ILO:n sopimus työelämän perusoikeuksista
  • YK:n Global Compact

OP Ryhmässä on käytössä anonyymi ilmoituskanava, jossa voit tehdä epäiltyä väärinkäytöstä tai rikkomusta koskevan ilmoituksen (whistle blowing -ilmoitus).

Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimukset

Työntekijöiden järjestäytymisvapaus on keskeinen hyvinvointiyhteiskunnan tunnusmerkki. OP Ryhmä kunnioittaa henkilöstönsä oikeutta järjestäytyä. 

OP Ryhmän yhtiöissä noudatetaan kolmea työehtosopimusta.  Sopimukset sisältävät määräyksiä muun muassa työajasta, vuosilomista, irtisanomisajoista, työsuojeluyhteistoiminnan toteuttamisesta sekä luottamushenkilöiden ja työsuojeluvaltuutettujen asemasta ja heidän toimintaedellytystensä turvaamisesta. Suomessa 91 prosenttia OP Ryhmän henkilöstöstä on yleissitovien työehtosopimusten piirissä. OP Ryhmässä osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna työsuojelutoimikunnissa, on 93 prosenttia koko ryhmän henkilöstöstä.

OP Ryhmä noudattaa kaikessa toiminnassaan paikallista lainsäädäntöä. Suomessa työnantajan ja työntekijöiden ja/tai heidän edustajiensa välistä yhteistoimintaa koskevat keskeiset säädökset sisältyvät yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin, ns. yhteistoimintalakiin. Kirjallinen neuvotteluesitys henkilöstön edustajille yhteistoimintaneuvottelujen ja työllistämistoimenpiteiden käynnistämiseksi pitää antaa viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista. OP Ryhmä noudattaa työlainsäädännössä tai työehtosopimuksessa määriteltyjä irtisanomisaikoja. Mahdolliset uudelleenjärjestelytilanteet hoidetaan OP:ssa vastuullisesti.

Edistämme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta

OP Ryhmässä monimuotoisuus nähdään voimavarana, ja takaamme yhdenvertaiset mahdollisuudet ja oikeudet sekä tasapuolisen kohtelun kaikille työntekijöille. Työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti muun muassa palkkauksessa, rekrytoinnissa ja etenemismahdollisuuksissa. Tavoitteemme on, että OP Ryhmän henkilöstö on osaamisen ja kokemuksen, sukupuolten ja eri ikäryhmien osalta riittävän monimuotoinen vastaamaan liiketoimintojen ja strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin.

Monimuotoisuutta ylläpidetään ja kehitetään varmistamalla valittavien henkilöiden monipuolinen osaaminen ja kokemus, alueellinen edustavuus ja sukupuolten ja eri ikäryhmien riittävä edustus hallintoelimissä. Johtajatehtävien osalta tavoitteemme on, että molemmat sukupuolet ovat edustettuina suhteessa 60/40 prosenttia. Hallintoelinten osalta OP Ryhmän tavoitteena on, että jo valmisteltaessa jäsenten valintaa huomiota kiinnitetään henkilön hallintoelimen kokoonpanolle tuottamaan lisäarvoon muun muassa riittävän monimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.  

OP Ryhmässä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tehdään yrityskohtaisesti, jos työsuhteessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Keskusyhteisöön kuuluvien yritysten osalta suunnitelma on laadittu sovitusti keskusyhteisön tasolla. Lisäksi suositellaan, että myös lain ulkopuolelle jäävät osuuspankit laativat soveltuvin osin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin johtamisen toimintamalli OP Ryhmässä tähtää siihen, että tiiviillä ja organisoidulla työhyvinvoinnin ja työsuojelun johtamisella pystytään entistä paremmin tukemaan työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyvien työntekijöiden työkykyä ja työmarkkinakelpoisuutta. Työhyvinvointitoimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon, työeläkeyhtiön ja muiden alansa parhaiden kumppaneiden kanssa. Keskeisiä työhyvinvoinnin elementtejä ovat esimerkiksi varhaisen tuen malli, työterveyshuolto, työhyvinvointitoiminta, kuntoutus, työelämän joustot ja monimuotoisuuden johtaminen.

Työhyvinvointitoiminnan painopistealueena on henkilöstön tukeminen muutostilanteessa ja haitallisen työkuormituksen tunnistaminen ja vähentäminen. Osana tätä on vahvistettu esimiesten valmiuksia työkyvyn ja hyvinvoinnin johtamisessa. 

Työturvallisuus perustuu ennakointiin ja suunnitelmallisiin työtapoihin. Turvallisuus huomioidaan OP:n kaikessa henkilöstöön ja työolosuhteisiin liittyvässä toiminnassa. Uhkaaviin tilanteisiin on luotu ryhmätasoiset menettelytavat, joita tulee soveltaa paikallisesti OP Ryhmän eri yhteisöissä.

Syrjintä

OP pyrkii ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Henkilöstö voi ilmoittaa syrjintäepäilyistä tarkastustoiminnolle. Hyvän liiketavan periaatteiden noudattamatta jättämisestä voi myös keskustella HR:n, lähiesimiehen tai Compliancen kanssa. OP Ryhmässä ilmoitukset epäillyistä säännösten ja määräysten rikkomuksista on mahdollista tehdä myös nimettömänä Whistle blowing -toiminnon kautta. Ilmoitus voi myös koskea OP Ryhmän arvojen vastaista toimintaa. Vuonna 2020 tietoomme ei ole tullut syrjintäilmoituksia.