OP Ryhmä on vastuullinen työnantaja ja toimija

OP Ryhmässä vastuullisuus on kiinteä osa strategiaa ja kuuluu jokaisen OP:laisen arkeen, tehtäviin päätöksiin sekä kaikkeen toimintaan. OP Ryhmän vastuullisuustyö perustuu ryhmän perustehtävään ja arvoihin, joita asiakasomisteinen liiketoimintamalli tukee.

Hyvän liiketavan periaatteet (Code of Conduct) sisältävät OP Ryhmän vastuullisuus- ja ympäristöperiaatteet, joiden mukaisesti kaikkien tulee toimia roolista, asemasta tai toimipaikasta riippumatta. Yksityiskohtaisemmat säännöt ja ohjeet täydentävät Hyvän liiketavan periaatteita.

OP Ryhmä on sitoutunut myös lukuisiin kansainvälisiin julistuksiin ja sopimuksiin. Näistä keskeisimmät ovat:

  • UN PRI
  • ILO:n sopimus työelämän perusoikeuksista
  • YK:n Global Compact

Työhyvinvointi hyvän työntekijäkokemuksen mahdollistajana

Työhyvinvoinnin johtamisen toimintamalli OP Ryhmässä tähtää siihen, että tiiviillä ja hyvin organisoidulla työhyvinvoinnin ja työsuojelun johtamisella pystytään ylläpitämään ja edistämään koko henkilöstön terveyttä ja työhyvinvointia pohjana hyvälle työntekijäkokemukselle. Toiminnalla varmistetaan myös työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyvien työntekijöiden työkykyä. Työhyvinvointia tuetaan tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon, työeläkeyhtiön ja muiden alan parhaiden toimijoiden kanssa. 

Keskeisiä työhyvinvointia tukevia elementtejä OP Ryhmässä ovat varhaisen tuen toiminta, työterveyshuollon laaja-alaiset palvelut, kuntoutus, työn joustot ja monimuotoisuuden johtaminen. OP Ryhmässä toimii myös hyvinvointilähettiläiden verkosto, joka on vakiinnuttanut paikkansa hyvinvoinnin edistäjinä työn arjessa. 

Työhyvinvointitoiminnan painopistealueena on liiallisen työkuormituksen tunnistaminen ja sen vähentäminen. Jokaisen OP-ryhmäläisen omia keinoja tunnistaa omaa hyvinvoinnin tilannetta on kehitettu ja lisäksi käytössä olevia työkaluja itsensä ja oman hyvinvoinnin johtamiseen on laajennettu. Myös esihenkilöiden valmiuksia johtaa työkykyä ja hyvinvointia poikkeavana ajanjaksona on tuettu monipuolisesti.

Työturvallisuus perustuu ennakointiin ja suunnitelmallisiin työtapoihin. Turvallisuus huomioidaan OP:n kaikessa henkilöstöön ja työolosuhteisiin liittyvässä toiminnassa. Uhkaaviin tilanteisiin on luotu ryhmätasoiset menettelytavat, joita tulee soveltaa paikallisesti OP Ryhmän eri yhteisöissä.

Edistämme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta

OP Ryhmässä monimuotoisuus on voimavara. Tavoitteemme on, että OP Ryhmän henkilöstön monimuotoisuus on osaamisen ja kokemuksen, sukupuolten ja eri ikäryhmien sekä muiden tekijöiden osalta kattava vastaamaan asiakkaiden, liiketoimintojen ja strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin, tarpeisiin sekä niissä tapahtuviin muutoksiin.

Takaamme kaikille työntekijöillemme yhdenvertaiset mahdollisuudet ja oikeudet sekä tasapuolisen kohtelun kaikissa työsuhteen vaiheissa, kuten palkkauksessa, rekrytoinnissa tai urasiirtymissä. Tasa-arvon ja monimuotoisuuden toteutumista sekä kehittymistä seurataan ja edistetään säännöllisesti, esimerkiksi henkilöstötutkimuksin ja rekrytointitilanteessa hakijakokemusmittauksilla.

Vuosittain seuraamme henkilöstön jakautumista eri tehtäväryhmissä muun muassa sukupuolen, palkkauksen, iän sekä vanhempainvapaiden määrän ja jakaantumisen mukaan. Hallintoelimien monimuotoisuutta ylläpidetään ja kehitetään varmistamalla valittavien henkilöiden monipuolinen osaaminen ja kokemus, alueellinen edustavuus ja sukupuolten ja eri ikäryhmien riittävä edustus. Johtajatehtävien osalta tavoitteemme on, että kumpaakin sukupuolta on edustettuna minimissään 40 prosenttia.

OP Ryhmässä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tehdään yrityskohtaisesti, jos työsuhteessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Keskusyhteisöön kuuluvien yritysten osalta suunnitelma on laadittu sovitusti keskusyhteisön tasolla. Lisäksi suositellaan, että myös lain ulkopuolelle jäävät osuuspankit laativat soveltuvin osin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimukset

Työntekijöiden järjestäytymisvapaus on keskeinen hyvinvointiyhteiskunnan tunnusmerkki. OP Ryhmä kunnioittaa henkilöstönsä oikeutta järjestäytyä.

OP Ryhmän yhtiöissä noudatetaan kahta työehtosopimusta.  Sopimukset sisältävät määräyksiä muun muassa työajasta, vuosilomista, irtisanomisajoista, työsuojeluyhteistoiminnan toteuttamisesta sekä luottamushenkilöiden ja työsuojeluvaltuutettujen asemasta ja heidän toimintaedellytystensä turvaamisesta. Suomessa 91 prosenttia OP Ryhmän henkilöstöstä on yleissitovien työehtosopimusten piirissä. OP Ryhmässä osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna työsuojelutoimikunnissa, on 94 prosenttia koko ryhmän henkilöstöstä.

OP Ryhmä noudattaa kaikessa toiminnassaan paikallista lainsäädäntöä. Suomessa työnantajan ja työntekijöiden ja/tai heidän edustajiensa välistä yhteistoimintaa koskevat keskeiset säädökset sisältyvät yhteistoimintalakiin (1333/2021). OP Ryhmä noudattaa lainsäädännössä ja työehtosopimuksissa säädettyjä ja paikallisesti sovittuja toimintatapoja. Mahdolliset uudelleenjärjestelytilanteet hoidetaan OP:ssa vastuullisesti.

Syrjintä ja väärinkäytökset

OP pyrkii ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Henkilöstö voi ilmoittaa syrjintäepäilyistä tarkastustoiminnolle. Hyvän liiketavan periaatteiden noudattamatta jättämisestä voi myös keskustella HR:n, lähiesimiehen tai Compliancen kanssa. OP Ryhmässä ilmoitukset epäillyistä säännösten ja määräysten rikkomuksista on mahdollista tehdä myös nimettömänä Whistle blowing -toiminnon kautta. Ilmoitus voi myös koskea OP Ryhmän arvojen vastaista toimintaa. Vuonna 2021 tietoomme ei ole tullut syrjintäilmoituksia.