Yhtiöjärjestys

OP Yrityspankki Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on suomeksi OP Yrityspankki Oyj, ruotsiksi OP Företagsbanken Abp ja englanniksi OP Corporate Bank plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiö on osuuspankkien keskusrahalaitos ja harjoittaa liikepankkina luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua liiketoimintaa. Yhtiön erityistarkoituksena on keskusrahalaitoksena edistää osuuspankkien ja muiden OP Ryhmään kuuluvien yhteisöjen toimintaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita rahoitus- ja vakuutusalan yritysten ja muiden yhteisöjen osakkeita ja osuuksia ja harjoittaa sijoitustoimintaa. Yhtiö tarjoaa sijoituspalvelulain 1 luvun 11 §:n mukaisia sijoituspalveluja.

3 § Kuuluminen talletuspankkien yhteenliittymään

Yhtiö, yhteenliittymän keskusyhteisönä toimiva OP Osuuskunta, muut keskusyhteisön konsolidointiryhmään kuuluvat yritykset, keskusyhteisön jäsenluottolaitokset ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvat yritykset sekä sellaiset luottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet, muodostavat talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitetun yhteenliittymän. Yhtiö on OP Osuuskunnan jäsen ja kuuluu edellä tarkoitettuun yhteenliittymään.

Yhtiö on velvollinen osallistumaan toisen jäsenluottolaitoksen selvitystilan ehkäisemiseksi tarvittaviin tukitoimiin sekä keskusyhteisön toisen jäsenluottolaitoksen puolesta suorittaman velan maksuun talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain 5 luvun mukaisesti.

Keskusyhteisö valvoo talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaisesti yhtiön toimintaa, vahvistaa sen toiminnassa noudatettavaksi edellä tarkoitetun lain 5 §:ssä tarkoitetut toimintaperiaatteet sekä antaa yhtiölle sen maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi ohjeita vakavaraisuuden ja riskien hallinnasta, luotettavasta hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta sekä ohjeita yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamiseksi yhteenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa.

4 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajana edellä 3 §:ssä tarkoitettu yhteenliittymän keskusyhteisön johtokunnan puheenjohtaja sekä yhtiökokouksen valitsemat vähintään kaksi (2) ja enintään kolme (3) muuta jäsentä.

Yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kaksi yhdessä.

Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin heistä erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiölle valitaan tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä ti-lintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajien toimikausi on valinnan tapahtuessa kulumassa oleva tilikausi, ja tilin-tarkastajan tehtävä päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä
- tilinpäätös, toimintakertomus;

päätettävä
- tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista;
- tilintarkastajan palkkiosta;

valittava
- hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja;

käsiteltävä
muut kokouskutsussa mainitut asiat.